UInt32.Parse UInt32.Parse UInt32.Parse UInt32.Parse Method

Definice

Převede řetězcové vyjádření čísla na jeho 32 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number to its 32-bit unsigned integer equivalent.

Přetížení

Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na jeho 32 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 32-bit unsigned integer equivalent.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider)
Parse(String, NumberStyles) Parse(String, NumberStyles) Parse(String, NumberStyles) Parse(String, NumberStyles)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu na jeho 32 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified style to its 32-bit unsigned integer equivalent.

Parse(String) Parse(String) Parse(String) Parse(String)

Převede řetězcové vyjádření čísla na jeho 32 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number to its 32-bit unsigned integer equivalent.

Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném formátu specifickém pro jazykovou verzi na jeho 32 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified culture-specific format to its 32-bit unsigned integer equivalent.

Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Alternativa odpovídající specifikaci CLS
System.Int64.Parse(String)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na jeho 32 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 32-bit unsigned integer equivalent.

public:
 static System::UInt32 Parse(System::String ^ s, System::Globalization::NumberStyles style, IFormatProvider ^ provider);
[System.CLSCompliant(false)]
public static uint Parse (string s, System.Globalization.NumberStyles style, IFormatProvider provider);
static member Parse : string * System.Globalization.NumberStyles * IFormatProvider -> uint32
Public Shared Function Parse (s As String, style As NumberStyles, provider As IFormatProvider) As UInteger

Parametry

s
String String String String

Řetězec představující číslo, které má být převedeno.A string representing the number to convert. Řetězec je interpretován pomocí stylu určeného style parametrem.The string is interpreted by using the style specified by the style parameter.

style
NumberStyles NumberStyles NumberStyles NumberStyles

Bitová kombinace hodnot výčtu, která určuje prvky stylu, které mohou být přítomny sv.A bitwise combination of enumeration values that indicates the style elements that can be present in s. Typická hodnota, která se má Integerzadat, je.A typical value to specify is Integer.

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o sformátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information about s.

Návraty

32 unsigned integer ekvivalent k číslu zadanému v s.A 32-bit unsigned integer equivalent to the number specified in s.

Výjimky

styleNumberStyles není hodnota.style is not a NumberStyles value.

-nebo--or- stylenení kombinací AllowHexSpecifier hodnot a HexNumber .style is not a combination of AllowHexSpecifier and HexNumber values.

snení ve formátu, který je kompatibilní styles.s is not in a format compliant with style.

spředstavuje číslo, které je menší MinValue nebo MaxValuerovno.s represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

-nebo--or- szahrnuje nenulové a zlomkové číslice.s includes non-zero, fractional digits.

Příklady

Následující příklad používá Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) metodu pro převod různých řetězcových reprezentace čísel na 32 hodnot unsigned integer.The following example uses the Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) method to convert various string representations of numbers to 32-bit unsigned integer values.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] cultureNames= { "en-US", "fr-FR" };
   NumberStyles[] styles= { NumberStyles.Integer,
                NumberStyles.Integer | NumberStyles.AllowDecimalPoint };
   string[] values = { "170209", "+170209.0", "+170209,0", "-103214.00",
                 "-103214,00", "104561.1", "104561,1" };
   
   // Parse strings using each culture
   foreach (string cultureName in cultureNames)
   {
     CultureInfo ci = new CultureInfo(cultureName);
     Console.WriteLine("Parsing strings using the {0} culture", 
              ci.DisplayName);
     // Use each style.
     foreach (NumberStyles style in styles)
     {
      Console.WriteLine("  Style: {0}", style.ToString());
      // Parse each numeric string.
      foreach (string value in values)
      {
        try {
         Console.WriteLine("   Converted '{0}' to {1}.", value,
                  UInt32.Parse(value, style, ci));
        }
        catch (FormatException) {
         Console.WriteLine("   Unable to parse '{0}'.", value);
        }   
        catch (OverflowException) {
         Console.WriteLine("   '{0}' is out of range of the UInt32 type.",
                  value);
        }
      }
     }
   }                  
  }
}
// The example displays the following output:
//    Parsing strings using the English (United States) culture
//     Style: Integer
//       Converted '170209' to 170209.
//       Unable to parse '+170209.0'.
//       Unable to parse '+170209,0'.
//       Unable to parse '-103214.00'.
//       Unable to parse '-103214,00'.
//       Unable to parse '104561.1'.
//       Unable to parse '104561,1'.
//     Style: Integer, AllowDecimalPoint
//       Converted '170209' to 170209.
//       Converted '+170209.0' to 170209.
//       Unable to parse '+170209,0'.
//       '-103214.00' is out of range of the UInt32 type.
//       Unable to parse '-103214,00'.
//       '104561.1' is out of range of the UInt32 type.
//       Unable to parse '104561,1'.
//    Parsing strings using the French (France) culture
//     Style: Integer
//       Converted '170209' to 170209.
//       Unable to parse '+170209.0'.
//       Unable to parse '+170209,0'.
//       Unable to parse '-103214.00'.
//       Unable to parse '-103214,00'.
//       Unable to parse '104561.1'.
//       Unable to parse '104561,1'.
//     Style: Integer, AllowDecimalPoint
//       Converted '170209' to 170209.
//       Unable to parse '+170209.0'.
//       Converted '+170209,0' to 170209.
//       Unable to parse '-103214.00'.
//       '-103214,00' is out of range of the UInt32 type.
//       Unable to parse '104561.1'.
//       '104561,1' is out of range of the UInt32 type.
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim cultureNames() As String = { "en-US", "fr-FR" }
   Dim styles() As NumberStyles = { NumberStyles.Integer, _
                    NumberStyles.Integer Or NumberStyles.AllowDecimalPoint }
   Dim values() As String = { "170209", "+170209.0", "+170209,0", "-103214.00", _
                 "-103214,00", "104561.1", "104561,1" }
   
   ' Parse strings using each culture
   For Each cultureName As String In cultureNames
     Dim ci As New CultureInfo(cultureName)
     Console.WriteLine("Parsing strings using the {0} culture", ci.DisplayName)
     ' Use each style.
     For Each style As NumberStyles In styles
      Console.WriteLine("  Style: {0}", style.ToString())
      ' Parse each numeric string.
      For Each value As String In values
        Try
         Console.WriteLine("   Converted '{0}' to {1}.", value, _
                  UInt32.Parse(value, style, ci))
        Catch e As FormatException
         Console.WriteLine("   Unable to parse '{0}'.", value)  
        Catch e As OverflowException
         Console.WriteLine("   '{0}' is out of range of the UInt32 type.", _
                  value)     
        End Try
      Next
     Next
   Next                  
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Parsing strings using the English (United States) culture
'     Style: Integer
'       Converted '170209' to 170209.
'       Unable to parse '+170209.0'.
'       Unable to parse '+170209,0'.
'       Unable to parse '-103214.00'.
'       Unable to parse '-103214,00'.
'       Unable to parse '104561.1'.
'       Unable to parse '104561,1'.
'     Style: Integer, AllowDecimalPoint
'       Converted '170209' to 170209.
'       Converted '+170209.0' to 170209.
'       Unable to parse '+170209,0'.
'       '-103214.00' is out of range of the UInt32 type.
'       Unable to parse '-103214,00'.
'       '104561.1' is out of range of the UInt32 type.
'       Unable to parse '104561,1'.
'    Parsing strings using the French (France) culture
'     Style: Integer
'       Converted '170209' to 170209.
'       Unable to parse '+170209.0'.
'       Unable to parse '+170209,0'.
'       Unable to parse '-103214.00'.
'       Unable to parse '-103214,00'.
'       Unable to parse '104561.1'.
'       Unable to parse '104561,1'.
'     Style: Integer, AllowDecimalPoint
'       Converted '170209' to 170209.
'       Unable to parse '+170209.0'.
'       Converted '+170209,0' to 170209.
'       Unable to parse '-103214.00'.
'       '-103214,00' is out of range of the UInt32 type.
'       Unable to parse '104561.1'.
'       '104561,1' is out of range of the UInt32 type.

Poznámky

Parametr definuje prvky stylu (například prázdný znak nebo symbol kladné nebo záporné znaménko), které jsou povoleny s v parametru pro úspěšné provedení operace analýzy. styleThe style parameter defines the style elements (such as white space or the positive or negative sign symbol) that are allowed in the s parameter for the parse operation to succeed. Musí být kombinací bitových příznaků od NumberStyles výčtu.It must be a combination of bit flags from the NumberStyles enumeration.

V závislosti na hodnotě style s může parametr obsahovat následující prvky:Depending on the value of style, the s parameter may include the following elements:

[ws][$][sign]digits[.fractional_digits][E[sign]exponential_digits][ws][ws][$][sign]digits[.fractional_digits][E[sign]exponential_digits][ws]

Prvky v hranatých závorkách ([a]) jsou volitelné.Elements in square brackets ([ and ]) are optional. Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowHexSpecifier ,s parametr může obsahovat následující prvky:If style includes NumberStyles.AllowHexSpecifier, the s parameter may include the following elements:

[ws]hexdigits[ws][ws]hexdigits[ws]

Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

PrvekElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space. Prázdné znaky mohou být zobrazeny na začátku s , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingWhite příznak s a může NumberStyles.AllowTrailingWhite se objevit na konci, pokud style obsahuje příznak.White space can appear at the beginning of s if style includes the NumberStyles.AllowLeadingWhite flag, and it can appear at the end of s if style includes the NumberStyles.AllowTrailingWhite flag.
$ Symbol měny pro konkrétní jazykovou verzi.A culture-specific currency symbol. Jeho pozice v řetězci je CurrencyPositivePattern definována vlastností NumberFormatInfo objektu GetFormat , který je vrácen metodou provider parametru.Its position in the string is defined by the CurrencyPositivePattern property of the NumberFormatInfo object that is returned by the GetFormat method of the provider parameter. Symbol měny se může objevit v s části style if obsahuje NumberStyles.AllowCurrencySymbol příznak.The currency symbol can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowCurrencySymbol flag.
signsign Nepovinný znak.An optional sign. (Metoda vyvolá výjimku OverflowException IF s včetně záporného znaménka a představuje nenulové číslo.) Znaménko se může s zobrazit na začátku s , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingSign příznak a NumberStyles.AllowTrailingSign může zobrazit konec IF style obsahuje příznak.(The method throws an OverflowException if s includes a negative sign and represents a non-zero number.) The sign can appear at the beginning of s if style includes the NumberStyles.AllowLeadingSign flag, and it can appear the end of s if style includes the NumberStyles.AllowTrailingSign flag. Závorky lze použít v s k označení záporné hodnoty, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowParentheses příznak.Parentheses can be used in s to indicate a negative value if style includes the NumberStyles.AllowParentheses flag.
znakdigits Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits from 0 through 9.
.. Symbol desetinné čárky specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific decimal point symbol. Symbol desetinné čárky aktuální jazykové verze se může objevit s v style , pokud NumberStyles.AllowDecimalPoint obsahuje příznak.The current culture's decimal point symbol can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowDecimalPoint flag.
fractional_digitsfractional_digits Jeden nebo více výskytů číslice 0-9, pokud style NumberStyles.AllowExponent obsahuje příznak nebo jeden nebo více výskytů číslice 0, pokud tomu tak není.One or more occurrences of the digit 0-9 if style includes the NumberStyles.AllowExponent flag, or one or more occurrences of the digit 0 if it does not. Zlomkové číslice se mohou objevit s pouze v style případě, NumberStyles.AllowDecimalPoint že obsahuje příznak.Fractional digits can appear in s only if style includes the NumberStyles.AllowDecimalPoint flag.
EE Znak "e" nebo "E", který určuje, že hodnota je reprezentován v exponenciální (vědecké) notaci.The "e" or "E" character, which indicates that the value is represented in exponential (scientific) notation. Parametr může představovat číslo v exponenciálním zápisu, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowExponent příznak. sThe s parameter can represent a number in exponential notation if style includes the NumberStyles.AllowExponent flag.
exponential_digitsexponential_digits Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits from 0 through 9. Parametr může představovat číslo v exponenciálním zápisu, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowExponent příznak. sThe s parameter can represent a number in exponential notation if style includes the NumberStyles.AllowExponent flag.
hexdigitshexdigits Posloupnost šestnáctkových číslic od 0 do f nebo id 0 do F.A sequence of hexadecimal digits from 0 through f, or 0 through F.

Poznámka

Všechny ukončující znaky NUL (U + 0000) v s jsou ignorovány operací analýzy bez ohledu na hodnotu style argumentu.Any terminating NUL (U+0000) characters in s are ignored by the parsing operation, regardless of the value of the style argument.

Řetězec s pouze desítkovými číslicemi (který odpovídá NumberStyles.None stylu) se vždy analyzuje úspěšně.A string with decimal digits only (which corresponds to the NumberStyles.None style) always parses successfully. Většina zbývajících NumberStyles členů určuje ovládací prvky, které mohou být přítomny, ale v tomto vstupním řetězci nejsou nutné.Most of the remaining NumberStyles members control elements that may be present, but are not required to be present, in this input string. Následující tabulka uvádí, jak jednotlivé NumberStyles členy ovlivňují prvky, které mohou být přítomny sv.The following table indicates how individual NumberStyles members affect the elements that may be present in s.

Hodnoty, které NumberStyles nejsou složenéNon-composite NumberStyles values Prvky povolené v s Kromě číslicElements permitted in s in addition to digits
NumberStyles.None Pouze desítkové číslice.Decimal digits only.
NumberStyles.AllowDecimalPoint Prvky desetinné čárky (.) a fractional_digits .The decimal point (.) and fractional_digits elements. Nicméně pokud Style nezahrnuje NumberStyles.AllowExponent příznak, fractional_digits musí obsahovat pouze jednu nebo více číslic 0 OverflowException ; v opačném případě je vyvolána výjimka.However, if style does not include the NumberStyles.AllowExponent flag, fractional_digits must consist of only one or more 0 digits; otherwise, an OverflowException is thrown.
NumberStyles.AllowExponent Znak "e" nebo "E", který označuje exponenciální zápis, spolu s exponential_digits.The "e" or "E" character, which indicates exponential notation, along with exponential_digits.
NumberStyles.AllowLeadingWhite Element WS na začátku s.The ws element at the beginning of s.
NumberStyles.AllowTrailingWhite Element WS na konci s.The ws element at the end of s.
NumberStyles.AllowLeadingSign Znaménko před číslicemi.A sign before digits.
NumberStyles.AllowTrailingSign Znaménko za číslicemiA sign after digits.
NumberStyles.AllowParentheses Závorky před a za číslicemi , které označují zápornou hodnotu.Parentheses before and after digits to indicate a negative value.
NumberStyles.AllowThousands Prvek oddělovače skupin (,).The group separator (,) element.
NumberStyles.AllowCurrencySymbol Element Currency ($).The currency ($) element.

Pokud se použije spříznak, musí být hexadecimální hodnota. NumberStyles.AllowHexSpecifierIf the NumberStyles.AllowHexSpecifier flag is used, s must be a hexadecimal value. Jedinými ostatními příznaky, které lze kombinovat, jsou NumberStyles.AllowLeadingWhite a. NumberStyles.AllowTrailingWhiteThe only other flags that can be combined with it are NumberStyles.AllowLeadingWhite and NumberStyles.AllowTrailingWhite. (Výčet obsahuje složený styl čísla, NumberStyles.HexNumber, který obsahuje příznaky bílého místa.) NumberStyles(The NumberStyles enumeration includes a composite number style, NumberStyles.HexNumber, that includes both white-space flags.)

Poznámka

Pokud je 0x &hparametr řetězcové vyjádření šestnáctkového čísla, nemůže mu předcházet žádná dekorace (například nebo), která ho odlišuje jako šestnáctkové číslo. sIf the s parameter is the string representation of a hexadecimal number, it cannot be preceded by any decoration (such as 0x or &h) that differentiates it as a hexadecimal number. To způsobí, že operace analýzy vyvolá výjimku.This causes the parse operation to throw an exception.

provider Parametr GetFormat jeNumberFormatInfo implementace, jejíž metoda vracísobjekt, který poskytuje informace specifické jazykové verze o formátu. IFormatProviderThe provider parameter is an IFormatProvider implementation whose GetFormat method returns a NumberFormatInfo object that provides culture-specific information about the format of s. Existují tři způsoby, jak použít provider parametr k poskytnutí informací o vlastním formátování do operace analýzy:There are three ways to use the provider parameter to supply custom formatting information to the parse operation:

 • Můžete předat skutečný NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátování.You can pass the actual NumberFormatInfo object that provides formatting information. (Jeho implementace GetFormat jednoduše vrátí sám sebe.)(Its implementation of GetFormat simply returns itself.)

 • Můžete předat CultureInfo objekt, který určuje jazykovou verzi, jejíž formátování má být použito.You can pass a CultureInfo object that specifies the culture whose formatting is to be used. Jeho NumberFormat vlastnost poskytuje informace o formátování.Its NumberFormat property provides formatting information.

 • Můžete předat vlastní IFormatProvider implementaci.You can pass a custom IFormatProvider implementation. Jeho GetFormat metoda musí vytvářet instance a NumberFormatInfo vracet objekt, který poskytuje informace o formátování.Its GetFormat method must instantiate and return the NumberFormatInfo object that provides formatting information.

Pokud provider je null ,NumberFormatInfo je použit objekt pro aktuální jazykovou verzi.If provider is null, the NumberFormatInfo object for the current culture is used.

Viz také

Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider) Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

[System.CLSCompliant(false)]
public static uint Parse (ReadOnlySpan<char> s, System.Globalization.NumberStyles style = System.Globalization.NumberStyles.Integer, IFormatProvider provider = null);
static member Parse : ReadOnlySpan<char> * System.Globalization.NumberStyles * IFormatProvider -> uint32
Public Shared Function Parse (s As ReadOnlySpan(Of Char), Optional style As NumberStyles = System.Globalization.NumberStyles.Integer, Optional provider As IFormatProvider = null) As UInteger

Parametry

Návraty

Parse(String, NumberStyles) Parse(String, NumberStyles) Parse(String, NumberStyles) Parse(String, NumberStyles)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Alternativa odpovídající specifikaci CLS
System.Int64.Parse(String)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu na jeho 32 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified style to its 32-bit unsigned integer equivalent.

public:
 static System::UInt32 Parse(System::String ^ s, System::Globalization::NumberStyles style);
[System.CLSCompliant(false)]
public static uint Parse (string s, System.Globalization.NumberStyles style);
static member Parse : string * System.Globalization.NumberStyles -> uint32
Public Shared Function Parse (s As String, style As NumberStyles) As UInteger

Parametry

s
String String String String

Řetězec představující číslo, které má být převedeno.A string representing the number to convert. Řetězec je interpretován pomocí stylu určeného style parametrem.The string is interpreted by using the style specified by the style parameter.

style
NumberStyles NumberStyles NumberStyles NumberStyles

Bitová kombinace hodnot výčtu, které určují povolený formát s.A bitwise combination of the enumeration values that specify the permitted format of s. Typická hodnota, která se má Integerzadat, je.A typical value to specify is Integer.

Návraty

32 unsigned integer ekvivalent k číslu zadanému v s.A 32-bit unsigned integer equivalent to the number specified in s.

Výjimky

styleNumberStyles není hodnota.style is not a NumberStyles value.

-nebo--or- stylenení kombinací AllowHexSpecifier hodnot a HexNumber .style is not a combination of AllowHexSpecifier and HexNumber values.

snení ve formátu, který je kompatibilní styles.s is not in a format compliant with style.

spředstavuje číslo, které je menší MinValue nebo MaxValuerovno.s represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

-nebo--or- szahrnuje nenulové a zlomkové číslice.s includes non-zero, fractional digits.

Příklady

Následující příklad se pokusí analyzovat každý prvek v poli řetězců pomocí řady NumberStyles hodnot.The following example tries to parse each element in a string array by using a number of NumberStyles values.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] values= { " 214309 ", "1,064,181", "(0)", "10241+", " + 21499 ", 
             " +21499 ", "122153.00", "1e03ff", "91300.0e-2" };
   NumberStyles whitespace = NumberStyles.AllowLeadingWhite | NumberStyles.AllowTrailingWhite;
   NumberStyles[] styles= { NumberStyles.None, whitespace, 
                NumberStyles.AllowLeadingSign | NumberStyles.AllowTrailingSign | whitespace, 
                NumberStyles.AllowThousands | NumberStyles.AllowCurrencySymbol, 
                NumberStyles.AllowExponent | NumberStyles.AllowDecimalPoint };

   // Attempt to convert each number using each style combination.
   foreach (string value in values)
   {
     Console.WriteLine("Attempting to convert '{0}':", value);
     foreach (NumberStyles style in styles)
     {
      try {
        uint number = UInt32.Parse(value, style);
        Console.WriteLine("  {0}: {1}", style, number);
      }  
      catch (FormatException) {
        Console.WriteLine("  {0}: Bad Format", style);
      }  
      catch (OverflowException)
      {
        Console.WriteLine("  {0}: Overflow", value);     
      }     
     }
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  Attempting to convert ' 214309 ':
//    None: Bad Format
//    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: 214309
//    Integer, AllowTrailingSign: 214309
//    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
//    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
//  
//  Attempting to convert '1,064,181':
//    None: Bad Format
//    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
//    Integer, AllowTrailingSign: Bad Format
//    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: 1064181
//    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
//  
//  Attempting to convert '(0)':
//    None: Bad Format
//    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
//    Integer, AllowTrailingSign: Bad Format
//    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
//    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
//  
//  Attempting to convert '10241+':
//    None: Bad Format
//    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
//    Integer, AllowTrailingSign: 10241
//    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
//    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
//  
//  Attempting to convert ' + 21499 ':
//    None: Bad Format
//    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
//    Integer, AllowTrailingSign: Bad Format
//    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
//    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
//  
//  Attempting to convert ' +21499 ':
//    None: Bad Format
//    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
//    Integer, AllowTrailingSign: 21499
//    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
//    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
//  
//  Attempting to convert '122153.00':
//    None: Bad Format
//    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
//    Integer, AllowTrailingSign: Bad Format
//    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
//    AllowDecimalPoint, AllowExponent: 122153
//  
//  Attempting to convert '1e03ff':
//    None: Bad Format
//    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
//    Integer, AllowTrailingSign: Bad Format
//    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
//    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
//  
//  Attempting to convert '91300.0e-2':
//    None: Bad Format
//    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
//    Integer, AllowTrailingSign: Bad Format
//    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
//    AllowDecimalPoint, AllowExponent: 913
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As String = { " 214309 ", "1,064,181", "(0)", "10241+", _
                 " + 21499 ", " +21499 ", "122153.00", _
                 "1e03ff", "91300.0e-2" }
   Dim whitespace As NumberStyles = NumberStyles.AllowLeadingWhite Or NumberStyles.AllowTrailingWhite
   Dim styles() As NumberStyles = { NumberStyles.None, _
                    whitespace, _
                    NumberStyles.AllowLeadingSign Or NumberStyles.AllowTrailingSign Or whitespace, _
                    NumberStyles.AllowThousands Or NumberStyles.AllowCurrencySymbol, _
                    NumberStyles.AllowExponent Or NumberStyles.AllowDecimalPoint }

   ' Attempt to convert each number using each style combination.
   For Each value As String In values
     Console.WriteLine("Attempting to convert '{0}':", value)
     For Each style As NumberStyles In styles
      Try
        Dim number As UInteger = UInt32.Parse(value, style)
        Console.WriteLine("  {0}: {1}", style, number)
      Catch e As FormatException
        Console.WriteLine("  {0}: Bad Format", style)
      Catch e As OverflowException
        Console.WriteLine("  {0}: Overflow", value)     
      End Try     
     Next
     Console.WriteLine()
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Attempting to convert ' 214309 ':
'    None: Bad Format
'    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: 214309
'    Integer, AllowTrailingSign: 214309
'    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
'    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
'  
'  Attempting to convert '1,064,181':
'    None: Bad Format
'    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
'    Integer, AllowTrailingSign: Bad Format
'    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: 1064181
'    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
'  
'  Attempting to convert '(0)':
'    None: Bad Format
'    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
'    Integer, AllowTrailingSign: Bad Format
'    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
'    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
'  
'  Attempting to convert '10241+':
'    None: Bad Format
'    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
'    Integer, AllowTrailingSign: 10241
'    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
'    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
'  
'  Attempting to convert ' + 21499 ':
'    None: Bad Format
'    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
'    Integer, AllowTrailingSign: Bad Format
'    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
'    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
'  
'  Attempting to convert ' +21499 ':
'    None: Bad Format
'    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
'    Integer, AllowTrailingSign: 21499
'    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
'    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
'  
'  Attempting to convert '122153.00':
'    None: Bad Format
'    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
'    Integer, AllowTrailingSign: Bad Format
'    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
'    AllowDecimalPoint, AllowExponent: 122153
'  
'  Attempting to convert '1e03ff':
'    None: Bad Format
'    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
'    Integer, AllowTrailingSign: Bad Format
'    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
'    AllowDecimalPoint, AllowExponent: Bad Format
'  
'  Attempting to convert '91300.0e-2':
'    None: Bad Format
'    AllowLeadingWhite, AllowTrailingWhite: Bad Format
'    Integer, AllowTrailingSign: Bad Format
'    AllowThousands, AllowCurrencySymbol: Bad Format
'    AllowDecimalPoint, AllowExponent: 913

Poznámky

Parametr definuje prvky stylu (například prázdné znaky, symbol kladného nebo záporného znaménka, symbol oddělovače skupiny nebo symbol desetinné čárky), které jsou povoleny s v parametru pro úspěšné provedení operace analýzy. styleThe style parameter defines the style elements (such as white space, the positive or negative sign symbol, the group separator symbol, or the decimal point symbol) that are allowed in the s parameter for the parse operation to succeed. stylemusí být kombinací bitových příznaků od NumberStyles výčtu.style must be a combination of bit flags from the NumberStyles enumeration. Parametr usnadňuje toto přetížení metody, pokud s obsahuje řetězcové vyjádření hexadecimální hodnoty, když číselný systém (desítkové nebo šestnáctkové) reprezentovaný pomocí s je známý pouze v době běhu nebo když jste style Chcete zakázat prázdný znak nebo symbol znaménka v s.The style parameter makes this method overload useful when s contains the string representation of a hexadecimal value, when the number system (decimal or hexadecimal) represented by s is known only at run time, or when you want to disallow white space or a sign symbol in s.

V závislosti na hodnotě style s může parametr obsahovat následující prvky:Depending on the value of style, the s parameter may include the following elements:

[ws][$][sign][digits,]digits[.fractional_digits][E[sign]exponential_digits][ws][ws][$][sign][digits,]digits[.fractional_digits][E[sign]exponential_digits][ws]

Prvky v hranatých závorkách ([a]) jsou volitelné.Elements in square brackets ([ and ]) are optional. Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowHexSpecifier ,s parametr může obsahovat následující prvky:If style includes NumberStyles.AllowHexSpecifier, the s parameter may contain the following elements:

[ws]hexdigits[ws][ws]hexdigits[ws]

Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

PrvekElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space. Prázdné znaky mohou být zobrazeny na začátku s , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingWhite příznak s a může NumberStyles.AllowTrailingWhite se objevit na konci, pokud style obsahuje příznak.White space can appear at the start of s if style includes the NumberStyles.AllowLeadingWhite flag, and it can appear at the end of s if style includes the NumberStyles.AllowTrailingWhite flag.
$ Symbol měny pro konkrétní jazykovou verzi.A culture-specific currency symbol. Jeho pozice v řetězci je definována NumberFormatInfo.CurrencyNegativePattern vlastnostmi a NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern aktuální jazykové verze.Its position in the string is defined by the NumberFormatInfo.CurrencyNegativePattern and NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern properties of the current culture. Symbol měny aktuální jazykové verze se může objevit v s části style if obsahuje NumberStyles.AllowCurrencySymbol příznak.The current culture's currency symbol can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowCurrencySymbol flag.
signsign Nepovinný znak.An optional sign. Znaménko se může zobrazit s na začátku, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingSign příznak s a může NumberStyles.AllowTrailingSign se objevit na konci, pokud style obsahuje příznak.The sign can appear at the start of s if style includes the NumberStyles.AllowLeadingSign flag, and it can appear at the end of s if style includes the NumberStyles.AllowTrailingSign flag. Závorky lze použít v s k označení záporné hodnoty, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowParentheses příznak.Parentheses can be used in s to indicate a negative value if style includes the NumberStyles.AllowParentheses flag. Symbol záporného znaménka se však dá použít jenom s nulou; v opačném případě metoda vyvolá OverflowException.However, the negative sign symbol can be used only with zero; otherwise, the method throws an OverflowException.
znakdigits

fractional_digitsfractional_digits

exponential_digitsexponential_digits
Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits from 0 through 9. V případě fractional_digitsje platná pouze číslice 0.For fractional_digits, only the digit 0 is valid.
,, Symbol oddělovače skupin, specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific group separator symbol. Oddělovač skupin aktuální jazykové verze se může objevit v s části style if obsahuje NumberStyles.AllowThousands příznak.The current culture's group separator can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowThousands flag.
.. Symbol desetinné čárky specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific decimal point symbol. Symbol desetinné čárky aktuální jazykové verze se může objevit s v style , pokud NumberStyles.AllowDecimalPoint obsahuje příznak.The current culture's decimal point symbol can appear in s if style includes the NumberStyles.AllowDecimalPoint flag. Pouze číslice 0 se může zobrazit jako zlomková číslice pro úspěšné provedení operace analýzy; Pokud fractional_digits obsahuje jinou číslici, FormatException je vyvolána výjimka.Only the digit 0 can appear as a fractional digit for the parse operation to succeed; if fractional_digits includes any other digit, a FormatException is thrown.
EE Znak "e" nebo "E", který určuje, že hodnota je reprezentován v exponenciální (vědecké) notaci.The "e" or "E" character, which indicates that the value is represented in exponential (scientific) notation. Parametr může představovat číslo v exponenciálním zápisu, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowExponent příznak. sThe s parameter can represent a number in exponential notation if style includes the NumberStyles.AllowExponent flag.
hexdigitshexdigits Posloupnost šestnáctkových číslic od 0 do f nebo id 0 do F.A sequence of hexadecimal digits from 0 through f, or 0 through F.

Poznámka

Všechny ukončující znaky NUL (U + 0000) v s jsou ignorovány operací analýzy bez ohledu na hodnotu style argumentu.Any terminating NUL (U+0000) characters in s are ignored by the parsing operation, regardless of the value of the style argument.

Řetězec se pouze číslicemi (který odpovídá NumberStyles.None stylu) se vždy analyzuje úspěšně.A string with digits only (which corresponds to the NumberStyles.None style) always parses successfully. Většina zbývajících NumberStyles členů určuje ovládací prvky, které mohou být přítomny, ale ve vstupním řetězci nejsou nutné.Most of the remaining NumberStyles members control elements that may be present, but are not required to be present, in the input string. Následující tabulka uvádí, jak jednotlivé NumberStyles členy ovlivňují prvky, které mohou být přítomny sv.The following table indicates how individual NumberStyles members affect the elements that may be present in s.

NumberStylesosaNumberStyles value Prvky povolené v s Kromě číslicElements permitted in s in addition to digits
None Pouze element číslice .The digits element only.
AllowDecimalPoint Prvky desetinné čárky (.) a zlomkové číslice .The decimal point (.) and fractional-digits elements.
AllowExponent Znak "e" nebo "E", který označuje exponenciální zápis, spolu s exponential_digits.The "e" or "E" character, which indicates exponential notation, along with exponential_digits.
AllowLeadingWhite Element WS na začátku s.The ws element at the start of s.
AllowTrailingWhite Element WS na konci s.The ws element at the end of s.
AllowLeadingSign Element Sign na začátku s.The sign element at the start of s.
AllowTrailingSign Element Sign na konci s.The sign element at the end of s.
AllowParentheses Element Sign ve formě závorek, který obklopuje číselnou hodnotu.The sign element in the form of parentheses enclosing the numeric value.
AllowThousands Prvek oddělovače skupin (,).The group separator (,) element.
AllowCurrencySymbol Prvek měny ($).The currency ($) element.
Currency Všechny prvky.All elements. V exponenciálním zápisu ale nemůžepředstavovatšestnáctkovéčísloaničíslo.sHowever, s cannot represent a hexadecimal number or a number in exponential notation.
Float Element WS na začátku nebo konci s s, podepsat na začátku a symbol desetinné čárky (.).The ws element at the start or end of s, sign at the start of s, and the decimal point (.) symbol. s Parametr může také používat exponenciální zápis.The s parameter can also use exponential notation.
Number Prvky ws, signoddělovače skupin (,) a desetinná čárka (.).The ws, sign, group separator (,), and decimal point (.) elements.
Any Všechny prvky.All elements. s Nemůže ale představovat hexadecimální číslo.However, s cannot represent a hexadecimal number.

Na rozdíl od ostatních NumberStyles hodnot, které umožňují, ale nevyžadují, přítomnost konkrétních prvků stylu v s, NumberStyles.AllowHexSpecifier hodnota Style znamená, že jednotlivé číselné znaky v s jsou vždy interpretovány jako šestnáctkové znaky.Unlike the other NumberStyles values, which allow for, but do not require, the presence of particular style elements in s, the NumberStyles.AllowHexSpecifier style value means that the individual numeric characters in s are always interpreted as hexadecimal characters. Platné šestnáctkové znaky jsou 0-9, A-F a a-f.Valid hexadecimal characters are 0-9, A-F, and a-f. Předpona, například 0x, není povolena.A prefix, such as "0x", is not allowed. Jedinými ostatními příznaky, které lze kombinovat s style parametrem, jsou NumberStyles.AllowTrailingWhite NumberStyles.AllowLeadingWhite a.The only other flags that can be combined with the style parameter are NumberStyles.AllowLeadingWhite and NumberStyles.AllowTrailingWhite. (Výčet obsahuje složený styl čísla, NumberStyles.HexNumber, který obsahuje příznaky bílého místa.) NumberStyles(The NumberStyles enumeration includes a composite number style, NumberStyles.HexNumber, that includes both white-space flags.)

Jedinými ostatními příznaky, které lze kombinovat s style parametrem, jsou NumberStyles.AllowTrailingWhite NumberStyles.AllowLeadingWhite a.The only other flags that can be combined with the style parameter are NumberStyles.AllowLeadingWhite and NumberStyles.AllowTrailingWhite. (Výčet obsahuje složený styl čísla, NumberStyles.HexNumber, který obsahuje příznaky bílého místa.) NumberStyles(The NumberStyles enumeration includes a composite number style, NumberStyles.HexNumber, that includes both white-space flags.)

Poznámka

Pokud s je řetězcové vyjádření šestnáctkového čísla, nemůže mu předcházet žádná dekorace ( 0x například nebo &h), která ho odlišuje jako šestnáctkové číslo.If s is the string representation of a hexadecimal number, it cannot be preceded by any decoration (such as 0x or &h) that differentiates it as a hexadecimal number. To způsobí selhání převodu.This causes the conversion to fail.

Parametr je analyzován pomocí informací o formátování NumberFormatInfo v objektu, který je inicializován pro aktuální jazykovou verzi systému. sThe s parameter is parsed by using the formatting information in a NumberFormatInfo object that is initialized for the current system culture. Chcete-li určit jazykovou verzi, jejíž informace o formátování jsou použity pro operaci Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) analýzy, zavolejte přetížení.To specify the culture whose formatting information is used for the parse operation, call the Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) overload.

Viz také

Parse(String) Parse(String) Parse(String) Parse(String)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Alternativa odpovídající specifikaci CLS
System.Int64.Parse(String)

Převede řetězcové vyjádření čísla na jeho 32 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number to its 32-bit unsigned integer equivalent.

public:
 static System::UInt32 Parse(System::String ^ s);
[System.CLSCompliant(false)]
public static uint Parse (string s);
static member Parse : string -> uint32
Public Shared Function Parse (s As String) As UInteger

Parametry

s
String String String String

Řetězec představující číslo, které má být převedeno.A string representing the number to convert.

Návraty

32 unsigned integer ekvivalent k číslu obsaženému v s.A 32-bit unsigned integer equivalent to the number contained in s.

Výjimky

s Parametr nemá správný formát.The s parameter is not of the correct format.

Parametr představuje číslo, které je MinValue menší nebo rovno MaxValue. sThe s parameter represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

Následující příklad používá Parse(String) metodu k analýze pole řetězcových hodnot.The following example uses the Parse(String) method to parse an array of string values.

string[] values = { "+13230", "-0", "1,390,146", "$190,235,421,127",
          "0xFA1B", "163042", "-10", "2147483648", 
          "14065839182", "16e07", "134985.0", "-12034" };
foreach (string value in values)
{
  try {
   uint number = UInt32.Parse(value); 
   Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, number);
  }
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("{0}: Bad Format", value);
  }  
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0}: Overflow", value);  
  } 
}
// The example displays the following output:
//    +13230 --> 13230
//    -0 --> 0
//    1,390,146: Bad Format
//    $190,235,421,127: Bad Format
//    0xFA1B: Bad Format
//    163042 --> 163042
//    -10: Overflow
//    2147483648 --> 2147483648
//    14065839182: Overflow
//    16e07: Bad Format
//    134985.0: Bad Format
//    -12034: Overflow   
Dim values() As String = { "+13230", "-0", "1,390,146", "$190,235,421,127", 
              "0xFA1B", "163042", "-10", "2147483648", 
              "14065839182", "16e07", "134985.0", "-12034" }
For Each value As String In values
  Try
   Dim number As UInteger = UInt32.Parse(value) 
   Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, number)
  Catch e As FormatException
   Console.WriteLine("{0}: Bad Format", value)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0}: Overflow", value)  
  End Try 
Next
' The example displays the following output:
'    +13230 --> 13230
'    -0 --> 0
'    1,390,146: Bad Format
'    $190,235,421,127: Bad Format
'    0xFA1B: Bad Format
'    163042 --> 163042
'    -10: Overflow
'    2147483648 --> 2147483648
'    14065839182: Overflow
'    16e07: Bad Format
'    134985.0: Bad Format
'    -12034: Overflow

Poznámky

s Parametr by měl být řetězcové vyjádření čísla v následujícím formuláři.The s parameter should be the string representation of a number in the following form.

[WS] [Sign] číslice [WS][ws][sign]digits[ws]

Prvky v hranatých závorkách ([a]) jsou volitelné.Elements in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

PrvekElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space.
signsign Nepovinný znak.An optional sign. Platné znaky znaménka jsou určeny NumberFormatInfo.NegativeSign vlastnostmi a NumberFormatInfo.PositiveSign aktuální jazykové verze.Valid sign characters are determined by the NumberFormatInfo.NegativeSign and NumberFormatInfo.PositiveSign properties of the current culture. Symbol záporného znaménka se však dá použít jenom s nulou; v opačném případě metoda vyvolá OverflowException.However, the negative sign symbol can be used only with zero; otherwise, the method throws an OverflowException.
znakdigits Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits ranging from 0 to 9. Budou ignorovány všechny úvodní nuly.Any leading zeros are ignored.

Poznámka

Řetězec určený s parametrem je interpretován NumberStyles.Integer pomocí stylu.The string specified by the s parameter is interpreted by using the NumberStyles.Integer style. Nemůže obsahovat žádné oddělovače skupin ani oddělovač desetinných míst a nemůže mít desetinnou část.It cannot contain any group separators or decimal separator, and it cannot have a decimal portion.

Parametr je analyzován pomocí informací o formátování System.Globalization.NumberFormatInfo v objektu, který je inicializován pro aktuální jazykovou verzi systému. sThe s parameter is parsed by using the formatting information in a System.Globalization.NumberFormatInfo object that is initialized for the current system culture. Další informace naleznete v tématu NumberFormatInfo.CurrentInfo.For more information, see NumberFormatInfo.CurrentInfo. Chcete-li analyzovat řetězec pomocí informací o formátování konkrétní jazykové verze, použijte Parse(String, IFormatProvider) metodu.To parse a string by using the formatting information of a specific culture, use the Parse(String, IFormatProvider) method.

Viz také

Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider) Parse(String, IFormatProvider)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Alternativa odpovídající specifikaci CLS
System.Int64.Parse(String)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném formátu specifickém pro jazykovou verzi na jeho 32 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified culture-specific format to its 32-bit unsigned integer equivalent.

public:
 static System::UInt32 Parse(System::String ^ s, IFormatProvider ^ provider);
[System.CLSCompliant(false)]
public static uint Parse (string s, IFormatProvider provider);
static member Parse : string * IFormatProvider -> uint32
Public Shared Function Parse (s As String, provider As IFormatProvider) As UInteger

Parametry

s
String String String String

Řetězec, který představuje číslo k převedení.A string that represents the number to convert.

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o sformátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information about s.

Návraty

32 unsigned integer ekvivalent k číslu zadanému v s.A 32-bit unsigned integer equivalent to the number specified in s.

Výjimky

snení ve správném stylu.s is not in the correct style.

spředstavuje číslo, které je menší MinValue nebo MaxValuerovno.s represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Příklady

V následujícím příkladu je obslužná rutina události kliknutí na tlačítko webového formuláře.The following example is the button click event handler of a Web form. Používá pole vrácené HttpRequest.UserLanguages vlastností k určení národního prostředí uživatele.It uses the array returned by the HttpRequest.UserLanguages property to determine the user's locale. Potom vytvoří instanci CultureInfo objektu, který odpovídá danému národnímu prostředí.It then instantiates a CultureInfo object that corresponds to that locale. Objekt, který patří k tomuto CultureInfo objektu, Parse(String, IFormatProvider) je následně předán metodě UInt32 pro převod vstupu uživatele na hodnotu. NumberFormatInfoThe NumberFormatInfo object that belongs to that CultureInfo object is then passed to the Parse(String, IFormatProvider) method to convert the user's input to a UInt32 value.

protected void OkToUInteger_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string locale;
  uint number;
  CultureInfo culture;

  // Return if string is empty
  if (String.IsNullOrEmpty(this.inputNumber.Text))
   return;

  // Get locale of web request to determine possible format of number
  if (Request.UserLanguages.Length == 0)
   return;
  locale = Request.UserLanguages[0];
  if (String.IsNullOrEmpty(locale))
   return;

 // Instantiate CultureInfo object for the user's locale
  culture = new CultureInfo(locale);

  // Convert user input from a string to a number
  try
  {
   number = UInt32.Parse(this.inputNumber.Text, culture.NumberFormat);
  }
  catch (FormatException)
  {
   return;
  }
  catch (Exception)
  {
   return;
  }
  // Output number to label on web form
  this.outputNumber.Text = "Number is " + number.ToString();
}
Protected Sub OKToUInteger_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OKToUInteger.Click
  Dim locale As String
  Dim culture As CultureInfo
  Dim number As UInteger

  ' Return if string is empty
  If String.IsNullOrEmpty(Me.inputNumber.Text) Then Exit Sub

  ' Get locale of web request to determine possible format of number
  If Request.UserLanguages.Length = 0 Then Exit Sub
  locale = Request.UserLanguages(0)
  If String.IsNullOrEmpty(locale) Then Exit Sub

  ' Instantiate CultureInfo object for the user's locale
  culture = New CultureInfo(locale)

  ' Convert user input from a string to a number
  Try
   number = UInt32.Parse(Me.inputNumber.Text, culture.NumberFormat)
  Catch ex As FormatException
   Exit Sub
  Catch ex As Exception
   Exit Sub
  End Try

  ' Output number to label on web form
  Me.outputNumber.Text = "Number is " & number.ToString()
End Sub

Poznámky

s Parametr obsahuje číslo formuláře:The s parameter contains a number of the form:

[WS] [Sign] číslice [WS][ws][sign]digits[ws]

Položky v hranatých závorkách ([ a ]) jsou volitelné.Items in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

PrvekElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space.
signsign Volitelné znaménko nebo záporné znaménko, pokud s představuje hodnotu nula.An optional sign, or a negative sign if s represents the value zero.
znakdigits Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits ranging from 0 to 9.

Parametr s je interpretován pomocí NumberStyles.Integer stylu.The s parameter is interpreted using the NumberStyles.Integer style. Kromě desetinných číslic unsigned integer hodnoty jsou povoleny pouze úvodní a koncové mezery spolu s počátečním znaménkem.In addition to the unsigned integer value's decimal digits, only leading and trailing spaces along with a leading sign is allowed. (Pokud je k dispozici záporné znaménko, s musí představovat hodnotu nula nebo metoda OverflowExceptionvyvolá.) Chcete-li explicitně definovat prvky stylu společně s informacemi o formátování specifické jazykové verze, které mohou být sk dispozici Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) v, použijte metodu.(If the negative sign is present, s must represent a value of zero, or the method throws an OverflowException.) To explicitly define the style elements together with the culture-specific formatting information that can be present in s, use the Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) method.

provider Parametr GetFormat jeNumberFormatInfo implementace, jejíž metoda vracísobjekt, který poskytuje informace specifické jazykové verze o formátu. IFormatProviderThe provider parameter is an IFormatProvider implementation whose GetFormat method returns a NumberFormatInfo object that provides culture-specific information about the format of s. Existují tři způsoby, jak použít provider parametr k poskytnutí informací o vlastním formátování do operace analýzy:There are three ways to use the provider parameter to supply custom formatting information to the parse operation:

 • Můžete předat skutečný NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátování.You can pass the actual NumberFormatInfo object that provides formatting information. (Jeho implementace GetFormat jednoduše vrátí sám sebe.)(Its implementation of GetFormat simply returns itself.)

 • Můžete předat CultureInfo objekt, který určuje jazykovou verzi, jejíž formátování má být použito.You can pass a CultureInfo object that specifies the culture whose formatting is to be used. Jeho NumberFormat vlastnost poskytuje informace o formátování.Its NumberFormat property provides formatting information.

 • Můžete předat vlastní IFormatProvider implementaci.You can pass a custom IFormatProvider implementation. Jeho GetFormat metoda musí vytvářet instance a NumberFormatInfo vracet objekt, který poskytuje informace o formátování.Its GetFormat method must instantiate and return the NumberFormatInfo object that provides formatting information.

Pokud provider je null ,NumberFormatInfo použije se pro aktuální jazykovou verzi.If provider is null, the NumberFormatInfo for the current culture is used.

Viz také

Platí pro