FixedAddressValueTypeAttribute FixedAddressValueTypeAttribute FixedAddressValueTypeAttribute FixedAddressValueTypeAttribute Class

Definice

Opravuje adresu pole typu statické hodnoty v průběhu své životnosti.Fixes the address of a static value type field throughout its lifetime. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class FixedAddressValueTypeAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Field)]
[System.Serializable]
public sealed class FixedAddressValueTypeAttribute : Attribute
type FixedAddressValueTypeAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class FixedAddressValueTypeAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
FixedAddressValueTypeAttributeFixedAddressValueTypeAttributeFixedAddressValueTypeAttributeFixedAddressValueTypeAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad ilustruje použití FixedAddressValueTypeAttribute atributu pro připnutí statického pole v paměti.The following example illustrates the use of the FixedAddressValueTypeAttribute attribute to pin a static field in memory. Definuje Age strukturu a inicializuje dvě třídy, které mají statická pole typu Age.It defines an Age structure and initializes two classes that have static fields of type Age. Druhá třída se vztahuje FixedAddressValueTypeAttribute na připnutí adresy pole.The second class applies FixedAddressValueTypeAttribute to pin the field's address. Počet přidělení paměti je proveden před a po vytvoření instance těchto dvou objektů a je vyvoláno uvolňování paměti.A number of memory allocations are made before and after these two objects are instantiated and the garbage collector is invoked. Výstup z příkladu ukazuje, že i když se adresa prvního Age pole změnila po uvolnění paměti, adresa pole, na které FixedAddressValueTypeAttribute se má použít, nemá.The output from the example shows that although the address of the first Age field has changed after garbage collection, the address of the field to which FixedAddressValueTypeAttribute is applied has not.

using System;
using System.Runtime.CompilerServices;

public struct Age {
  public int years;
  public int months;
}

public class FreeClass
{
  public static Age FreeAge;
  
  public static unsafe IntPtr AddressOfFreeAge()
  { 
   fixed (Age* pointer = &FreeAge) 
   { return (IntPtr) pointer; } 
  }
}

public class FixedClass
{
  [FixedAddressValueType]
  public static Age FixedAge;
  
  public static unsafe IntPtr AddressOfFixedAge()
  { 
   fixed (Age* pointer = &FixedAge) 
   { return (IntPtr) pointer; } 
  }  
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   AllocateMemory();
   
   // Get addresses of static Age fields.
   IntPtr freePtr1 = FreeClass.AddressOfFreeAge();
   AllocateMemory();
   
   IntPtr fixedPtr1 = FixedClass.AddressOfFixedAge();
   AllocateMemory();

   // Garbage collection.
   GC.Collect();
   GC.WaitForPendingFinalizers();
   
   // Get addresses of static Age fields after garbage collection.
   IntPtr freePtr2 = FreeClass.AddressOfFreeAge();
   IntPtr fixedPtr2 = FixedClass.AddressOfFixedAge();
    
   // Display addresses before and after garbage collection
   Console.WriteLine("Normal static: {0} -> {1}", freePtr1, freePtr2);
   Console.WriteLine("Pinned static: {0} -> {1}", fixedPtr1, fixedPtr2); 
  }

  // Allocate memory for 100,000 objects.
  static public void AllocateMemory()
  {
   for (int ctr = 0; ctr <= 100000; ctr++)
   {
     object o = new object();   
   }
  }
}
// The example displays output similar to the following:
//    Normal static: 19932420 -> 19863704
//    Pinned static: 19985508 -> 19985508

Poznámky

FixedAddressValueTypeAttribute Použijte atribut k označení statických typů hodnoty jako připnuté při vytváření.Use the FixedAddressValueTypeAttribute attribute to mark static value types as pinned upon creation.

Tento atribut je používán kompilátorem Microsoft Visual C++ .This attribute is used by the Microsoft Visual C++ compiler.

Pole statických hodnot typu jsou vytvořena jako zabalené objekty.Static value type fields are created as boxed objects. To znamená, že jejich adresa se může změnit, protože je prováděno uvolňování paměti.This means that their address can change as garbage collection is performed. Když použijete tento atribut na statický typ hodnoty, jeho adresa zůstane během své životnosti konstantní.When you apply this attribute to a static value type, its address remains constant during its lifetime.

Konstruktory

FixedAddressValueTypeAttribute() FixedAddressValueTypeAttribute() FixedAddressValueTypeAttribute() FixedAddressValueTypeAttribute()

Inicializuje novou instanci třídy FixedAddressValueTypeAttribute třídy.Initializes a new instance of the FixedAddressValueTypeAttribute class.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Inherited from Attribute)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

(Inherited from Attribute)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Získá aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
IsDefaultAttribute() IsDefaultAttribute() IsDefaultAttribute() IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Inherited from Attribute)
Match(Object) Match(Object) Match(Object) Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Inherited from Attribute)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectseznamu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Inherited from Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Inherited from Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) _Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) _Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) _Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Inherited from Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) _Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) _Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) _Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Inherited from Attribute)

Vlastnosti

TypeId TypeId TypeId TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor Attribute.When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Inherited from Attribute)

Platí pro