Power BI’da düğmeleri kullanmaUse buttons in Power BI

Power BI’daki düğmeler, uygulamalar gibi davranan raporlar oluşturmanızı, böylece kullanıcıların Power BI içeriklerinin üzerine gelip tıklayıp etkileşime gireceği ilgi çekici bir ortam elde etmenizi sağlar.Using buttons in Power BI lets you create reports that behave similar to apps, and thereby, create an engaging environment so users can hover, click, and further interact with Power BI content. Power BI Desktop’ta ve Power BI hizmetinde raporlara düğmeler ekleyebilirsiniz.You can add buttons to reports in Power BI Desktop and in the Power BI service. Power BI hizmetinde raporlarınızı paylaştığınızda, bu raporlar kullanıcılarınız için uygulamaya benzer bir deneyim sağlar.When you share your reports in the Power BI service, they provide an app-like experience for your users.

Power BI düğmeleri

Raporlarda düğme oluşturmaCreate buttons in reports

Power BI Desktop’ta düğme oluşturmaCreate a button in Power BI Desktop

Power BI Desktop’ta düğme oluşturmak için, Ekle şeridinde bulunan Düğmeler seçeneğini belirlediğinizde görünen açılan menüde, aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi seçeneklerden oluşan bir koleksiyondan istediğiniz düğmeyi seçebilirsiniz.To create a button in Power BI Desktop, on the Insert ribbon, select Buttons and a drop-down menu appears, where you can select the button you want from a collection of options, as shown in the following image.

Power BI Desktop’ta düğme kontrolü ekleme

Power BI hizmetinde düğme oluşturmaCreate a button in the Power BI service

Power BI hizmetinde düğme oluşturmak için, raporu Düzenleme görünümünde açın.To create a button in the Power BI service, open the report in Editing view. Üstteki menü çubuğunda Düğmeler seçeneğini belirlediğinizde görünen açılan menüde, aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi seçeneklerden oluşan bir koleksiyondan istediğiniz düğmeyi seçebilirsiniz.Select Buttons in the top menu bar and a drop-down menu appears, where you can select the button you want from a collection of options, as shown in the following image.

Power BI hizmetine düğme denetimi ekleme

Düğmeyi özelleştirmeCustomize a button

Düğmeyi ister Power BI Desktop’ta isterse Power BI hizmetinde oluşturuyor olun, işlemin geri kalanı aynıdır.Whether you create the button in Power BI Desktop or the Power BI service, the rest of the process is the same. Rapor tuvalinde düğmeyi seçtiğinizde Görselleştirmeler bölmesi, düğmeyi gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde özelleştirmek için birçok yol gösterir.When you select the button on the report canvas, the Visualizations pane shows you the many ways you can customize the button to fit your requirements. Örneğin, Görselleştirmeler bölmesinin o kartında bulunan kaydırıcıyı oynatarak Düğme Metni’ni açıp kapatabilirsiniz.For example, you can turn Button Text on or off by toggling the slider in that card of the Visualizations pane. Ayrıca diğer özelliklerin yanı sıra düğmenin simgesini, düğme dolgusunu, başlığı ve kullanıcılar bir raporda düğmeyi seçtiğinde gerçekleşen eylemi de değiştirebilirsiniz.You can also change the button icon, the button fill, the title, and the action that's taken when users select the button in a report, among other properties.

Power BI raporunda düğmeyi biçimlendirme

Boşta olduğunda, üzerine gelindiğinde veya seçildiğinde gerçekleşen düğme özelliklerini ayarlamaSet button properties when idle, hovered over, or selected

Power BI düğmelerinin üç durumu vardır: varsayılan (üzerine gelinmediğinde veya seçilmediğinde görünen şekli), üzerine gelindiğinde veya seçildiğinde (genelde tıklanma olarak geçer).Buttons in Power BI have three states: default (how they appear when not hovered over or selected), when hovered over, or when selected (often referred to as being clicked). Görselleştirmeler bölmesindeki kartların birçoğu, bu üç duruma göre teker teker değiştirilebilir, bu da size düğmelerinizi özelleştirmek için bolca esneklik sağlar.Many of the cards in the Visualizations pane can be modified individually based on those three states, providing plenty of flexibility for customizing your buttons.

Görselleştirmeler bölmesinde bulunan aşağıdaki kartlar, düğmenin biçimlendirmesini veya davranışını, üç durumuna göre ayarlamanızı sağlar:The following cards in the Visualizations pane let you adjust formatting or behavior of a button based on its three states:

  • Düğme MetniButton Text
  • SimgeIcon
  • Ana hatOutline
  • DoldurFill

Düğmenin her durumda nasıl göründüğünü belirlemek için, bu kartlardan birini genişletin ve kartın üstünde görünen açılan listeyi seçin.To select how the button should appear for each state, expand one of those cards and select the drop-down that appears at the top of the card. Aşağıdaki resimde, üç durumu gösteren seçili açılan listeyle birlikte Simge kartının genişletildiğini görürsünüz.In the following image, you see the Icon card expanded, with the drop-down selected to show the three states.

Power BI raporundaki bir düğmenin üç durumu

Düğme için eylem belirleyinSelect the action for a button

Bir kullanıcı Power BI’da bir düğmeyi seçtiğinde gerçekleşecek olan eylemi belirleyebilirsiniz.You can select which action is taken when a user selects a button in Power BI. Düğme eylemleri seçeneklerine, Görselleştirmeler bölmesindeki Eylem kartından erişebilirsiniz.You can access the options for button actions from the Action card in the Visualizations pane.

Power BI’daki bir düğmenin eylemi

Düğme eylemleri seçenekleri şunlardır:Here are the options for button actions:

  • Geri seçeneği, kullanıcıyı raporun önceki sayfasına döndürür.Back returns the user to the previous page of the report. Bu, detaylandırma sayfaları için kullanışlıdır.This is useful for drill-through pages.
  • Yer işareti seçeneğini, geçerli rapor için tanımlı bir yer işaretiyle ilişkili rapor sayfasını sunar.Bookmark presents the report page that's associated with a bookmark that is defined for the current report. Power BI’da yer işaretleri hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about bookmarks in Power BI.
  • Detaylandırma, kullanıcının yer işaretlerini kullanmadan sayfayı seçimine göre filtrelenmiş şekilde detaylandırmasını sağlar.Drill through navigates the user to a drill-through page filtered to their selection, without using bookmarks. Raporlardaki detaylandırma düğmeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about drill-through buttons in reports.
  • Sayfa gezintisi, kullanıcıyı yine yer işaretlerini kullanmadan rapor içinde farklı bir sayfaya götürür.Page navigation navigates the user to a different page within the report, also without using bookmarks. Ayrıntılar için bu makaledeki Sayfa gezintisi oluşturma bölümüne bakın.See Create page navigation in this article for details.
  • Soru-Cevap seçeneği bir Soru-Cevap Gezgini penceresi açar.Q&A opens a Q&A Explorer window.

Belirli düğmelerin, otomatik olarak seçili varsayılan bir eylemi vardır.Certain buttons have a default action selected automatically. Örneğin, Soru- Cevap düğmesi türü, otomatik olarak varsayılan eylem olacak şekilde Soru- Cevap’ı seçer.For example, the Q&A button type automatically selects Q&A as the default action. Bu blog gönderisine göz atarak Soru-Cevap Gezgini hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.You can learn more about Q&A Explorer by checking out this blog post.

Kullanmak istediğiniz düğme üzerinde CTRL+CLICK tuşlarını kullanarak raporunuz için oluşturduğunuz düğmeleri deneyebilir veya test edebilirsiniz.You can try or test the buttons you create for your report by using CTRL+CLICK on the button you want to use.

Sayfa gezintisi oluşturmaCreate page navigation

Sayfa gezintisi türünde Eylem ile, hiç yer işareti kaydetmek veya yönetmek zorunda kalmadan gezinti deneyiminin tamamını oluşturabilirsiniz.With the Action type Page navigation, you can build an entire navigation experience without having to save or manage any bookmarks at all.

Sayfa gezintisi düğmesi ayarlamak için, eylem türü olarak Sayfa gezintisi seçili bir düğme oluşturun ve Hedef sayfasını seçin.To set up a page navigation button, create a button with Page navigation as the action type, and select the Destination page.

Sayfa gezintisi eylemi

Özel bir gezinti bölmesi oluşturabilir ve gezinti düğmelerini buraya ekleyebilirsiniz.You can build a custom navigation pane, and add the navigation buttons to it. Gezinti bölmenizde hangi sayfaların gösterileceğini değiştirmek istiyorsanız, yer işaretlerini düzenlemek ve yönetmek zorunda kalmaktan çekinirsiniz.You avoid having to edit and manage bookmarks if you want to change which pages to show in your navigation pane.

Gezinti sayfası oluşturma

Ayrıca, diğer düğme türleri gibi araç ipucunu da koşullu olarak biçimlendirebilirsiniz.Additionally, you can conditionally format the tooltip as you can do with other button types.

Gezinti hedefini koşullu olarak ayarlamaSet the navigation destination conditionally

Gezinti hedefini seçimin çıkışına göre ayarlamak için koşullu biçimlendirmeyi kullanabilirsiniz.You can use conditional formatting to set the navigation destination, based on the output of a measure. Örneğin kullanıcının seçimine göre farklı sayfalara gitmek için tek bir düğme bulundurarak rapor tuvalinizde yer kazanmak isteyebilirsiniz.For example, you may want to save space on your report canvas by having a single button to navigate to different pages based on the user’s selection.

Git düğmesiyle gezinme

Yukarıda gösterilen örneği oluşturmak için, başlangıç olarak gezinti hedeflerinin adlarını içeren tek sütunlu bir tablo oluşturun:To create the example shown above, start by creating a single-column table with the names of the navigation destinations:

Tablo oluşturma

Power BI, detaylandırma hedefini ayarlamak için tam dize eşleşmesi kullandığından girilen değerlerin detaylandırma sayfa adlarıyla tam olarak uyumlu olduğunu iki kez kontrol edin.Power BI uses exact string match to set the drill-through destination, so double-check that the entered values exactly align with your drill-through page names.

Tabloyu oluşturduktan sonra tek seçimlik dilimleyici olarak sayfaya ekleyin:After you've created the table, add it to the page as a single-select slicer:

Gezinti dilimleyici

Sonra sayfa gezintisi düğmesini oluşturun ve hedef için koşullu biçimlendirme seçeneğini belirtin:Then create a page navigation button and select the conditional formatting option for the destination:

Sayfa gezintisi düğmesi

Oluşturduğunuz sütunun adını seçin. Şimdiki örnekte bu, Bir hedef seçin sütunudur:Select the name of the column you created, in this case, Select a destination:

Bir hedef seçin

Artık düğme, kullanıcının seçimine bağlı olarak farklı sayfalara gidilmesini sağlayabilir.Now the button can navigate to different pages, depending on the user’s selection.

Git düğmesiyle gezinme

Gezinti için şekiller ve resimlerShapes and images for navigation

Sayfa gezintisi eylemi yalnızca düğmeler değil şekiller ve resimler için de desteklenir.Page navigation action is supported for shapes and images, not just buttons. Burada yerleşik şekillerden birinin kullanıldığı bir örnek verilmiştir:Here’s an example using one of the built-in shapes:

Gezinti için ok kullanma

Burada resim kullanma örneği verilmiştir:Here’s an example using an image:

Gezinti için resim kullanma

Düğmeler dolgu resimlerini desteklerButtons support fill images

Düğmeler dolgu resimlerini destekler.Buttons support fill images. Düğmenizin genel görünümünü şu yerleşik düğme durumlarıyla birleştirilen dolgu resimleriyle özelleştirebilirsiniz: varsayılan, üzerine gelindiğinde, basıldığında ve devre dışı (detaylandırma için).You can customize the look and feel of your button with fill images combined with the built-in button states: default, on hover, on press, and disabled (for drill through).

Detaylandırma düğmesi dolgu resimleri

Dolgu öğesini Açık olarak ayarlayın ve ardından farklı durumların resimlerini oluşturun.Set Fill to On, then create images for the different states.

Dolgu resmi ayarları

Sonraki adımlarNext steps

Düğmelere benzeyen veya düğmelerle etkileşim kuran özellikler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere göz atın:For more information about features that are similar or interact with buttons, take a look at the following articles: