XDocument Třída

Definice

Představuje dokument XML.Represents an XML document. Komponenty a použití XDocument objektu naleznete v tématu Přehled třídy XDocument.For the components and usage of an XDocument object, see XDocument Class Overview.

public ref class XDocument : System::Xml::Linq::XContainer
public class XDocument : System.Xml.Linq.XContainer
type XDocument = class
  inherit XContainer
Public Class XDocument
Inherits XContainer
Dědičnost

Příklady

Následující příklad vytvoří dokument a následně přidá komentář a prvek do něj.The following example creates a document, and then adds a comment and an element to it. Pak vytvoří další dokument pomocí výsledků dotazu.It then composes another document using the results of a query.

XDocument srcTree = new XDocument( 
  new XComment("This is a comment"), 
  new XElement("Root", 
    new XElement("Child1", "data1"), 
    new XElement("Child2", "data2"), 
    new XElement("Child3", "data3"), 
    new XElement("Child2", "data4"), 
    new XElement("Info5", "info5"), 
    new XElement("Info6", "info6"), 
    new XElement("Info7", "info7"), 
    new XElement("Info8", "info8") 
  ) 
); 

XDocument doc = new XDocument( 
  new XComment("This is a comment"), 
  new XElement("Root", 
    from el in srcTree.Element("Root").Elements() 
    where ((string)el).StartsWith("data") 
    select el 
  ) 
); 
Console.WriteLine(doc); 
Dim srcTree As XDocument = _  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> 
    <!--This is a comment--> 
    <Root> 
      <Child1>data1</Child1> 
      <Child2>data2</Child2> 
      <Child3>data3</Child3> 
      <Child2>data4</Child2> 
      <Info5>info5</Info5> 
      <Info6>info6</Info6> 
      <Info7>info7</Info7> 
      <Info8>info8</Info8> 
    </Root> 
Dim doc As XDocument = _  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> 
    <!--This is a comment--> 
    <Root> 
      <%= From el In srcTree.<Root>.Elements _ 
        Where CStr(el).StartsWith("data") _ 
        Select el %> 
    </Root> 
Console.WriteLine(doc) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<!--This is a comment--> 
<Root> 
 <Child1>data1</Child1> 
 <Child2>data2</Child2> 
 <Child3>data3</Child3> 
 <Child2>data4</Child2> 
</Root> 

Poznámky

Podrobnosti o platném obsahu v naleznete XDocument v tématu platný obsah objektů XElement a XDocument.For details about the valid content of an XDocument, see Valid Content of XElement and XDocument Objects.

Konstruktory

XDocument()

Inicializuje novou instanci XDocument třídy.Initializes a new instance of the XDocument class.

XDocument(Object[])

Inicializuje novou instanci XDocument třídy se zadaným obsahem.Initializes a new instance of the XDocument class with the specified content.

XDocument(XDeclaration, Object[])

Inicializuje novou instanci XDocument třídy se zadaným XDeclaration a obsahem.Initializes a new instance of the XDocument class with the specified XDeclaration and content.

XDocument(XDocument)

Inicializuje novou instanci XDocument třídy z existujícího XDocument objektu.Initializes a new instance of the XDocument class from an existing XDocument object.

Vlastnosti

BaseUri

Získá základní identifikátor URI XObject .Gets the base URI for this XObject.

(Zděděno od XObject)
Declaration

Získá nebo nastaví deklaraci XML pro tento dokument.Gets or sets the XML declaration for this document.

Document

Získá XDocument XObject .Gets the XDocument for this XObject.

(Zděděno od XObject)
DocumentType

Získá definici typu dokumentu (DTD) pro tento dokument.Gets the Document Type Definition (DTD) for this document.

FirstNode

Získá první podřízený uzel tohoto uzlu.Gets the first child node of this node.

(Zděděno od XContainer)
LastNode

Načte poslední podřízený uzel tohoto uzlu.Gets the last child node of this node.

(Zděděno od XContainer)
NextNode

Získá další uzel na stejné úrovni tohoto uzlu.Gets the next sibling node of this node.

(Zděděno od XNode)
NodeType

Získá typ uzlu pro tento uzel.Gets the node type for this node.

Parent

Získá nadřazenou položku XElement This XObject .Gets the parent XElement of this XObject.

(Zděděno od XObject)
PreviousNode

Získá předchozí uzel na stejné úrovni tohoto uzlu.Gets the previous sibling node of this node.

(Zděděno od XNode)
Root

Získá kořenový prvek stromu XML pro tento dokument.Gets the root element of the XML Tree for this document.

Metody

Add(Object)

Přidá zadaný obsah jako podřízené objekty XContainer .Adds the specified content as children of this XContainer.

(Zděděno od XContainer)
Add(Object[])

Přidá zadaný obsah jako podřízené objekty XContainer .Adds the specified content as children of this XContainer.

(Zděděno od XContainer)
AddAfterSelf(Object)

Přidá zadaný obsah hned za tento uzel.Adds the specified content immediately after this node.

(Zděděno od XNode)
AddAfterSelf(Object[])

Přidá zadaný obsah hned za tento uzel.Adds the specified content immediately after this node.

(Zděděno od XNode)
AddAnnotation(Object)

Přidá objekt do seznamu poznámek tohoto typu XObject .Adds an object to the annotation list of this XObject.

(Zděděno od XObject)
AddBeforeSelf(Object)

Přidá zadaný obsah těsně před tento uzel.Adds the specified content immediately before this node.

(Zděděno od XNode)
AddBeforeSelf(Object[])

Přidá zadaný obsah těsně před tento uzel.Adds the specified content immediately before this node.

(Zděděno od XNode)
AddFirst(Object)

Přidá zadaný obsah jako první podřízenou položku tohoto dokumentu nebo elementu.Adds the specified content as the first children of this document or element.

(Zděděno od XContainer)
AddFirst(Object[])

Přidá zadaný obsah jako první podřízenou položku tohoto dokumentu nebo elementu.Adds the specified content as the first children of this document or element.

(Zděděno od XContainer)
Ancestors()

Vrátí kolekci nadřazených elementů tohoto uzlu.Returns a collection of the ancestor elements of this node.

(Zděděno od XNode)
Ancestors(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci nadřazených prvků tohoto uzlu.Returns a filtered collection of the ancestor elements of this node. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající spárování XName .Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Zděděno od XNode)
Annotation(Type)

Získá první objekt poznámky zadaného typu z tohoto XObject .Gets the first annotation object of the specified type from this XObject.

(Zděděno od XObject)
Annotation<T>()

Získá první objekt poznámky zadaného typu z tohoto XObject .Gets the first annotation object of the specified type from this XObject.

(Zděděno od XObject)
Annotations(Type)

Získá kolekci poznámek zadaného typu XObject .Gets a collection of annotations of the specified type for this XObject.

(Zděděno od XObject)
Annotations<T>()

Získá kolekci poznámek zadaného typu XObject .Gets a collection of annotations of the specified type for this XObject.

(Zděděno od XObject)
CreateReader()

Vytvoří XmlReader pro tento uzel.Creates an XmlReader for this node.

(Zděděno od XNode)
CreateReader(ReaderOptions)

Vytvoří XmlReader s možnostmi, které jsou určeny readerOptions parametrem.Creates an XmlReader with the options specified by the readerOptions parameter.

(Zděděno od XNode)
CreateWriter()

Vytvoří objekt XmlWriter , který lze použít k přidání uzlů do XContainer .Creates an XmlWriter that can be used to add nodes to the XContainer.

(Zděděno od XContainer)
DescendantNodes()

Vrátí kolekci podřízených uzlů pro tento dokument nebo element v pořadí dokumentů.Returns a collection of the descendant nodes for this document or element, in document order.

(Zděděno od XContainer)
Descendants()

Vrátí kolekci potomkových prvků pro tento dokument nebo element v pořadí dokumentů.Returns a collection of the descendant elements for this document or element, in document order.

(Zděděno od XContainer)
Descendants(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků následníka pro tento dokument nebo element v pořadí dokumentů.Returns a filtered collection of the descendant elements for this document or element, in document order. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající spárování XName .Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Zděděno od XContainer)
Element(XName)

Získá první (v pořadí dokumentů) podřízený element se zadaným XName .Gets the first (in document order) child element with the specified XName.

(Zděděno od XContainer)
Elements()

Vrátí kolekci podřízených prvků tohoto prvku nebo dokumentu v pořadí dokumentů.Returns a collection of the child elements of this element or document, in document order.

(Zděděno od XContainer)
Elements(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci podřízených prvků tohoto prvku nebo dokumentu v pořadí dokumentů.Returns a filtered collection of the child elements of this element or document, in document order. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající spárování XName .Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Zděděno od XContainer)
ElementsAfterSelf()

Vrátí kolekci prvků na stejné úrovni za tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a collection of the sibling elements after this node, in document order.

(Zděděno od XNode)
ElementsAfterSelf(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků na stejné úrovni za tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a filtered collection of the sibling elements after this node, in document order. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající spárování XName .Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Zděděno od XNode)
ElementsBeforeSelf()

Vrátí kolekci prvků na stejné úrovni před tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a collection of the sibling elements before this node, in document order.

(Zděděno od XNode)
ElementsBeforeSelf(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků na stejné úrovni před tento uzel v pořadí dokumentů.Returns a filtered collection of the sibling elements before this node, in document order. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající spárování XName .Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Zděděno od XNode)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsAfter(XNode)

Určuje, zda se aktuální uzel zobrazí za zadaným uzlem z podmínek v pořadí dokumentů.Determines if the current node appears after a specified node in terms of document order.

(Zděděno od XNode)
IsBefore(XNode)

Určuje, zda se aktuální uzel zobrazuje před zadaným uzlem z podmínek v pořadí dokumentů.Determines if the current node appears before a specified node in terms of document order.

(Zděděno od XNode)
Load(Stream)

Vytvoří novou XDocument instanci pomocí zadaného datového proudu.Creates a new XDocument instance by using the specified stream.

Load(Stream, LoadOptions)

Vytvoří novou XDocument instanci pomocí zadaného datového proudu, volitelně zachová prázdné znaky, nastaví základní identifikátor URI a uchová informace o řádku.Creates a new XDocument instance by using the specified stream, optionally preserving white space, setting the base URI, and retaining line information.

Load(String)

Vytvoří nový XDocument soubor ze souboru.Creates a new XDocument from a file.

Load(String, LoadOptions)

Vytvoří nový XDocument soubor ze souboru, volitelně zachová prázdné znaky, nastaví základní identifikátor URI a uchová informace o řádku.Creates a new XDocument from a file, optionally preserving white space, setting the base URI, and retaining line information.

Load(TextReader)

Vytvoří nový XDocument z TextReader .Creates a new XDocument from a TextReader.

Load(TextReader, LoadOptions)

Vytvoří nový XDocument z a TextReader volitelně zachová prázdné znaky, nastaví základní identifikátor URI a uchová informace o řádku.Creates a new XDocument from a TextReader, optionally preserving white space, setting the base URI, and retaining line information.

Load(XmlReader)

Vytvoří nový XDocument z XmlReader .Creates a new XDocument from an XmlReader.

Load(XmlReader, LoadOptions)

Načte XDocument z a XmlReader volitelně nastaví základní identifikátor URI a uchová informace o řádku.Loads an XDocument from an XmlReader, optionally setting the base URI, and retaining line information.

LoadAsync(Stream, LoadOptions, CancellationToken)

Asynchronně vytvoří nový XDocument a inicializuje svůj základní strom XML ze zadaného datového proudu a volitelně zachová prázdné znaky.Asynchronously creates a new XDocument and initializes its underlying XML tree from the specified stream, optionally preserving white space.

LoadAsync(TextReader, LoadOptions, CancellationToken)

Vytvoří nový XDocument a inicializuje svůj podkladový strom XML pomocí zadaného TextReader parametru, volitelně zachová prázdné znaky.Creates a new XDocument and initializes its underlying XML tree using the specified TextReader parameter, optionally preserving white space.

LoadAsync(XmlReader, LoadOptions, CancellationToken)

Vytvoří nový XDocument obsahující obsah zadaného XmlReader .Creates a new XDocument containing the contents of the specified XmlReader.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Nodes()

Vrátí kolekci podřízených uzlů tohoto elementu nebo dokumentu v pořadí dokumentů.Returns a collection of the child nodes of this element or document, in document order.

(Zděděno od XContainer)
NodesAfterSelf()

Vrátí kolekci uzlů na stejné úrovni za tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a collection of the sibling nodes after this node, in document order.

(Zděděno od XNode)
NodesBeforeSelf()

Vrátí kolekci uzlů na stejné úrovni před tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a collection of the sibling nodes before this node, in document order.

(Zděděno od XNode)
Parse(String)

Vytvoří nový XDocument z řetězce.Creates a new XDocument from a string.

Parse(String, LoadOptions)

Vytvoří nový XDocument z řetězce, volitelně zachová prázdné znaky, nastaví základní identifikátor URI a uchová informace o řádku.Creates a new XDocument from a string, optionally preserving white space, setting the base URI, and retaining line information.

Remove()

Odebere tento uzel ze svého nadřazeného uzlu.Removes this node from its parent.

(Zděděno od XNode)
RemoveAnnotations(Type)

Odstraní poznámky zadaného typu z tohoto XObject .Removes the annotations of the specified type from this XObject.

(Zděděno od XObject)
RemoveAnnotations<T>()

Odstraní poznámky zadaného typu z tohoto XObject .Removes the annotations of the specified type from this XObject.

(Zděděno od XObject)
RemoveNodes()

Odebere podřízené uzly z tohoto dokumentu nebo elementu.Removes the child nodes from this document or element.

(Zděděno od XContainer)
ReplaceNodes(Object)

Nahradí podřízené uzly tohoto dokumentu nebo prvku zadaným obsahem.Replaces the children nodes of this document or element with the specified content.

(Zděděno od XContainer)
ReplaceNodes(Object[])

Nahradí podřízené uzly tohoto dokumentu nebo prvku zadaným obsahem.Replaces the children nodes of this document or element with the specified content.

(Zděděno od XContainer)
ReplaceWith(Object)

Nahradí tento uzel zadaným obsahem.Replaces this node with the specified content.

(Zděděno od XNode)
ReplaceWith(Object[])

Nahradí tento uzel zadaným obsahem.Replaces this node with the specified content.

(Zděděno od XNode)
Save(Stream)

Vytvoří výstup XDocument do určeného Stream .Outputs this XDocument to the specified Stream.

Save(Stream, SaveOptions)

Provede výstup XDocument do zadaného Stream nastavení, volitelně určení chování formátování.Outputs this XDocument to the specified Stream, optionally specifying formatting behavior.

Save(String)

Serializovat XDocument do souboru a přepsat existující soubor, pokud existuje.Serialize this XDocument to a file, overwriting an existing file, if it exists.

Save(String, SaveOptions)

Serializovat XDocument do souboru, volitelně zakázat formátování.Serialize this XDocument to a file, optionally disabling formatting.

Save(TextWriter)

Serializovat XDocument do TextWriter .Serialize this XDocument to a TextWriter.

Save(TextWriter, SaveOptions)

Serializovat XDocument na TextWriter , volitelně zakázat formátování.Serialize this XDocument to a TextWriter, optionally disabling formatting.

Save(XmlWriter)

Serializovat XDocument do XmlWriter .Serialize this XDocument to an XmlWriter.

SaveAsync(Stream, SaveOptions, CancellationToken)

Výstup XDocument do Stream .Output this XDocument to a Stream.

SaveAsync(TextWriter, SaveOptions, CancellationToken)

Zapíše tuto XDocument hodnotu do TextWriter .Writes this XDocument to a TextWriter.

SaveAsync(XmlWriter, CancellationToken)

Zapíše tuto XDocument chybu do XmlWriter .Writes this XDocument to an XmlWriter.

ToString()

Vrátí odsazený kód XML pro tento uzel.Returns the indented XML for this node.

(Zděděno od XNode)
ToString(SaveOptions)

Vrátí XML pro tento uzel, volitelně zakáže formátování.Returns the XML for this node, optionally disabling formatting.

(Zděděno od XNode)
WriteTo(XmlWriter)

Zápis tohoto dokumentu do XmlWriter .Write this document to an XmlWriter.

WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken)

Zapíše základní strom XML XDocument na určenou XmlWriter .Writes this XDocument's underlying XML tree to the specified XmlWriter.

WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken)

Zapíše aktuální uzel do XmlWriter .Writes the current node to an XmlWriter.

(Zděděno od XNode)

Události

Changed

Je aktivována, když došlo ke XObject změně tohoto nebo kteréhokoli z jeho potomků.Raised when this XObject or any of its descendants have changed.

(Zděděno od XObject)
Changing

Je aktivována, když XObject se chystá Změna tohoto nebo kteréhokoli z jeho potomků.Raised when this XObject or any of its descendants are about to change.

(Zděděno od XObject)

Explicitní implementace rozhraní

IXmlLineInfo.HasLineInfo()

Načte hodnotu, která označuje, zda XObject obsahuje informace o řádku.Gets a value indicating whether or not this XObject has line information.

(Zděděno od XObject)
IXmlLineInfo.LineNumber

Získá číslo řádku, které je XmlReader pro tento základ nahlášené XObject .Gets the line number that the underlying XmlReader reported for this XObject.

(Zděděno od XObject)
IXmlLineInfo.LinePosition

Získá pozici, na kterou se XmlReader nahlásil podklad XObject .Gets the line position that the underlying XmlReader reported for this XObject.

(Zděděno od XObject)

Metody rozšíření

Validate(XDocument, XmlSchemaSet, ValidationEventHandler)

Tato metoda ověřuje, zda XDocument odpovídá XSD v XmlSchemaSet .This method validates that an XDocument conforms to an XSD in an XmlSchemaSet.

Validate(XDocument, XmlSchemaSet, ValidationEventHandler, Boolean)

Ověřuje, zda XDocument odpovídá schématu XSD v XmlSchemaSet , volitelně doplňování stromu XML pomocí informační sady po schématu pro ověření (PSVI).Validates that an XDocument conforms to an XSD in an XmlSchemaSet, optionally populating the XML tree with the post-schema-validation infoset (PSVI).

CreateNavigator(XNode)

Vytvoří XPathNavigator pro XNode .Creates an XPathNavigator for an XNode.

CreateNavigator(XNode, XmlNameTable)

Vytvoří XPathNavigator pro XNode .Creates an XPathNavigator for an XNode. XmlNameTableUmožňuje efektivnější zpracování výrazů XPath.The XmlNameTable enables more efficient XPath expression processing.

XPathEvaluate(XNode, String)

Vyhodnotí výraz XPath.Evaluates an XPath expression.

XPathEvaluate(XNode, String, IXmlNamespaceResolver)

Vyhodnotí výraz XPath, který překládá předpony oboru názvů pomocí zadaného parametru IXmlNamespaceResolver .Evaluates an XPath expression, resolving namespace prefixes using the specified IXmlNamespaceResolver.

XPathSelectElement(XNode, String)

Vybere XElement pomocí výrazu XPath.Selects an XElement using a XPath expression.

XPathSelectElement(XNode, String, IXmlNamespaceResolver)

Vybere XElement použití výrazu XPath, který překládá předpony oboru názvů pomocí zadaného parametru IXmlNamespaceResolver .Selects an XElement using a XPath expression, resolving namespace prefixes using the specified IXmlNamespaceResolver.

XPathSelectElements(XNode, String)

Vybere kolekci prvků pomocí výrazu XPath.Selects a collection of elements using an XPath expression.

XPathSelectElements(XNode, String, IXmlNamespaceResolver)

Vybere kolekci prvků pomocí výrazu XPath, který překládá předpony oboru názvů pomocí zadaného parametru IXmlNamespaceResolver .Selects a collection of elements using an XPath expression, resolving namespace prefixes using the specified IXmlNamespaceResolver.

ToXPathNavigable(XNode)

Vrátí přistupující objekt, který umožňuje procházet a upravovat zadaný XNode .Returns an accessor that allows you to navigate and edit the specified XNode.

Platí pro

Viz také