Prehľad služby Common Data Service for Apps pre vývojárovCommon Data Service for Apps Developer Overview

Služba PowerApps ponúka používateľom, podnikom, nezávislým dodávateľom softvéru (ISV) a systémovým integrátorom (SI) výkonnú platformu na vytváranie podnikových (LOB) aplikácií.PowerApps offers users, businesses, independent software vendors (ISVs), and systems integrators (SIs) a powerful platform for building line-of-business apps. Novým prírastkom služby PowerApps v tomto vydaní je rozšírenie o službu Common Data Service, teraz nazývanú Common Data Service for Apps, ktorá obsahuje základné funkcie platformy Dynamics 365. Na nej sú založené aplikácie Dynamics 365 for Sales, Marketing a Customer Service.The new addition to PowerApps in this release is the expansion of the Common Data Service, now called Common Data Service for Apps which now contains the core functionality of the Dynamics 365 platform that powers Dynamics 365 for Sales, Marketing, Customer Service.

ZačínameGet Started

Ak ste sa už stretli s aplikáciami Dynamics 365 for Sales, Marketing alebo Customer Service, zistíte, že svoje skúsenosti budete môcť využiť na prispôsobenie a rozšírenie služby Common Data Service for Apps.If you are already experienced with the Dynamics 365 for Sales, Marketing, or Customer Service apps, you will find that you will be able to apply your experience to customize and extend Common Data Service for Apps.

Ak ste novým používateľom aplikácií Dynamics 365 for Sales, Marketing alebo Customer Service, nasledujúce témy vám poskytnú podrobný prehľad o dôležitých konceptoch, ktoré vám pomôžu v začiatkoch práce so službou Common Data Service for Apps.If you are new to the Dynamics 365 for Sales, Marketing, or Customer Service apps, the following topics provide a high-level overview of the important concepts to help you get started working with Common Data Service for Apps.

Poznámka

  • Modelom riadené aplikácie sa pripájajú do služby Common Data Service for Apps.Model-driven apps connect to Common Data Service for Apps. Ďalšie informácie o tom, ako môžu vývojári pridať hodnotu na úrovni aplikácie, nájdete v téme Modelom riadené aplikácie – prehľad pre vývojárov.For information about how developers can add value at the application level, see Model-driven apps Developer Overview. Obsah tejto časti sa týka len rozšírení, ktoré môžu vykonať vývojári na úrovni služieb.Content in this section will refer only to extensions developers can do at the service level.
  • Keďže služba Common Data Service for Apps je rovnakou platformou, akú používajú aplikácie Dynamics 365 for Sales, Marketing alebo Customer Service, podrobnejšie informácie pre vývojárov nájdete v Príručke pre vývojárov v službe Dynamics 365 Customer Engagement.Because Common Data Service for Apps is the same platform used by Dynamics 365 for Sales, Marketing, or Customer Service apps, you will find more complete information for developers in the Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide. Tieto témy vám poskytnú prehľad s prepojeniami na príručku pre vývojárov a iné príručky s ďalšími informáciami.These topics will provide an overview with links to the developer guide and other guides for more information.

Nástroje a zdroje informácií pre vývojárovTools and resources for developers

Pri práci na riešeniach využívajúcich službu Common Data Service for Apps môžu vývojári používať nasledujúce nástroje a zdroje informácií.Developers will use the following tools and resources when working with solutions using Common Data Service for apps.

Nástroje dostupné na stiahnutie z lokality NuGetTools available for download from NuGet

Nasledujúce nástroje sú distribuované v balíkoch NuGet.The following tools are distributed in NuGet packages. Téma Príručka pre vývojárov: Stiahnutie nástrojov z balíkov NuGet zahŕňa aj skript PowerShell, ktorý môžete použiť na stiahnutie a extrahovanie najnovších verzií týchto nástrojov.The Developer Guide: Download tools from NuGet topic includes a PowerShell script you can use to download and extract the latest versions of these tools.

NástrojTool DescriptionDescription
Nástroj na generovanie kódu CrmSvcUtil.exeCode generation tool CrmSvcUtil.exe Nástroj príkazového riadka na generovanie kódu, ktorý generuje triedy .NET Framework s včasnou väzbou reprezentujúce dátový model používaný organizačnou službou.A command-line code generation tool that generates early-bound .NET Framework classes that represent the entity data model used by the organization service.
Ďalšie informácie:More information:
Organizačná službaOrganization Service
Príručka pre vývojárov v službe Dynamics 365 Customer Engagement: Vytváranie tried entít s včasnou väzbou pomocou nástroja na generovanie kóduDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create early bound entity classes with the code generation tool
Nástroj na migráciu konfigurácie DataMigrationUtility.exeConfiguration Migration tool DataMigrationUtility.exe Používa sa na premiestňovanie údajov o konfigurácii medzi prostrediami.Used to move configuration data across environments. Údaje o konfigurácii sa používajú na definovanie vlastných funkcií a obyčajne sa ukladajú vo vlastných entitách.Configuration data is used to define custom functionality and is typically stored in custom entities. Tento nástroj nie je určený na premiestňovanie obchodných údajov.This tool is not designed to move business data.
Ďalšie informácie: Príručka pre správcov služby Dynamics 365 Customer Engagement: Presúvanie konfiguračných údajov medzi inštanciami a organizáciami pomocou nástroja na migráciu konfigurácieMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Administrator Guide: Move configuration data across instances and organizations with the Configuration Migration tool
Nástroj Package Deployer PackageDeployer.exePackage Deployer PackageDeployer.exe Používa sa na nasadenie balíkov v inštanciách služby Common Data Service for Apps.Used to deploy packages on Common Data Service for Apps instances. Balík je inštalovateľnou jednotkou, ktorá obsahuje riešenia.A package is an installable unit that includes solutions.
Ďalšie informácie:More information:
Nasadenie balíkov riešeníDeploy Solution Packages
Príručka pre vývojárov v službe Dynamics 365 Customer Engagement: Vytváranie balíkov pre nástroj Dynamics 365 Package DeployerDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create packages for the Dynamics 365 Package Deployer
Nástroj na registráciu doplnkovPluginRegistration.exePlug-in Registration Tool PluginRegistration.exe Tento nástroj sa používa na registráciu tried doplnkov zostavy .NET do udalostí servera.A tool used to subscribe .NET assembly plug-in classes to server events.
Ďalšie informácie:More information:
Vytvorenie doplnkuCreate a plug-in
Príručka pre vývojárov v službe Dynamics 365 Customer Engagement: Návod: Registrácia doplnku pomocou nástroja na registráciu doplnkovDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Walkthrough: Register a plug-in using the plug-in registration tool
Nástroj SolutionPackager SolutionPackager.exeSolutionPackager tool SolutionPackager.exe Pomocou tohto nástroja môžete spätne rozložiť komprimovaný súbor riešení Common Data Service for Apps na viacero XML súborov a ďalších súborov. Tieto súbory je potom možné jednoducho spravovať pomocou systému správy zdrojov.A tool that can reversibly decompose a Common Data Service for Apps compressed solution file into multiple XML files and other files so that these files can be easily managed by a source control system.
Ďalšie informácie:More information:
Tímový vývoj riešeníTeam development of solutions
Príručka pre vývojárov v službe Dynamics 365 Customer Engagement: Použitie nástroja SolutionPackager na komprimovanie a extrahovanie súboru riešeníDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Use the SolutionPackager tool to compress and extract a solution file

Zostavy súpravy SDK platformy .NET.NET SDK Assemblies

Nasledujúce zostavy môžu použiť vývojári na platforme .NET.The following are assemblies .NET developers can use. Najnovšie verzie sú k dispozícii na stiahnutie v zodpovedajúcich balíkoch NuGet.The latest versions are available to download in the corresponding NuGet packages.

Práca s údajmiWork with data

Tieto zostavy sa používajú na interakciu so službou organizácie a službami zisťovania.Use these assemblies to interact with the organization service and discovery services.

Ďalšie informácie: Príručka pre vývojárov v službe Dynamics 365 Customer Engagement: Použitie služby Dynamics 365 Organization serviceMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Use the Dynamics 365 Organization service

Balík NuGet: Microsoft.CrmSdk.CoreAssembliesNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.CoreAssemblies

ZostavaAssembly Priestory názvovNamespaces
Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dllMicrosoft.Crm.Sdk.Proxy.dll Microsoft.Crm.SdkMicrosoft.Crm.Sdk
Microsoft.Crm.Sdk.MessagesMicrosoft.Crm.Sdk.Messages
Microsoft.Xrm.Sdk.dllMicrosoft.Xrm.Sdk.dll Microsoft.Xrm.SdkMicrosoft.Xrm.Sdk
Microsoft.Xrm.Sdk.ClientMicrosoft.Xrm.Sdk.Client
Microsoft.Xrm.Sdk.DiscoveryMicrosoft.Xrm.Sdk.Discovery
Microsoft.Xrm.Sdk.MessagesMicrosoft.Xrm.Sdk.Messages
Microsoft.Xrm.Sdk.MetadataMicrosoft.Xrm.Sdk.Metadata
Microsoft.Xrm.Sdk.Metadata.QueryMicrosoft.Xrm.Sdk.Metadata.Query
Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationMicrosoft.Xrm.Sdk.Organization
Microsoft.Xrm.Sdk.QueryMicrosoft.Xrm.Sdk.Query
Microsoft.Xrm.Sdk.WebServiceClientMicrosoft.Xrm.Sdk.WebServiceClient

Vytváranie rozšírení Návrhára procesov (pracovného postupu)Create Process Designer (Workflow) extensions

Pomocou tejto zostavy môžete pridať vlastné aktivity do návrhára procesov.Use this assembly to add custom activities to the Process designer.

Ďalšie informácie: Príručka pre vývojárov v službe Dynamics 365 Customer Engagement: Vlastné aktivity pracovného postupu (zostavy pracovného postupu)More information Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Custom workflow activities (workflow assemblies)

Balík NuGet: Microsoft.CrmSdk.WorkflowNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.Workflow

ZostavaAssembly Priestory názvovNamespaces
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dllMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll Microsoft.Xrm.Sdk.WorkflowMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.ActivitiesMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow.Activities
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.DesignersMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow.Designers

Vytváranie klientských aplikácií pre WindowsBuild windows client applications

Tieto zostavy môžete použiť na zjednodušenie pripojenia k organizačnej službe a na vytvorenie klientských aplikácií pre Windows.Use these assemblies to facilitate connecting to the organization service and to build windows client applications.

Ďalšie informácie: Príručka pre vývojárov v službe Dynamics 365 Customer Engagement: Vytváranie klientských aplikácií pre Windows pomocou nástrojov XRMMore information Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Build Windows client applications using the XRM tools

Balíky NuGet:NuGet Packages:

ZostavaAssembly Priestory názvovNamespaces
Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.Connector.dll Microsoft.Xrm.Tooling.ConnectorMicrosoft.Xrm.Tooling.Connector
Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.ModelMicrosoft.Xrm.Tooling.Connector.Model
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.dll Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControlMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.ModelMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Model
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Model.PropertiesMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Properties
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.UtilityMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Utility
Microsoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility.dll Microsoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtilityMicrosoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility

Vytváranie balíkovCreate packages

Pomocou týchto zostáv môžete vytvoriť balíky pre službu Package Deployer.Use these assemblies to create packages for the Package Deployer.

Ďalšie informácie: Príručka pre vývojárov v službe Dynamics 365 Customer Engagement: Vytváranie balíkov pre službu Dynamics 365 Package DeployerMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create packages for the Dynamics 365 Package Deployer

Balík NuGet: Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PackageDeploymentNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PackageDeployment

ZostavaAssembly Priestor názvovNamespace
Microsoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBase.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBase.dll Microsoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBaseMicrosoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBase

Vytváranie vlastných poskytovateľov údajov virtuálnych entítCreate Custom virtual entity data providers

Pomocou tejto zostavy môžete vytvoriť vlastných poskytovateľov údajov virtuálnych entít.Use this assembly to create custom virtual entity data providers.

Ďalšie informácie: Príručka pre vývojárov v službe Dynamics 365 Customer Engagement: Začíname s virtuálnymi entitamiMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Get started with virtual entities

Balík NuGet: Microsoft.CrmSdk.DataNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.Data

ZostavaAssembly Priestory názvovNamespaces
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.dllMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.dll Microsoft.Xrm.Sdk.DataMicrosoft.Xrm.Sdk.Data
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.CodeGenMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.CodeGen
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.ConvertersMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Converters
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.ExceptionsMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Exceptions
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.ExpressionsMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Expressions
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.InfraMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Infra
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.MappingsMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Mappings

Rozšírenie klienta OutlookExtend Outlook Client

Túto zostavu môžete použiť na interakciu so službami Microsoft Dynamics 365 for Outlook a Microsoft Dynamics 365 for Microsoft Office Outlook s offline prístupom.Use this assembly to interact with Microsoft Dynamics 365 for Outlook and Microsoft Dynamics 365 for Microsoft Office Outlook with Offline Access.

Ďalšie informácie: Príručka pre vývojárov v službe Dynamics 365 Customer Engagement: Rozšírenie služby Dynamics 365 Customer Engagement pre OutlookMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Extend Dynamics 365 Customer Engagement for Outlook

Balík NuGet: Microsoft.CrmSdk.OutlookNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.Outlook

ZostavaAssembly Priestor názvovNamespace
Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dllMicrosoft.Crm.Outlook.Sdk.dll Microsoft.Crm.Outlook.SdkMicrosoft.Crm.Outlook.Sdk

Nástroje komunity pre službu Common Data Service for AppsCommunity Tools for Common Data Service for Apps

Komunita Dynamics 365 vytvára nástroje!The Dynamics 365 community creates tools! Mnohé z najpopulárnejších nástrojov sú distribuované prostredníctvom aplikácie XrmToolBox.Many of the most popular ones are distributed in the XrmToolBox. XrmToolBox je aplikácia pre Windows, ktorá sa pripojí k službe Common Data Service for Apps a poskytuje nástroje na zjednodušenie úloh týkajúcich sa prispôsobenia, konfigurácie a operácií.XrmToolBox is a Windows application that connects to Common Data Service for Apps, providing tools to ease customization, configuration and operation tasks. Je dodávaná s viac než 30 doplnkami, vďaka ktorým sú úlohy týkajúce sa spravovania, prispôsobenia alebo konfigurácie jednoduchšie a menej časovo náročné.It is shipped with more than 30 plugins to make administration, customization or configuration tasks easier and less time consuming.

Nasledujúci zoznam predstavuje nástroje komunity distribuované prostredníctvom aplikácie XrmToolBox, ktoré môžete použiť so službou Common Data Service for Apps.The following is a selected list of community tools distributed via the XrmToolBox that you can use with Common Data Service for Apps.

NástrojTool DescriptionDescription
Attribute ManagerAttribute Manager Umožňuje premenovanie alebo odstránenie atribútu, prípadne zmenu jeho typu.Used to rename/delete/or change the type of an attribute.
Early Bound GeneratorEarly Bound Generator Generuje entity, množiny možností a akcie s včasnou väzbou.Generates Early Bound Entities/Option Sets/Actions. Používa CrmSvcUtil zo zostavy SDK a zobrazuje príkazový riadok použitý na vytvorenie tried.Uses CrmSvcUtil from the SDK, and shows command line used to create the classes.
Export to ExcelExport to Excel Jednoduchým spôsobom exportuje záznamy z vybraného zobrazenia/jazyka FetchXML do Excelu.Easily export records from the selected view/fetchxml to Excel.
FetchXML BuilderFetchXML Builder Umožňuje vytváranie a testovanie dotazov FetchXml.Create and test FetchXml Queries
Metadata BrowserMetadata Browser Umožňuje prehľadávanie metaúdajov z organizácie systému Dynamics CRM.Browse metadata from your Dynamics CRM organization
Plugin Trace ViewerPlugin Trace Viewer Umožňuje preskúmať denník sledovania doplnku pomocou jednoduchého filtrovania a zobrazenia možností.Investigate the Plug-in Trace Log with easy filtering and display possibilities
User Settings UtilityUser Settings Utility Umožňuje hromadné spravovanie osobných nastavení.Manage users personal settings in bulk

Poznámka

Nástroje vytvorené v rámci komunity nie sú podporované spoločnosťou Microsoft.Tools created by the community are not supported by Microsoft. Ak máte otázky alebo problémy týkajúce sa nástrojov komunity, obráťte sa na vydavateľa nástroja.If you have questions or issues with community tools, contact the publisher of the tool.