ECCurve.Oid ECCurve.Oid ECCurve.Oid ECCurve.Oid Property

Definice

Získá identifikátor pojmenované křivky.Gets the identifier of a named curve.

public:
 property System::Security::Cryptography::Oid ^ Oid { System::Security::Cryptography::Oid ^ get(); };
public System.Security.Cryptography.Oid Oid { get; }
member this.Oid : System.Security.Cryptography.Oid
Public ReadOnly Property Oid As Oid

Hodnota vlastnosti

Identifikátor pojmenované křivky.The identifier of a named curve.

Poznámky

Nelze nastavit hodnotu Oid vlastnost přímo.You cannot set a value for the Oid property directly. Místo toho pokud chcete vytvořit pojmenované křivky, použijte CreateFromFriendlyName, CreateFromOid , nebo CreateFromValue metody.Instead, to create a named curve, use the CreateFromFriendlyName, the CreateFromOid , or the CreateFromValue methods.

V některých systémech Oid.Value vlastnost je primární odkazovaného identifikátoru, na jiné je Oid.FriendlyName vlastnost.On some systems, the Oid.Value property is the primary referenced identifier, while on others it's the Oid.FriendlyName property. Ruční vytvoření Oid objekt s neodpovídající hodnoty může způsobit nežádoucí výsledky.Manually creating an Oid object with mismatched values may produce undesirable results.

Platí pro