Kontrolelementet Slider i PowerAppsSlider control in PowerApps

Et kontrolelement, som brugeren kan anvende til at angive en værdi ved at trække i et håndtag.A control with which the user can specify a value by dragging a handle.

BeskrivelseDescription

Brugeren kan angive en værdi mellem en minimum- og maksimumværdi, som du angiver, ved at trække i håndtaget på en skyder fra venstre mod højre eller op og ned afhængigt af den retning, du vælger.The user can indicate a value, between a minimum and a maximum value that you specify, by dragging the handle of a slider left-right or up-down, depending on the direction that you choose.

Vigtige egenskaberKey properties

Default – kontrolelementets oprindelige værdi, før det ændres af brugeren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Max – den maksimale værdi, som brugeren kan angive med en skyder eller i en bedømmelse.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating.

Min – den minimale værdi, som brugeren kan angive med en skyder.Min – The minimum value to which the user can set a slider.

Value – værdien af et inputkontrolelement.Value – The value of an input control.

Yderligere egenskaberAdditional properties

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tykkelsen af kontrolelementets kant, når det har tastaturfokus.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

DisplayMode – bestemmer, om kontrolelementet tillader brugerinput (Edit), kun viser data (View) eller er deaktiveret (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – farven på et kontrolelements kant, hvis kontrolelementets egenskab DisplayMode er angivet til Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

HandleActiveFill – farven på håndtaget til en skyder, mens brugeren ændrer dens værdi.HandleActiveFill – The color of the handle for a slider as the user changes its value.

HandleFill – farven på håndtaget (det element, der kan flyttes) i et til/fra- eller skyderkontrolelement.HandleFill – The color of the handle (the element that changes position) in a toggle or slider control.

HandleHoverFill – farven på håndtaget til en skyder, når brugeren holder markøren over det.HandleHoverFill – The color of the handle in a slider when the user keeps the mouse pointer on it.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren holder musemarkøren på kontrolelementet.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

Layout – om brugeren ruller gennem et galleri eller justerer en skyder fra top til bund (Vertical) eller fra venstre mod højre (Horizontal).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

OnChange – bestemmer, hvordan appen reagerer, når brugeren ændrer værdien for et kontrolelement (fx ved at justere en skyder).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – hvordan appen reagerer, når brugeren trykker eller klikker på et kontrolelement.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor – farven på et kontrolelements kant, når brugeren trykker eller klikker på kontrolelementet.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

RailFill – baggrundsfarven på rektanglet i et til/fra-kontrolelement, når dets værdi er false, eller farven på linjen til højre for håndtaget i et skyderkontrolelement.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

RailHoverFill – baggrundsfarven på rektanglet i et til/fra-kontrolelement, når dets værdi er False, og du holder markøren over det, eller farven på linjen til højre for håndtaget i et skyderkontrolelement, når du holder markøren over det.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

ReadOnly – om en bruger kan ændre værdien for et kontrolelement med en skyder eller bedømmelse.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control.

Reset – angiver, om et kontrolelement nulstilles til standardværdien.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowValue – om værdien for en skyder eller bedømmelse vises, når brugeren ændrer den pågældende værdi eller holder markøren over kontrolelementet.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control.

TabIndex – tilpasser tabulatorrækkefølgen af kontrolelementer på kørselstidspunktet, når den er indstillet til en værdi forskellig fra nul.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – forklarende tekst, der vises, når brugeren placerer markøren over et kontrolelement.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

ValueFill – baggrundsfarven på rektanglet i et til/fra-kontrolelement, når dets værdi er True, eller farven på linjen til venstre for håndtaget i et skyderkontrolelement.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

ValueHoverFill – baggrundsfarven på rektanglet i et til/fra-kontrolelement, når dets værdi er true, og du holder markøren over det, eller farven på linjen til venstre for håndtaget i et skyderkontrolelement, når du holder markøren over det.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Sum( Value1, Value2 )Sum( Value1, Value2 )

EksempelExample

 1. Tilføj en knap, og angive dens OnSelect-egenskab til denne formel:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Ved du ikke, hvordan du tilføjer, navngiver og konfigurerer et kontrolelement?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Vil du gerne have flere oplysninger om funktionen ClearCollect eller andre funktioner?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 2. Tryk på F5, vælg knappen, og tryk derefter på Esc.Press F5, select the button, and then press Esc.
 3. Tilføj et kontrolelement af typen Slider, flyt det ned under knappen, og navngiv det MinPopulation.Add a slider, move it below the button, and name the slider MinPopulation.
 4. Angiv egenskaben Max til 5000000 og egenskaben Min til 1000000.Set the slider's Max property to 5000000 and its Min property to 1000000.
 5. Tilføj et kontrolelement af typen Text gallery i lodret/stående retning, flyt det ned under skyderen, og angiv egenskaben Items til denne formel:Add a text gallery in vertical/portrait orientation, move it below the slider, and set the gallery's Items property to this formula:
  Filter (CityPopulations, Population > MinPopulation)Filter(CityPopulations, Population > MinPopulation)
 6. I det første element i galleriet skal du angive egenskaben Text for den øverste etiket til ThisItem.City og angive egenskaben Text for den nederste etiket til denne formel:In the first item of the gallery, set the Text property of the top label to ThisItem.City, and set the Text property of the bottom label to this formula:
  Text(ThisItem.Population, "##,###")Text(ThisItem.Population, "##,###")
 7. Tryk på F5, og juster derefter MinPopulation, så den kun viser de byer, der har flere indbyggere end den værdi, du angiver.Press F5, and then adjust MinPopulation to show only those cities that have a population that's greater than the value that you specify.
 8. Tryk på Esc for at vende tilbage til standardarbejdsområdet.To return to the default workspace, press Esc.