HttpServerUtility Třída

Definice

Poskytuje podpůrné metody pro zpracování webových požadavků.Provides helper methods for processing Web requests.

public ref class HttpServerUtility sealed
public sealed class HttpServerUtility
type HttpServerUtility = class
Public NotInheritable Class HttpServerUtility
Dědičnost
HttpServerUtility

Příklady

Projekt webu sady Visual Studio se zdrojovým kódem je k dispozici pro toto téma: Stáhnout.A Visual Studio Web site project with source code is available to accompany this topic: Download.

Následující příklad ukazuje, jak použít HtmlEncode metodu a UrlEncode metodu HttpServerUtility třídy.The following example demonstrates how to use the HtmlEncode method and the UrlEncode method of the HttpServerUtility class. HtmlEncodeMetoda pomáhá zajistit, aby se všechny uživatelem zadané řetězce zadaly jako statický text v prohlížečích místo spustitelného skriptu nebo prvků HTML.The HtmlEncode method helps ensure that any user-supplied string input will be rendered as static text in browsers instead of executable script or HTML elements. UrlEncodeMetoda kóduje adresy URL tak, aby byly správně přenášeny v datovém proudu HTTP.The UrlEncode method encodes URLs so that they are correctly transmitted in the HTTP stream.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!String.IsNullOrEmpty(TextBox1.Text))
    {
      // Access the HttpServerUtility methods through
      // the intrinsic Server object.
      Label1.Text = "Welcome, " +
        Server.HtmlEncode(TextBox1.Text) +
        ".<br/> The url is " + 
        Server.UrlEncode(Request.Url.ToString());
    }
  }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>HttpServerUtility Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    Enter your name:<br />

    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Submit" />
    <br />
    <asp:Label ID="Label1" runat="server"/>
    </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

    If (Not String.IsNullOrEmpty(TextBox1.Text)) Then
      
      ' Access the HttpServerUtility methods through
      ' the intrinsic Server object.
      Label1.Text = "Welcome, " & _
        Server.HtmlEncode(TextBox1.Text) & _
        ".<br/> The url is " & _
        Server.UrlEncode(Request.Url.ToString())
    End If
    
    
    
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>HttpServerUtility Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    Enter your name:<br />

    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Submit" />
    <br />
    <asp:Label ID="Label1" runat="server"/>
    </div>
  </form>
</body>
</html>

Poznámky

Metody a vlastnosti HttpServerUtility třídy jsou zpřístupněny prostřednictvím vnitřního Server objektu poskytnutého ASP.NET.The methods and properties of the HttpServerUtility class are exposed through the intrinsic Server object provided by ASP.NET.

Vlastnosti

MachineName

Získá název počítače serveru.Gets the server's computer name.

ScriptTimeout

Získá nebo nastaví hodnotu časového limitu požadavku v sekundách.Gets or sets the request time-out value in seconds.

Metody

ClearError()

Vymaže předchozí výjimku.Clears the previous exception.

CreateObject(String)

Vytvoří instanci serveru objektu COM identifikované programovým identifikátorem objektu (ProgID).Creates a server instance of a COM object identified by the object's programmatic identifier (ProgID).

CreateObject(Type)

Vytvoří instanci serveru objektu COM identifikovaného typem objektu.Creates a server instance of a COM object identified by the object's type.

CreateObjectFromClsid(String)

Vytvoří instanci serveru objektu COM identifikované identifikátorem třídy objektu (CLSID).Creates a server instance of a COM object identified by the object's class identifier (CLSID).

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
Execute(IHttpHandler, TextWriter, Boolean)

Spustí obslužnou rutinu pro zadanou virtuální cestu v kontextu aktuálního požadavku.Executes the handler for the specified virtual path in the context of the current request. TextWriterZachytí výstup z spouštěné obslužné rutiny a logický parametr určuje, zda mají být vymazány QueryString Form kolekce a.A TextWriter captures output from the executed handler and a Boolean parameter specifies whether to clear the QueryString and Form collections.

Execute(String)

Spustí obslužnou rutinu pro zadanou virtuální cestu v kontextu aktuálního požadavku.Executes the handler for the specified virtual path in the context of the current request.

Execute(String, Boolean)

Spustí obslužnou rutinu pro zadanou virtuální cestu v kontextu aktuálního požadavku a určí, zda se mají vymazat QueryString Form kolekce a.Executes the handler for the specified virtual path in the context of the current request and specifies whether to clear the QueryString and Form collections.

Execute(String, TextWriter)

Spustí obslužnou rutinu pro zadanou virtuální cestu v kontextu aktuálního požadavku.Executes the handler for the specified virtual path in the context of the current request. TextWriterZachytí výstup z spouštěné obslužné rutiny.A TextWriter captures output from the executed handler.

Execute(String, TextWriter, Boolean)

Spustí obslužnou rutinu pro zadanou virtuální cestu v kontextu aktuálního požadavku.Executes the handler for the specified virtual path in the context of the current request. TextWriterZáznam zachycuje výstup ze stránky a logický parametr určuje, zda mají být vymazány QueryString Form kolekce a.A TextWriter captures output from the page and a Boolean parameter specifies whether to clear the QueryString and Form collections.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetLastError()

Vrátí předchozí výjimku.Returns the previous exception.

GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
HtmlDecode(String)

Dekóduje řetězec kódovaný ve formátu HTML a vrátí dekódovaný řetězec.Decodes an HTML-encoded string and returns the decoded string.

HtmlDecode(String, TextWriter)

Dekóduje řetězec kódovaný ve formátu HTML a odešle výsledný výstup do TextWriter výstupního datového proudu.Decodes an HTML-encoded string and sends the resulting output to a TextWriter output stream.

HtmlEncode(String)

HTML – zakóduje řetězec a vrátí kódovaný řetězec.HTML-encodes a string and returns the encoded string.

HtmlEncode(String, TextWriter)

HTML – zakóduje řetězec a pošle výsledný výstup do TextWriter výstupního datového proudu.HTML-encodes a string and sends the resulting output to a TextWriter output stream.

MapPath(String)

Vrátí fyzickou cestu k souboru, která odpovídá zadané virtuální cestě.Returns the physical file path that corresponds to the specified virtual path.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
Transfer(IHttpHandler, Boolean)

Ukončí provádění aktuální stránky a spustí spuštění nové žádosti pomocí vlastní obslužné rutiny HTTP, která implementuje IHttpHandler rozhraní, a určuje, zda se mají vymazat QueryString Form kolekce a.Terminates execution of the current page and starts execution of a new request by using a custom HTTP handler that implements the IHttpHandler interface and specifies whether to clear the QueryString and Form collections.

Transfer(String)

Pro aktuální požadavek ukončí provádění aktuální stránky a spustí spuštění nové stránky pomocí zadané cesty URL stránky.For the current request, terminates execution of the current page and starts execution of a new page by using the specified URL path of the page.

Transfer(String, Boolean)

Ukončí provádění aktuální stránky a spustí provádění nové stránky pomocí zadané cesty URL stránky.Terminates execution of the current page and starts execution of a new page by using the specified URL path of the page. Určuje, zda se mají QueryString Vymazat Form kolekce a.Specifies whether to clear the QueryString and Form collections.

TransferRequest(String)

Provede asynchronní spuštění zadané adresy URL.Performs an asynchronous execution of the specified URL.

TransferRequest(String, Boolean)

Provede asynchronní spuštění zadané adresy URL a zachová parametry řetězce dotazu.Performs an asynchronous execution of the specified URL and preserves query string parameters.

TransferRequest(String, Boolean, String, NameValueCollection)

Provede asynchronní spuštění zadané adresy URL pomocí zadané metody a hlaviček protokolu HTTP.Performs an asynchronous execution of the specified URL using the specified HTTP method and headers.

TransferRequest(String, Boolean, String, NameValueCollection, Boolean)

Provede asynchronní spuštění zadané adresy URL pomocí zadané metody, hlaviček a cesty HTTP a volitelně zachová hodnoty formuláře a identitu uživatele.Performs an asynchronous execution of the specified URL using the specified HTTP method, headers, and path, and optionally preserves form values and the user identity.

UrlDecode(String)

Adresa URL – Dekóduje řetězec a vrátí Dekódovatelné řetězce.URL-decodes a string and returns the decoded string.

UrlDecode(String, TextWriter)

Dekóduje řetězec HTML přijatý v adrese URL a odesílá výsledný výstup do TextWriter výstupního datového proudu.Decodes an HTML string received in a URL and sends the resulting output to a TextWriter output stream.

UrlEncode(String)

Adresa URL – zakóduje řetězec a vrátí kódovaný řetězec.URL-encodes a string and returns the encoded string.

UrlEncode(String, TextWriter)

Adresa URL – zakóduje řetězec a odešle výsledný výstup do TextWriter výstupního datového proudu.URL-encodes a string and sends the resulting output to a TextWriter output stream.

UrlPathEncode(String)

Nepoužívejte; určeno pouze pro kompatibilitu prohlížečů.Do not use; intended only for browser compatibility. Použijte UrlEncode(String).Use UrlEncode(String).

UrlTokenDecode(String)

Dekóduje token řetězce URL do ekvivalentního bajtového pole s použitím základních číslic 64.Decodes a URL string token to its equivalent byte array using base 64 digits.

UrlTokenEncode(Byte[])

Zakóduje pole bajtů do odpovídající řetězcové reprezentace pomocí základních číslic 64, které jsou použitelné pro přenos na adrese URL.Encodes a byte array into its equivalent string representation using base 64 digits, which is usable for transmission on the URL.

Platí pro

Viz také