Nejčastější dotazy k Power BIFrequently asked questions about Power BI

PLATÍ PRO: Pro toto platí.Služba Power BI pro firemní uživatele Pro toto neplatí.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Pro toto neplatí.Power BI Desktop Pro toto neplatí.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium.APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Co je služba Microsoft Power BI?What is the Microsoft Power BI service?

Služba Power BI je cloudová služba pro obchodní analýzy, která komukoli umožňuje rychleji, efektivněji a srozumitelněji vizualizovat a analyzovat data.The Power BI service is a cloud-based business analytics service that enables anyone to visualize and analyze data with greater speed, efficiency, and understanding. Připojuje uživatele k široké škále cloudových a místních dat prostřednictvím snadno použitelných řídicích panelů, interaktivních sestav a poutavých vizualizací, které oživují data.It connects users to a broad range of cloud-based and on-premises data through easy-to-use dashboards, interactive reports, and compelling visualizations that bring data to life. Přečtěte si další informace o Power BI.Read more about Power BI.

Co je podnikový uživatel Power BI?What is a Power BI business user?

Způsob práce s Power BI bude záviset na vaší pracovní roli.The way you interact with Power BI will depend on your job role. Jako koncový uživatel neboli podnikový uživatel jste osoba, která přijímá obsah (řídicí panely, sestavy a aplikace) od kolegů.As an end user or business user, you are the person who receives content (dashboards, reports, and apps) from colleagues. Při práci v online nebo mobilní verzi Power BI, která se označuje jako služba Power BI, tento obsah prohlížíte a pracujete s ním, abyste mohli činit obchodní rozhodnutí.You work in the online or mobile version of Power BI, which is called the Power BI service, reviewing and interacting with this content, to make business decisions. Přečtěte si další informace o Power BI pro podnikové uživatele.Read more about Power BI for business users.

Jaký je rozdíl mezi Power BI Pro a Power BI Premium?What's the difference between Power BI Pro and Power BI Premium?

Power BI Pro je samostatná uživatelská licence umožňující přístup k veškerému obsahu a možnostem služby Power BI.Power BI Pro is an individual user license that allows access to all content and capabilities in the Power BI service. Můžete dokonce sdílet obsah a spolupracovat s ostatními uživateli s licencí Pro.You can even share content and collaborate with other Pro users. Publikovat obsah do jiných pracovních prostorů, sdílet řídicí panely a přihlásit se k odběru řídicích panelů a sestav můžou jenom uživatelé verze Pro.Only Pro users can publish content to other workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports.

Verze Power BI Premium poskytuje vyhrazenou kapacitu, aby byl zajištěn konzistentnější výkon.Power BI Premium provides dedicated capacity to deliver more consistent performance. Podporuje také větší objemy dat v Power BI.It also supports larger data volumes in Power BI. U individuálních uživatelů verze Premium umožňuje rozsáhlou distribuci obsahu ze strany uživatelů verze Pro a nevyžaduje nákup licencí vázaných na uživatele pro příjemce, kteří si tento obsah jen prohlížejí.For individual users, Premium enables widespread distribution of content by Pro users and it doesn't require per-user Pro licenses for recipients viewing the content. To znamená, že podnikoví uživatelé můžou spolupracovat s kolegy a zobrazovat a používat řídicí panely, sestavy a aplikace, které s nimi někdo sdílí.This means that business users can collaborate with colleagues and view and interact with dashboards, reports, and apps that have been shared with them.

Další informace najdete v tématu Jaký typ licence mám?.To learn more, see What type of license do I have?.

Co když mám otázky týkající se Power BI Premium?What if I have questions about Power BI Premium?

Otázky související s Power BI Premium najdete v nejčastějších dotazech k Power BI Premium.For questions related to Power BI Premium, see Power BI Premium FAQ.

Co je Power BI Desktop?What is Power BI Desktop?

Power BI Desktop je bezplatná aplikace, kterou si můžete nainstalovat do svého počítače.Power BI Desktop is a free application you can install right on your own computer. Power BI Desktop úzce spolupracuje se službou Power BI.Power BI Desktop works cohesively with the Power BI service. Datoví specialisté, návrháři sestav, správci a vývojáři používají Power BI Desktop k vytváření sestav a jejich zpřístupnění podnikovým uživatelům služby Power BI, jako jste vy.Data scientists, report designers, admins, and developers work with Power BI Desktop to produce reports and make them available to the Power BI service business users, like you. Další informace o Power BI Desktopu.Read more about What is Power BI Desktop.

Co potřebuji k používání služby Power BI jako podnikový uživatel?As a business user, what do I need to use the Power BI service?

Pokud vaše společnost zakoupila licence Power BI nebo účet kapacity Premium, budete potřebovat jenom webový prohlížeč a přihlašovací údaje.If your company has purchased Power BI licenses or a Premium capacity account, all you'll need is a Web browser and credentials. Přihlásíte se pomocí pracovní e-mailové adresy a hesla (nastavuje správce Power BI).To log in, you'll use your work email address and a password (set by your Power BI administrator).

Můžete se také zaregistrovat do služby Power BI jako jednotlivec.You can also sign up for the Power BI service as an individual. Přečtěte si o procesu samoobslužné registrace Power BI.See the Power BI self-service sign-up process

Proč se musím zaregistrovat pomocí pracovního e-mailu?Why do I have to sign up with my work email?

Power BI nepodporuje e-mailové adresy poskytované e-mailovými službami pro veřejnost nebo telekomunikačními operátory.Power BI doesn't support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers. Přečtěte si další informace o procesu samoobslužné registrace Power BI.Learn more about the Power BI self-service sign-up process.

Podporuje Power BI mobilní zařízení?Does Power BI support mobile devices?

Yes.Yes. Power BI má nativní aplikace pro telefony a tablety s Androidem, zařízení s iOSem a zařízení s Windows 10.Power BI has native apps for Android phones and tablets, iOS devices, and Windows 10 devices. Stáhněte si mobilní aplikaci Power BI z příslušného obchodu:Download one of the Power BI mobile apps from its respective store:

Co je potřeba nainstalovat, aby bylo možné Power BI používat?What do I need to install to use Power BI?

Pokud chcete Power BI používat zdarma, vám stačí webový prohlížeč a e-mail.To use the Power BI service for free, you just need a Web browser and email.

Zdarma si můžete stáhnout také mobilní aplikace Power BI z příslušných obchodů:You can download the Power BI mobile apps from their respective stores, also for free:

Kde najdu informace, které mi pomůžou s Power BI začít pracovat?Where do I get started with Power BI?

K dispozici jsou tyto zdroje informací, které vám pomůžou začít:The following resources are available to help get you started:

Které prohlížeče Power BI podporuje?What browsers does Power BI support?

Tady je úplný seznam podporovaných prohlížečů pro Power BI.Here's a complete list of supported browsers for Power BI.

Jaké oblasti a jazyky Power BI podporuje?What regions and languages does Power BI support?

Tady je úplný seznam oblastí a jazyků, které Power BI podporuje.Here's a complete list of regions and languages supported by Power BI.

Kde se dozvím další informace o zabezpečení?Where can I learn more about security?

Další informace o zabezpečení, ochraně osobních údajů a dodržování předpisů v Power BI najdete tady:Learn more about Power BI security, privacy, and compliance here:

Jak v Power BI vrátím zpět provedenou akci?How do I undo in Power BI?

Power BI, stejně jako mnoho dalších služeb a aplikací od Microsoftu, poskytuje snadný způsob, jak poslední provedenou akci vrátit zpět.Like many other Microsoft services and software, Power BI provides an easy way to undo your last command.

  • K vrácení zpět poslední akce nebo posledních několika akcí stiskněte klávesy CTRL + Z.To undo your last action, or last few actions, press CTRL+Z.

Další krokyNext steps