Animatable.BeginAnimation Metoda

Definice

Použije animaci na určenou DependencyProperty .

Přetížení

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Použije animaci na určenou DependencyProperty . Animace se spustí při vykreslení dalšího snímku. Pokud je už zadaná vlastnost animovaná, SnapshotAndReplace použije se chování při předání.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Použije animaci na určenou DependencyProperty . Animace se spustí při vykreslení dalšího snímku. Pokud je zadaná vlastnost již animovaná, HandoffBehavior je použita zadaná.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Použije animaci na určenou DependencyProperty . Animace se spustí při vykreslení dalšího snímku. Pokud je už zadaná vlastnost animovaná, SnapshotAndReplace použije se chování při předání.

public:
 virtual void BeginAnimation(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationTimeline ^ animation);
public void BeginAnimation (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline animation);
abstract member BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline -> unit
override this.BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline -> unit
Public Sub BeginAnimation (dp As DependencyProperty, animation As AnimationTimeline)

Parametry

dp
DependencyProperty

Vlastnost, která se má animovat

animation
AnimationTimeline

Animace použitá k animaci zadané vlastnosti.

Pokud BeginTime je animace null , všechny aktuální animace budou odebrány a bude uložena aktuální hodnota vlastnosti.

V takovém případě animation null budou všechny animace z vlastnosti odebrány a hodnota vlastnosti se vrátí zpět k základní hodnotě.

Implementuje

Poznámky

Pokud má animace hodnotu BeginTime , která je větší než nula, animace začne po uplynutí této doby od času vykreslování dalšího snímku.

Platí pro

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Použije animaci na určenou DependencyProperty . Animace se spustí při vykreslení dalšího snímku. Pokud je zadaná vlastnost již animovaná, HandoffBehavior je použita zadaná.

public:
 virtual void BeginAnimation(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationTimeline ^ animation, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior);
public void BeginAnimation (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline animation, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior);
abstract member BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
override this.BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
Public Sub BeginAnimation (dp As DependencyProperty, animation As AnimationTimeline, handoffBehavior As HandoffBehavior)

Parametry

dp
DependencyProperty

Vlastnost, která se má animovat

animation
AnimationTimeline

Animace použitá k animaci zadané vlastnosti.

Pokud handoffBehavior je SnapshotAndReplace a animace je BeginTime null , všechny aktuální animace se odeberou a bude se uchovávat aktuální hodnota vlastnosti.

Pokud handoffBehavior je SnapshotAndReplace a animation je null odkaz, všechny animace budou odebrány z vlastnosti a hodnota vlastnosti se vrátí zpět k základní hodnotě.

Pokud handoffBehavior je Compose , tato metoda nebude mít žádný efekt, pokud je animace nebo BeginTime její null .

handoffBehavior
HandoffBehavior

Hodnota, která určuje, jak by nová animace měla pracovat s aktuálními animacemi, které jsou již ovlivněny hodnotou vlastnosti.

Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít animace pomocí různých HandoffBehavior nastavení.

/*

This sample animates the position of an ellipse when 
the user clicks within the main border. If the user
left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
is used when applying the animations. If the user
right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
instead.

*/

using namespace System;
using namespace System::Windows;
using namespace System::Windows::Navigation;
using namespace System::Windows::Media;
using namespace System::Windows::Media::Animation;
using namespace System::Windows::Shapes;
using namespace System::Windows::Controls;
using namespace System::Windows::Input;

namespace Microsoft {
  namespace Samples {
   namespace Animation {
     namespace LocalAnimations {
      public ref class InteractiveAnimationExample : Page {
      private: 
        TranslateTransform^ interactiveTranslateTransform;
        Border^ containerBorder;
        Ellipse^ interactiveEllipse;

      public: 
        InteractiveAnimationExample () 
        {
         WindowTitle = "Interactive Animation Example";
         DockPanel^ myPanel = gcnew DockPanel();
         myPanel->Margin = Thickness(20.0);

         containerBorder = gcnew Border();
         containerBorder->Background = Brushes::White;
         containerBorder->BorderBrush = Brushes::Black;
         containerBorder->BorderThickness = Thickness(2.0);
         containerBorder->VerticalAlignment = System::Windows::VerticalAlignment::Stretch;

         interactiveEllipse = gcnew Ellipse();
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Lime;
         interactiveEllipse->Stroke = Brushes::Black;
         interactiveEllipse->StrokeThickness = 2.0;
         interactiveEllipse->Width = 25;
         interactiveEllipse->Height = 25;
         interactiveEllipse->HorizontalAlignment = System::Windows::HorizontalAlignment::Left;
         interactiveEllipse->VerticalAlignment = System::Windows::VerticalAlignment::Top;

         interactiveTranslateTransform = gcnew TranslateTransform();
         interactiveEllipse->RenderTransform = interactiveTranslateTransform;

         containerBorder->MouseLeftButtonDown += 
           gcnew MouseButtonEventHandler(this, &Microsoft::Samples::Animation::LocalAnimations::InteractiveAnimationExample::border_mouseLeftButtonDown);
         containerBorder->MouseRightButtonDown += 
           gcnew MouseButtonEventHandler(this, &Microsoft::Samples::Animation::LocalAnimations::InteractiveAnimationExample::border_mouseRightButtonDown);
         containerBorder->Child = interactiveEllipse;

         myPanel->Children->Add(containerBorder);
         this->Content = myPanel;
        };

      private: 
        // When the user left-clicks, use the 
        // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
        void border_mouseLeftButtonDown (System::Object^ sender, System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs^ e)
        {
         System::Windows::Point clickPoint = Mouse::GetPosition(containerBorder);

         // Set the target point so the center of the ellipse
         // ends up at the clicked point.
         Point targetPoint = Point();
         targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse->Width / 2;
         targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse->Height / 2;

         // Animate to the target point.
         DoubleAnimation^ xAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.X,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::XProperty, xAnimation, HandoffBehavior::SnapshotAndReplace);

         DoubleAnimation^ yAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.Y,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::YProperty, yAnimation, HandoffBehavior::SnapshotAndReplace);

         // Chage the color of the ellipse.
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Lime;
        }

      private:
        // When the user right-clicks, use the 
        // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
        void border_mouseRightButtonDown (System::Object^ sender, System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs^ e)
        {
         // Find the point where the use clicked.
         Point clickPoint = Mouse::GetPosition(containerBorder);

         // Set the target point so the center of the ellipse
         // ends up at the clicked point.
         Point targetPoint = System::Windows::Point();
         targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse->Width / 2;
         targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse->Height / 2;

         // Animate to the target point.
         DoubleAnimation^ xAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.X,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::XProperty, xAnimation, HandoffBehavior::Compose);

         DoubleAnimation^ yAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.Y,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));

         // Change the color of the ellipse.
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::YProperty, yAnimation, HandoffBehavior::Compose);
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Orange;
        }
      };
     }
   }
  }
}
/*

  This sample animates the position of an ellipse when 
  the user clicks within the main border. If the user
  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
  is used when applying the animations. If the user
  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
  instead.

*/

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;

namespace Microsoft.Samples.Animation.LocalAnimations
{

  // Create the demonstration.
  public class InteractiveAnimationExample : Page {

    private TranslateTransform interactiveTranslateTransform;  
    private Border containerBorder;
    private Ellipse interactiveEllipse;
    
    public InteractiveAnimationExample()
    {
    
      WindowTitle = "Interactive Animation Example";
      DockPanel myPanel = new DockPanel();
      myPanel.Margin = new Thickness(20.0);      
  
      containerBorder = new Border();
      containerBorder.Background = System.Windows.Media.Brushes.White;
      containerBorder.BorderBrush = System.Windows.Media.Brushes.Black;
      containerBorder.BorderThickness = new Thickness(2.0); 
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch;
      
      interactiveEllipse = new Ellipse();
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Lime;
      interactiveEllipse.Stroke = System.Windows.Media.Brushes.Black;
      interactiveEllipse.StrokeThickness = 2.0;
      interactiveEllipse.Width = 25;
      interactiveEllipse.Height = 25;
      interactiveEllipse.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;
      interactiveEllipse.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;
      
      interactiveTranslateTransform = new TranslateTransform();
      interactiveEllipse.RenderTransform = 
        interactiveTranslateTransform;
        
      containerBorder.MouseLeftButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseLeftButtonDown);
      containerBorder.MouseRightButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseRightButtonDown);        
      
      containerBorder.Child = interactiveEllipse;
      myPanel.Children.Add(containerBorder);
      this.Content = myPanel;
    }

    // When the user left-clicks, use the 
    // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    private void border_mouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      System.Windows.Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      System.Windows.Point targetPoint = new System.Windows.Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2; 
      
      // Animate to the target point.
      DoubleAnimation xAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.X, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)));
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace);
        
      DoubleAnimation yAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.Y, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))); 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace);        

      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Lime;
    }
    
    // When the user right-clicks, use the 
    // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    private void border_mouseRightButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      // Find the point where the use clicked.
      System.Windows.Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      System.Windows.Point targetPoint = new System.Windows.Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2;

      // Animate to the target point.
      DoubleAnimation xAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.X, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)));
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.Compose);
        
      DoubleAnimation yAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.Y, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))); 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.Compose);  
        
      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Orange;
    }
  }
}
'
'
'  This sample animates the position of an ellipse when 
'  the user clicks within the main border. If the user
'  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
'  is used when applying the animations. If the user
'  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
'  instead.
'
'

Imports System.Windows
Imports System.Windows.Navigation
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Media.Animation
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Input

Namespace Microsoft.Samples.Animation.LocalAnimations


  ' Create the demonstration.
  Public Class InteractiveAnimationExample
    Inherits Page
    
    
    Private Dim interactiveTranslateTransform As TranslateTransform 
    Private Dim WithEvents containerBorder As Border 
    Private Dim interactiveEllipse As Ellipse
    
    Public Sub New()
    
      WindowTitle = "Interactive Animation Example"
      Dim myPanel As New DockPanel()
      myPanel.Margin = New Thickness(20.0)      
  
      containerBorder = new Border()
      containerBorder.Background = Brushes.White
      containerBorder.BorderBrush = Brushes.Black
      containerBorder.BorderThickness = new Thickness(2.0) 
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch
      
      interactiveEllipse = new Ellipse()
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime
      interactiveEllipse.Stroke = Brushes.Black
      interactiveEllipse.StrokeThickness = 2.0
      interactiveEllipse.Width = 25
      interactiveEllipse.Height = 25
      interactiveEllipse.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left
      interactiveEllipse.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top
      
      interactiveTranslateTransform = new TranslateTransform()
      interactiveEllipse.RenderTransform = _
        interactiveTranslateTransform      
      
      containerBorder.Child = interactiveEllipse
      myPanel.Children.Add(containerBorder)
      Me.Content = myPanel
    End Sub
    

    ' When the user left-clicks, use the 
    ' SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    Private Sub border_mouseLeftButtonDown( _
      ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs) _
      Handles containerBorder.MouseLeftButtonDown
   
    
      Dim clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder)
      
      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New System.Windows.Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2 
      
      ' Animate to the target point.
      Dim xAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.X, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)
        
      Dim yAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.Y, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)        

      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime
          
    End Sub
    
    ' When the user right-clicks, use the 
    ' Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    Private Sub border_mouseRightButtonDown( _
      ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs) _
      Handles containerBorder.MouseRightButtonDown
    
    
      ' Find the point where the use clicked.
      Dim clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder)
      
      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New System.Windows.Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2
      
      ' Animate to the target point.
      Dim xAnimation As _
        New DoubleAnimation(targetPoint.X, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.Compose)
        
      Dim yAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.Y, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))) 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.Compose)  
        
      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Orange
      
          
    End Sub
    
  End Class
 
End Namespace

Poznámky

Pokud má animace hodnotu BeginTime , která je větší než nula, animace začne po uplynutí této doby od času vykreslování dalšího snímku.

Použití HandoffBehavior psaní

Když použijete Storyboard , AnimationTimeline nebo AnimationClock na vlastnost pomocí Compose HandoffBehavior , všechny Clock objekty dříve přidružené k této vlastnosti budou nadále spotřebovávat systémové prostředky; systém časování tyto hodiny neodstraní automaticky.

Aby nedocházelo k problémům s výkonem při použití velkého počtu hodin pomocí Compose , měli byste po dokončení odebrat z animovaných vlastností hodiny skládání. Existuje několik způsobů, jak odebrat hodiny.

To je primárně problém pro animace objektů, které mají dlouhou životnost. Když je objekt uvolněn z paměti, jeho hodiny budou také odpojeny a uvolňovány paměti.

Další informace o objektech hodin naleznete v přehledu animace a časování systému.

Platí pro