NumberFormatInfo.NumberDecimalDigits Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví počet desetinných míst, která se mají použít v numerických hodnotách.Gets or sets the number of decimal places to use in numeric values.

public:
 property int NumberDecimalDigits { int get(); void set(int value); };
public int NumberDecimalDigits { get; set; }
member this.NumberDecimalDigits : int with get, set
Public Property NumberDecimalDigits As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet desetinných míst, která se mají použít v numerických hodnotáchThe number of decimal places to use in numeric values. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je 2.The default for InvariantInfo is 2.

Výjimky

Vlastnost je nastavena na hodnotu, která je menší než 0 nebo větší než 99.The property is being set to a value that is less than 0 or greater than 99.

Vlastnost je nastavena a NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Příklady

Následující příklad ukazuje účinek změny NumberDecimalDigits Vlastnosti.The following example demonstrates the effect of changing the NumberDecimalDigits property.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
  CultureInfo^ MyCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  NumberFormatInfo^ nfi = MyCI->NumberFormat;
  
  // Displays a negative value with the default number of decimal digits (2).
  Int64 myInt = -1234;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  
  // Displays the same value with four decimal digits.
  nfi->NumberDecimalDigits = 4;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
}

/* 
This code produces the following output.
-1, 234.00
-1, 234.0000
*/
using System;
using System.Globalization;

class NumberFormatInfoSample {

  public static void Main() {

   // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   NumberFormatInfo nfi = new CultureInfo( "en-US", false ).NumberFormat;

   // Displays a negative value with the default number of decimal digits (2).
   Int64 myInt = -1234;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );

   // Displays the same value with four decimal digits.
   nfi.NumberDecimalDigits = 4;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  }
}


/*
This code produces the following output.

-1,234.00
-1,234.0000
*/
Imports System.Globalization

Class NumberFormatInfoSample

  Public Shared Sub Main()

   ' Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   Dim nfi As NumberFormatInfo = New CultureInfo("en-US", False).NumberFormat

   ' Displays a negative value with the default number of decimal digits (2).
   Dim myInt As Int64 = - 1234
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))

   ' Displays the same value with four decimal digits.
   nfi.NumberDecimalDigits = 4
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'-1,234.00
'-1,234.0000

Poznámky

NumberDecimalDigitsVlastnost se používá se standardními formátovacími řetězci F a N bez specifikátoru přesnosti v operacích číselného formátování.The NumberDecimalDigits property is used with the "F" and "N" standard format strings without a precision specifier in numeric formatting operations. Definuje výchozí počet zlomkových číslic, které se zobrazí po oddělovači desetinných míst.It defines the default number of fractional digits that appear after the decimal separator. Tato hodnota je přepsána, pokud je použit specifikátor přesnosti.This value is overridden if a precision specifier is used. Další informace naleznete v tématu Standardní číselné formátovací řetězce.For more information, see Standard Numeric Format Strings.

Platí pro

Viz také