PowerApps'teki Sütun grafiği ve Çizgi grafik denetimleriColumn chart and Line chart controls in PowerApps

Verileri x ve y eksenleri olan graflar halinde gösteren denetimlerdir.Controls that show data as graphs with x- and y-axes.

AçıklamaDescription

Sütun grafiği ve Çizgi grafik, gruplandırılmış denetimlerdir.Column chart and Line chart are grouped controls. Her grup üç denetim içerir: başlık için bir Label, şema grafiği ve bir Legend.Each group contains three controls: a Label for the title, the chart graphic, and a Legend.

Grafik temel özellikleriChart key properties

Items: bir denetimde görünen verilerin kaynağı (galeri, liste veya grafik gibi).Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

NumberOfSeries: bir sütun grafiğinde veya çizgi grafikte kaç veri sütununun yansıtıldığı.NumberOfSeries – How many columns of data are reflected in a column or line chart.

Ek grafik özellikleriAdditional chart properties

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color: denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DisabledBorderColor: DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Font: metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

GridStyle: bir sütun grafiğinin veya çizgi grafiğin x eksenini, y eksenini, her ikisini ya da hiçbirini gösterip göstermediği.GridStyle – Whether a column or line chart shows its x-axis, its y-axis, both, or neither.

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemColorSet: grafikteki her bir veri noktasının rengi.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

ItemsGap: bir sütun grafiğindeki sütunlar arasındaki uzaklık.ItemsGap – The distance between columns in a column chart.

 • ItemsGap özelliği Sütun grafiği denetiminde kullanılabilir ancak Çizgi grafik denetiminde kullanılamaz.The ItemsGap property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Markers: bir sütun grafiğinin veya çizgi grafiğin, her veri noktasının değerini gösterip göstermediği.Markers – Whether a column or line chart shows the value of each data point.

MarkerSuffix: Markers özelliğinin true olarak ayarlandığı bir sütun grafiğindeki her değerden sonra görünen metin.MarkerSuffix – Text that appears after each value in a column chart for which the Markers property is set to true.

 • MarkerSuffix özelliği Sütun grafiği denetiminde kullanılabilir ancak Çizgi grafik denetiminde kullanılamaz.The MarkerSuffix property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

MinimumBarWidth: bir sütun grafiğindeki sütunlar için olası en düşük genişlik değeri.MinimumBarWidth – The narrowest possible width of columns in a column chart.

 • MinimumBarWidth özelliği Sütun grafiği denetiminde kullanılabilir ancak Çizgi grafik denetiminde kullanılamaz.The MinimumBarWidth property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom: denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor: kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

SeriesAxisMax: bir sütun grafiğine veya çizgi grafiğe ilişkin y ekseni için maksimum değer.SeriesAxisMax – The maximum value of the y-axis for a column or line chart.

 • SeriesAxisMax özelliği Sütun grafiği denetiminde kullanılabilir ancak Çizgi grafik denetiminde kullanılamaz.The SeriesAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

SeriesAxisMin: sütun grafiği için y ekseninin alabileceği minimum değeri belirleyen bir sayı.SeriesAxisMin – A number that determines the minimum value of the y-axis for a column chart.

 • SeriesAxisMin özelliği Sütun grafiği denetiminde kullanılabilir ancak Çizgi grafik denetiminde kullanılamaz.The SeriesAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Size: denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

XLabelAngle: bir sütun grafiğinin veya çizgi grafiğin x ekseninin altındaki etiketlerin açısı.XLabelAngle – The angle of the labels below the x-axis of a column or line chart.

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

YAxisMax: bir çizgi grafiğe ilişkin y ekseni için maksimum değer.YAxisMax – The maximum value of the y-axis for a line chart.

 • YAxisMax özelliği Çizgi grafik denetiminde kullanılabilir ancak Sütun grafiği denetiminde kullanılamaz.The YAxisMax property is available for the Line chart control but not the Column chart control.

YAxisMin: bir çizgi grafiğe ilişkin y ekseni için minimum değer.YAxisMin – The minimum value of the y-axis for a line chart.

 • YAxisMin özelliği Çizik grafik denetiminde kullanılabilir ancak Sütun grafiği denetiminde kullanılamaz.The YAxisMin property is available for the Line chart control but not the Column chart control.

YLabelAngle: bir sütun grafiğinin veya çizgi grafiğin y ekseninin yanındaki etiketlerin açısı.YLabelAngle – The angle of the labels next to the y-axis of a line or column chart.

Max( VeriKaynağı; SütunAdı )Max( DataSource; ColumnName )

ÖrnekExample

 1. Düğme denetimi ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue; {Year:"2013"; Europa:24000; Ganymede:22300; Callisto:21200}; {Year:"2014"; Europa:26500; Ganymede:25700; Callisto:24700};{Year:"2014"; Europa:27900; Ganymede:28300; Callisto:25600})Collect(Revenue; {Year:"2013"; Europa:24000; Ganymede:22300; Callisto:21200}; {Year:"2014"; Europa:26500; Ganymede:25700; Callisto:24700};{Year:"2014"; Europa:27900; Ganymede:28300; Callisto:25600})

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?Don't know how to add and configure a control?

  Collect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. F5 tuşuna basın, Düğme denetimine tıklayın veya dokunun ve ardından varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.

 3. Bir Sütun grafiği veya Çizgi grafik denetimi ekleyin, Items özelliğini Revenue olarak, NumberOfSeries özelliğini ise 3 olarak ayarlayın.Add a Column chart control or a Line chart control, set its Items property to Revenue, and set its NumberOfSeries property to 3.

  Denetim, her ürün için üç yıl içindeki gelir verilerini gösterir.The control shows revenue data for each product over three years.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:There must be adequate color contrast between:

 • ItemColorSet içindeki her bir öğeeach item in ItemColorSet
 • ItemColorSet içindeki her bir öğe ve arka plan rengievery item in ItemColorSet and the background color
 • Color ve arka plan rengiColor and the background color

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

 • Şema grafiğinden hemen önce başlık olarak görev yapacak bir Label olmalıdır.There must be a Label immediately before the chart graphic to serve as the title.

 • Şema grafiğinin bir özetini eklemeyi düşünün.Consider adding a summary of the chart graphic. Örneğin, "Çizgi grafik bu yıl Mart ile Ağustos arasındaki satışlarda sürekli bir artış göstermektedir."For example, "The line chart shows a steady increase in sales between March and August this year."

  Not

  Şema grafikleri ve Legend, ekran okuyucusu kullanıcılarından gizlenir.Chart graphics and Legend are hidden from screen reader users. Alternatif olarak, verilerin tablo halindeki bir formu kullanıcılara sunulur.As an alternative, a tabular form of the data is presented to them. Kullanıcılar ayrıca grafikteki verileri seçen düğmeler arasında geçiş yapabilir.They can also cycle through buttons that select data in the chart.

Görme sorunu desteğiLow vision support

 • Birden fazla seri gösteriliyorsa bir Legend özelliği mevcut olmalıdır.There must be a Legend if more than one series is shown.
 • GridStyle değerini, her iki ekseni de gösteren GridStyle.All olarak ayarlayın.Consider setting GridStyle to GridStyle.All, which shows both axes. Bunun yapılması, tüm kullanıcıların veri ölçeğini doğru şekilde belirlemesine yardımcı olur.This helps all users accurately determine the scale of the data.
 • Sütun grafiği için Markers değerini true olarak ayarlamayı düşünün.For Column chart, consider setting Markers to true. Bunun yapılması, görme sorunu yaşayan kullanıcıların sütun değerini belirlemesine yardımcı olur.This helps low-vision users determine the value of a column.

Klavye desteğiKeyboard support

 • Klavye kullanıcılarının gidebilmesi için TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.TabIndex must be zero or greater so that keyboard users can navigate to it.

  Not

  Klavye kullanıcıları grafiğe gittiğinde, grafikteki verileri seçen düğmeler arasında geçiş yapabilir.When keyboard users navigate to the chart, they can cycle through buttons that select data in the chart.