Nastavenie zobrazení zostáv pre stránkované zostavy v službe Power BISet report views for paginated reports in the Power BI service

Pri vykresľovaní stránkovanej zostavy v službe Power BI je predvolené zobrazenie interaktívne a založené na HTML.When you render a paginated report in the Power BI service, the default view is HTML based and interactive. Iným zobrazením zostavy, ktoré je určené pre pevné formáty strán, ako napríklad PDF, je nová možnosť Zobrazenie strany.Another report view, for fixed page formats like PDF, is the new Page View option.

Predvolené interaktívne zobrazenieDefault interactive view

Predvolené zobrazenie

Zobrazenie stranyPage View

Zobrazenie strany

V zobrazení strany vyzerajú vykreslené zostavy inak ako v predvolenom zobrazení.In Page View, the rendered report looks different compared to the default view. Niektoré vlastnosti a koncepty v stránkovaných zostavách sa vzťahujú iba na pevné formáty strán.Some properties and concepts in paginated reports only apply to fixed pages. Toto zobrazenie je podobné ako pri vytlačenej alebo exportovanej zostave.The view is similar to when the report is printed or exported. Naďalej môžete zmeniť niektoré prvky, napríklad hodnoty parametrov, nie sú však k dispozícii ďalšie interaktívne funkcie ako zoraďovanie stĺpcov a prepínače.You can still change some elements, like parameter values, but it doesn't have other interactive features such as column sorting and toggles.

Zobrazenie strany podporuje všetky funkcie, ktoré podporuje Zobrazovač PDF súborov v prehliadači, ako napríklad Priblížiť, Vzdialiť a Prispôsobiť strane.Page View supports all the features the browser's PDF Viewer supports, such as Zoom in, Zoom out, and Fit to page.

Prepnutie do zobrazenia stranySwitch to Page View

Keď otvoríte stránkovanú zostavu, predvolene sa vykreslí v interaktívnom zobrazení.When you open a paginated report, it renders in interactive view by default. Ak zostava obsahuje parametre, vyberte parametre a potom zobrazte zostavu.If the report has parameters, select parameters, then view the report.

 1. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Zobraziť > Zobrazenie strany.Select View on the toolbar > Page View.

  Prepnutie do zobrazenia strany

 2. Nastavenia zobrazenia strany môžete zmeniť výberom položky Nastavenia stránky v ponuke Zobraziť na paneli s nástrojmi.You can change the settings of the page view by selecting the Page Settings in View menu on the toolbar.

  Výber položky Nastavenia stránky

  Dialógové okno Nastavenia stránky obsahuje možnosti Veľkosť stránky a Orientácia, ktorými môžete nastaviť zobrazenie strany.The Page Settings dialog box has options to set Page Size and Orientation for the Page View. Keď použijete nastavenia stránky, rovnaké možnosti sa neskôr použijú aj pri tlači strany.After you apply page settings, the same options apply when you print the page later.

  Dialógové okno Nastavenia stránky

 3. Ak chcete prejsť späť na interaktívne zobrazenie, vyberte položku Predvolené v rozbaľovacom poli Zobraziť.To switch back to the interactive view, select Default in the View dropdown box.

Podpora prehliadačaBrowser support

Zobrazenie strany sa podporuje v prehliadačoch Google Chrome a Microsoft Edge.Page View is supported in Google Chrome and Microsoft Edge browsers. V prehliadači musí byť povolené zobrazovanie PDF súborov.Make sure that viewing PDFs in the browser is enabled. Ide o predvolené nastavenie týchto prehliadačov.It's the default setting for these browsers.

Zobrazenie strany sa nepodporuje v prehliadačoch Internet Explorer a Safari, táto možnosť je preto zakázaná.Page View isn't supported in Internet Explorer and Safari, so the option is disabled. Nepodporuje sa ani v prehliadačoch v mobilných zariadeniach či v natívnych mobilných aplikáciách Power BI.It also isn't supported in browsers on mobile devices, or in the native Power BI mobile apps.

Ďalšie krokyNext steps