Kryssrutekontroll i PowerAppsCheck box control in PowerApps

En kontroll som användaren kan välja eller rensa för att ange värdet true eller false.A control that the user can select or clear to set its value to true or false.

BeskrivningDescription

Användaren kan ange ett booleskt värde med hjälp av den här bekanta kontrollen som har använts i grafiska användargränssnitt i många år.The user can specify a Boolean value by using this familiar control, which has been used in GUIs for decades.

NyckelegenskaperKey properties

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text – Text som visas i en kontroll eller som användaren skriver i en kontroll.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Value – Värdet för en indatakontroll.Value – The value of an input control.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CheckboxBackgroundFill – Bakgrundsfärgen på rutan som omger markeringen i en kryssrutekontroll.CheckboxBackgroundFill – The background color of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckboxBorderColor – Färgen på kantlinjen runt markeringen i en kryssrutekontroll.CheckboxBorderColor – The color of the border that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckboxSize – Bredden och höjden på rutan som omger markeringen i en kryssrutekontroll.CheckboxSize – The width and height of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckmarkFill – Färgen på markeringen i en kryssrutekontroll.CheckmarkFill – The color of the checkmark in a checkbox control.

Color – Textens färg i en kontroll.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.Fill – The background color of a control.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnCheck – Hur en app svarar när en kryssrutas eller växlingskontrolls värde ändras till true.OnCheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to true.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnUncheck – Hur en app svarar när en kryssrutas eller växlingskontrolls värde ändras till false.OnUncheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to false.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign – Placeringen av text i förhållande till kontrollens vertikala centrum.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

If(Condition, Result)If( Condition, Result )

ExempelExample

 1. Lägg till en kryssrutekontroll, ge den namnet chkReserve och ställ in dess Text -egenskap för att visa Reservera nu.Add a Check box control, name it chkReserve, and set its Text property to show Reserve now.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Lägg till en datumväljarkontroll och ställ in dess Visible-egenskap enligt följande formel:Add a Date picker control, and set its Visible property to this formula:
  If(chkReserve.Value = true, true)If(chkReserve.Value = true, true)

  Vill du ha mer information om funktionen If eller andra funktioner?Want more information about the If function or other functions?

 3. Tryck på F5, klicka eller tryck på chkReserve för att ställa in dess Value-egenskap till true och klicka sedan eller tryck på chkReserve igen för att ställa in dess Value-egenskap till false.Press F5, click or tap chkReserve to set its Value property to true, and then click or tap chkReserve again to set its Value property to false.

  Datumväljarkontrollen visas när Value-egenskapen för chkReserve är true men inte när den är false.The Date Picker control appears when the Value property of chkReserve is true but not when it's false.

 4. Återgå till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.To return to the default workspace, press Esc.