Zobrazení, úprava nebo přidání záznamu z tabulky v PowerAppsShow, edit, or add a record from a table in PowerApps

Pokud chcete zobrazit všechna pole v záznamu, přidejte a nakonfigurujte ovládací prvek Formulář pro zobrazení.To show all fields in a record, add and configure a Display form control. Pokud chcete upravit libovolné pole v záznamu (nebo záznam přidat) a změny uložit zpět do zdroje dat, přidejte a nakonfigurujte ovládací prvek Formulář pro úpravy.To edit any field in a record (or to add a record) and save your changes back to a data source, add and configure an Edit form control.

PožadavkyPrerequisites

Přidání formuláře a zobrazení datAdd a form, and show data

 1. Přidejte ovládací prvek Rozevírací seznam, pojmenujte ho ChooseProduct a vlastnost Items nastavte na tento vzorec:Add a Drop down control, name it ChooseProduct, and set its Items property to this value:

  FlooringEstimates.NameFlooringEstimates.Name

  Poznámka

  Pokud nevíte, jak ovládací prvek přidat, přejmenovat nebo jak nastavit jeho vlastnost, přečtěte si článek o přidání a konfiguraci ovládacích prvků.If you're not sure how to add a control, rename it, or set a property, see Add and configure controls.

  Seznam zobrazí názvy podlahových produktů ze zdroje dat.The list shows names of flooring products from the data source.

 2. Přidejte ovládací prvek Formulář pro úpravy, přesuňte ho pod ovládací prvek ChooseProduct a potom změňte velikost formuláře, aby pokryl většinu obrazovky.Add an Edit form control, move it below ChooseProduct, and then resize the form to cover most of the screen.

  Přidání formuláře

  Poznámka

  Toto téma popisuje ovládací prvek Formulář pro úpravy, ale podobné zásady platí pro ovládací prvek Formulář pro zobrazení.This topic describes the Edit form control, but similar principles apply to the Display form control.

 3. Vlastnost DataSource formuláře nastavte na FlooringEstimates a vlastnost Item na tento vzorec:Set the DataSource property of the form to FlooringEstimates and the Item property of the form to this formula:

  First(Filter(FlooringEstimates, Name=ChooseProduct.Selected.Value))First(Filter(FlooringEstimates, Name=ChooseProduct.Selected.Value))

  Tento vzorec určuje, že po dokončení konfigurace formuláře se zobrazí záznam, který uživatel vybere v ovládacím prvku ChooseProduct.This formula specifies that, after you finish configuring the form, it will show the record that the user selects in ChooseProduct.

 4. V podokně Data klikněte nebo klepněte na zaškrtávací políčko u každého pole, které chcete zobrazit.In the Data pane, click or tap the checkbox for each field to show it.

  Poznámka

  Pokud je podokno Data zavřené, otevřete ho vybráním formuláře v levém podokně a kliknutím nebo klepnutím na možnost Data v pravém podokně.If the Data pane is closed, open it by selecting the form in the left-hand pane and then clicking or tapping Data in the right-hand pane.

  Zobrazení polí ve formuláři

 5. V podokně Data přetáhněte položku Název na začátek seznamu.In the Data pane, drag the Name entry to the top of the list.

  Přesunutí karty

  Změna se odrazí v ovládacím prvku Formulář pro úpravy.The Edit form control reflects your change.

  Název na začátku

Nastavení typu karty pro poleSet the card type for a field

 1. S vybraným formulářem klikněte nebo klepněte na volič karet a v podokně Data vyberte položku Price.With the form selected, click or tap the card selector for Price in the Data pane.

  Vybrání voliče karet

 2. Přesuňte se dolů a potom klikněte nebo klepněte na možnost Zobrazit text, aby pole bylo jen pro čtení.Scroll down, and then click or tap the View text option to make the field read-only.

  Zobrazit text

  Změna se odrazí ve formuláři.The form reflects your change.

  Číslo jen pro čtení

(Pouze Formulář pro úpravy) Uložení změn(Edit form only) Save changes

 1. V levém podokně vyberte formulář a potom klikněte nebo klepněte na tlačítko se třemi tečkami (...).In the left-hand pane, select the form, and then click or tap the ellipsis (...).

  Výběr formuláře

 2. Klikněte nebo klepněte na Přejmenovat a formulář EditForm přejmenujte.Click or tap Rename, and then rename the form EditForm.

 3. Přidejte ovládací prvek Tlačítko a jeho vlastnost Text nastavte na Save (Uložit).Add a Button control, and set its Text property to Save.

  Přidání tlačítka pro uložení záznamu

 4. Vlastnost OnSelect tlačítka Save nastavte na tento vzorec:Set the OnSelect property of the Save button to this formula:

  SubmitForm(EditForm)SubmitForm(EditForm)

 5. Výběrem tlačítka pro přehrání v blízkosti pravého horního rohu (nebo stisknutím klávesy F5) otevřete režim náhledu.Open Preview mode by selecting the play button near the upper-right corner (or by pressing F5).

  Otevření režimu náhledu

 6. Změňte název produktu a potom klikněte nebo klepněte na tlačítko Save, které jste vytvořili.Change the name of a product, and then click or tap the Save button that you created.

  Funkce SubmitForm uloží změny do zdroje dat, se kterým jste formulář nakonfigurovali.The SubmitForm function saves your changes to the data source with which you configured the form.

 7. (Nepovinné) Zavřete náhled vybráním ikony pro zavření (nebo stiskem tlačítka Esc).(optional) Select the close icon to close Preview (or press Esc).

  Zavření náhledu

Další krokyNext steps

Zjistěte další informace o práci s formuláři a vzorci.Learn more about working with forms and formulas.