Vytváranie tlačidiel v zostavách Power BI

Pomocou tlačidiel v službe Power BI môžete vytvárať zostavy, ktoré sa správajú podobne ako aplikácie, a vytvoriť prostredie, v ktorom môžu používatelia tiež ukážť kurzorom myši, kliknúť na obsah služby Power BI či s týmto obsahom ďalej interagovať. Tento článok vysvetľuje, ako pridať tlačidlá do zostáv v Power BI Desktop a v služba Power BI. Tlačidlá na zdieľanie zostáv v služba Power BI poskytujú prostredie podobné aplikácii. Článok Identifikovanie a používanie tlačidiel v zostave služba Power BI popisuje, ako sa čitateľom zostáv pridá tlačidlá v rámci zostáv.

Tlačidlá v službe Power BI

Vytváranie tlačidiel v zostavách

Vytvorenie tlačidla v aplikácii Power BI Desktop

Ak chcete vytvoriť tlačidlo v aplikácii Power BI Desktop, na páse s nástrojmi Vložiť vyberte položku Tlačidlá (ako je znázornené na nasledovnom obrázku), čím zobrazíte rozbaľovaciu ponuku, v ktorej možno z kolekcie možností vybrať požadované tlačidlo.

Pridajte ovládací prvok tlačidla do Power BI Desktop.

Vytvorenie tlačidla v službe Power BI

Ak chcete vytvoriť tlačidlo v službe Power BI, otvorte zostavu v zobrazení na úpravy. V hornom paneli s nástrojmi vyberte položku Tlačidlá a zobrazí sa rozbaľovacia ponuka, v ktorej môžete z kolekcie možností vybrať požadované tlačidlo, ako je znázornené na nasledovnom obrázku.

Pridajte ovládací prvok tlačidla do služba Power BI.

Prispôsobenie tlačidla

Či už vytvárate tlačidlo v aplikácii Power BI Desktop alebo službe Power BI, zvyšok postupu je rovnaký. Keď vyberiete tlačidlo na plátne zostavy, tabla tlačidla Formát zobrazí spôsoby, akými možno tlačidlo prispôsobiť, aby vyhovovalo vašim požiadavkám. Môžete napríklad zapnúť alebo vypnúť Text tlačidla tým, že prepnite jazdec na ľavej karte tably tlačidla Formát. Okrem iného tiež máte možnosť zmeniť tlačidlu ikonu, výplň, názov a akciu, ktorá sa vykoná, keď používatelia vyberú tlačidlo v zostave.

Formátovanie tlačidla v zostave služby Power BI

Nastavenie vlastností tlačidla, keď je nečinné, keď sa naň ukáže, alebo keď je vybraté

Tlačidlá v službe Power BI majú tri stavy: predvolený (spôsob zobrazenia, keď sa ne neukazuje alebo keď nie sú vybraté), ukázanie na tlačidlo alebo výber tlačidla (čo sa často označuje ako kliknutie na tlačidlo). Mnohé karty na table tlačidla Formát možno individuálne upraviť na základe týchto troch štátov, vďaka ktorým možno tlačidlá flexibilne prispôsobovať.

Nasledujúce karty na table tlačidla Formát umožňujú prispôsobiť formátovanie alebo správanie tlačidla na základe jeho troch štátov:

  • Text
  • Ikona
  • Obrys
  • Výplň

Ak chcete vybrať, ako sa má tlačidlo zobrazovať pre jednotlivé stavy, rozbaľte jednu z týchto kariet a vyberte rozbaľovaciu ponuku, ktorá sa zobrazí v hornej časti karty. Na nasledujúcom obrázku je znázornená rozbalená karta Ikona s vybratou rozbaľovacou ponukou a zobrazením troch stavov.

Tri stavy tlačidla v zostave služby Power BI

Výber akcie pre tlačidlo

Môžete vybrať akciu, ktorá sa vykoná, keď používateľ vyberie tlačidlo v službe Power BI. K možnostiou pre akcie tlačidla môžete získať prístup z karty Akcia na table tlačidla Formát.

Akcia pre tlačidlo v službe Power BI

Možnosti pre akcie tlačidla:

  • Možnosť Späť vráti používateľa na predchádzajúcu stranu zostavy. Je to užitočné pri stranách podrobnej analýzy.
  • Možnosť Záložka zobrazí stranu zostavy, ktorá je priradená záložke definovanej pre aktuálnu zostavu. Získajte ďalšie informácie o záložkách v službe Power BI.
  • Podrobnej analýzy prejde na stranu podrobnej analýzy, ktorá sa filtruje podľa jeho výberu, bez použitia záložiek. Ďalšie informácie o tlačidlách podrobnej analýzy v zostavách.
  • Možnosť Navigácia na stránke presunie používateľa na inú stránku v rámci zostavy, rovnako bez použitia záložiek. Podrobnosti nájdete v téme Vytvorenie navigácie na stránke v tomto článku.
  • Možnosť Q&A otvorí okno Prieskumník s otázkami a odpoveďami.

Určité tlačidlá majú automaticky vybratú predvolenú akciu. Napríklad typ tlačidla Q&A automaticky vyberie ako predvolenú akciu Q&A. Ďalšie informácie o Prieskumníkovi Q&A nájdete v tomto blogovom príspevku.

Tlačidlá vytvorené pre zostavu môžete vyskúšať alebo otestovať tak, že podržíte kláves CTRL a KLIKNETE na tlačidlo, ktoré chcete použiť.

Vytvorenie navigácie na stránke

Pomocou akcie typu Navigácia na stránke môžete vytvoriť celé prostredie navigácie bez akejkoľvek nutnosti ukladať a spravovať záložky.

Ak chcete nastaviť tlačidlo navigácie na stránke, vytvorte tlačidlo s typom akcie Navigácia na stránke a vyberte stránku Cieľ.

Akcia navigácie na stránke

Môžete vytvoriť vlastnú navigačnú tablu a pridať do nej navigačné tlačidlá. Ak chcete zmeniť, ktoré stránky sa majú zobrazovať na navigačnej table, snažte sa vyhnúť úpravám a spravovaniu záložiek.

Vytvorte navigačnú stránku.

Okrem toho môžete podmienene naformátovať popis, rovnako ako v prípade iných typov tlačidiel.

Podmienené nastavenie cieľa navigácie

Podmienené formátovanie môžete použiť na nastavenie cieľa navigácie na základe výstupu mierky. Môžete napríklad chcieť ušetriť miesto na plátne zostavy tým, že budete používať len jedno tlačidlo, ktorým budete prechádzať na rôzne stránky podľa výberu používateľa.

Navigácia pomocou tlačidla Prejsť

Ak chcete vytvoriť príklad uvedený vyššie, začnite tým, že vytvoríte tabuľku s jedným stĺpcom s názvami cieľov navigácie:

Vytvorenie tabuľky

Power BI používa na nastavenie cieľa podrobnej analýzy presnú zhodu reťazcov, takže dvakrát skontrolujte, či sa zadané hodnoty presne zhodujú s názvami stránok s podrobnej analýzy.

Po vytvorení tabuľky ju pridajte na stránku ako rýchly filter s jedným výberom:

Rýchly filter navigácie

Potom vytvorte tlačidlo navigácie na stránke a vyberte možnosť podmieneného formátovania pre cieľové umiestnenie:

Tlačidlo navigácie na stránke

Vyberte názov stĺpca, ktorý ste vytvorili, v tomto prípade Vybrať cieľové umiestnenie:

Vybrať cieľové umiestnenie

Teraz je možné tlačidlom prechádzať na rôzne stránky v závislosti od výberu používateľa.

Navigácia pomocou tlačidla Prejsť

Tvary a obrázky pre navigáciu

Akcia navigácie na stránke je podporovaná pre tvary a obrázky, nie len pre tlačidlá. Tu je príklad použitia vstavaného tvaru:

Použitie šípky na navigáciu

Tu je príklad použitia obrázka:

Použitie obrázka na navigáciu

Tlačidlá podporujú obrázky výplne

Tlačidlá podporujú obrázky výplne. Vzhľad a správanie tlačidla si môžete prispôsobiť pomocou obrázkov výplne, v kombinácii so stavmi zabudovaných tlačidiel: predvolené, pri prechode myšou, pri stlačení tlačidla a vypnuté (na drillthrough).

Obrázky výplne tlačidla podrobnej analýzy

Nastavte Výplň na Zapnuté a potom vytvorte obrázky pre jednotlivé stavy.

Nastavenia obrázkov výplne

Ďalší postup

Ďalšie informácie o funkciách, ktoré sú podobné alebo interagujú s tlačidlami, získate v nasledovných článkoch: