ECCurve.Oid ECCurve.Oid ECCurve.Oid ECCurve.Oid Property

Definice

Získá identifikátor pojmenované křivky.Gets the identifier of a named curve.

public:
 property System::Security::Cryptography::Oid ^ Oid { System::Security::Cryptography::Oid ^ get(); };
public System.Security.Cryptography.Oid Oid { get; }
member this.Oid : System.Security.Cryptography.Oid
Public ReadOnly Property Oid As Oid

Hodnota vlastnosti

Identifikátor pojmenované křivky.The identifier of a named curve.

Poznámky

Hodnotu Oid vlastnosti nelze nastavit přímo.You cannot set a value for the Oid property directly. Místo toho pro vytvoření pojmenované křivky použijte CreateFromFriendlyName CreateFromValue metody CreateFromOid , nebo.Instead, to create a named curve, use the CreateFromFriendlyName, the CreateFromOid , or the CreateFromValue methods.

V některých systémech Oid.Value je vlastnost primárním odkazovaným identifikátorem, zatímco u ostatních se jedná Oid.FriendlyName o vlastnost.On some systems, the Oid.Value property is the primary referenced identifier, while on others it's the Oid.FriendlyName property. Ruční vytvoření Oid objektu s neodpovídajícími hodnotami může způsobit nežádoucí výsledky.Manually creating an Oid object with mismatched values may produce undesirable results.

Platí pro