Power Apps 'te mikrofon denetimiMicrophone control in Power Apps

Uygulama kullanıcılarının cihazlarından ses kaydetmesine olanak sağlayan bir denetim.A control that allows app users to record sounds from their device.

AçıklamaDescription

Uygulama kullanıcıları, uygulamanın çalıştırıldığı cihazda bir mikrofon varsa ses kaydı yapabilir.App users can make audio recordings if the device where the app is running has a microphone.

Ses, Android’de 3gp biçiminde, iOS’da AAC biçiminde ve web tarayıcılarında OGG biçiminde depolanır.Audio is stored in 3gp format in Android, AAC format in iOS, and OGG format in web browsers.

Temel özelliklerKey properties

Mic: birden çok mikrofonu olan bir cihazda uygulamanın kullandığı mikrofonun sayısal kimliği.Mic – On a device that has more than one microphone, the numeric ID of the microphone that the app uses.

OnStop: kullanıcının bir mikrofon denetimi ile kaydı durdurmasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnStop – How the app responds when the user stops recording with a microphone control.

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers. Mikrofonun amacını açıklamalıdır.Should describe the purpose of the microphone.

BorderColor : bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle : Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness : bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color : denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DisplayMode : denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill : denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Height : denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor : kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor : kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill : kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Image : görüntü, ses veya mikrofon denetiminde görünen görüntünün adı.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition : ekrandaki bir görüntünün veya görüntü ile aynı boyutta değilse denetimin konumu (Fill, Fit, Stretch, Tile veya Center).ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnSelect : kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStart: kullanıcının bir mikrofon denetimi ile kayıt yapmaya başlamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

PressedBorderColor : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset : denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip : kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible : denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width : denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X : denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y : denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( VeriKaynağı; TemelKayıt; DeğişiklikKaydı )Patch( DataSource; BaseRecord; ChangeRecord )

ÖrnekExample

 1. Bir Mikrofon ekleyin, MyMic olarak adlandırın ve OnStop özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Microphone, name it MyMic, and set its OnStop property to this formula:
  Collect(MySounds; MyMic.Audio)Collect(MySounds; MyMic.Audio)

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Collect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Bir Özel galeri denetimi ekleyin, denetimi MyMic'in altına taşıyın ve Özel galeri denetimi için Items özelliğini MySounds olarak ayarlayın.Add a Custom gallery control, move it below MyMic, and set the Items property for the Custom gallery control to MySounds.

 3. Özel galeri denetimi şablonunda bir Ses denetimi ekleyin ve denetimin Media özelliğini ThisItem.Url olarak ayarlayın.In the template for the Custom gallery control, add an Audio control, and set its Media property to ThisItem.Url.

 4. F5 tuşuna basın, kaydetmeye başlamak için MyMic öğesine tıklayın veya dokunun ve ardından kaydetmeyi durdurmak için bu öğeye tekrar tıklayın veya dokunun.Press F5, click or tap MyMic to start recording, and then click or tap it again to stop recording.

 5. Özel galeri denetimindeyken kaydınızı yürütmek için Ses denetimindeki yürütme düğmesine tıklayın veya dokunun.In the Custom gallery control, click or tap the play button in the Audio control to play back your recording.

 6. İstediğiniz kadar kayıt ekleyin ve ardından Esc tuşuna basarak varsayılan çalışma alanına dönün.Add as many recordings as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.

 7. (isteğe bağlı) Özel galeri denetimi şablonunda bir Düğme denetimi ekleyin, OnSelect özelliğini Remove(MySounds; ThisItem) olarak ayarlayın, F5 tuşuna basın ve ardından ilgili Düğme denetimine tıklayarak veya dokunarak bir kaydı kaldırın.(optional) In the template for the Custom gallery control, add a Button control, set its OnSelect property to Remove(MySounds; ThisItem), press F5, and then remove a recording by clicking or tapping the corresponding Button control.

Kayıtları yerel olarak kaydetmek için SaveData işlevini veya bir veri kaynağını güncelleştirmek için Patch işlevini kullanın.Use the SaveData function to save the recordings locally or the Patch function to update a data source.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Mikrofon yalnızca özelleştirilmiş bir düğme olduğu için Düğme ile aynı yönergeler geçerlidir.The same guidelines for Button apply because Microphone is just a specialized button. Ayrıca, aşağıdakileri göz önünde bulundurun:In addition, consider the following:

Ses alternatifleriAudio alternatives

 • Konuşma engelli veya mikrofonu olmayan kullanıcılar için alternatif bir giriş biçimi eklemeyi düşünün.Consider adding an alternative form of input for users with speech disabilities or without a microphone. Örneğin, kullanıcıların metin girmesine izin veren Metin girişi .For example, Text input to allow users to enter text.

Renk karşıtlığıColor contrast

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:There must be adequate color contrast between:

 • Görüntü ile düğme metni ve simgesi (varsa)Image and the button text and icon (if applicable)

Bu, standart renk karşıtlığı gereksinimlerine ek niteliğindedir.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support