Kontrolelementerne Eksportér og Importér i PowerAppsExport control and Import control in PowerApps

Kontrolelementer til at eksportere data til en lokal fil og derefter importere dataene til en anden app i PowerApps.Controls for exporting data to a local file and then importing that data into another app in PowerApps.

BeskrivelseDescription

Hvis du vil oprette mere end én app, der bruger de samme data, men ikke vil dele disse data uden for disse apps, kan du eksportere dem og importere dem ved hjælp af kontrolelementerne Eksportér og Importér.If you want to create more than one app that uses the same data but not share that data outside those apps, you can export it and import it by using an Export control and an Import control. Når du eksporterer data, opretter du en komprimeret fil, som du kan kopiere til en anden computer, men du kan ikke læse den i et andet program end PowerApps.When you export data, you create a compressed file that you can copy to another machine, but you can't read it in any program other than PowerApps.

AdvarselWarning

Aktivering af denne funktion i din app kan resultere i sikkerhedsproblemer og datalækage.Enabling this functionality in your app may expose it to security vulnerabilities and data leakage. Det anbefales at informere brugerne om kun at importere kendte filer, der er tillid til, og kun eksportere data, der hverken er fortrolige eller følsomme.It is recommended to advise users to import only recognized and trusted files and only export data that is not confidential or sensitive.

Vigtige egenskaberKey properties

Data – navnet på en samling, som du vil eksportere til en lokal fil.Data – The name of a collection that you want to export to a local file.

 • Egenskaben Data er tilgængelig for kontrolelementet Eksportér, men ikke kontrolelementet Importér.The Data property is available for an Export control but not an Import control.

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Yderligere egenskaberAdditional properties

Align – placeringen af teksten i forhold til det vandrette midtpunkt i dets kontrolelement.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – farven på tekst i et kontrolelement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – farven på tekst i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, hvis dets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Font – navnet på serien af skrifttyper, som tekst vises i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – vægten af tekst i et kontrolelement: fed, halvfed, normal eller tyndere.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på teksten.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – om teksten i et kontrolelement er kursiv eller ej.Italic – Whether the text in a control is italic.

Padding – afstanden mellem teksten på knappen Importér eller Eksportér og kanterne af knappen.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – farven på teksten i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – baggrundsfarven i et kontrolelement, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft – i hvor høj grad, det nederste venstre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – i hvor høj grad, det nederste højre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – i hvor høj grad, det øverste venstre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – i hvor høj grad, det øverste højre hjørne af et kontrolelement er afrundet.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Size – skriftstørrelsen på teksten i et kontrolelement.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – om en linje vises gennem den tekst, der vises i et kontrolelement.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Text – tekst, der vises i et kontrolelement, eller som brugeren indtaster i et kontrolelement.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Underline – om en linje vises under den tekst, der vises i et kontrolelement.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign – placeringen af tekst i et kontrolelement i forhold til den lodrette centrering af kontrolelementet.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

EksempelExample

 1. Tilføj kontrolelementet Knap, og angiv dets egenskab OnSelect til denne formel:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(Products, {Name:"Europa", Price:"10.99"}, {Name:"Ganymede", Price:"12.49"}, {Name:"Callisto", Price:"11.79"})ClearCollect(Products, {Name:"Europa", Price:"10.99"}, {Name:"Ganymede", Price:"12.49"}, {Name:"Callisto", Price:"11.79"})

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen ClearCollect eller andre funktioner?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 2. Tryk på F5, klik eller tryk på kontrolelementet Knap, og tryk derefter på Esc.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.
 3. Tilføj kontrolelementet Eksportér, og angiv dets egenskab Data til Produkter.Add an Export control, and set its Data property to Products.
 4. Tryk på F5, klik eller tryk på kontrolelementet Eksportér, og angiv derefter navnet på den fil, du vil eksportere dataene til.Press F5, click or tap the Export control, and then specify the name of the file into which you want to export the data.
 5. Klik eller tryk på Gem, og tryk derefter på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.Click or tap Save, then press Esc to return to the default workspace.
 6. I en ny eller eksisterende app skal du tilføje et kontrolelement af typen Importér, navngive det MyData og angive egenskaben OnSelect til denne formel:In a new or existing app, add an Import control, name it MyData, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(ImportedProducts, MyData.Data)Collect(ImportedProducts, MyData.Data)
 7. Tryk på F5, klik eller tryk på MyData, klik eller tryk på den fil, du eksporterede, og klik eller tryk derefter på Åbn.Press F5, click or tap MyData, click or tap the file that you exported, and then click or tap Open.
 8. Tryk på Esc, klik eller tryk på Samlinger i menuen Filer, og bekræft, at den aktuelle app har de data, som du eksporterede.Press Esc, click or tap Collections on the File menu, and confirm that the current app has the data that you exported.