Pochopenie procesu nasadeniaUnderstand the deployment process

Proces nasadenia vám umožňuje klonovať obsah z jednej fázy kanála do druhej, zvyčajne z vývoja do testu a z testu do produkcie.The deployment process lets you clone content from one stage in the pipeline to another, typically from development to test, and from test to production.

Power BI počas nasadenia skopíruje obsah z aktuálnej fázy do cieľovej fázy.During deployment, Power BI copies the content from the current stage, into the target one. Pripojenia medzi kopírovanými položkami sa počas kopírovania zachovajú.The connections between the copied items are kept during the copy process. Power BI tiež na aktualizovaný obsah v cieľovej fáze uplatní nakonfigurované pravidlá množiny údajov.Power BI also applies the configured dataset rules to the updated content in the target stage. Nasadenie obsahu môže chvíľu trvať v závislosti od počtu nasadzovaných položiek.Deploying content may take a while, depending on the number of items being deployed. Počas tohto obdobia môžete prejsť na iné stránky na portáli služby Power BI, nemôžete však používať obsah v cieľovej fáze.During this time, you can navigate to other pages in the Power BI portal, but you cannot use the content in the target stage.

Nasadenie obsahu do prázdnej fázyDeploying content to an empty stage

Pri nasadení obsahu do prázdnej fázy sa metaúdaje zostáv, tabúľ a množín údajov v pracovnom priestore, z ktorého nasadzujete, skopírujú do fázy, do ktorej nasadzujete.When you deploy content to an empty stage, the metadata of the reports, dashboards, and datasets in the workspace you're deploying from, is copied to the stage you're deploying to. V kapacite Premium sa vytvorí nový pracovný priestor pre fázu, do ktorej ste nasadili obsah.A new workspace for the stage you deployed to, is created on a Premium capacity.

Existujú dva spôsoby nasadenia obsahu z jednej fázy do ďalšej.There are two ways to deploy content from one stage to the next one. Môžete nasadiť všetok obsah alebo môžete vybrať položky obsahu, ktoré sa majú nasadiť.You can deploy all the content, or you can select which content items to deploy.

Obsah môžete nasadiť aj spätne, čiže z neskoršej fázy v kanáli nasadenia do skoršej fázy.You can also deploy content backwards, from a later stage in the deployment pipeline, to an earlier one.

Po dokončení nasadenia obnovte množiny údajov, aby ste mohli použiť nový skopírovaný obsah.After the deployment is complete, refresh the datasets so that you can use the newly copied content. Obnovenie množiny údajov je potrebné, pretože údaje sa nekopírujú z jednej fázy do druhej.The dataset refresh is required because data isn't copied from one stage to another. Ak chcete zistiť, ktoré vlastnosti položiek sa počas procesu nasadenia kopírujú a ktoré sa nekopírujú, pozrite si časť Vlastnosti položiek kopírované počas nasadenia.To understand which item properties are copied during the deployment process, and which item properties are not copied, review the item properties copied during deployment section.

Vytvorenie pracovného priestoru v kapacite PremiumCreating a Premium capacity workspace

Počas prvého nasadenia funkcia kanálov nasadenia skontroluje, či máte povolenia na kapacitu Premium.During first-time deployment, deployment pipelines checks if you have Premium capacity permissions.

Ak máte povolenia na kapacitu, obsah pracovného priestoru sa skopíruje do fázy, do ktorej nasadzujete, a v kapacite Premium sa vytvorí nový pracovný priestor pre túto fázu.If you have capacity permissions, the content of the workspace is copied to the stage you're deploying to, and a new workspace for that stage is created on the Premium capacity.

Ak povolenia na kapacitu nemáte, pracovný priestor sa vytvorí, ale obsah sa neskopíruje.If you don't have capacity permissions, the workspace is created but the content isn’t copied. Môžete požiadať správcu kapacity, aby pridal váš pracovný priestor do kapacity, alebo požiadať o povolenia na priraďovanie kapacity.You can ask a capacity admin to add your workspace to a capacity, or ask for assignment permissions for the capacity. Neskôr po priradení pracovného priestoru ku kapacite môžete nasadiť obsah do tohto pracovného priestoru.Later, when the workspace is assigned to a capacity, you can deploy content to this workspace.

Pracovný priestor a vlastníctvo obsahuWorkspace and content ownership

Používateľ vykonávajúci nasadenie sa automaticky stane vlastníkom množiny údajov klonovaných množín údajov a jediným správcom nového pracovného priestoru.The deploying user automatically becomes the dataset owner of the cloned datasets, and the only admin of the new workspace.

Nasadenie obsahu do existujúceho pracovného priestoruDeploy content to an existing workspace

Nasadenie obsahu v pracujúcom produkčnom kanáli do fázy s existujúcim pracovným priestorom zahŕňa:Deploying content in a working production pipeline, to a stage that has an existing workspace, includes the following:

 • nasadenie nového obsahu ako doplnenia do fázy, ktorá už má obsah,Deploying new content as an addition, to a stage that already contains content.

 • nasadenie nového obsahu na nahradenie starého obsahu v aktuálnej pracujúcej fáze.New content deployed to replace old content, in a current working stage.

Proces nasadeniaDeployment process

Obsah z aktuálnej fázy sa skopíruje do cieľovej fázy.Content from the current stage is copied over to the target stage. Power BI identifikuje existujúci obsah v cieľovej fáze a prepíše ho.Power BI identifies existing content in the target stage and overwrites it. Na identifikáciu položky obsahu, ktorú treba prepísať, použije funkcia kanálov nasadenia pripojenie medzi nadradenou položkou a jej klonmi.To identify which content item needs to be overwritten, deployment pipelines uses the connection between the parent item and its clones. Toto pripojenie sa zachová pri vytvorení nového obsahu.This connection is kept when new content is created. Operácia prepisovania iba prepíše obsah položky.The overwrite operation only overwrites the content of the item. ID položky, URL adresa a povolenia zostanú nezmenené.The item's ID, URL, and permissions remain unchanged.

V cieľovej fáze zostávajú nekopírované vlastnosti položiek rovnaké, ako boli pred nasadením.In the target stage, item properties that are not copied, remain as they were before deployment. Nový obsah a nové položky sa skopírujú z aktuálnej fázy do cieľovej fázy.New content and new items are copied from the current stage to the target stage.

Obnovenie množiny údajovRefreshing the dataset

Ak je to možné, údaje v cieľovej množine údajov sa zachovajú.Data in the target dataset is kept when possible. Ak v množine údajov nie sú žiadne zmeny, údaje sa zachovajú v rovnakom stave, v akom boli pred nasadením.If there are no changes to a dataset, the data is kept as it was before the deployment.

V prípade malých zmien, ako je napríklad pridanie tabuľky alebo mier, Power BI zachová pôvodné údaje a obnovenie sa optimalizuje tak, aby sa obnovilo len to, čo je potrebné.With small changes, such as adding a table or measures, Power BI keeps the original data, and the refresh is optimized to refresh only what's needed. Pri výrazných zmenách schémy alebo zmenách v pripojení zdroja údajov sa vyžaduje úplné obnovenie.For breaking schema changes, or changes in the data source connection, a full refresh is required.

Požiadavky na nasadenie do fázy s existujúcim pracovným priestoromRequirements for deploying to a stage with an existing workspace

Pokiaľ sa nasadený obsah nachádza v kapacite Premium, tento obsah môže nasadiť do fázy s existujúcim pracovným priestorom používateľ, ktorí spĺňa nasledujúce podmienky:As long as the deployed content resides on a premium capacity, a user that meets the following conditions, can deploy it to a stage with an existing workspace:

 • používateľ s licenciou Pro, ktorý je členom pracovného priestoru v zdrojovej aj pracovného priestoru v cieľovej fáze nasadenia,A Pro user who's a member of both workspaces in the source and target deployment stages.

 • vlastník všetkých množín údajov v cieľovom pracovnom priestore, ktoré sa majú nasadiť.An owner of all the datasets in the target workspace that are about to be deployed.

Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenia.For more information, review the permissions section.

Nasadené položkyDeployed items

Pri nasadení obsahu z jednej fázy kanála do druhej obsahuje skopírovaný obsah nasledujúce položky služby Power BI:When you deploy content from one pipeline stage to another, the copied content contains the following Power BI items:

 • Množiny údajovDatasets

 • ZostavyReports

 • TabuleDashboards

Nepodporované položkyUnsupported items

Funkcia kanálov nasadenia nepodporuje tieto položky:Deployment pipelines doesn't support the following items:

 • Množiny údajov, ktoré nepochádzajú zo súboru .pbixDatasets that do not originate from a .pbix

 • Zostavy založené na nepodporovaných množinách údajovReports based on unsupported datasets

 • Pracovné priestory aplikácií šablónyTemplate app workspaces

 • Stránkované zostavyPaginated reports

 • Toky údajovDataflows

 • Množiny údajov presunutiaPUSH datasets

 • ZošityWorkbooks

Vlastnosti položiek kopírované počas nasadeniaItem properties copied during deployment

Počas nasadenia sa skopírujú nasledujúce vlastnosti položiek, ktorými sa prepíšu vlastnosti položiek v cieľovej fáze:During deployment, the following item properties are copied and overwrite the item properties at the target stage:

Nekopírované vlastnosti položiekItem properties that are not copied

Počas nasadenia sa nekopírujú nasledujúce vlastnosti položiek:The following item properties are not copied during deployment:

 • Údaje – údaje sa nekopírujú, kopírujú sa iba metaúdajeData - Data isn't being copied, only metadata is copied

 • URLURL

 • IDID

 • Povolenia – pre pracovný priestor alebo konkrétnu položkuPermissions - For a workspace or a specific item

 • Nastavenia pracovného priestoru – každá fáza má vlastný pracovný priestorWorkspace settings - Each stage has its own workspace

 • Obsah a nastavenia aplikácií – informácie o nasadení aplikácií nájdete v časti Nasadenie aplikácií Power BIApp content and settings - To deploy your apps, see deploying Power BI apps

Počas nasadenia sa nekopírujú ani nasledujúce vlastnosti množín údajov:The following dataset properties are also not copied during deployment:

 • Priradenie rolyRole assignment

 • Plán obnoveniaRefresh schedule

 • Poverenia zdroja údajovData source credentials

 • Nastavenie ukladania dotazov do vyrovnávacej pamäte (môže byť zdedené z kapacity)Query caching settings (can be inherited from the capacity)

 • Nastavenie odporučeniaEndorsement settings

Prírastkové obnovenieIncremental refresh

Kanály nasadenia podporujú prírastkové obnovenie, čo je funkcia, ktorá umožňuje rýchlejšie a spoľahlivejšie obnovovanie veľkých množín údajov pri nižšej spotrebe.Deployment pipelines supports incremental refresh, a feature that allows large datasets faster and more reliable refreshes, with lower consumption.

Pomocou kanálov nasadenia môžete vykonávať aktualizácie množiny údajov s prírastkovým obnovením pri zachovaní údajov aj oblastí.With deployment pipelines, you can make updates to a dataset with incremental refresh while retaining both data and partitions. Pri nasadzovaní množiny údajov sa politika skopíruje spolu s ňou.When you deploy the dataset, the policy is copied along.

Aktivovanie prírastkového obnovenia v kanáliActivating incremental refresh in a pipeline

Ak chcete povoliť prírastkové obnovenie, zapnite ho v aplikácii Power BI Desktop a potom publikujte množinu údajov.To enable incremental refresh, turn it on in Power BI Desktop, and then publish your dataset. Po publikovaní bude politika prírastkového obnovenia podobná v celom kanály a môže byť vytvorená iba v aplikácii Power BI Desktop.After you publish, the incremental refresh policy is similar across the pipeline, and can be authored only in Power BI Desktop.

Keď je kanál nakonfigurovaný s prírastkovým obnovením, odporúčame použiť nasledujúci postup:Once your pipeline is configured with incremental refresh, we recommend that you use the following flow:

 1. Vykonajte zmeny v súbore PBIX v aplikácii Power BI Desktop.Make changes to your PBIX file in Power BI Desktop. Ak sa chcete vyhnúť dlhým dobám čakania, môžete vykonať zmeny pomocou vzorky údajov.To avoid long waiting times, you can make changes using a sample of your data.

 2. Nahrajte súbor PBIX do fázy vývoja.Upload your PBIX file to the development stage.

 3. Nasaďte obsah do fázy testovania.Deploy your content to the test stage. Po nasadení sa vykonané zmeny použijú na celú množinu údajov, ktorú používate.After deployment, the changes you made will apply to the entire dataset you're using.

 4. Skontrolujte zmeny, ktoré ste vykonali vo fáze testovania, a po overení ich nasaďte do fázy produkcie.Review the changes you made in the test stage, and after you verify them, deploy to the production stage.

Príklady používaniaUsage examples

Nižšie je uvedených niekoľko príkladov toho, ako môžete integrovať prírastkové obnovenie s kanálmi nasadenia.Below are a few examples of how you may integrate incremental refresh with deployment pipelines.

 • Vytvorte nový kanál a pripojte k nemu pracovný priestor s množinou údajov, ktorá má povolené prírastkové obnovenie.Create a new pipeline and connect to it a workspace with a dataset that has incremental refresh enabled.

 • Povoľte prírastkové obnovenie v množine údajov, ktorá sa už nachádza v pracovnom priestore vývoja.Enable incremental refresh in a dataset that's already in a development workspace.

 • Vytvorte kanál z pracovného priestoru produkcie, ktorý obsahuje množinu údajov, ktorá používa prírastkové obnovenie.Create a pipeline from a production workspace that has a dataset that uses incremental refresh. Toto vykonáte priradením pracovného priestoru k fáze produkcie nového kanála a pomocou spätného nasadenia na nasadenie do fázy testovania a potom do fázy vývoja.This is done by assigning the workspace to a new pipeline's production stage, and using backwards deployment to deploy to the test stage, and then to the development stage.

 • Publikujte množinu údajov používajúcu prírastkové obnovenie do pracovného priestoru, ktorý je súčasťou existujúceho kanála.Publish a dataset that uses incremental refresh to a workspace that's part of an existing pipeline.

Obmedzenia a informácieLimitations and considerations

V prípade prírastkového obnovenia sa v kanáloch nasadenia podporujú iba množiny údajov, ktoré používajú rozšírené metaúdaje množiny údajov.For incremental refresh, deployment pipelines only supports datasets that use enhanced dataset metadata. Počnúc vydaním aplikácie Power BI Desktop zo septembra 2020 všetky množiny údajov vytvorené alebo upravené pomocou aplikácie Power BI Desktop automaticky implementujú rozšírené metaúdaje množiny údajov.Beginning with the September 2020 release of Power BI Desktop, all datasets created or modified with Power BI Desktop automatically implement enhanced dataset metadata.

Pri opätovnom publikovaní množiny údajov v aktívnom kanáli s povoleným prírastkovým obnovením budú nasledujúce zmeny viesť k zlyhaniu nasadenia v dôsledku potenciálnej straty údajov:When republishing a dataset to an active pipeline with incremental refresh enabled, the following changes will result in deployment failure due to data loss potential:

 • Opätovné publikovanie množiny údajov, ktorá nepoužíva prírastkové obnovenie, na nahradenie množiny údajov, ktorá má povolené prírastkové obnovenie.Republishing a dataset that doesn't use incremental refresh, to replace a dataset that has incremental refresh enabled.

 • Premenovanie tabuľky, ktorá má povolené prírastkové obnovenie.Renaming a table that has incremental refresh enabled.

 • Premenovanie nevypočítaných stĺpcov v tabuľke s povoleným prírastkovým obnovením.Renaming non-calculated columns in a table with incremental refresh enabled.

Ďalšie zmeny, ako je napríklad pridanie stĺpca, odstránenie stĺpca a premenovanie vypočítaného stĺpca, sú povolené.Other changes such as adding a column, removing a column, and renaming a calculated column, are permitted. Ak ale zmeny ovplyvnia zobrazenie, pred zobrazením zmeny budete musieť obnoviť.However, if the changes affect the display, you'll need to refresh before the change is visible.

Nasadenie aplikácií Power BIDeploying Power BI apps

Aplikácie Power BI sú odporúčaným spôsobom distribúcie obsahu používateľom bezplatnej služby Power BI.Power BI apps are the recommended way of distributing content to free Power BI consumers. Pomocou kanálov nasadenia môžete spravovať aplikácie Power BI v kanáli nasadenia, a tým získať väčšiu kontrolu nad životným cyklom aplikácie a zvýšiť jeho flexibilitu.Using deployment pipelines you can manage Power BI apps in a deployment pipeline, so that you have more control and flexibility when it comes to your app's lifecycle.

Vytvorte aplikáciu pre každú fázu kanála nasadenia, aby ste mohli testovať aktualizáciu každej aplikácie z pohľadu koncového používateľa.Create an app for each deployment pipeline stage, so that you can test each app update from an end user's point of view. Tento proces môžete jednoducho spravovať pomocou kanála nasadenia.A deployment pipeline allows you to manage this process easily. S použitím tlačidla na publikovanie alebo zobrazenie na karte pracovného priestoru môžete aplikáciu publikovať alebo zobraziť v konkrétnej fáze kanála.Use the publish or view button in the workspace card, to publish or view the app in a specific pipeline stage.

Snímka obrazovky so zvýrazneným tlačidlom publikovania aplikácie v pravej dolnej časti počas produkčnej fázyA screenshot highlighting the publish app button, at the bottom right of the production stage.

V produkčnej fáze sa stlačením tlačidla hlavnej akcie v pravom dolnom rohu otvorí stránka aktualizácie aplikácie v Power BI, aby sa všetky aktualizácie obsahu sprístupnili používateľom aplikácie.In the production stage, the main action button on the bottom-right corner opens the update app page in Power BI, so that any content updates become available to app users.

Snímka obrazovky so zvýrazneným tlačidlom aktualizovania aplikácie v pravej dolnej časti počas produkčnej fázyA screenshot highlighting the update app button, at the bottom right of the production stage.

Dôležité

Proces nasadenia nezahŕňa aktualizáciu obsahu ani nastavení aplikácie.The deployment process does not include updating the app content or settings. Ak chcete použiť zmeny na obsah alebo nastavenia, musíte aplikáciu manuálne aktualizovať v požadovanej fáze kanála.To apply changes to content or settings, you need to manually update the app in the required pipeline stage.

PovoleniaPermissions

Povolenia pre kanál a povolenia pre pracovný priestor sa udeľujú a spravujú samostatne.Pipeline permissions and workspace permissions are granted and managed separately. Napríklad používateľ s prístupom ku kanálu, ktorý nemá povolenia pre pracovný priestor, môže zobraziť kanál a zdieľať ho s ostatnými.For example, a user with pipeline access that doesn't have workspace permissions, will be able to view the pipeline and share it with others. Tento používateľ však nebude môcť zobraziť obsah pracovného priestoru v kanáli ani na stránke pracovného priestoru a nebude môcť vykonávať nasadenia.However, this user will not be able to view the content of the workspace in the pipeline, or in the workspace page, and will not be able to perform deployments.

Používateľ s prístupom ku kanáluUser with pipeline access

Používatelia s prístupom ku kanálu majú nasledujúce povolenia:Users with pipeline access have the following permissions:

 • Zobraziť kanálView the pipeline

 • Zdieľať kanál s ostatnýmiShare the pipeline with others

 • Upraviť a odstrániť kanálEdit and delete the pipeline

Poznámka

Prístup ku kanálu neudeľuje povolenia na zobrazenie obsahu pracovného priestoru alebo vykonávanie akcií s obsahom pracovného priestoru.Pipeline access doesn't grant permissions to view or take actions on the workspace content.

Čitateľ pracovného priestoruWorkspace viewer

Čitatelia pracovného priestoru, ktorí majú prístup ku kanálu, môžu tiež vykonávať nasledujúcu akciu:Workspace viewers that have pipeline access, can also do the following:

 • Využiť obsahConsume content

Poznámka

Čitatelia pracovného priestoru nemôžu získať prístup k množine údajov ani upravovať obsah pracovného priestoru.Workspace viewers cannot access the dataset or edit workspace content.

Prispievateľ pracovného priestoruWorkspace contributor

Prispievatelia pracovného priestoru, ktorí majú prístup ku kanálu, môžu tiež vykonávať nasledujúce akcie:Workspace contributors that have pipeline access, can also do the following:

 • Využiť obsahConsume content

 • Porovnať fázyCompare stages

 • Zobraziť množiny údajovView datasets

Člen pracovného priestoruWorkspace member

Členovia pracovného priestoru, ktorí majú prístup ku kanálu, môžu tiež vykonávať nasledujúce akcie:Workspace members that have pipeline access, can also do the following:

 • Zobraziť obsah pracovného priestoruView workspace content

 • Porovnať fázyCompare stages

 • Nasadiť zostavy a tabuleDeploy reports and dashboards

 • Odstrániť pracovné priestoryRemove workspaces

Správca pracovného priestoruWorkspace admin

Správcovia pracovného priestoru, ktorí majú prístup ku kanálu, môžu vykonávať akcie člena pracovného priestoru a tiež nasledujúce akcie:Workspace administrators that have pipeline access, can perform workspace member actions, and also do the following:

 • Priradiť pracovné priestoryAssign workspaces

 • Odstrániť pracovné priestoryRemove workspaces

Vlastník množiny údajovDataset owner

Vlastníci množiny údajov, ktorí sú členmi pracovného priestoru alebo správcami, môžu tiež vykonávať nasledujúce akcie:Dataset owners that are either workspace members or admins, can also do the following:

 • Aktualizovať množiny údajovUpdate datasets

 • Konfigurovať pravidláConfigure rules

Poznámka

Táto časť popisuje povolenia používateľa v kanáloch nasadenia.This section describes user permissions in deployment pipelines. Povolenia uvedené v tejto časti môžu mať odlišné aplikácie v iných funkciách služby Power BI.The permissions listed in this section may have different applications in other Power BI features.

ObmedzeniaLimitations

Táto časť obsahuje zoznam väčšiny obmedzení v kanáloch nasadenia.This section lists most of the limitations in deployment pipelines.

Obmedzenia množiny údajovDataset limitations

 • Množiny údajov, ktoré používajú pripojenie k údajom v reálnom čase, nie je možné nasadiť.Datasets that use real-time data connectivity cannot be deployed.

 • Ak počas nasadenia cieľová množina údajov používa dynamické pripojenie, zdrojová množina údajov musí tiež používať tento režim pripojenia.During deployment, if the target dataset is using a live connection, the source dataset must use this connection mode too.

 • Po nasadení sa sťahovanie množiny údajov (od fázy, v ktorej bola nasadená) nepodporuje.After deployment, downloading a dataset (from the stage it's been deployed to) is not supported.

 • Zoznam obmedzení pravidiel množiny údajov nájdete v téme Obmedzenia pravidiel množiny údajov.For a list of dataset rule limitations, see dataset rule limitations.

Ďalšie krokyNext steps