Získajte ukážky pre Power BIGet samples for Power BI

Povedzme, že ste novým používateľom služby Power BI a chcete si ju vyskúšať, ale nemáte k dispozícii žiadne údaje.Say you're new to Power BI and want to try it out but don't have any data. Prípadne by ste si chceli pozrieť zostavy, ktoré znázorňujú niektoré z funkcií služby Power BI.Or maybe you'd like to see reports that illustrate some of the capabilities of Power BI. Postaráme sa o to za vás.We've got you covered.

Power BI ponúka rôzne druhy ukážok na rôzne účely:Power BI offers different kinds of samples, for different purposes:

 • Zostava Power BI (súbor .pbix) , ktorú môžete zobraziť v galérii údajových príbehov, otvárať a preskúmavať v aplikácii Power BI Desktop alebo nahrať do služby Power BI.A Power BI report (.pbix file) that you can view in the Data Stories Gallery, open and explore in Power BI Desktop, or upload to the Power BI service.
 • Vzorová aplikácia , ktorá sa dá stiahnuť v službe AppSource a aj priamo v službe Power BI.A sample app that you download from AppSource, also right in the Power BI service. Aplikácie môžu zahŕňať tabule, zostavy a množiny údajov.Apps include dashboards, reports, and datasets. Môžete ich upraviť a potom ich distribuovať svojim kolegom.You can modify them, then distribute them to your colleagues.
 • Osem pôvodných vstavaných ukážok v službe Power BI v podobe balíkov obsahu s tabuľami, zostavami a množinami údajov.Eight original built-in samples in the Power BI service as content packs, with dashboards, reports, and datasets. Nainštalujete ich priamo do služby Power BI.You install them right in the Power BI service. Vstavané ukážky sú k dispozícii aj ako zostavy Power BI (.pbix) a excelové zošity (.xlsx).The built-in samples are also available as Power BI reports (.pbix) and Excel workbooks (.xlsx).
 • Verzie excelového zošita vstavaných ukážok, obsahujúce údajový model a hárky Power View.Excel workbook versions of the built-in samples, containing the data model and Power View sheets. Môžete preskúmať alebo upraviť dátový model v Exceli či použiť excelový zošit ako zdroj údajov pre zostavu Power BI.You can explore or edit the data model in Excel, use the Excel workbook as a data source for a Power BI report. Môžete tiež nahrať zošit ako excelový súbor a zobraziť excelové vizuály a kontingenčné tabuľky v zostavách Power BI.You can also upload the workbook as an Excel file and display the Excel visuals and PivotTables in Power BI reports.
 • Taktiež aj vzorový zošit finančných údajov , zjednodušenú tabuľku v excelovom súbore, ktorá je k dispozícii na stiahnutie.Also a Financial data sample workbook, a simple flat table in an Excel file available for download. Obsahuje anonymné údaje s fiktívnymi produktmi, pričom predaj je rozdelený podľa segmentov a krajín či oblastí.It contains anonymized data with fictitious products, with sales divided by segments and countries/regions. Predstavuje užitočný základný zdroj údajov pre zostavu Power BI.It makes a useful basic data source for a Power BI report.

Okrem toho naša online dokumentácia používa tieto isté ukážky v kurzoch a príkladoch, takže si to budete môcť vyskúšať.Our online documentation uses these same samples in tutorials and examples, so you can follow along.

Vzorový súbor .pbix Predaj a výnosySales & Returns sample .pbix file

Vzorový súbor .pbix Predaj a výnosy

Vzorová zostava Predaj a výnosyThe Sales & Returns sample report

Návrhári zostáv Power BI Miguel Myers a Chris Hamill vytvorili súbor .pbix Predaj a výnosy, aby ukázali mnohé nové funkcie v službe Power BI  vrátane tlačidiel, podrobnej analýzy, podmieneného formátovania, hypotéz a prispôsobených popisov.Power BI report designers Miguel Myers and Chris Hamill created the Sales & Returns .pbix file to demonstrate many new features in Power BI, including buttons, drill through, conditional formatting, what-if, and customized tooltips.

Scenár pre túto zostavu predstavuje spoločnosť, ktorá predáva skateboardy s motívmi Microsoftu.The scenario for this report is a company that sells Microsoft-themed skateboards. Chcú si pozrieť stav svojho predaja a výnosov a analyzovať, ako by mali upraviť svoje operácie.They want to see the state of their sales and returns, and analyze how they should modify their operations.

Môžete ho preskúmať týmito spôsobmi:You can explore it these ways:

Vzorová aplikácia zo služby AppSourceSample app from AppSource

Aplikácia Marketing a predaj je k dispozícii v službe Microsoft AppSource.The Marketing and Sales app is available from Microsoft AppSource. Aplikácia predstavuje typ obsahu služby Power BI, ktorý kombinuje súvisiace tabule a zostavy.An app is a Power BI content type that combines related dashboards and reports. Aplikácia môže obsahovať jednu alebo viacero tabúľ či zostáv a všetky sú zoskupené.An app can have one or more dashboards and one or more reports, all bundled together. Aplikáciu Marketing a predaj si môžete stiahnuť v časti Aplikácie služby Power BI alebo v službe AppSource vo svojom prehliadači.You can download the Marketing and Sales app from Apps in the Power BI service, or by going to AppSource in your browser.

Po jej nainštalovaní sa zobrazí vo vašej kolekcii aplikácií.After you install it, you see it in your collection of apps.

Dlaždica aplikácie Predaj a marketing

Keď ju otvoríte, vyberte možnosť Preskúmať so vzorovými údajmi.When you open it, select Explore with sample data.

Preskúmanie aplikácie

Zobrazí sa zobrazenie aplikácie s tabuľou a jednotlivými stranami zostavy na navigačnej table.You see the app view, with the dashboard and individual report pages in the navigation pane.

Navigačná tabla aplikácie

Pretože ste ju nainštalovali, môžete tiež otvoriť pracovný priestor a upraviť prvky aplikácie.Because you installed it, you can also open the workspace and edit the elements of the app. Ak chcete otvoriť pracovný priestor, vyberte ikonu ceruzky možnosti Upraviť.Select the Edit pencil icon to open the workspace.

Úprava aplikácie

Teraz vidíte tabuľu, zostavu a množinu údajov z aplikácie v zobrazení zoznamu pracovného priestoru.Now you see the dashboard, report, and dataset from the app in the list view of the workspace. V tomto pracovnom priestore môžete upraviť každú z nich.Here in the workspace, you can edit each of them.

Pracovný priestor Predaj a marketing

Ak chcete, môžete túto aplikáciu distribuovať komukoľvek vo svojej organizácii.If you want to, you can distribute this app to anyone in your organization. Vyberte možnosť Aktualizovať aplikáciu.Select Update app.

Tlačidlo Aktualizovať aplikáciu

Vyplňte kartu Nastavenie vrátane výberu farby motívu aplikácie.Complete the Setup tab, including choosing an App theme color.

Výber nastavenia aplikácie

Vyplňte karty NavigáciaPovolenie, potom zvoľte možnosť Aktualizovať aplikáciu.Complete the Navigation and Permission tabs, then select Update app.

Výber položky Aktualizovať aplikáciu s cieľom publikovať ju

Prečítajte si viac o publikovaní aplikácií v službe Power BI.Read more about publishing apps in Power BI.

Osem pôvodných ukážokEight original samples

K dispozícii je osem ukážok, ktoré môžete používať.Eight original samples are available for you to use. Každá ukážka pochádza z iného odvetvia.Each sample represents a different industry. S každou z nich môžete pracovať v rôznych formátoch:You can engage with each in different formats:

Spoločnosť obviEnce (www.obvience.com) a spoločnosť Microsoft sa spojili s cieľom vytvoriť ukážky, ktoré môžete používať v službe Power BI.The company obviEnce (www.obvience.com) and Microsoft teamed up to create samples for you to use with Power BI. Údaje sú anonymizované a pochádzajú z rôznych odvetví: financie, ľudské zdroje, predaj a iné.The data is anonymized and represents different industries: finance, HR, sales, and more.

Dostupné ukážky

Všetky tieto ukážky sú k dispozícii v niekoľkých rôznych formátoch: ako balík obsahu, ako excelový zošit a ako súbor vo formáte .pbix.Each of these samples is available in several formats: as a content pack, as an Excel workbook, and as a Power BI .pbix file. Ak neviete, čo tieto veci znamenajú alebo čo si s nimi počať, nemusíte sa obávať.If you don't know what these things are, or how to get your hands on them -- don't worry. V tomto článku vám všetko vysvetlíme.This article explains it all. Pre každú z týchto ukážok sme vytvorili prehliadku.For each of these samples, we've created a tour. Prehliadky sú články, ktoré popisujú podstatu skrývajúcu sa za ukážkou a prevedú vás rôznymi scenármi.Tours are articles that tell the story behind the sample and walk you through different scenarios. Jeden scenár sa napríklad môže zaoberať odpoveďami na otázky manažéra, v druhom môže ísť o získanie prehľadov o konkurencii alebo o vytváranie zostáv a tabúľ, ktoré je možné zdieľať, či o zmenu v zameraní podniku.One scenario might be answering questions for your manager, another might be looking for competitive insights, or creating reports and dashboards to share, or explaining a business shift.

Skôr než začneme, tu sú právne pokyny týkajúce sa používania týchto ukážok.Before we get started, here are the legal guidelines for using these samples. Potom predstavíme ukážky a ukážeme, ako sa používajú.After that, we introduce the samples and show how to use them.

Pokyny na používanie vzorových excelových zošitovUsage guidelines for the sample Excel workbooks

©2015 Microsoft Corporation.©2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.All rights reserved. Dokumenty a pracovné zošity sa poskytujú tak, ako sú.The documents and workbooks are provided "as-is." Informácie a zobrazenia uvedené v zošitoch vrátane adries URL a ďalších odkazov na internetové webové lokality sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.Information and views expressed in the workbooks, including URL and other Internet Web site references, may change without notice. Riziko vyplývajúce z ich používania znášate vy.You bear the risk of using it. Niektoré príklady sú určené iba na ilustračné účely a sú fiktívne.Some examples are for illustration only and are fictitious. Akákoľvek podobnosť so skutočnými prípadmi je čisto náhodná.No real association is intended or inferred. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani implicitné, na tu uvedené informácie.Microsoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

Poskytnutím zošitov sa neudeľujú nijaké zákonné práva na žiadne duševné vlastníctvo týkajúce sa akéhokoľvek produktu spoločnosti Microsoft.The workbooks do not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. Tento zošit môžete kopírovať a používať na referenčné účely pre svoje interné potreby.You may copy and use this workbook for your internal, reference purposes.

Zošity a súvisiace údaje sú k dispozícii od spoločnosti obviEnce.The workbooks and related data are provided by obviEnce. www.obvience.comwww.obvience.com

Spoločnosť obviEnce je nezávislý dodávateľ softvéru, ktorý pôsobí ako inkubátor duševného vlastníctva zameraný na business intelligence spoločnosti Microsoft.ObviEnce is an ISV and an Intellectual Property (IP) Incubator focused on Microsoft Business Intelligence. Spoločnosť ObviEnce úzko spolupracuje so spoločnosťou Microsoft na vývoji osvedčených postupov a odbornej autority v oblasti spúšťania a nasadzovania riešení Business Intelligence od spoločnosti Microsoft.ObviEnce works closely with Microsoft to develop best practices and thought leadership for jump-starting and deploying Microsoft Business Intelligence solutions.

Poskytnuté pracovné zošity a údaje sú vlastníctvom spoločnosti obviEnce, LLC a poskytujú sa len na účely predvedenia funkcií služby Power BI pomocou vzorových údajov z rôznych odvetví.The workbooks and data are property of obviEnce, LLC, and have been shared solely for the purpose of demonstrating Power BI functionality with industry sample data.

Pri používaní týchto zošitov a údajov sa táto informácia musí vždy uviesť (nachádza sa aj v hárku informácií v každom pracovnom zošite).Any uses of the workbooks and/or data must include the above attribution (that is also on the Info worksheet included with each workbook). Zošit a všetky vizualizácie musia obsahovať nasledujúce upozornenie na autorské práva: obviEnce ©.The workbook and any visualizations must be accompanied by the following copyright notice: obviEnce ©.

Kliknutím na ktorékoľvek z prepojení a stiahnutím súborov excelových zošitov alebo súborov .pbix vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami.By clicking any of the following links to download the Excel workbook files or .pbix files, you are agreeing to the terms above.

Ukážka Ziskovosť zákazníkovCustomer Profitability sample Ukážka Ziskovosť zákazníkov

Prehliadka ukážky týkajúcej sa ziskovosti zákazníkovTake a tour of the Customer Profitability sample

V tejto ukážke sa analyzujú kľúčové metriky finančnej riaditeľky týkajúce sa jej vedúcich pracovníkov, produktov a zákazníkov spoločnosti.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Môžete preskúmať, aké faktory majú vplyv na ziskovosť spoločnosti.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Ukážka Ľudské zdrojeHuman Resources sample Ukážka Ľudské zdroje

Prehliadka ukážky z oblasti ľudských zdrojovTake a tour of the HR sample

Táto ukážka sa zameriava na stratégiu prijímania nových zamestnancov do spoločnosti, pričom sa analyzujú noví zamestnanci, aktívni zamestnanci a tiež zamestnanci, ktorí odišli.This industry sample focuses on the hiring strategy for a company by analyzing new hires, active employees, and employees who have left. Preskúmaním údajov môžete odhaliť trendy v oblasti dobrovoľných výpovedí a chýb v stratégii prijímania nových zamestnancov.By exploring the data, you can find trends in voluntary separations and biases in the hiring strategy.

Ukážka Analýza výdavkov na ITIT Spend Analysis sample Ukážka Analýza výdavkov na IT

Prehliadka ukážky analýzy výdavkov na ITTake a tour of the IT Spend Analysis sample

V tejto ukážke sa analyzuje vzťah medzi plánovanými a skutočnými nákladmi IT oddelenia spoločnosti.In this industry sample, we analyze the planned vs. actual costs of the IT department of a company. Na základe tohto porovnania pochopíme, ako sa spoločnosti podarilo naplánovať rok, a zistíme, v ktorých oblastiach sa najviac odchýlila od plánu.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. Spoločnosť z tohto príkladu využíva ročné plánovacie cykly a štvrťročne pripravuje najnovšie odhady, na základe ktorých sa analyzujú zmeny vo výdavkoch na IT v priebehu fiškálneho roka.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new Latest Estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Ukážka analýzy príležitostíOpportunity Analysis sample Ukážka analýzy príležitostí

Prehliadka ukážky analýzy príležitostí pre Power BITake a tour of the Opportunity Analysis sample

Táto ukážka je zameraná na skúmanie predajných kanálov softvérovej spoločnosti.This industry sample explores a software company's sales channel. Manažéri predaja monitorujú priame a partnerské predajné kanály prostredníctvom sledovania príležitostí a výnosov podľa oblastí, veľkosť obchodu a predajného kanála.Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Ukážka Analýza obstarávaniaProcurement Analysis sample Ukážka Analýza obstarávania

Prehľad ukážky analýzy obstarávaniaTake a tour of the Procurement Analysis sample

V tejto ukážke sa analyzujú kľúčové metriky finančnej riaditeľky týkajúce sa jej vedúcich pracovníkov, produktov a zákazníkov spoločnosti.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Môžete preskúmať, aké faktory majú vplyv na ziskovosť spoločnosti.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Ukážka analýzy maloobchoduRetail Analysis sample Ukážka analýzy maloobchodu

Prehliadka ukážky analýzy maloobchoduTake a tour of the Retail Analysis sample

V tejto ukážke sa analyzujú údaje o maloobchodnom predaji tovaru v rôznych obchodoch a oblastiach.This industry sample analyzes retail sales data of items sold across multiple stores and districts. V metrike sa porovnáva tohtoročný výkon s minuloročným v týchto oblastiach: predaj, jednotky, hrubý zisk a odchýlky, ako aj analýza nových obchodov.The metrics compare this year's performance to last year's in these areas: sales, units, gross margin, and variance, as well as new store analysis.

Ukážka predaja a marketinguSales and Marketing sample Ukážka predaja a marketingu

Prehliadka ukážky predaja a marketinguTake a tour of the Sales and Marketing sample

V tejto ukážke sa analyzuje výrobná spoločnosť VanArsdel Ltd. Marketingoví riaditelia môžu podľa príkladu tejto spoločnosti sledovať odvetvie a podiel na trhu.This industry sample analyzes a manufacturing company, VanArsdel Ltd. It allows the Chief Marketing Officer to watch the industry and the market share for VanArsdel. V ukážke uvidíte, ako zistiť podiel spoločnosti na trhu, objem výroby, predaj a nálady spotrebiteľov voči spoločnosti.By exploring the sample, you can find the company's market share, product volume, sales, and sentiment.

Ukážka Kvalita dodávateľovSupplier Quality sample Ukážka Kvalita dodávateľov

Prehliadka ukážky analýzy kvality dodávateľovTake a tour of the Supplier Quality sample

Táto ukážka sa zameriava na jednu z bežných úloh dodávateľského reťazca: analýzu kvality dodávateľov.This industry sample focuses on one of the typical supply chain challenges — supplier quality analysis. V tejto analýze sa využívajú dve primárne metriky: celkový počet chybných výrobkov a celkové výpadky, ktoré tieto chybné výrobky spôsobili.Two primary metrics are at play in this analysis: total number of defects and the total downtime that these defects caused. Táto ukážka má dva hlavné ciele: zistiť, ktorí dodávatelia sú najlepší a ktorí najhorší z hľadiska kvality, a identifikovať, ktorým závodom sa lepšie darí zisťovať a odmietať chybné položky a minimalizovať tak prestoje.This sample has two main objectives: understand who the best and worst suppliers are, with respect to quality, and identify which plants do a better job finding and rejecting defects, to minimize downtime.

Inštalácia vstavaných balíkov obsahuInstall built-in content packs

Poďme začať s balíkmi obsahu.Let's start with the content packs. Vstavané ukážky sú dostupné v službe Power BI; ak ich chcete nájsť, nemusíte opustiť službu Power BI.The built-in samples are available in the Power BI service; you don't have to leave Power BI to find them. Balík obsahu je balík jednej alebo viacerých tabúľ, množín údajov a zostáv, ktoré niekto vytvoril a ktoré je možné použiť v službe Power BI.A content pack is a bundle of one or more dashboards, datasets, and reports that someone creates and that can be used with the Power BI service. Každý zo vzorových balíkov obsahu pre Power BI obsahuje množinu údajov, zostavu a tabuľu.Each Power BI sample content pack contains a dataset, report, and dashboard. Balíky obsahu sú stále k dispozícii, ale stávajú sa zastaranými.Content packs are still available, but are being deprecated. Nie sú k dispozícii pre Power BI Desktop.They aren't available for Power BI Desktop.

 1. Otvorte službu Power BI (app.powerbi.com) a prihláste sa.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. Prejdite do svojho pracovného priestoru alebo do iného pracovného priestoru, do ktorého chcete nainštalovať ukážku.Navigate to your My Workspace, or another workspace where you want to install the sample.

 3. V ľavom dolnom rohu vyberte položku Získať údaje.In the bottom-left corner, select Get data.

  Ikona Získať údaje

 4. Na zobrazenej stránke Získať údaje vyberte položku Ukážky.On the Get Data page that appears, select Samples.

  Ukážky položky Získať údaje

 5. Vyberte niektorú z ukážok, aby sa otvoril jej popis, a vyberte možnosť Pripojiť.Select one of the samples to open a description of that sample, and choose Connect.

  Vyberte ukážku > vyberte Pripojiť

 6. Power BI importuje balík obsahu a do aktuálneho pracovného priestoru pridá novú tabuľu, zostavu a množinu údajov.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Použite ukážky na testovaciu prevádzku služby Power BI.Use the samples to take Power BI for a test run.

  Nový obsah v pracovnom priestore

Teraz, keď už máte údaje, ste na dobrej ceste.Now that you have data, you're on your way. Skúste absolvovať niektoré z našich kurzov, ktoré sa venujú vzorovým balíkom obsahu, alebo jednoducho otvorte službu Power BI a začnite skúmať.Try out some of our tutorials using the sample content packs or just open the Power BI service and explore.

Stiahnuť pôvodné vzorové súbory Power BIDownload original sample Power BI files

Každý z balíkov obsahu ukážok je k dispozícii aj ako súbor aplikácie Power BI vo formáte .pbix.Each of the sample content packs is also available as Power BI .pbix file. Súbory .pbix sú určené na použitie v aplikácii Power BI Desktop.The .pbix files are designed to be used with Power BI Desktop.

 1. Súbory si môžete stiahnuť jednotlivo pomocou prepojení uvedených nižšie.Download the files individually using the links below. Výberom týchto prepojení sa súbory automaticky ukladajú do vášho priečinka Stiahnuté súbory.Selecting these links saves the file automatically to your Downloads folder.

 2. V aplikácii Power BI Desktop vyberte položky Súbor > Otvoriť a prejdite do umiestnenia, do ktorého ste uložili vzorový súbor vo formáte .pbix.In Power BI Desktop, select File > Open and navigate to the location where you saved the sample .pbix file.

 3. Výberom súboru .pbix ho otvoríte v aplikácii Power BI Desktop.Select the .pbix file to open it in Power BI Desktop.

Stiahnutie vzorových excelových súborovDownload sample Excel files

Každý z balíkov obsahu ukážok je k dispozícii aj ako zošit programu Excel.Each of the sample content packs is also available as an Excel workbook. Zošity programu Excel sú určené na použitie v službe Power BI.The Excel workbooks are designed to be used with the Power BI service.

 1. Súbory si môžete stiahnuť individuálne pomocou prepojení uvedených nižšie alebo si stiahnite súbor zip so všetkými súbormi ukážky.Download the files individually using the links below, or download a zip file of all the sample files. Ak ste pokročilým používateľom, môžete si stiahnuť excelové zošity a skúmať alebo upravovať dátové modely.If you're an advanced user, you might want to download the Excel workbooks to explore or edit the data models.

 2. Uložte stiahnutý súbor.Save the downloaded file. Je rozdiel, kam súbor uložíte.Where you save the file makes a difference.

  Lokálne Lokálne: Ak súbor zo služby Power BI uložíte na lokálnu jednotku v počítači alebo na iné miesto vo vašej organizácii, môžete tento súbor importovať do služby Power BI.Local Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. Súbor zostane na lokálnej jednotke, teda celý súbor sa neimportuje do služby Power BI.Your file remains on your local drive, so the whole file isn't imported into Power BI. Prakticky sa na lokalite Power BI vytvorí nová množina údajov a údaje, a v niektorých prípadoch údajový model, sa načítajú do množiny údajov.What happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Ak sú v súbore nejaké zostavy, zobrazia sa v a lokalite Power BI v časti Zostavy.If your file has any reports, those reports appear in your Power BI site under Reports.

  OneDrive BusinessOneDrive Business: Ak používate službu OneDrive for Business a prihlásite sa do nej pomocou rovnakého konta, aké používate pre Power BI, OneDrive for Business je jednoznačne najlepšie miesto na synchronizáciu vašej práce v Exceli, Power BI alebo súbore .CSV s množinou údajov, zostavami a tabuľami v Power BI.OneDrive Business OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, OneDrive for Business is by far the best place to keep your work in Excel, Power BI, or a .CSV file in-sync with your dataset, reports, and dashboards in Power BI. Power BI aj OneDrive sa nachádzajú v cloude. Služba Power BI sa k súboru v službe OneDrive pripojí približne každú hodinu.Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. Ak nájde zmeny, automaticky aktualizuje množinu údajov, zostavy a tabule v Power BI.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.

  SharePoint – tímové lokalitySharePoint – tímové lokality: Ukladanie súborov Power BI do služby SharePoint – tímové lokality je takmer rovnaké ako ukladanie do služby OneDrive for Business.SharePoint Team Sites SharePoint Team-Sites Saving your Power BI files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. Najväčším rozdielom je spôsob pripojenia k súboru v službe Power BI.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Môžete zadať URL adresu alebo sa pripojiť ku koreňovému priečinku.You can specify a URL or connect to the root folder.

 3. Otvorte službu Power BI (app.powerbi.com) a prihláste sa.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 4. Prejdite do svojho pracovného priestoru alebo do iného pracovného priestoru, prípadne vytvorte pracovný priestor len pre ukážku.Navigate to your My Workspace or to another workspace, or create a workspace just for the sample.

 5. Vyberte možnosť Získať údaje v ľavom dolnom rohu navigačnej tably.In the bottom-left corner of the navigation pane, select Get data.

  Ikona Získať údaje

 6. Na zobrazenej stránke Získať údaje vyberte položky Súbory > Získať.On the Get Data page that appears, select Files > Get.

  Súbory > Získať

 7. Prejdite do umiestnenia, kam ste si stiahli a uložili ukážku.Select the location where you downloaded and saved the sample.

  Umiestnenie, kam ste uložili ukážku

 8. Vyberte daný súbor.Select the file. V závislosti od toho, kde ste súbor uložili, vyberte položku Pripojiť alebo Otvoriť.Depending on where you saved the file, select Connect or Open.

 9. Vyberte, či chcete importovať údaje, alebo zobraziť zošit v službe Power BI presne tak, ako by sa zobrazil v aplikácii Excel Online.Choose whether to import the data or to bring the workbook into Power BI and see it exactly as it is in Excel online.

  Importovať alebo Pripojiť

 10. Ak vyberiete možnosť Importovať, Power BI importuje vzorový pracovný zošit a pridá ho ako novú tabuľu, zostavu a množinu údajov, v tomto prípade každú s názvom Ukážka analýzy obstarávania.If you select Import, Power BI imports the sample workbook and adds it as a new dashboard, report, and dataset, in this case each named Procurement Analysis Sample.

  • Keďže zošit obsahuje hárky Power View, Power BI vytvorí zostavu so stránkou pre každý hárok Power BI.Because the workbook has Power View sheets, Power BI creates a report with a page for each Power BI sheet.
  • Power BI vytvorí novú tabuľu s novou prázdnou dlaždicou.Power BI creates a new dashboard with a new blank tile. Výberom tejto dlaždice prejdete na zostavu, ktorú ste práve pridali.Selecting that tile takes you to the report you just added.
 11. Otvorte zostavu.Open the report. Vyberte rôzne prvky zostavy a preskúmajte tak ich vzájomné vzťahy.Select different elements of the report to explore their interactions.

  Zobraziť zostavu

Preskúmanie ukážok z Excelu priamo v ExceliExplore Excel samples inside Excel

(Voliteľné) Chcete zistiť, ako sa údaje z excelového zošitu skonvertujú na množiny údajov a zostavy služby Power BI?(Optional) Want to understand how the data in an Excel workbook gets converted to Power BI datasets and reports? Otvorením ukážok z Excelu priamo v Exceli a preskúmaním hárkov získate niektoré odpovede.Opening the Excel samples in Excel and exploring the worksheets provides some of the answers.

 • Pri prvom otvorení pracovného zošitu ukážky v Exceli sa môžu zobraziť dve upozornenia.When you first open a sample workbook in Excel, you may see two warnings. Prvé upozornenie informuje, že zošit je otvorený v chránenom zobrazení.The first warning says the workbook is in Protected View. Vyberte možnosť Povoliť úpravy.Select Enable Editing. Druhé upozornenie môže informovať, že zošit obsahuje prepojenia na externé zdroje údajov.The second warning may say that the workbook has external data connections. Vyberte možnosť Povoliť obsah.Select Enable Content.

 • Každý zošit obsahuje viacero hárkov Power View.Each workbook contains several Power View sheets. Ak chcete zobraziť hárky Power View v Exceli, budete musieť povoliť doplnok Power View tak, že si stiahnete balík kľúčov databázy Registry.If you want to see the Power View sheets in Excel, You need to enable the Power View add-in by downloading a package of registry keys.

 • Kde sú teda v skutočnosti dané údaje?So where's the actual data? Sú v dátovom modeli Power Pivot.It's in the Power Pivot data model. Na zobrazenie údajov nie sú hárky Power View nevyhnutné.You don't need the Power View sheets to see the data. Na karte PowerPivot vyberte možnosť Spravovať.On the PowerPivot tab, select Manage.

  Nezobrazuje sa karta Power Pivot?Don't see the Power Pivot tab? Povoľte doplnok Power Pivot.Enable the Power Pivot add-in.

  V doplnku Power Pivot môžete zobrazovať údaje vo všetkých základných tabuľkách a okrem toho aj všetky vzorce DAX.In Power Pivot, you can see the data in all the underlying tables, plus all the DAX formulas.

 • Na karte Informácie nájdete informácie o spoločnosti obviEnce, ktorá ukážku vytvorila.The Info tab provides information about obviEnce, the company that created the sample.

Ďalší postupNext steps

Základné pojmy pre návrhárov v službe Power BIBasic concepts for designers in the Power BI service

Kurz: Pripojenie k zdrojom ukážok pre Power BITutorial: Connect to the Power BI samples

Zdroje údajov pre službu Power BIData sources for Power BI

Máte ďalšie otázky?More questions? Skúste komunitu služby Power BITry the Power BI Community