Přidání datového připojení v PowerAppsAdd a data connection in PowerApps

V PowerApps můžete datové připojení přidat v existující nebo ve zcela nové aplikaci.In PowerApps, add a data connection to an existing app or to an app that you're building from scratch. V tomto tématu budete používat PowerApps Studio, ale můžete použít i web powerapps.com podle článku o správě připojení.In this topic, you use PowerApps Studio, but you can also use powerapps.com, as the Manage connections topic describes.

Datové připojení vaší aplikace se může připojit ke službám SharePoint, Salesforce, OneDrive nebo k mnoha dalším datovým zdrojům.Your app's data connection can connect to SharePoint, Salesforce, OneDrive, or one of many other data sources.

Vaším dalším krokem po dokončení tohoto článku bude v aplikaci zobrazit a spravovat data z daného zdroje dat, jako v těchto příkladech:Your next step after this article is to display and manage data from that data source in your app, as in these examples:

 • Připojte se k OneDrivu a spravujte data v excelovém sešitě ve vaší aplikaci.Connect to OneDrive, and manage data in an Excel workbook in your app.
 • Připojte se k Twiliu a odešlete z aplikace zprávu SMS.Connect to Twilio, and send an SMS message from your app.
 • Připojte se k SQL Serveru a aktualizujte z aplikace tabulku.Connect to SQL Server, and update a table from your app.

PožadavkyPrerequisites

Zaregistrujte se do služby PowerApps, nainstalujte ji, otevřete ji a pak se přihlaste zadáním stejných údajů, které jste použili k registraci.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

Základní informace o datových připojeníchBackground on data connections

Většina aplikací PowerApps používá externí informace nazývané zdroje dat, které jsou uložené v cloudových službách.Most PowerApps apps use external information called Data Sources that is stored in cloud services. Běžným příkladem je tabulka v excelovém souboru uloženém na OneDrivu pro firmy.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Aplikace mají k těmto zdrojům dat přístup díky konektorům.Apps are able to access these data sources by using Connectors.

Nejběžnějšími zdroji dat jsou tabulky, které můžete používat k získávání a ukládání informací.The most common data sources are tables, which you can use to retrieve and store information. Konektory ke zdrojům dat můžete používat ke čtení a zapisování dat v rámci sešitů Microsoft Excelu, seznamů SharePointu, tabulek SQL a mnoha dalších formátů, které se mohou ukládat do cloudových služeb jako OneDrive pro firmy, Dropbox, SQL Server a další.You can use connectors to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services such as OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

Mezi další zdroje dat patří e-maily, kalendáře, Twitter a oznámení.Data sources other than tables include email, calendars, Twitter, and notifications.

Vytvoření aplikace, která čte a zapisuje data ze zdroje dat, je díky ovládacím prvkům Galerie, Formulář pro zobrazení a Formulář pro úpravy snadné.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it's easy to create an app that reads and writes data from a data source. Začněte tím, že si přečtete článek Principy datových formulářů.To get started, read the article Understand data forms.

Přidání připojeníAdd a connection

 1. V nabídce Soubor (u levého okraje) klepněte nebo klikněte na Nový.Click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Možnost Nová v nabídce Soubor

 2. Na dlaždici Prázdná aplikace klikněte nebo klepněte na Rozložení pro telefon.On the Blank app tile, click or tap Phone layout .

  Vytvoření zcela nové aplikace

 3. V prostředním podokně klikněte nebo klepněte na připojit k datům.In the center pane, click or tap connect to data.
 4. Pokud seznam připojení v podokně Data obsahuje vaše požadované připojení, klikněte nebo klepněte na něj a přidejte ho do aplikace.If the list of connections in the Data pane includes the one that you want, click or tap it to add it to the app. Jinak přejděte k dalšímu kroku.Otherwise, skip to the next step.

  Přidání zdroje dat

 5. Klikněte nebo klepněte na Nové připojení, abyste si zobrazili seznam konektorů.Click or tap New connection to display a list of connectors.

  Přidání připojení

 6. Procházejte seznamem konektorů, dokud nenajdete typ připojení, které chcete vytvořit (například Office 365 Outlook), a potom na něj klikněte nebo klepněte.Scroll through the list of connectors until the type of connection that you want to create appears (for example, Office 365 Outlook), and then click or tap it.

  Volba připojení

 7. Kliknutím nebo klepnutím na Vytvořit vytvoříte připojení a zároveň ho přidáte do aplikace.Click or tap Create to both create the connection and add it to your app.

  Některé konektory, jako je například Microsoft Translator, nevyžadují žádné další kroky, takže z nich můžete hned začít zobrazovat data.Some connectors, such as Microsoft Translator, require no additional steps, and you can show data from them immediately. U jiných se zobrazí výzva k zadání přihlašovacích údajů, zadání konkrétní sady dat nebo provedení jiných potřebných kroků.Other connectors prompt you to provide credentials, specify a particular set of data, or perform other steps. SharePoint a SQL Server můžete například začít používat až po zadání dalších informací.For example, SharePoint and SQL Server require additional information before you can use them.

Zobrazení nebo změna zdroje datView or change a data source

Pokud aplikaci aktualizujete, možná budete muset identifikovat nebo změnit zdroj dat, který se zobrazí v galerii, formuláři nebo jiném ovládacím prvku s vlastností Item.If you're updating an app, you might need to identify or change the source of data that appears in a gallery, a form, or another control that has an Item property. Například když pracujete na aplikaci, kterou vytvořil někdo jiný, nebo když si chcete připomenou zdroj dat, který jste přidali před delší dobou.For example, you might be working on an app that someone else created, or you might want to remind yourself of a data source that you configured a while ago.

 1. Vyberte ovládací prvek, u kterého chcete zdroj dat identifikovat.Select the control for which you want to identify the data source.

  Vyberte například galerii. Abyste nevybrali ovládací prvek uvnitř galerie, klikněte nebo klepněte na její hierarchický seznam obrazovek a ovládacích prvků u levého okraje.For example, select a gallery (not a control within the gallery) by clicking or tapping it in the hierarchical list of screens and controls near the left edge.

  Název zdroje dat se objeví v pravém podokně na kartě Vlastnosti.The name of the data source appears on the Properties tab of the right-hand pane.

  Zdroj dat na kartě Vlastnosti

 2. Pokud chcete o zdroji dat zobrazit další informace nebo ho změnit, klikněte nebo klepněte v pravém podokně na možnost Data.To show more information about the data source or change it, click or tap Data in the right-hand pane.

  Podokno data

 3. Pokud chcete zdroj dat změnit, klikněte nebo klepněte na šipku dolů vedle zdroje dat a potom zvolte nebo vytvořte jiný zdroj.To change the data source, click or tap the down arrow next to the data source, and then choose or create another source.

Další krokyNext steps