Připojení ke Twitteru z PowerAppsConnect to Twitter from PowerApps

Twitter

Twitter umožňuje publikovat tweety a získávat tweety, časovou osu, přátele a sledující z vašeho účtu na Twitteru.Twitter lets you post tweets and get tweets, timeline, friends, and followers from your Twitter account.

Tyto informace můžete zobrazit v aplikaci v popisku.You can display this information in a label on your app. Můžete například přidat pole pro zadávání textu, požádat uživatele, aby zadal text nějakého tweetu, a pak přidat tlačítko, které tento tweet publikuje.For example, you can add an input text box, ask the user to enter in some Tweet text, and then add a button that "posts" the tweet. Podobné metody můžete použít k získání nebo hledání tweetu. Text pak můžete zobrazit v ovládacím prvku Popisek nebo Galerie ve vaší aplikaci.You can use similar methods to get a tweet or search for a tweet, and then display the text in a label or gallery control in your app.

Toto téma ukazuje, jak vytvořit připojení k Twitteru a jak ho použít v aplikaci, a uvádí seznam dostupných funkcí.This topic shows you how to create the Twitter connection, use the Twitter connection in an app, and lists the available functions.

PožadavkyPrerequisites

Připojení ke TwitteruConnect to Twitter

 1. Otevřete PowerApps, vyberte Novýa vytvořte prázdnou aplikaci.Open PowerApps, select New, and then create a Blank app. Zvolte rozložení pro telefon nebo tablet.Choose phone or tablet layout. Rozložení pro tablet poskytuje více prostoru:Tablet layout gives you more workspace:

  Otevření prázdné aplikace

 2. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na kartu Data a pak klikněte nebo klepněte na Přidat zdroj dat.In the right-hand pane, click or tap the Data tab, and then click or tap Add data source.
 3. Zvolte Nové připojení a potom vyberte Twitter:Select New connection, and then select Twitter:

  Připojení ke Twitteru

  Připojení ke Twitteru

 4. Vyberte Připojit, zadejte své přihlašovací údaje pro Twitter a potom vyberte Autorizovat aplikaci.Select Connect, enter your Twitter sign in credentials, and then select Authorize app.
 5. Vyberte Přidat zdroj dat.Select Add Data Source. Připojení se zobrazí v části Zdroje dat:Your connection appears under Data sources:
  Zavřete podokno Možnosti.Close the Options pane

Připojení ke Twitteru se vytvoří a přidá do vaší aplikace.The Twitter connection has been created, and added to your app. Můžete ho začít používat.Now, it's ready to be used.

Používání připojení ke Twitteru v aplikaciUse the Twitter connection in your app

Zobrazení časové osyShow a timeline

 1. V nabídce Vložit vyberte Galerie a přidejte některou z galerií s textem.On the Insert menu, select Gallery, and add any of the With text galleries.
 2. Pojďme si zobrazit nějaké časové osy:Let's show some timelines:

  • Pokud chcete zobrazit časovou osu aktuálního uživatele, nastavte u galerie vlastnost Items na tyto vzorce:To show the current user's timeline, set the Items property of the gallery to the following formulas:

   Twitter.HomeTimeline().TweetText
   Twitter.HomeTimeline({maxResults:3}).TweetText

  • Pokud chcete zobrazit časovou osu jiného uživatele, nastavte u galerie vlastnost Items na tento vzorec:To show another user's timeline, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.UserTimeline( *TwitterHandle* ).TweetText

   Zadejte popisovač Twitteru ve dvojitých uvozovkách nebo odpovídající hodnotu.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Zadejte třeba "satyanadella" nebo "powerapps" přímo ve vzorci výrazu.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Přidejte ovládací prvek textového vstupu s názvem Tweep a nastavte jeho vlastnost Default na Tweep.Text.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. V textovém poli Tweep zadejte popisovač Twitteru, například satyanadella (bez uvozovek a bez symbolu @).In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   V ovládacím prvku Galerie nastavte vlastnost Items na následující vzorec:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.UserTimeline(Tweep.Text, {maxResults:5}).TweetText

   Ovládací prvek Galerie automaticky zobrazí tweety vámi zadaného popisovače Twitteru.The gallery control automatically shows the tweets of the Twitter handler you type in.

   Tip

   Některé z těchto vzorců používají argument maxResults pro zobrazení x nejnovějších tweetů na časové ose.Some of these formulas use the maxResults argument to show the x number of most recent tweets in a timeline.

 3. Nastavte vlastnost galerie Items na Twitter.HomeTimeline().Set the gallery's Items property to Twitter.HomeTimeline().

  Když je galerie vybraná, zobrazují se v pravém podokně možnosti pro tuto galerii.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 4. V prvním seznamu vyberte TweetText, ve druhém seznamu vyberte TweetedBy a ve třetím CreatedAt.Select TweetText in the first list, select TweetedBy in the second list, and select CreatedAt in the third list.

  Galerie nyní zobrazuje hodnoty vámi zvolených vlastností.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Zobrazení sledujícíchShow followers

 1. Pomocí galerie s textem si pojďme zobrazit nějaké sledující:Using a With text gallery, let's show some followers:

  • Pokud chcete zobrazit sledující aktuálního uživatele, nastavte u galerie vlastnost Items na tento vzorec:To show the current user's followers, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.MyFollowers()
   Twitter.MyFollowers({maxResults:3})

  • Pokud chcete zobrazit sledující jiného uživatele, nastavte u galerie vlastnost Items na tento vzorec:To show the another user's followers, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.Followers( *TwitterHandle* )

   Zadejte popisovač Twitteru ve dvojitých uvozovkách nebo odpovídající hodnotu.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Zadejte třeba "satyanadella" nebo "powerapps" přímo ve vzorci výrazu.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Přidejte ovládací prvek textového vstupu s názvem Tweep a nastavte jeho vlastnost Default na Tweep.Text.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. V textovém poli Tweep zadejte popisovač Twitteru, například satyanadella (bez uvozovek a bez symbolu @).In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   V ovládacím prvku Galerie nastavte vlastnost Items na následující vzorec:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.Followers(Tweep.Text, {maxResults:5})

   Ovládací prvek Galerie automaticky zobrazí, kdo sleduje vámi zadaný popisovač Twitteru.The gallery control automatically shows who is following the Twitter handle you type in.

   Tip

   Některé z těchto vzorců používají argument maxResults pro zobrazení x nejnovějších tweetů na časové ose.Some of these formulas use the maxResults argument to show the x number of most recent tweets in a timeline.

 2. Nastavte vlastnost galerie Items na Twitter.MyFollowers().Set the gallery's Items property to Twitter.MyFollowers().

  Když je galerie vybraná, zobrazují se v pravém podokně možnosti pro tuto galerii.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. V druhém seznamu vyberte UserName a ve třetím vyberte FullName.Select UserName in the second list, and select FullName in the third list.

  Galerie nyní zobrazuje hodnoty vámi zvolených vlastností.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Zobrazení sledovaných uživatelůShow followed users

 1. Pomocí galerie s textem si pojďme zobrazit nějaké sledované uživatele:Using a With text gallery, let's show some followed users:

  • Pokud chcete zobrazit uživatele, které aktuální uživatel sleduje, nastavte u galerie vlastnost Items na tento vzorec:To show which users the current user is following, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.MyFollowing()
   Twitter.MyFollowing({maxResults:3})

  • Pokud chcete zobrazit uživatele, které sleduje jiný uživatel, nastavte u galerie vlastnost Items na tento vzorec:To show which users another user is following, set the Items property of the gallery to to the following formula:

   Twitter.Following( *TwitterHandle* )

   Zadejte popisovač Twitteru ve dvojitých uvozovkách nebo odpovídající hodnotu.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Zadejte třeba "satyanadella" nebo "powerapps" přímo ve vzorci výrazu.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Přidejte ovládací prvek textového vstupu s názvem Tweep a nastavte jeho vlastnost Default na Tweep.Text.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. V textovém poli Tweep zadejte popisovač Twitteru, například satyanadella (bez uvozovek a bez symbolu @).In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   V ovládacím prvku Galerie nastavte vlastnost Items na následující vzorec:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.Following(Tweep.Text, {maxResults:5})

   Ovládací prvek Galerie automaticky zobrazí jiné popisovače, které sledujete.The gallery control automatically shows the other handles you are following.

   Když je galerie vybraná, zobrazují se v pravém podokně možnosti pro tuto galerii.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 2. Vyberte Description v seznamu Body1, UserName v seznamu Heading1 a FullName v seznamu Subtitle1.Select Description in the Body1 list, UserName in the Heading1 list, and FullName in the Subtitle1 list.

  Galerie nyní zobrazuje hodnoty vámi zvolených vlastností.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Zobrazení informací o uživateliShow information about a user

Přidejte popisek a jeho vlastnost Text pak nastavte na jeden z těchto vzorců:Add a label, and then set its Text property to one of these formulas:

 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Description
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FullName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Location
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).UserName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FollowersCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FriendsCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Id
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).StatusesCount

Zadejte popisovač Twitteru ve dvojitých uvozovkách nebo odpovídající hodnotu.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Zadejte třeba "satyanadella" nebo "powerapps" přímo ve vzorci výrazu.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

Nebo můžete popisovač Twitteru zadat pomocí ovládacího prvku vstupního textu, tak jak jsme to dělali v tomto tématu.Or, you can use an input text control to type in a Twitter handle, just as we have throughout this topic.

Vyhledávání tweetůSearch tweets

 1. Použijte galerii s textem a nastavte její vlastnost Items na následující vzorec:Using a With text gallery, set its Items property to the following formula:

  Twitter.SearchTweet( *SearchTerm* ).TweetText

  Zadejte VyhlVýraz v uvozovkách nebo odkazujte na odpovídající hodnotu.Enter a SearchTerm in double quotation marks or by referring to an equivalent value. Zadejte třeba "PowerApps" nebo "microsoft" přímo ve vzorci.For example, enter "PowerApps" or "microsoft" directly in the formula.

  Nebo můžete k zadání vyhledávaného výrazu použít ovládací prvek vstupního textu, tak jak jsme to dělali v tomto tématu.Or, you can use an Input text control to specify a search term, just as we have throughout this topic.

  Tip

  Zobrazte prvních pět výsledků pomocí argumentu maxResults:Show the first five results by using maxResults:

  Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).TweetText

 2. Nastavte vlastnost galerie Items na Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).Set the gallery's Items property to Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).

  Když je galerie vybraná, zobrazují se v pravém podokně možnosti pro tuto galerii.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. V prvním seznamu vyberte TweetText, ve druhém seznamu vyberte TweetedBy a ve třetím CreatedAt.Select TweetText in the first list, TweetedBy in the second list, and CreatedAt in the third list.

  Galerie nyní zobrazuje hodnoty vámi zvolených vlastností.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Publikování tweetuSend a tweet

 1. Přidejte ovládací prvek vstupního textu a přejmenujte ho na MyTweet.Add a text input control, and then rename it MyTweet.
 2. Přidejte tlačítko a nastavte jeho vlastnost OnSelect na následující vzorec:Add a button, and then set its OnSelect property to the following formula:
  Twitter.Tweet({tweetText: MyTweet.Text})
 3. Stiskněte klávesu F5 nebo vyberte tlačítko Náhled ().Press F5, or select the Preview button (). Do MyTweet zadejte nějaký text a pak vyberte tlačítko, kterým se vámi zadaný tweet publikuje.Type some text into MyTweet, and then select the button to tweet the text that you entered.
 4. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru.Press Esc to return to the default workspace.

Dostupné funkceView the available functions

Toto připojení obsahuje následující funkce:This connection includes the following functions:

Název funkceFunction Name PopisDescription
UserTimelineUserTimeline Načte kolekci nejnovější tweetů publikovaných zadaným uživatelem.Retrieves a collection of the most recent tweets posted by the specified user
HomeTimelineHomeTimeline Načte nejnovější tweety a retweety publikované mnou a mými sledujícími.Retrieves the most recent tweets and re-tweets posted me and my followers
SearchTweetSearchTweet Načte kolekci relevantních tweetů odpovídajících zadanému dotazu.Retrieves a collection of relevant tweets matching a specified query
FollowersFollowers Načte uživatele sledující zadaného uživatele.Retrieves users following the specified user
MyFollowersMyFollowers Načte uživatele sledující mou osobu.Retrieves users who are following me
FollowingFollowing Načte uživatele, které sleduje zadaný uživatel.Retrieves users who the specified user is following
MyFollowingMyFollowing Načte uživatele, které sleduji já.Retrieves users that I am following
UserUser Načte podrobné informace o zadaném uživateli (příklad: uživatelské jméno, popis, počet sledujících atd.).Retrieves details about the specified user (example: user name, description, followers count, etc.)
TweetTweet TweetTweet
OnNewTweetOnNewTweet Aktivuje pracovní postup při publikování nového tweetu, který odpovídá vašemu vyhledávacímu dotazu.Triggers a workflow when a new tweet is posted which matches your search query

UserTimelineUserTimeline

Načíst časovou osu uživatele: Načte kolekci nejnovější tweetů publikovaných zadaným uživatelem.Get user timeline: Retrieves a collection of the most recent tweets posted by the specified user

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
userNameuserName řetězecstring anoyes Popisovač TwitteruTwitter handle
maxResultsmaxResults celé číslointeger neno Maximální počet tweetů, které se mají načíst, například {maxResults:5}Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
TweetTextTweetText řetězecstring AnoYes
TweetIdTweetId řetězecstring NeNo
CreatedAtCreatedAt řetězecstring NeNo
RetweetCountRetweetCount celé číslointeger AnoYes
TweetedByTweetedBy řetězecstring AnoYes
MediaUrlsMediaUrls pole (array)array NeNo

HomeTimelineHomeTimeline

Načíst domovskou časovou osu: Načte nejnovější tweety a retweety publikované mnou a mými sledujícími.Get home timeline: Retrieves the most recent tweets and re-tweets posted me and my followers

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
maxResultsmaxResults celé číslointeger neno Maximální počet tweetů, které se mají načíst, například {maxResults:5}Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
TweetTextTweetText řetězecstring AnoYes
TweetIdTweetId řetězecstring NeNo
CreatedAtCreatedAt řetězecstring NeNo
RetweetCountRetweetCount celé číslointeger AnoYes
TweetedByTweetedBy řetězecstring AnoYes
MediaUrlsMediaUrls pole (array)array NeNo

SearchTweetSearchTweet

Hledat tweety: Načte kolekci relevantních tweetů odpovídajících zadanému dotazu.Search tweet: Retrieves a collection of relevant tweets matching a specified query

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
searchQuerysearchQuery řetězecstring anoyes Text dotazu (můžete použít jakýkoli operátor dotazu podporovaný Twitterem: http://www.twitter.com/search)Query text (you may use any Twitter supported query operators: http://www.twitter.com/search)
maxResultsmaxResults celé číslointeger neno Maximální počet tweetů, které se mají načíst, například {maxResults:5}Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
TweetTextTweetText řetězecstring AnoYes
TweetIdTweetId řetězecstring NeNo
CreatedAtCreatedAt řetězecstring NeNo
RetweetCountRetweetCount celé číslointeger AnoYes
TweetedByTweetedBy řetězecstring AnoYes
MediaUrlsMediaUrls pole (array)array NeNo

FollowersFollowers

Načíst sledující: Načte uživatele sledující zadaného uživatele.Get followers: Retrieves users following the specified user

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
userNameuserName řetězecstring anoyes Popisovač Twitteru daného uživateleTwitter handle of the user
maxResultsmaxResults celé číslointeger neno Maximální počet uživatelů, kteří se mají načíst, například {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
FullNameFullName řetězecstring AnoYes
UmístěníLocation řetězecstring AnoYes
IdId celé číslointeger NeNo
UserNameUserName řetězecstring AnoYes
FollowersCountFollowersCount celé číslointeger NeNo
PopisDescription řetězecstring AnoYes
StatusesCountStatusesCount celé číslointeger NeNo
FriendsCountFriendsCount celé číslointeger NeNo

MyFollowersMyFollowers

Načíst moje sledující: Načte uživatele sledující mou osobu.Get my followers: Retrieves users who are following me

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
maxResultsmaxResults celé číslointeger neno Maximální počet uživatelů, kteří se mají načíst, například {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
FullNameFullName řetězecstring AnoYes
UmístěníLocation řetězecstring AnoYes
IdId celé číslointeger NeNo
UserNameUserName řetězecstring AnoYes
FollowersCountFollowersCount celé číslointeger NeNo
PopisDescription řetězecstring AnoYes
StatusesCountStatusesCount celé číslointeger NeNo
FriendsCountFriendsCount celé číslointeger NeNo

FollowingFollowing

Načíst následující: Načte uživatele, které sleduje zadaný uživatel.Get following: Retrieves users who the specified user is following

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
userNameuserName řetězecstring anoyes Popisovač Twitteru daného uživateleTwitter handle of the user
maxResultsmaxResults celé číslointeger neno Maximální počet uživatelů, kteří se mají načíst, například {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
FullNameFullName řetězecstring AnoYes
UmístěníLocation řetězecstring AnoYes
IdId celé číslointeger NeNo
UserNameUserName řetězecstring AnoYes
FollowersCountFollowersCount celé číslointeger NeNo
PopisDescription řetězecstring AnoYes
StatusesCountStatusesCount celé číslointeger NeNo
FriendsCountFriendsCount celé číslointeger NeNo

MyFollowingMyFollowing

Získat moje sledování: Načte uživatele, které sleduji já.Get my following: Retrieves users that I am following

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
maxResultsmaxResults celé číslointeger neno Maximální počet uživatelů, kteří se mají načíst, například {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
FullNameFullName řetězecstring AnoYes
UmístěníLocation řetězecstring AnoYes
IdId celé číslointeger NeNo
UserNameUserName řetězecstring AnoYes
FollowersCountFollowersCount celé číslointeger NeNo
PopisDescription řetězecstring AnoYes
StatusesCountStatusesCount celé číslointeger NeNo
FriendsCountFriendsCount celé číslointeger NeNo

UserUser

Načíst uživatele: Načte podrobné informace o zadaném uživateli (příklad: uživatelské jméno, popis, počet sledujících atd.).Get user: Retrieves details about the specified user (example: user name, description, followers count, etc.)

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
userNameuserName řetězecstring anoyes Popisovač Twitteru daného uživateleTwitter handle of the user

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
FullNameFullName řetězecstring AnoYes
UmístěníLocation řetězecstring AnoYes
IdId celé číslointeger NeNo
UserNameUserName řetězecstring AnoYes
FollowersCountFollowersCount celé číslointeger NeNo
PopisDescription řetězecstring AnoYes
StatusesCountStatusesCount celé číslointeger NeNo
FriendsCountFriendsCount celé číslointeger NeNo

TweetTweet

Publikovat nový tweet: TweetPost a new tweet: Tweet

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
tweetTexttweetText řetězecstring neno Text, který se má publikovat, např. {tweetText:"hello"}Text to be posted e.g. {tweetText:"hello"}
textbody řetězecstring neno Média, která se mají publikovatMedia to be posted

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
TweetIdTweetId řetězecstring AnoYes

OnNewTweetOnNewTweet

Když se objeví nový tweet: Aktivuje pracovní postup při publikování nového tweetu, který odpovídá vašemu vyhledávacímu dotazu.When a new tweet appears: Triggers a workflow when a new tweet is posted which matches your search query

Vstupní vlastnostiInput properties

NázevName Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
searchQuerysearchQuery řetězecstring anoyes Text dotazu (můžete použít jakýkoli operátor dotazu podporovaný Twitterem: http://www.twitter.com/search)Query text (you may use any Twitter supported query operators: http://www.twitter.com/search)

Výstupní vlastnostiOutput properties

Název vlastnostiProperty Name Datový typData Type Požaduje seRequired PopisDescription
valuevalue pole (array)array NeNo

Podívejte se na všechna dostupná připojení.See all the available connections.
Zjistěte, jak přidávat připojení do svých aplikací.Learn how to add connections to your apps.