Vytvorenie prostrediaCreate an environment

Prostredie je miesto na ukladanie, spravovanie a zdieľanie podnikových údajov, aplikácií a postupov organizácie.An environment is a space to store, manage, and share your organization’s business data, apps, and flows. Slúži aj ako kontajner na oddelenie aplikácií, ktoré môžu mať rôzne roly, požiadavky na zabezpečenie alebo cieľové skupiny.It also serves as a container to separate apps that may have different roles, security requirements, or target audiences. Služba PowerApps automaticky vytvorí pre každého nájomníka jedno predvolené prostredie, ktoré potom zdieľajú všetci používatelia v danom nájomníkovi.PowerApps automatically creates a single default environment for each tenant, which is shared by all users in that tenant.

Každé prostredie môže mať jednu alebo žiadnu databázu služby Common Data Service, ktorá poskytuje úložisko pre aplikácieEvery environment can have zero or one Common Data Service database, which provides storage for apps. Keď používatelia v prostredí vytvoria aplikáciu, môže sa táto aplikácia pripojiť k ľubovoľnému zdroju údajov vrátane pripojení, brán a tokov.When users create an app in an environment, that app can connect to any data source, including connections, gateways, and flows. Táto aplikácia sa však môže pripojiť len k databázam služby Common Data Service v rovnakom prostredí.However, the app is only permitted to connect to the Common Data Service databases in that same environment. Spôsoby využitia prostredia závisia od vašej organizácii a aplikácií, ktoré sa snažíte vytvoriť.How you choose to leverage environments depends on your organization and the apps you're trying to build. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad prostredí.For more information, see Environments overview.

V tejto téme sa dozviete, ako vytvoriť prostredie a databázu pre toto prostredie.In this topic, you'll learn how to create an environment and a database for that environment.

PredpokladyPrerequisites

Ak chcete pokračovať v tejto téme, sú potrebné nasledujúce položky:To follow this topic, the following items are required:

Prihlásenie do Centra spravovania služby PowerAppsSign in to the PowerApps Admin center

Prihláste sa do Centra spravovania na adrese https://admin.powerapps.com.Sign in to the Admin center at https://admin.powerapps.com.

Vytvorenie prostredia a databázyCreate an environment and database

 1. Na navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Prostredia a potom kliknite alebo ťuknite na položku Nové prostredie.In the navigation pane, click or tap Environments, and then click or tap New environment.

  Súbor a zdieľanie

 2. V dialógovom okne Nové prostredie zadajte názov prostredia a v rozbaľovacích zoznamoch vyberte oblasť a typ prostredia.In the New environment dialog box, enter a name for the environment, and then select a region and environment type from the drop-down lists. Predvolenou oblasťou je domovská oblasť nájomníka služby Azure Active Directory, v rozbaľovacom zozname však môžete vybrať ľubovoľnú oblasť.The region defaults to the Azure Active Directory Tenant home region, but you may select any region from the drop-down list. Po vytvorení prostredia už nebudete môcť oblasť zmeniť.You cannot change the region once the environment is created. Nakoniec kliknite alebo ťuknite na položku Vytvoriť prostredie.When you're done, click or tap Create environment.

  Súbor a zdieľanie

  Ak chcete získať skorší prístup k nadchádzajúcim funkciám služby PowerApps, vyberte položku Ukážka (USA).Select Preview(United States) to get early access to the upcoming PowerApps functionalities. Ďalšie informácie o programe PowerApps Preview.Learn more about the PowerApps Preview Program.

 3. Po vytvorení prostredia sa zobrazí dialógové okno s potvrdením a výzva na vytvorenie databázy.Once the environment is created, you'll receive a confirmation message in the dialog box and you'll be prompted to create a database. Kliknite alebo ťuknite na položku Vytvoriť databázu a povoľte prístup k službe Common Data Service.Click or tap Create database to enable access to the Common Data Service.

  Poznámka: V súčasnosti možno databázu vytvoriť len v domovskej oblasti nájomníka služby Azure Active Directory.Note: At this time, you can only create a database in the Azure Active Directory Tenant home region.

  Súbor a zdieľanie

 4. Vyberte menu a jazyk pre údaje uložené v databáze.Select the currency and language for the data stored in the database. Po vytvorení databázy už nebudete môcť menu ani jazyk zmeniť.You cannot change the currency or language once the database is created. Nakoniec kliknite alebo ťuknite na položku Vytvoriť databázu.When you're done, click or tap Create database.

  Súbor a zdieľanie

  Vytvorenie databázy v službe Common Data Service môže niekoľko minút trvať.It may take several minutes to create the database on the Common Data Service. Po vytvorení databázy sa nové prostredie zobrazí v zozname prostredí na stránke Prostredia.Once the database is created, the new environment appears in the list of environments on the Environments page.

  Súbor a zdieľanie

  Kliknutím alebo ťuknutím na prostredie zobrazíte podrobnosti o prostredí.Click or tap the environment to view the environment details.

Ďalšie krokyNext steps

V tejto téme ste sa dozvedeli, ako vytvoriť prostredie a databázu pre toto prostredie.In this topic, you learned how to create an environment and database for that environment. Ďalej sa naučíte, ako spravovať prostredia vo vašej organizácii.Next, learn how to administer environments in your organization.