Přehled konektorů pro PowerAppsOverview of connectors for PowerApps

Jádrem PowerApps jsou data – stejně jako u většiny aplikací.Data is at the core of most apps, including those you build in PowerApps. Data jsou uložena ve zdroji dat a s aplikací je propojíte tak, že vytvoříte připojení.Data is stored in a data source, and you bring that data into your app by creating a connection. Ke komunikaci se zdrojem dat v rámci připojení slouží konektor.The connection uses a specific connector to talk to the data source. PowerApps obsahuje konektory pro spoustu oblíbených služeb a místních zdrojů dat, jako je SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce, Twitter a další.PowerApps has connectors for many popular services and on-premises data sources, including SharePoint, SQL Server, Office 365, Salesforce, Twitter, and more. Pokud chcete do aplikace začít přidávat data, přečtěte si článek Přidání datového připojení v PowerApps.To get started adding data to an app, see Add a data connection in PowerApps.

Následující tabulka obsahuje odkazy na další informace o našich nejoblíbenějších konektorech.The following table has links to more information about our most popular connectors. Úplný seznam konektorů najdete v části Všechny konektory.For a complete list of connectors, see All connectors.

         
Common Data Service Common Data ServiceCommon Data Service   Office 365 Outlook Office 365 OutlookOffice 365 Outlook
SharePoint SharePointSharePoint   Excel ExcelExcel
SQL Server SQL ServerSQL Server   OneDrive pro firmy OneDrive pro firmyOneDrive for Business
Dynamics 365 Dynamics 365Dynamics 365   OneDrive OneDriveOneDrive
Uživatelé Office 365 Uživatelé Office 365Office 365 Users   Dropbox DropboxDropbox

Typy konektorůTypes of connectors

V PowerApps existují dva typy konektorů: standardní konektory, například ty, které jsou uvedené výše, a vlastní konektory.PowerApps has two types of connectors: standard connectors like the ones listed above, and custom connectors. Pokud se připojujete ke zdroji dat, který PowerApps podporuje se standardním konektorem, použijte tento konektor.If you're connecting to a data source that PowerApps supports with a standard connector, use that connector. Jestliže se potřebujete připojit k jinému zdroji, například ke službě, kterou jste vytvořili, přečtěte si článek Registrace a používání vlastních konektorů.If you need to connect to another source, like a service that you've built, see Register and use custom connectors.

Standardní konektory se chovají různě v závislosti na typu zdroje dat, ke kterému se připojují, a na způsobu, jakým tento zdroj dat vrací data:Standard connectors behave differently depending on the type of data source they connect to and how data is returned by that data source:

  • Některé konektory fungují s tabulkovými zdroji dat, jako jsou například SharePoint, SQL Server nebo Excel.Some connectors work with tabular data sources, such as SharePoint, SQL Server, and Excel. Při práci s těmito zdroji dat se data do PowerApps vrací jako tabulka.When working with these data sources, data is returned to PowerApps as a table. PowerApps používá k interakci s daty vlastní funkce, například Patch(), Collect(), Update() apod.PowerApps uses its own functions, such as Patch(), Collect(), Update(), and so on to interact with the data. Tabulková data lze také snadno používat ve formulářích a galeriích, kde se pole z tabulky zobrazí jako pole v galerii nebo formuláři.Tabular data is also easy to use in forms and galleries, where a field in a table is displayed as a field in a gallery or form. Další informace najdete v následujících článcích:For more information, see the following articles:

    Principy zdrojů dat v PowerAppsUnderstand data sources in PowerApps

    Generování aplikace z dat v ExceluGenerate an app from Excel data

    Vytvoření zcela nové aplikaceCreate an app from scratch

    Poznámka: Aby bylo možné připojit se k datům v Excelu, musí být sešit hostovaný ve službě cloudového úložiště, jako je OneDrive.Note: To connect to data in Excel, the workbook must be hosted in a cloud-storage service like OneDrive. Další informace najdete v článku Připojení ke cloudovému úložišti z PowerApps.For more information, see Connect to cloud-storage from PowerApps.

  • Jiné konektory jsou vhodné pro zdroje dat, které používají funkce, jako je například Twitter, Facebook nebo Office 365 Outlook.Other connectors work with function-based data sources, such as Twitter, Facebook, and Office 365 Outlook. Při práci s těmito zdroji dat se data do PowerApps vrací na základě volání konkrétních funkcí v základní službě.When working with these data sources, data is returned to PowerApps based on calling specific functions in the underlying service. Například v konektorech Twitteru zobrazíte zavoláním funkce Twitter.MyFollowers() seznam vašich sledujících.For example, with the Twitter connector you call Twitter.MyFollowers() to return a list of your followers. Ve formulářích nebo galeriích můžete používat i tato data, je to ale o něco pracnější než použití tabulkových dat.You can still use this data in a form or gallery, but it requires a little more work than tabular data. Další informace najdete v článku Připojení k Twitteru z PowerApps.For more information, see Connect to Twitter from PowerApps.

Všechny konektoryAll connectors

V následující tabulce jsou uvedeny všechny naše konektory.The following table lists all our connectors. Další informace o jednotlivých konektorech najdete v tématu Referenční informace ke konektorům Microsoftu.For more information about each connector, see the Microsoft Connector Reference. Konektory Premium vyžadují Plán 1 nebo 2 pro PowerApps.Premium connectors require PowerApps Plan 1 or Plan 2. Další informace najdete v tématu Plány PowerApps.For more information, see PowerApps Plans.

   
10to8 Appointment Scheduling10to8 Appointment Scheduling
Act!Act!
Adobe Creative CloudAdobe Creative Cloud Konektor Premium
Adobe SignAdobe Sign
Amazon RedshiftAmazon Redshift Konektor Premium
Apache ImpalaApache Impala Konektor Premium
AppFiguresAppFigures
ApprovalsApprovals
AsanaAsana
AWeberAWeber Konektor Premium
Azure ADAzure AD
Azure Application InsightsAzure Application Insights
Azure AutomationAzure Automation
Azure Blob StorageAzure Blob Storage
Databáze Azure CosmosAzure Cosmos DB
Azure Data LakeAzure Data Lake
Azure Event GridAzure Event Grid
Azure Event Grid PublishAzure Event Grid Publish
Azure File StorageAzure File Storage
Azure Log AnalyticsAzure Log Analytics
Azure Log Analytics Data CollectorAzure Log Analytics Data Collector
Azure QueueAzure Queues
Azure Resource ManagerAzure Resource Manager
Azure Table StorageAzure Table Storage
Basecamp 2Basecamp 2
Basecamp 3Basecamp 3
Benchmark EmailBenchmark Email Konektor Premium
Mapy BingBing Maps
Vyhledávání BinguBing Search
BitbucketBitbucket Konektor Premium
BitlyBitly
Bizzy (H3 Solutions, Inc.)Bizzy (H3 Solutions, Inc.)
BloggerBlogger
BoxBox
bttnbttn
BufferBuffer
CalendlyCalendly Konektor Premium
CampfireCampfire
Capsule CRMCapsule CRM Konektor Premium
ChatterChatter Konektor Premium
Cognito FormsCognito Forms
Common Data ServiceCommon Data Service Konektor Premium
Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazuComputer Vision API
Content ConversionContent Conversion
Content ModeratorContent Moderator
DB2DB2 Konektor Premium
DisqusDisqus
DocFusion365 – SPDocFusion365 – SP Konektor Premium
DocuSignDocuSign Konektor Premium
DropboxDropbox
Dynamics 365Dynamics 365
Dynamics 365 pro FinanceDynamics 365 for Financials
Dynamics for OperationsDynamics for Operations
Dynamics NAVDynamics NAV
Easy RedmineEasy Redmine Konektor Premium
Elastic FormsElastic Forms
Event HubsEvent Hubs
EventbriteEventbrite Konektor Premium
ExcelExcel
Rozhraní Face APIFace API
FacebookFacebook
File SystemFile System
FlicFlic
FlowFormaFlowForma Konektor Premium
FreshBooksFreshBooks Konektor Premium
FreshdeskFreshdesk
FreshserviceFreshservice Konektor Premium
FTPFTP
GitHubGitHub
GmailGmail
Kalendář GoogleGoogle Calendar
Kontakty GoogleGoogle Contacts
Disk GoogleGoogle Drive
Tabulky GoogleGoogle Sheets
Úkoly GoogleGoogle Tasks
GoToMeetingGoToMeeting Konektor Premium
GoToTrainingGoToTraining Konektor Premium
GoToWebinarGoToWebinar Konektor Premium
HarvestHarvest Konektor Premium
HelloSignHelloSign Konektor Premium
HipChatHipChat
HTTP with Azure ADHTTP with Azure AD Konektor Premium
InformixInformix Konektor Premium
InfusionsoftInfusionsoft Konektor Premium
InoreaderInoreader
InsightlyInsightly
InstagramInstagram
InstapaperInstapaper
IntercomIntercom
JIRAJIRA Konektor Premium
JotFormJotForm Konektor Premium
LeanKitLeanKit Konektor Premium
LinkedInLinkedIn
LiveChatLiveChat Konektor Premium
LUISLUIS
MailMail
MailChimpMailChimp Konektor Premium
MandrillMandrill Konektor Premium
StředníMedium
Microsoft FormsMicrosoft Forms
Microsoft StaffHubMicrosoft StaffHub
Microsoft TeamsMicrosoft Teams
Microsoft TranslatorMicrosoft Translator
MSN PočasíMSN Weather
Muhimbi PDFMuhimbi PDF
MySQLMySQL Konektor Premium
NexmoNexmo Konektor Premium
OznámeníNotifications
Office 365 BookingsOffice 365 Bookings
Skupiny Office 365Office 365 Groups
Office 365 OutlookOffice 365 Outlook
Uživatelé Office 365Office 365 Users
Video Office 365Office 365 Video
OneDriveOneDrive
OneDrive pro firmyOneDrive for Business
OneNote (Business)OneNote (Business)
Oracle DatabaseOracle Database Konektor Premium
Outlook Customer ManagerOutlook Customer Manager
Úkoly v aplikaci OutlookOutlook Tasks
Outlook.comOutlook.com
PagerDutyPagerDuty
ParserrParserr
PaylocityPaylocity Konektor Premium
PinterestPinterest
PipedrivePipedrive Konektor Premium
Pitney Bowes Data ValidationPitney Bowes Data Validation Konektor Premium
Pivotal TrackerPivotal Tracker
PlannerPlanner
PlivoPlivo Konektor Premium
PostgreSQLPostgreSQL Konektor Premium
Power BIPower BI
Oznámení PowerAppsPowerApps Notification Konektor Premium
Project OnlineProject Online
RedmineRedmine
RSSRSS
SalesforceSalesforce Konektor Premium
SendGridSendGrid
Service BusService Bus
SFTPSFTP
SharePointSharePoint
Skype pro firmySkype for Business
SlackSlack
SmartSheetSmartSheet
SMTPSMTP
SparkPostSparkPost
SQL ServerSQL Server
StripeStripe Konektor Premium
SurveyMonkeySurveyMonkey Konektor Premium
Teamwork ProjectsTeamwork Projects Konektor Premium
TeradataTeradata Konektor Premium
Analýza textuText Analytics
TodoistTodoist
ToodledoToodledo
TrelloTrello
TwilioTwilio
TwitterTwitter
TypeFormTypeForm
UserVoiceUserVoice Konektor Premium
Video IndexerVideo Indexer
VimeoVimeo
Visual Studio Team ServicesVisual Studio Team Services
WebMergeWebMerge
WordPressWordPress
WunderlistWunderlist
YammerYammer
YouTubeYouTube
ZendeskZendesk Konektor Premium

Pokud máte dotazy ke konkrétním konektorům, použijte prosím fóra PowerApps.If you have questions about a specific connector, please use the PowerApps Forums. Pokud máte nápad na nový konektor nebo návrh na vylepšení, použijte PowerApps Ideas.If you have an idea for a new connector or suggestions for improvement, use PowerApps Ideas.