LegendCell Třída

Definice

Představuje buňku legendy v položce legendy.Represents a legend cell in a legend item.

public ref class LegendCell : System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartNamedElement
public class LegendCell : System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartNamedElement
type LegendCell = class
    inherit ChartNamedElement
Public Class LegendCell
Inherits ChartNamedElement
Dědičnost

Poznámky

Legenda je naplněna položkami legendy, které jsou reprezentovány LegendItemsCollection .A legend is populated with legend items, which are represented by the LegendItemsCollection. Tyto položky legendy se skládají z jednotlivých buněk legendy, které jsou reprezentovány LegendCellCollection .These legend items consist of individual legend cells, which are in turn represented by the LegendCellCollection.

Konstruktory

LegendCell()

Inicializuje novou instanci LegendCell třídy.Initializes a new instance of the LegendCell class.

LegendCell(LegendCellType, String)

Inicializuje novou instanci LegendCell třídy se zadaným typem buňky a text parametrem, který určuje název textu nebo obrázku v buňce.Initializes a new instance of the LegendCell class with the specified cell type and a text parameter that specifies the cell text or image name.

LegendCell(LegendCellType, String, ContentAlignment)

Inicializuje novou instanci LegendCell třídy se zadaným typem buňky, zarovnáním obsahu a text parametrem, který určuje název textu nebo obrázku v buňce.Initializes a new instance of the LegendCell class with the specified cell type, content alignment, and a text parameter that specifies the cell text or image name.

LegendCell(String)

Inicializuje novou instanci LegendCell třídy s text parametrem, který určuje název textu nebo obrázku v buňce.Initializes a new instance of the LegendCell class with a text parameter that specifies the cell text or image name.

Vlastnosti

Alignment

Získá nebo nastaví zarovnání obsahu buňky legendy.Gets or sets the alignment of the legend cell contents.

BackColor

Získá nebo nastaví barvu pozadí buňky legendy.Gets or sets the background color of the legend cell.

CellSpan

Získá nebo nastaví počet vodorovných buněk použitých k vykreslení obsahu buňky legendy.Gets or sets the number of horizontal cells used to draw the contents of the legend cell.

CellType

Získá nebo nastaví typ buňky legendy, která se používá k definování obsahu buňky legendy.Gets or sets the legend cell type that is used to define the contents of the legend cell.

Font

Získá nebo nastaví písmo pro buňku legendy.Gets or sets the font for the legend cell.

ForeColor

Získá nebo nastaví barvu textu pro buňku legendy.Gets or sets the text color of the legend cell.

Image

Získá nebo nastaví název obrázku v buňce legendy.Gets or sets the name of the image in a legend cell.

ImageSize

Získá nebo nastaví velikost obrázku v buňce legendy.Gets or sets the size of the image in a legend cell.

ImageTransparentColor

Získá nebo nastaví barvu, která bude při vykreslování obrázku nahrazena průhlednou barvou.Gets or sets a color which will be replaced with a transparent color when the image is drawn.

Legend

Získá legendu, do které tato buňka patří.Gets the legend in which this cell belongs.

LegendItem

Získá položku legendy, do které tato buňka patří.Gets the legend item in which this cell belongs.

Margins

Získá nebo nastaví okraje buňky legendy.Gets or sets the margins of the legend cell.

Name

Získá nebo nastaví název buňky legendy.Gets or sets the name of the legend cell.

SeriesSymbolSize

Získá nebo nastaví velikost symbolu řady, který se zobrazí v buňce legendy.Gets or sets the size of the series symbol that is displayed in the legend cell.

Tag

Získá nebo nastaví objekt přidružený k tomuto prvku grafu.Gets or sets an object associated with this chart element.

(Zděděno od ChartElement)
Text

Získá nebo nastaví text buňky legendy.Gets or sets the legend cell text.

ToolTip

Získá nebo nastaví text popisku pro buňku legendy.Gets or sets the tooltip text for the legend cell.

Metody

Dispose()

Uvolňuje prostředky používané v ChartElement .Releases the resources used by the ChartElement.

(Zděděno od ChartElement)
Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané LegendCell a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the LegendCell and optionally releases the managed resources.

Equals(Object)

Určuje, zda je zadaný parametr Object stejný jako aktuální ChartElement .Determines whether the specified Object is equal to the current ChartElement.

(Zděděno od ChartElement)
GetHashCode()

Vrátí funkci hash pro konkrétní typ.Returns a hash function for a particular type.

(Zděděno od ChartElement)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální Object .Returns a string that represents the current Object.

(Zděděno od ChartElement)

Platí pro