Globální podporaGlobal support

PowerApps je globální produkt.PowerApps is a global product. Aplikace můžete vytvářet a používat v mnoha různých jazycích a oblastech.You can build and use apps in many different languages and regions.

Text zobrazovaný v PowerApps při vytváření i používání aplikací byl přeložen do různých jazyků.Both while building and running apps, the text displayed by PowerApps has been translated into a variety of languages. Položky nabídek, dialogová okna, pás karet a další texty uvidíte v mateřském jazyce.You will see menu items, dialog boxes, ribbon tabs, and other text in your native language. Zadávání a zobrazování dat a čísel je také přizpůsobeno vašemu konkrétnímu jazyku a oblasti.Typing in and displaying dates and numbers is also adapted for your particular language and region. V některých oblastech se třeba jako oddělovač desetinných míst používá znak tečky (.), zatímco v jiných znak čárky (,).For example, some regions of the world use "." as a decimal separator while others use ",".

Vámi vytvářené aplikace mohou být i globální.The apps you create can be globally aware as well. K přizpůsobení zobrazeného a používaného vstupu v různých jazycích používejte funkce Language, Text, Value, DateValue a jiné funkce.Use the Language, Text, Value, DateValue and other functions to adapt what is displayed and used as input in different languages.

Nastavení jazykaLanguage settings

Pokud používáte nativní studio nebo nativní přehrávač, bude se používat jazyk poskytovaný hostitelským operačním systémem.When using the native studio or a native player, the language used is provided by the host operating system. Pro Windows použijte nastavení „Veškerá nastavení“ a potom „Čas a jazyk“.For Windows, this can be controlled under "All Settings" and then "Time & language" settings. Systém Windows také umožňuje určit znaky, které se mají použít jako oddělovač desetinných míst. Tím se přepíše nastavení jazyka.Windows also allows you to specify the characters to use for the decimal separator, overriding the language setting.

Pokud používáte webové prostředí, používá se jazyk poskytovaný prohlížečem.When using the web experiences, the language used is provided by the browser. Většina prohlížečů používá jako výchozí nastavení hostitelského operačního systému. Některé také poskytují možnost nastavit jazyk ručně.Most browser default to the host operating system's setting with some also providing a way to set the language manually.

Prostředí pro vytváření obsahuAuthoring environment

Prostředí pro vytváření obsahu se přizpůsobí nastavení jazyka tvůrce.The authoring environment adapts to the language setting of the author. Aplikace sama se ukládá bez zohlednění jazyka, takže stejnou aplikaci mohou upravovat tvůrci používající různé jazyky.The app itself is stored in a language agnostic manner, so that authors using different languages can edit the same app.

Názvy ve vzorcíchNames in formulas

Většina prvků ve vzorci je vždy anglicky:Most elements in formula are always in English:

 • Názvy funkcí: If, Navigate, Collect, ...Function names: If, Navigate, Collect, ...
 • Názvy vlastností ovládacích prvků: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font, ...Control property names: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font, ...
 • Názvy výčtů: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold,...Enumeration names: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold...
 • Záznamy signálů: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen, ...Signal records: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen, ...
 • Operátory: Parent, in, exactIn, ...Operators: Parent, in, exactIn, ...

Vzhledem k tomu, že prostředí pro vytváření obsahu je lokalizované, budou se názvy ovládacích prvků a jiných objektů zobrazovat v mateřském jazyce tvůrce.As the authoring experience is localized, control and other object names will appear in the native language of the author. Ve španělštině se některé názvy ovládacích prvků zobrazují jako:In Spanish, some of the control names appear as:

Když některý z nich vložíte do vaší aplikace, jejich název bude ve výchozím nastavení anglicky.When you insert one of these into your app, their name will default to English. Důvodem je konzistence s názvy vlastností ovládacích prvků a zbytkem vzorce.This is done for consistency with the control property names and the rest of the formula. Například výše uvedený ovládací prvek Casilla se vloží jako Checkbox1.For example, Casilla listed above is inserted as Checkbox1.

Jakmile ovládací prvek vložíte, můžete jeho název libovolně změnit.After a control is inserted, you can change the name to whatever you like. Když je ovládací prvek zvolený, zobrazuje se jeho název úplně vpravo na kartě Obsah.While selected, the far left hand side of the "Content" ribbon displays the name of the control. Výběrem tohoto názvu se rozbalí textové pole, ve kterém můžete název upravit:Selecting this name drops down a text box where you can edit the name:

Pokud chcete, může tady ovládací prvek přejmenovat na Casilla1.If you like, here you can rename the control to Casilla1. Červená vlnovka zobrazená prohlížečem v tomto případě znamená, že slovo není španělské slovo a nejedná se o žádný problém.The red squiggly, in this case displayed by a browser, is because the name is not a Spanish word and is of no concern.

Libovolné názvy můžete použít pro:You can use whatever names you like for:

 • Názvy ovládacích prvkůControl names
 • Názvy kolekcíCollection names
 • Názvy kontextových proměnnýchContext variable names

Oddělovače vzorců a operátor zřetězeníFormula separators and chaining operator

Některé oddělovače a operátory se změní na základě oddělovače desetinných míst jazyka tvůrce:Some separators and operators will shift based on the decimal separator of the author's language:

Oddělovač desetinných míst jazyka tvůrceAuthor's language decimal separator Oddělovač desetinných míst aplikace PowerAppsPowerApps decimal separator Oddělovač seznamu aplikace PowerAppsPowerApps list separator Operátor řetězení aplikace PowerAppsPowerApps chaining operator
.. (tečka)(period) .. (tečka)(period) , (čárka), (comma) ; (středník); (semi-colon)
, (čárka), (comma) , (čárka), (comma) ; (středník); (semi-colon) ;; (dva středníky);; (double semi-colon)

Změna oddělovače seznamu v PowerApps je konzistentní s oddělovačem seznamu v Excelu.The change in the PowerApps list separator is consistent with that happens to the Excel list separator. Má vliv na:It impacts:

Podívejte se například na následující vzorec v „en-US“:For example, consider the following formula in "en-US":

 • If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )

V jazyce, kde se jako oddělovač desetinných míst používá znak „,“, se v prostředí pro vytváření obsahu zobrazí:In a language where "," is used for the decimal separator, this will appear in the authoring experience as:

 • If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )

Všimněte si, že operátor výběru vlastnosti .Note that the property selection operator . v Slider1.Value je vždy stejný, bez ohledu na oddělovač desetinných míst.in Slider1.Value is always the same, no matter what the decimal separator is.

Vnitřně se vzorec nezmění, jediné co se změní, je způsob zobrazení a úprav tvůrce.Internally the formula does not change, all that changes is how it is displayed and edited by the author. Dva různí tvůrci používající dva různé jazyky můžou prohlížet a upravovat stejný vzorec, přičemž se jim příslušné oddělovače a operátory zobrazují v jejich jazycích.Two different authors using two different languages can view and edit the same formula, with each seeing the appropriate separators and operators for their language.

Vytvoření globální aplikaceCreating a global app

Vámi vytvářená aplikace se může přizpůsobovat různým jazykům a může tak poskytovat skvělé uživatelské prostředí uživatelům po celém světě.The app you create can adapt to different languages, providing a great user experience for your users around the world.

Funkce LanguageLanguage function

Funkce Language vrátí značku jazyka aktuálního uživatele.The Language function returns the language tag of the current user. Tato funkce například vrátí hodnotu en-GB pro uživatele ve Velké Británii a hodnotu de-DE pro uživatele v Německu.For example, this function returns "en-GB" for users in Great Britain and "de-DE" for users in Germany.

Mimo jiné můžete funkci Language použít k zobrazení přeloženého textu pro vaše uživatele.Among other things, you can use Language to display translated text for your users. Aplikace může obsahovat tabulku přeložených hodnot v aplikaci:Your app can include a table of translated values in your app:

Potom můžete použít vzorec podobný následujícímu a načíst přeložené řetězce z tabulky:And then use a formula such as the following to pull translated strings from the table:

 • LookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedTextLookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Myslete na to, že přeložené řetězce v jiných jazycích můžou být výrazně delší než ve vašem jazyce.Be aware that translated strings in other languages could be significantly longer than they are in your language. Popisky a další prvky, které zobrazují řetězce v uživatelském rozhraní, budou muset být v mnoha případech širší, aby se na ně překlady vešly.In many cases, the labels and other elements that display the strings in your user interface will need to be wider to accommodate.

Další informace najdete v dokumentaci pro funkci Language.For more information, see the documentation for the Language function.

Formátování čísel, kalendářních dat a časůFormatting numbers, dates, and times

Čísla, kalendářní data a časy se v různých částech světa zapisují různým způsobem.Numbers, dates, and times are written in different formats in different parts of the world. Význam čárek, desetinných míst a pořadí měsíce, data a roku se liší místo od místa.The meaning of commas, decimals, and the order of month, date, and year vary from location to location.

Funkce Text formátuje čísla a kalendářní data pomocí jazykového nastavení uživatele.The Text function formats numbers and dates using the language setting of the user.

Funkce Text vyžaduje řetězec formátu, aby věděla, jak chcete číslo nebo kalendářní datum formátovat.Text requires a format string to know how you want to format the number or date. Tento řetězec formátu může mít jeden z těchto dvou tvarů:This format string can take one of two forms:

 • Globální výčetA global aware enumeration. Například Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ).For example, Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ). Tento vzorec naformátuje aktuální datum v příslušném formátu jazyka.This formula will format the current date in a language appropriate format. Jedná se o preferovaný způsob určení řetězce formátu.This is the preferred way to specify the format string.
 • Vlastní řetězec formátuA custom format string. Například Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ) zobrazí stejný text jako výčet při použití v jazyce en-US.For example, Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ) displays the same text as the enumeration when used in the language "en-US". Výhodou vlastního řetězce formátu je, že ho můžete zadat zcela podle svých představ.The advantage of the custom format string is that you can specify exactly what you want.

Řetězec [$-En US] na začátku vlastního řetězce formátu informuje funkci Text, v jakém jazyce se má vlastní řetězec formátu interpretovat.The "[$-en-US]" on the front of the custom format string tells Text in which language to interpret the custom format string. Tato část se tam vloží za vás a její výchozí hodnotou je jazyk vytváření obsahu.This is inserted for you and defaults to your authoring language. Obvykle není potřeba ji měnit.Normally you will not need to change this. Je užitečné, když tvůrci používající různé jazyky upravují tu stejnou aplikaci.It is useful when authors from different languages are editing the same app.

Třetí argument funkce Text určuje, jaký jazyk se má použít pro výsledky funkce.The third argument to Text specifies which language to use for the result of the function. Výchozí hodnotou je nastavení jazyka aktuálního uživatele.The default is the language setting of the current user.

Další informace najdete v dokumentaci pro funkci Text.For more information, see the documentation for the Text function.

Čtení čísel, kalendářních dat a časůReading numbers, dates, and times

Existují čtyři funkce pro čtení čísel, kalendářních dat a časů zadaných uživatelem:There are four functions for reading numbers, dates, and times provided by the user:

 • Value: Převede číslo v textovém řetězci na číselnou hodnotu.Value: Converts a number in a text string to a number value.
 • DateValue: Převede hodnotu kalendářního data v textovém řetězci na hodnotu data a času.DateValue: Converts a date value in a text string to a date/time value. Jakýkoli čas zadaný v textovém řetězci se ignoruje.Any time specified in the text string is ignored.
 • TimeValue: Převede hodnotu času v textovém řetězci na hodnotu data a času.TimeValue: Converts a time value in a text string to a date/time value. Jakékoli kalendářní datum zadané v textovém řetězci se ignoruje.Any date specified in the text string is ignored.
 • DateTimeValue: Převede hodnotu kalendářního data a času v textovém řetězci na hodnotu data a času.DateTimeValue: Converts a date and time value in a text string to a date/time value.

Pokud jste použili Excel, všechny tyto funkce jsou zkombinované v jedné funkci Value.If you have used Excel, all of these functions are combined in the single Value function. Zde jsou rozdělené, protože PowerApps má samostatné typy pro hodnoty data a času a čísla.They are broken out here since PowerApps has separate types for date/time values and numbers.

Všechny tyto funkce mají stejné argumenty:All of these functions have the same arguments:

 • Řetězec, povinné: Řetězec zadaný uživatelem.String, required: A string from the user. Řetězec se například zadá do ovládacího prvku Textové zadání a čte se z ovládacího prvku s vlastností Text.For example a string types into a Text input control and read from the control with the Text property.
 • Jazyk, volitelné: Jazyk, ve kterém se má Řetězec interpretovat.Language, optional: The language in which to interpret the String. Ve výchozím nastavení se jedná o nastavení jazyka uživatele.By default, the language setting of the user.

Příklad:For example:

 • Value( "12,345.678", "en-US" ) nebo Value( "12,345.678" ) vrátí, pokud poloha odpovídá jazyku uživatele en-US, číslo 12345.678 připravené pro výpočty.Value( "12,345.678", "en-US" ) or Value( "12,345.678" ) when located where "en-US" is the user's language returns the number 12345.678, ready for calculations.
 • DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) nebo DateValue( "1/2/01" ) vrátí, pokud poloha odpovídá jazyku uživatele es-ES, hodnotu data a času February 1, 2001 půlnoc.DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) or DateValue( "1/2/01" ) when located where "es-ES" is the user's language returns the date/time value February 1, 2001 at midnight.
 • TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) nebo DateValue( "11:43:02" ) vrátí, pokud poloha odpovídá jazyku uživatele fr-FR, hodnotu data a času January 1, 1970 v 11:43:02.TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) or DateValue( "11:43:02" ) when located where "fr-FR" is the user's language returns the date/time value January 1, 1970 at 11:43:02.
 • TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) nebo DateValue( "11:43:02" ) vrátí, pokud poloha odpovídá jazyku uživatele de-DE, hodnotu data a času February 1, 2001 v 11:43:02.TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) or DateValue( "11:43:02" ) when located where "de-DE" is the user's language returns the date/time value February 1, 2001 at 11:43:02.

Další informace najdete v dokumentaci pro funkce Value a DateValue, TimeValue a DateTimeValue a tématech o práci s kalendářními daty a časy.For more information, see the documentation for the Value and DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions and working with dates and times.

Informace o kalendáři a hodináchCalendar and Clock information

Funkce Calendar a Clock poskytují informace o kalendáři a hodinách pro aktuální jazyk uživatele.The Calendar and Clock functions provide calendar and clock information for the user's current language.

Mimo jiné je můžete použít k získání ovládacího prvku rozevíracího seznamu se seznamem voleb.Among other things, use these functions to provide a Dropdown control with a list of choices.

Další informace najdete v dokumentaci pro funkce Calendar a Clock.For more information, see the documentation for the Calendar and Clock functions.