Přizpůsobení karty ve službě Microsoft PowerAppsCustomize a card in Microsoft PowerApps

Za základní přizpůsobení (bez odemčení karty) se považuje například změna ovládacího prvku.Perform basic customization (without unlocking a card) by, for example, changing its control. Pokročilým přizpůsobením se rozumí odemčení karty a například přidání ovládacího prvku, který není pro tuto kartu automaticky k dispozici.Perform advanced customization by unlocking the card and, for example, adding a control that isn't available for that card by default.

Základní informace najdete v tématu Principy datových karet.For an overview, see Understand data cards.

PožadavkyPrerequisites

Přizpůsobení zamčené kartyCustomize a locked card

V tomto postupu nahradíte ovládací prvek Přepínací tlačítko ovládacím prvkem Přepínač bez odemčení karty.In this procedure, you'll replace a Toggle control with a Radio control without unlocking the card.

 1. Na obrazovce EditScreen1 vyberte kliknutím nebo klepnutím kartu Paid.In EditScreen1, click or tap the Paid card to select it.

 2. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na volič karet pro kartu Paid a potom klikněte nebo klepněte na Upravit možnosti.In the right-hand pane, click or tap the card selector for the Paid card, and then click or tap Edit Options.

  Na obrazovce se projeví změny.The screen reflects your change.

  Další informace o tom, jaké typy sharepointových sloupců jednotlivé typy karet podporují, najdete v části Známé problémy.For information about which types of SharePoint columns support which types of cards, see Known issues.

Odemčení a přizpůsobení kartyUnlock and customize a card

V tomto postupu odemknete kartu a potom nahradíte ovládací prvek Textové zadání ovládacím prvkem Posuvník.In this procedure, you'll unlock a card and then replace a Text input control with a Slider control.

 1. Na obrazovce EditScreen1 klikněte nebo klepněte na kartu Quantity.In EditScreen1, click or tap the Quantity card.

 2. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na ikonu tří teček dané karty a potom klikněte nebo klepněte na Upřesnit možnosti.In the right-hand pane, click or tap the ellipsis icon for that card, and then click or tap Advanced options.

  Otevření upřesňujících možností

 3. Nahoře v pravém podokně klikněte nebo klepněte na ikonu zámku. Tím kartu odemknete.At the top of the right-hand pane, click or tap the lock icon to unlock the card.

  Odemčení karty

 4. Odstraňte z karty ovládací prvek Textové zadání, přidejte ovládací prvek Posuvník a nový ovládací prvek pojmenujte QtySlider.In the card, delete the Input text control, add a Slider control, and name the new control QtySlider.

 5. V pravém podokně nastavte vlastnost Update karty Quantity na tento vzorec:In the right-hand pane, set the Update property of the Quantity card to this formula:
  QtySlider.ValueQtySlider.Value

  Poznámka

  Pokud se vlastnost Update nezobrazí, klikněte nebo klepněte ve spodní části sekce Data na Více možností.If the Update property doesn't appear, click or tap More options at the bottom of the Data section.

 6. Vyberte posuvník kliknutím nebo klepnutím na něj a potom v horní části pravého podokna otevřete seznam ovládacích prvku.Click or tap the slider to select it, and then open the list of controls at the top of the right-hand pane.

 7. Klikněte nebo klepněte na možnost ErrorMessage4 a její vlastnost Height nastavte na tento vzorec:Click or tap ErrorMessage4, and then set its Height property to this formula:
  QtySlider.Y + QtySlider.HeightQtySlider.Y + QtySlider.Height