Kuruluşunuzdaki kullanıcılar için Power BI hizmetini lisanslamaLicensing the Power BI service for users in your organization

Kullanıcının Power BI hizmetinde yapabilecekleri sahip olduğu kullanıcı başına lisansın türüne göre değişir.What a user can do in the Power BI service depends on the type of per-user license that they have. Lisansı tarafından sağlanan erişim düzeyi, erişilen çalışma alanının Power BI Premium kapasitesine atanıp atanmadığına bağlıdır.The level of access provided by their license depends on whether the workspace being accessed is assigned to Power BI Premium capacity. Power BI hizmetinin tüm kullanıcıları bir lisansa sahip olmalıdır.All users of the Power BI service must have a license.

Kullanıcıların lisans alması için iki yol vardır.There are two ways for users to get a license. Kullanıcılar, self servis kaydolma özelliklerini ve bunların iş veya okul hesaplarını kullanarak kendi ücretsiz ya da Pro lisanslarını alabilir.Using self-service sign-up capabilities and their work or school account, users can get their own free or Pro license. Bunun yerine yöneticiler Power BI aboneliği alıp kullanıcılara lisans da atayabilir.Or, admins can get a Power BI subscription and assign licenses to users.

Bu makale, yönetim açısından hizmet satın almaya ve kullanıcı başına lisanslamaya odaklanır.This article focuses on purchasing services and per-user licensing from an administrator perspective. Kullanıcıların kendi lisanslarını nasıl alabileceği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bireysel olarak Power BI’a kaydolma.For more information about how users can get their own license, see Signing up for Power BI as an individual.

Lisansları kimler satın alıp atayabilir?Who can purchase and assign licenses?

Kuruluşunuz için lisans satın almak veya atamak üzere bir yönetici rolü atamanız gerekir.You must be assigned an admin role to purchase or assign licenses for your organization. Yönetici rolleri, Azure Active Directory yönetim merkezi veya Microsoft 365 yönetim merkezi kullanılarak atanır.Admin roles are assigned by using the Azure Active Directory admin center or the Microsoft 365 admin center. Aşağıdaki tabloda, satın alma ve lisanslama ile ilgili görevleri yapmak için hangi rolün gerekli olduğu gösterilmektedir.The following table shows which role is required to do tasks related to purchase and licensing. Azure Active Directory'deki yönetici rolleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Active Directory’deki yönetici rollerini görüntüleme ve atama.For more information about administrator roles in Azure Active Directory, see View and assign administrator roles in Azure Active Directory. En iyi yöntemler dahil Microsoft 365’teki yönetici rolleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yönetici rolleri hakkında.To learn more about admin roles in Microsoft 365, including best practices, see About admin roles.

Hizmetleri ve lisansları kimler satın alabilir?Who can purchase services and licenses? Kullanıcı lisanslarını kimler yönetebilir?Who can manage user licenses?
Faturalama yöneticisiBilling administrator Lisans yöneticisiLicense administrator
Genel yöneticiGlobal administrator Kullanıcı yöneticisiUser administrator
Genel yöneticiGlobal administrator

Bu roller kuruluşu yönetir.These roles manage the organization. Power BI hizmeti yöneticisi rolleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Power BI hizmeti yönetici rolünü anlama.For information about Power BI service administrator roles, see Understanding Power BI service administrator roles.

Kuruluşunuz için Power BI edininGet Power BI for your organization

Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Fiyatlandırma ve Ürün Karşılaştırması.For information about pricing, see Pricing & Product Comparison.

Genel yönetici veya faturalama yöneticisi, Power BI hizmetine kaydolabilir ve kuruluşlarındaki kullanıcılar için lisans satın alabilir.A global administrator or a billing administrator can sign up for the Power BI service and buy licenses for the users in their organization. Satın almaya hazır değilseniz, Power BI Pro deneme sürümünü seçin.If you're not ready to purchase, select the Power BI Pro trial. Bir ay boyunca kullanmak için 25 lisans alırsınız.You'll get 25 licenses to use for one month. Kaydolma hakkında adım adım yönergeler için bkz. Kuruluşunuz için Power BI aboneliği alma.For step-by-step instructions on how to sign up, see Get a Power BI subscription for your organization.

Self servise kaydolma hakkındaAbout self-service sign-up

Bireysel kullanıcılar iş veya okul hesaplarıyla kaydolarak kendi Power BI lisanslarını alabilir.Individual users can get their own Power BI license by signing up with their work or school account. Ücretsiz bir lisansla, kullanıcılar Çalışma Alanım'ı kullanarak kişisel veri analizi ve görselleştirme için Power BI’ı keşfedebilir, ancak diğer kullanıcılarla paylaşamaz.With a free license, users can explore Power BI for personal data analysis and visualization using My Workspace, but they can't share with other users. İçerik paylaşmak için bir Power BI Pro lisansı gerekir.A Power BI Pro license is required to share content. Kuruluş ticari bulut kullanıyorsa, kullanıcılar lisans türlerini Pro'ya yükseltebilir veya doğrudan Pro'ya kaydolabilir.Users may upgrade their license type to Pro, or sign up for Pro directly, if the organization is using the commercial cloud. Pro’yu doğrudan satın almak veya Pro’ya yükseltmek, eğitim kuruluşları ya da Azure Kamu, Azure Germany veya Azure China 21Vianet bulutlarına dağıtılan kuruluşlar için mümkün değildir.Direct purchase of or upgrade to Pro isn't available to educational organizations or organizations deployed to Azure Government, Azure Germany, or Azure China 21Vianet clouds.

Kuruluşunuzdaki kullanıcıların self servis kaydolma özelliğini kullanmasını istemiyorsanız, özelliği nasıl kapatacağınızı öğrenmek için bkz. Self servis kaydolma özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.If you don't want users in your organization to use self-service sign-up, see Enable or disable self-service sign-up to learn how to turn it off.

Self servis kaydolma özelliğini kapatmak, kullanıcıların veri görselleştirmeleri ve analizi için Power BI’ı keşfetmelerini engeller.Turning off self-service sign-up keeps users from exploring Power BI for data visualization and analysis. Tek kaydolmayı engellediyseniz kuruluşunuz için Power BI (ücretsiz) lisansları alıp bunları kullanıcılara atamanız faydalı olabilir.If you block individual sign-up, you may want to get Power BI (free) licenses for your organization and assign them to all users. Tüm mevcut kullanıcılara bir Power BI (ücretsiz) lisansı atamak için şu adımları izleyin:Follow these steps to auto-assign a Power BI (free) license to all existing users:

  1. Genel yönetici veya faturalama yöneticisi kimlik bilgilerini kullanarak Microsoft 365 yönetim merkezinde oturum açın.Sign in to the Microsoft 365 admin center, using global admin or billing admin credentials.
  2. Sol kenar çubuğu menüsünde Faturalama > Hizmetleri satın alın öğesini seçin.From the left sidebar menu, select Billing > Purchase services.
  3. Power BI (ücretsiz) teklifini bulmak için arayın veya kaydırın.Search or scroll to locate the Power BI (free) offer. Teklifi ve sonra Şimdi al’ı seçin.Select the offer, then select Get now.
  4. Tüm kullanıcılarınızı kapsayacak lisans sayısını girin.Enter the number of licenses needed to cover all your users.
  5. Lisansı olmayan tüm kullanıcılara otomatik olarak ata’yı seçin ve kullanıma alın.Select Automatically assign to all of your users with no licenses, then check out.

Self servis kaydolmayı gösteren, Power BI ücretsiz otomatik atanmış aboneliğin ekran görüntüsü.

Kuruluşunuzda hangi kullanıcıların zaten bir lisansa sahip olabileceğini görmek istiyorsanız, bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için bkz. Kullanıcı lisanslarını görüntüleme ve yönetme.If you want to see which users in your organization may already have a license, see View and manage user licenses to learn how.

Lisans türleri ve özellikleriLicense types and capabilities

İki tür Power BI kullanıcı başına lisansı vardır: ücretsiz ve Pro.There are two kinds of Power BI per-user licenses: free and Pro. Kullanıcının ihtiyacı olan lisans türü, içeriğin nerede depolandığına ve kullanıcının bu içerikle nasıl etkileşime gireceğine göre belirlenir.Which type of license a user needs is determined by where content is stored and how they'll interact with that content. İçeriğin depolanabileceği yer, kuruluşunuzun abonelik türüne göre belirlenir.Where content can be stored is determined by your organization's subscription type.

Bir abonelik türü olan Power BI Premium, ücretsiz lisansa sahip kullanıcıların, Premium kapasiteye atanan çalışma alanlarındaki içerik üzerinde işlem yapmasına olanak tanır.One type of subscription, Power BI Premium, allows users with a free license to act on content in workspaces that are assigned to Premium capacity. Premium kapasitenin dışında, ücretsiz lisansa sahip bir kullanıcı, Çalışma Alanım içinde verilere bağlanıp raporlar ve panolar oluşturmak için yalnızca Power BI hizmetini kullanabilir.Outside of Premium capacity, a user with a free license can only use the Power BI service to connect to data and create reports and dashboards in My Workspace. Kullanıcı başkalarıyla içerik paylaşamaz veya içeriği başka çalışma alanlarında yayımlayamaz.They can't share content with others or publish content to other workspaces. Çalışma alanı türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Çalışma alanı türleri.To learn more about workspace types, see Types of workspaces.

Standart bir Power BI aboneliği, paylaşılan kapasiteyi kullanır.A standard Power BI subscription uses shared capacity. İçerik paylaşılan kapasitede depolanırsa, Power BI Pro lisansı atanan kullanıcılar yalnızca diğer Power BI Pro kullanıcılarıyla işbirliği yapabilir.If content is stored in shared capacity, users who are assigned a Power BI Pro license can collaborate only with other Power BI Pro users. Bu kullanıcılar diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriği kullanabilir, uygulama çalışma alanlarında içerik yayımlayabilir, panoları paylaşabilir ve pano ile raporlara abone olabilir.They can consume content shared by other users, publish content to app workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports. Çalışma alanları Premium kapasitede olduğunda, Pro kullanıcıları Power BI Pro lisansına sahip olmayan kullanıcılara içerik dağıtabilir.When workspaces are in Premium capacity, Pro users may distribute content to users who don't have a Power BI Pro license.

Aşağıdaki tablo, her lisans türünün temel özelliklerini özetler.The table below summarizes the basic capabilities of each license type. Lisans türü başına özellik kullanılabilirliği hakkında ayrıntılı bir döküm için bkz. Lisans türüne göre özellikler.For a detailed breakdown of feature availability per license type, see Features by license type.

Lisans türüLicense type Çalışma alanı paylaşılan kapasitede olduğunda özelliklerCapabilities when workspace is in shared capacity Çalışma alanı Premium kapasitede olduğunda ek özelliklerAdditional capabilities when workspace is in Premium capacity
Power BI (ücretsiz)Power BI (free) Çalışma Alanım'daki içeriğe erişimAccess to content in My Workspace Onlarla paylaşılan içeriği kullanmaConsume content shared with them
Power BI ProPower BI Pro Diğer çalışma alanlarında içerik yayımlama, panoları paylaşma, panolar ile raporlara abone olma, Pro lisansına sahip kullanıcılarla paylaşım yapmaPublish content to other workspaces, share dashboards, subscribe to dashboards and reports, share with users who have a Pro license Ücretsiz lisanslara sahip kullanıcılara içerik dağıtmaDistribute content to users who have free licenses

Abonelik türleriSubscription types

Microsoft'un kullanıcı tabanlı tüm ticari lisans abonelikleri, Azure Active Directory kimliklerini temel alır.All user-based, commercial license subscriptions from Microsoft are based on Azure Active Directory identities. Power BI hizmetini kullanmak için Azure Active Directory’nin ticari lisanslarda desteklediği bir kimlikle oturum açmanız gerekir.To use the Power BI service, you must sign in with an identity that Azure Active Directory supports for commercial licenses. Kimlik hizmetleri için Azure Active Directory kullanan herhangi bir Microsoft aboneliğine Power BI ekleyebilirsiniz.You can add Power BI to any Microsoft subscription that uses Azure Active Directory for identity services. Office 365 E5 gibi bazı abonelikler bir Power BI Pro lisansı içerir, bu nedenle Power BI için ayrı kayıt işlemi gerekmez.Some subscriptions, such as Office 365 E5, include a Power BI Pro license, so no separate sign-up for Power BI is needed.

Kuruluşlara yönelik iki tür Power BI aboneliği vardır: standart ve premium.There are two kinds of Power BI subscriptions for organizations: standard and premium.

Standart bir self servis Power BI Pro aboneliğiyle yöneticiler kullanıcı başına lisans atar.With a standard, self-service Power BI Pro subscription, admins assign per user licenses. Power BI Pro lisanslarının kullanıcı başına aylık bir ücreti vardır.There's a per user monthly fee for Power BI Pro licenses. Bu lisans türü işbirliğine, yayımlamaya, paylaşıma ve geçici analizlere olanak tanır.This license type enables collaboration, publishing, sharing, and ad-hoc analysis. İçerik, Microsoft tarafından tam olarak yönetilen paylaşılan depolama kapasitesine kaydedilir.Content is saved to shared storage capacity that is fully managed by Microsoft.

Power BI Premium aboneliği, bir kuruluşa ayrılmış kapasite ayırır.A Power BI Premium subscription allocates dedicated capacity to an organization. Kurumsal BI, büyük veri analizi ve bulut ile şirket içi raporlama için uygun olan Premium, gelişmiş yönetim ve dağıtım denetimleri sağlar.Suitable for enterprise BI, big data analytics, and cloud and on-premises reporting, Premium provides advanced administration and deployment controls. Ayrılmış işlem ve depolama kaynakları, kuruluşunuzdaki kapasite yöneticileri tarafından yönetilir.Dedicated compute and storage resources are managed by capacity admins in your organization. Bu ayrılmış ortam için aylık bir maliyet vardır.There's a monthly cost for this dedicated environment. Diğer Premium avantajlarına ek olarak, Power BI Pro lisansları olmayan kullanıcılar Premium kapasitede depolanan içeriğe erişilebilir ve bu içerik aynı kullanıcılara dağıtılabilir.In addition to other Premium advantages, content stored in Premium capacity can be accessed by and distributed to users who don't have Power BI Pro licenses. Premium'u kullanabilmek için en az bir kullanıcıya Power BI Pro lisansı atanmış olması ve içerik oluşturucuları ile geliştiricilerinin yine de bir Power BI Pro lisansı olması gerekir.At least one user has to have a Power BI Pro license assigned to use Premium, and content creators and developers still need a Power BI Pro license.

İki tür abonelik birlikte kullanılabilir.The two types of subscriptions aren't mutually exclusive. Hem Power BI Premium hem de Power BI Pro’ya sahip olabilirsiniz.You can have both Power BI Premium and Power BI Pro. Bu yapılandırmada, Premium kapasitede depolanan içerik tüm kullanıcılarla paylaşılabilir ve paylaşılan kapasite de kullanılabilir.In this configuration, content stored in Premium capacity can be shared with all users and shared capacity is also available. Kapasite sınırları hakkında bilgi edinmek için bkz. Power BI çalışma alanlarında veri depolamayı yönetme.For information about capacity limits, see Manage data storage in Power BI workspaces.

Ürün özelliklerini ve fiyatlandırmayı karşılaştırmak için bkz. Power BI fiyatlandırması.To compare product features and pricing, see Power BI pricing.

Konuk kullanıcı erişimiGuest user access

Kuruluşunuzun dışındaki kullanıcılara içerik dağıtmak isteyebilirsiniz.You may want to distribute content to users who are outside of your organization. Dış kullanıcıları, içeriği bir konuk olarak görüntülemek üzere davet ederek dış kullanıcılarla içerik paylaşmak mümkündür.It's possible to share content with external users by inviting them to view content as a guest. İşletmeler Arası Azure Active Directory (Azure AD B2B), dış konuk kullanıcılarla paylaşım yapma imkanı sunar.Azure Active Directory Business-to-business (Azure AD B2B) enables sharing with external guest users. Dış kullanıcılarla paylaşım yapmak için şu önkoşulların karşılanması gerekir:The following prerequisites must be met to share with external users:

  • Dış kullanıcılarla içerik paylaşma özelliği etkinleştirilmelidirThe ability to share content with external users must be enabled

  • Konuk kullanıcının paylaşılan içeriği görüntülemek için doğru lisanslara sahip olması gerekirThe guest user must have the proper licensing in place to view the shared content

Konuk kullanıcı erişimi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure AD B2B ile Power BI içeriğini dış konuk kullanıcılara dağıtma.For more information about guest user access, see Distribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B.

Power BI Pro lisansları satın almaPurchase Power BI Pro licenses

Yönetici olarak Power BI Pro lisanslarını Microsoft 365 aracılığıyla veya bir Microsoft iş ortağı aracılığıyla satın alırsınız.As an administrator, you purchase Power BI Pro licenses through Microsoft 365 or through a Microsoft partner. Lisansları satın aldıktan sonra, bunları tek tek kullanıcılara atarsınız.After you buy the licenses, you assign them to individual users. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Pro lisanslarını satın alma ve atama.For more information, see Purchase and assign Power BI Pro licenses.

Power BI Pro lisansı süre sonuPower BI Pro license expiration

Power BI Pro lisansının süresi dolduktan sonra bir yetkisiz kullanım süresi vardır.There's a grace period after a Power BI Pro license expires. Bir toplu lisans satın alımı kapsamındaki lisanslar için, yetkisiz kullanım süresi 90 gündür.For licenses that are part of a volume license purchase, the grace period is 90 days. Lisansı doğrudan satın aldıysanız, yetkisiz kullanım süresi 30 gündür.If you bought the license directly, the grace period is 30 days.

Power BI Pro, Microsoft 365 ile aynı abonelik yaşam döngüsüne sahiptir.Power BI Pro has the same subscription lifecycle as Microsoft 365. Daha fazla bilgi için bkz. İş için Microsoft 365 aboneliğim sona erdiğinde verilerime ve erişim seçeneklerime ne olur?.For more information, see What happens to my data and access when my Microsoft 365 for business subscription ends.

Sonraki adımlarNext steps