Ovládací prvek Pole se seznamem v PowerAppsCombo box control in PowerApps

Ovládací prvek umožňující uživatelům vybírat z poskytnutých možností.A control that allows users to make selections from provided choices. Podporuje vyhledávání a výběr několika možností.Supports search and multiple selections.

PopisDescription

Ovládací prvek Pole se seznamem vám umožňuje vyhledávat položky k výběru.A Combo box control allows you to search for items you will select. Vyhledávání probíhá prostřednictvím vlastnosti SeachField na straně serveru, takže výkon není ovlivněn velkými zdroji dat.The search is performed server-side on the SearchField property so performance is not affected by very large data sources.

Režim jednoduchého nebo vícenásobného výběru se konfiguruje prostřednictvím vlastnosti SelectMultiple.Single or multi-select mode is configured via the SelectMultiple property.

Když vyhledáváte položky k výběru, můžete změnou nastavení rozložení v podokně Data u každé položky zvolit zobrazení jedné hodnoty dat, dvou hodnot nebo dvou hodnot a obrázku (osoba).When searching for items to select, for each item you can choose to show a single data value, two values, or a picture and two values (Person) by modifying the Layout settings in the Data pane.

Výběr osobPeople picker

Pokud chcete pro výběr osob použít Pole se seznamem, zvolte v nastavení rozložení v podokně Data šablonu Osoba a nakonfigurujte níže uvedené vlastnosti souvisejících dat, která se mají pro osobu zobrazit.To use Combo box as a people picker, choose the Person template from the Layout settings in the Data pane and configure the related data properties to be shown for the person below.

Základní vlastnostiKey properties

Items – zdroj dat, ze kterého je možné vybírat.Items – The source of data from which selections can be made.

DefaultItems – výchozí vybraná položka / vybrané položky před interakcí uživatele s ovládacím prvkemDefaultItems – The initial selected item(s) before the user interacts with the control.

SelectedItems – seznam vybraných položek vyplývající z interakce uživateleSelectedItems – List of selected items resulting from user interaction.

SelectMultiple – možnost uživatele vybrat jednu položku nebo více položek.SelectMultiple – Whether the user can select a single item or multiple items.

IsSearchable – možnost uživatele vyhledávat položky před výběrem.IsSearchable – Whether the user can search for items before selecting.

Další vlastnostiAdditional properties

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

Default – počáteční výběr před změnou uživatelem v režimu jednoduchého výběruDefault – The initial selection before it is changed by the user in single-select mode.

DisplayFields – seznam polí zobrazený u každé vyhledané položky.DisplayFields – List of fields shown for each item returned by the search. Nejjednodušeji se konfiguruje prostřednictvím podokna Data v možnostech karty Vlastnosti.Easiest to configure via the Data pane in the Properties option tab.

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

InputTextPlaceholder – instruktážní text zobrazený koncovým uživatelům, když nejsou vybrané žádné položky.InputTextPlaceholder – Instructional text shown to end-users when no items are selected.

OnChange – způsob reakce aplikace na změnu výběru uživatelemOnChange – How the app responds when the user changes a selection.

OnNavigate – způsob reakce aplikace na kliknutí na položku uživatelemOnNavigate – How the app responds when the user clicks on an item.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Příklad:Example

  1. Přidejte ovládací prvek Pole se seznamem z nabídky Ovládací prvky na kartě Vložení.Add a Combo box control from the Insert tab, Controls menu.
  2. V možnostech karty Vlastnosti klikněte na Data.In the Properties options tab, click on Data.
  3. Níže vyberte zdroj dat, rozložení a související vlastnosti.Select the data source, layout and related properties below.
  4. Na kartě Upřesnit nastavte vlastnost SelectMultiple.Set the SelectMultiple property in the Advanced tab.

    V aplikaci se zobrazí funkční Pole se seznamem.A functional Combo box will appear in your app.

    Podívejte se, jak přidat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add and configure a control?.