ReadResult Struktura

Definice

Představuje výsledek ReadAsync(CancellationToken) volání.Represents the result of a ReadAsync(CancellationToken) call.

public value class ReadResult
public struct ReadResult
type ReadResult = struct
Public Structure ReadResult
Dědičnost
ReadResult

Konstruktory

ReadResult(ReadOnlySequence<Byte>, Boolean, Boolean)

Vytvoří novou instanci ReadResult nastavení IsCanceled a IsCompleted příznaků.Creates a new instance of ReadResult setting IsCanceled and IsCompleted flags.

Vlastnosti

Buffer

Načte načtený ReadOnlySequence<T> .Gets the ReadOnlySequence<T> that was read.

IsCanceled

Získá hodnotu, která označuje, zda ReadAsync(CancellationToken) byla aktuální operace zrušena CancelPendingRead() .Gets a value that indicates whether the current ReadAsync(CancellationToken) operation was canceled by CancelPendingRead().

IsCompleted

Získá hodnotu, která označuje, zda byl dosažen konec datového proudu.Gets a value that indicates whether the end of the data stream has been reached.

Platí pro