Forstå datakortUnderstand data cards

Kontrolelementer af typen Card er byggestenene til kontrolelementerne Edit form og Display form.Card controls are the building blocks of the Edit form and Display form controls. Formen repræsenterer hele posten, og hvert kort repræsenterer et enkelt felt i posten.The form represents the entire record, and each card represents a single field of that record.

Du kan lettest interagere med kort i ruden til højre, når du har valgt et formularkontrolelement i designarbejdsområdet.You can interact with cards most easily in the right-hand pane after you select a form control in the design workspace. I denne rude kan du vælge, hvilke felter der skal vises, hvordan du får dem vist, og hvilken rækkefølge de skal vises i.In that pane, you can choose which fields to show, how to show each field, and in what order to show them. Dette eksempel viser et kontrolelement af typen Edit form i en app, der er bygget fra en SharePoint-liste med navnet Assets.This example shows an Edit form control in an app built from a SharePoint list that's named Assets.

Hvis du vil i gang med kortene, skal du se under Tilføj en formular og Om dataformularer.To get started with cards, see add a form and understand data forms. I resten af dette emne er der flere detaljer om, hvordan kort arbejder, og hvordan du kan tilpasse eller endda oprette dine egne.The remainder of this topic goes into more detail about how cards work and how you can customize or even create your own.

Foruddefinerede kortPredefined cards

I PowerApps tilbydes et foruddefineret sæt kort til strenge, tal og andre datatyper.PowerApps offers a predefined set of cards for strings, numbers, and other data types. I ruden til højre kan du se de tilgængelige variationer og ændre det kort, der bruges til et felt:In the right-hand pane, you can see the variations available and change the card used for a field:

I dette eksempel er der valgt et tekstkort med en enkelt linje, men URL-adressens tekst er længere end det, der kan vises på en enkelt linje.In this example, a single-line text card is selected, but the URL's text is longer than can be shown on a single line. Lad os ændre dette til et tekstkort med flere linjer for at give brugerne mere plads at redigere på:Let's change this to a multi-line text card to give our users more room to edit:

Flere felter i denne datakilde vises ikke, men du kan få vist eller skjule et felt ved at markere afkrydsningsfeltet for det.Several fields of this data source aren't being shown, but you can show or hide a field by selecting its checkbox. Dette eksempel illustrerer, hvordan du får vist feltet SecurityCode.This example illustrates how to show the SecurityCode field.

Tilpas et kortCustomize a card

Kort indeholder andre kontrolelementer.Cards comprise other controls. I et kontrolelement af typen Edit form angiver brugeren data i et standardkontrolelement af typen Text input, som du tilføjer fra fanen Insert.In an Edit form control, the user enters data in a standard Text input control that you add from the Insert tab.

Lad os gennemgå et eksempel på, hvordan du ændrer et korts udseende ved at redigere kontrolelementerne i det.Let's walk through an example of how to change a card's appearance by manipulating controls in it.

  1. Lad os først os vende tilbage til det kort, vi indsatte for nylig for feltet SecurityCode.First, let's return to the card that we inserted most recently, for the SecurityCode field. Vælg kortet ved at klikke eller trykke på det én gang:Select this card by clicking or tapping it once:

  2. Vælg kontrolelementet Text input på kortet ved at klikke eller trykke på selve inputkontrolelementet.Select the Text input control inside the card by clicking or tapping the input control itself.

  3. Flyt dette kontrolelement på kortet ved at trække i markeringsboksen, og rediger størrelsen på kontrolelementet ved at trække i håndtagene langs kanten af markeringsboksen:Move this control within the card by dragging the selection box, and resize the control by dragging the handles along the edge of the selection box:

Du kan ændre størrelsen på, flytte og foretage andre ændringer af kontrolelementer inden i et kort, men du kan ikke slette kortet uden at låse det op først.You can resize, move, and make other modifications to controls within a card, but you can't delete it without unlocking it first.

Lås et kort opUnlock a card

Ud over at indeholde kontrolelementer er kort i sig selv kontrolelementer, der har egenskaber og formler lige som alle andre kontrolelementer.In addition to containing controls, cards themselves are controls that have properties and formulas just like any other control. Når du vælger at få vist et felt i en formular, oprettes kortet automatisk for dig i ruden til højre, og de nødvendige formler genereres.When you choose to display a field on a form, the right-hand pane automatically creates the card for you and generates the needed formulas. Vi kan se formlerne på fanen Advanced i ruden til højre:We can see these formulas in the Advanced tab of the right-hand pane:

Vi kan straks se en af de vigtigste egenskaber for kortet: egenskaben DataField.We immediately see one of the most important properties of the card: the DataField property. Denne egenskab angiver, hvilket felt i datakilden brugeren ser og kan redigere på kortet.This property indicates which field of the data source the user sees and can edit in this card.

På fanen Advanced angiver banner foroven, at egenskaberne for dette kort er låst.On the Advanced tab, the banner at the top indicates that the properties of this card are locked. Et låseikon vises også ud for egenskaberne DataField, DisplayName og Required.A lock icon also appears next to the DataField, DisplayName, and Required properties. Disse formler blev oprettet i ruden til højre, og låsen forhindrer, at egenskaberne ændres utilsigtet.The right-hand pane created these formulas, and the lock prevents accidental changes to these properties.

Klik eller tryk på banneret øverst for at låse kortet op, så du kan ændre disse egenskaber:Click or tap the banner at the top to unlock the card so that you can modify these properties:

Lad os ændre DisplayName ved at indsætte et mellemrum mellem Asset og ID.Let's modify the DisplayName to put a space between Asset and ID. Ved at foretage denne ændring, ændrer vi det, der blev genereret for os.By making this change, we're altering what was generated for us. Dette kort har en anden etiket i ruden til højre:In the right-hand pane, this card has a different label:

Vi har nu taget kontrol over dette kort, og vi kan ændre det yderligere, så det passer til vores behov.We've now taken control over this card and can modify it further to fit our need. Vi har dog mistet muligheden for at ændre kortet fra én præsentation til en anden (f.eks. tekst med en enkelt linje til tekst med flere linjer), som vi gjorde tidligere.But we've lost the ability to change the card from one representation to another (for example, single-line text to multi-line text) as we did before. Vi har ændret det foruddefinerede kortet til et "brugerdefineret kort", som vi nu har kontrol over.We've transformed the predefined card into a "custom card" that we now control.

Vigtigt

Du kan ikke låses et kort igen, hvis du låser det op.You can't relock a card if you unlock it. Hvis du vil låse et kort igen, skal du fjerne det og indsætte det igen i ruden til højre.To get a card back to a locked state, remove it, and reinsert it in the right-hand pane.

Du kan ændre udseendet på og funktionaliteten af et ulåst kort på en række forskellige måder, f.eks. ved at tilføje og slette kontrolelementer i det.You can change the appearance and behavior of an unlocked card in a variety of ways, such as adding and deleting controls within it. Du kan f.eks. tilføje en stjerne fra menuen Icons på fanen Insert.For example, you can add a star shape from the Icons menu on the Insert tab.

Stjernen er nu en del af kortet og følger med det. Hvis du f.eks. omarrangerer kortene i formularen.The star is now a part of the card and will travel with it if, for example, you reorder the cards within the form.

I et andet eksempel kan du låse kortet ImageURL op og derefter føje kontrolelementet Image til det fra fanen Insert:As another example, unlock the ImageURL card, and then add an Image control to it from the Insert tab:

På formellinjen skal du angive egenskaben Image til TextBox for dette kontrolelement.Text, hvor TextBox er navnet på kontrolelementet Text input, der indeholder URL-adressen:In the formula bar, set the Image property of this control to TextBox.Text, where TextBox is the name of the Text input control that holds the URL:

Tip

Tryk på Alt-tasten for at få vist navnet på hvert enkelt kontrolelement.Press the Alt key to show the name of each control.

Nu kan vi se billederne og redigere deres URL-adresser.And now we can see the images and edit their URLs. Bemærk, at vi kunne have brugt Parent.Default som egenskaben Image, men det ville ikke have opdateret den, hvis brugeren ændrede URL-adressen.Note that we could have used Parent.Default as the Image property, but it wouldn't have updated if the user changed the URL.

Vi kan gøre det samme på det andet skærmbillede i denne app, hvor vi bruger et kontrolelement af typen Display form til at få vist detaljerne for en post.We can do the same thing on the second screen of this app, where we use a Display form control to display the details of a record. I dette tilfælde vil vi måske skjule etiketten (angive egenskaben Visible for etiketten ikke kortet, til false), da brugeren ikke redigerer URL-adressen på denne skærm:In this case, we may want to hide the label (set the Visible property of the label, not the card, to false) because the user won't edit the URL on that screen:

Interager med en formularInteract with a form

Når du låser et kort op, kan du ændre, hvordan det interagerer med den formular, der indeholder det.After you unlock a card, you can change how it interacts with the form that contains it.

Nedenfor er nogle retningslinjer for, hvordan kontrolelementer skal arbejde med deres kort, og hvordan kortene skal arbejde med formularen.Below are some guidelines for how controls should work with their card and how the cards should work with the form. Disse er kun retningslinjer.These are only guidelines. Som med alle kontrolelementer i PowerApps, kan du oprette formler, der refererer til et andet kontrolelement i PowerApps, og det gælder også for kort og kontrolelementer på kortene.As with any control in PowerApps, you can create formulas that reference any other control in PowerApps, and that's no less true for cards and controls within cards. Vær kreativ: Du kan oprette en app på mange måder.Be creative: you can create an app in many ways.

Egenskaben DataFieldDataField property

Den vigtigste egenskab på kortet er egenskaben DataField.The most important property on the card is the DataField property. Denne egenskab styrer validering, hvilket felt der opdateres, og andre aspekter af kortet.This property drives validation, what field is updated, and other aspects of the card.

Indgående oplysningerInformation flowing in

Som det er tilfældet med en objektbeholder, gør formularen ThisItem tilgængelig for alle kort i den.As a container, the form makes ThisItem available to all cards within it. Denne post indeholder alle felterne for den aktuelle post, der skal arbejdes med.This record contains all of the fields for the current record of interest.

Egenskaben Default for hvert kort, skal angives til ThisItem.FieldName.The Default property of every card should be set to ThisItem.FieldName. Under visse omstændigheder vil du måske transformere denne værdi ved indgående oplysninger.Under certain circumstances, you might want to transform this value on the way in. Du vil måske formatere en streng eller oversætte værdien fra ét sprog til et andet.For example, you might want to format a string or translate the value from one language to another.

Hvert kontrolelement på kortet skal referere til Parent.Default for at komme til feltets værdi.Each control within the card should reference Parent.Default to get at the field's value. Denne strategi giver en grad af indkapsling for kortet, så egenskaben Default for kortet kan ændres, uden at kortets interne formler ændres.This strategy provides a level of encapsulation for the card so that the card's Default property can change without changing the internal formulas of the card.

Som standard tages egenskaberne DefaultValue og Required fra datakildens metadata baseret på egenskaben DataField.By default, DefaultValue and Required properties are taken from the data source's metadata based on the DataField property. Du kan tilsidesætte disse formler med din egen logik og integrere datakildens metadata vha. funktionen DataSourceInfo.You can override these formulas with your own logic, integrating the data source's metadata by using the DataSourceInfo function.

Udgående oplysningerInformation flowing out

Når brugeren har ændret en post vha. kontrolelementerne på kortene, gemmes ændringerne i datakilden vha. funktionen SubmitForm.After the user modifies a record by using controls in the cards, the SubmitForm function saves those changes to the data source. Når denne funktion kører, læser kontrolelementet i formularen værdierne for egenskaben DataField for hvert kort for at finde ud af, hvilket felt der skal ændres.When that function runs, the form control reads the values of each card's DataField property to know what field to change.

Kontrolelementet i formularen læser også værdien af egenskaben Update for hvert kort.The form control also reads the value of each card's Update property. Denne værdi gemmes i datakilden for dette felt.This value will be stored in the data source for this field. Det er her en anden transformering skal anvendes – måske for at tilbageføre den transformation, der blev anvendt i formlen Default på kortet.This is the place to apply another transform, perhaps to reverse the transform that was applied in the card's Default formula.

Egenskaben Valid drives af metadataene for datakilden på baggrund af egenskaben DataField.The Valid property is driven from the metadata of the data source, based on the DataField property. Den er også baseret på egenskaben Required, og om egenskaben Update indeholder en værdi.It's also based on the Required property and whether the Update property contains a value. Hvis værdien af egenskaben Update ikke er gyldig, viser egenskaben Error en brugervenlig fejlmeddelelse.If the value on the Update property isn't valid, the Error property provides a user-friendly error message.

Hvis egenskaben DataField for et kort er tom, er kortet kun en kontrolelementbeholder.If the DataField property of a card is blank, the card is just a container of controls. Egenskaberne Valid og Update deltager ikke, når formularen sendes.Its Valid and Update properties don't participate when the form is submitted.

Analyse af et eksempelDissecting an example

Lad os se på de kontrolelementer, der udgør et grundlæggende dataindtastningskort.Let's look at the controls that make up a basic data-entry card. Afstanden mellem kontrolelementerne er øget for at vise hvert element tydligere:The space between controls has been increased to show each more clearly:

Hold Alt-tasten nede for at få vist navnene på de kontrolelementer, der udgør dette kort:Hold down the Alt key to show the names of the controls that make up this card:

Der er fire kontrolelementer, der får kortet til at fungere:Four controls make this card work:

NavnName TypeType BeskrivelseDescription
TextRequiredStarTextRequiredStar Kontrolelementet LabelLabel control Viser en stjerne, der ofte bruges på formularerne til dataindtastning til at angive, at et felt er påkrævet.Displays a star, which is commonly used on data-entry forms to indicate that a field is required.
TextFieldDisplayNameTextFieldDisplayName Kontrolelementet LabelLabel control Viser det brugervenlige navn på dette felt.Displays the user-friendly name of this field. Dette navn kan afvige fra det, der står i datakildens skema.This name can differ from what is in the data source's schema.
InputTextInputText Kontrolelementet Input textInput text control Viser startværdien for feltet og tillader brugeren at ændre denne værdi.Displays the initial value of the field and allows the user to change that value.
TextErrorMessageTextErrorMessage Kontrolelementet LabelLabel control Viser brugeren en brugervenlig fejlmeddelelse, hvis der opstår et problem med validering.Displays a user-friendly error message to the user if a problem occurs with validation. Sikrer også, at feltet har en værdi, hvis den er påkrævet.Also ensures that the field has a value if one is required.

Hvis du vil udfylde disse kontrolelementer med data, kan deres egenskaber styres fra kortets egenskaber vha. disse vigtige formler.To populate these controls with data, their properties can be driven from the properties of the card, through these key formulas. Bemærk, at ingen af disse formler refererer til et bestemt felt.Note that none of these formulas refers to a specific field. I stedet kommer alle oplysningerne fra kortet.Instead, all information comes from the card.

Egenskab for kontrolelementetControl property FormelFormula BeskrivelseDescription
TextRequiredStar.VisibleTextRequiredStar.Visible Parent.RequiredParent.Required Stjernen vises kun, hvis feltet er krævet.The star appears only if the field is required. Der kræves en formel, der drives af dig eller metadataene for datakilden.Required is a formula that's driven by you or the metadata of the data source.
TextFieldDisplayName.TextTextFieldDisplayName.Text Parent.DisplayNameParent.DisplayName Kontrolelementet for tekstfeltet viser det brugervenlige navn, som du eller datakildens metadata angiver, og som fremgår af egenskaben DisplayName på kortet.The text-box control shows the user-friendly name, which you or the data source's metadata provides, and which is set on the card's DisplayName property.
InputText.DefaultInputText.Default Parent.DefaultParent.Default I kontrolelementet for tekstinput vises værdien af feltet fra datakilden først, som angivet af kortets standardværdi.The text-input control initially shows the value of the field from the data source, as provided by the card's default value.
TextErrorMessage.TextTextErrorMessage.Text Parent.ErrorParent.Error Hvis der opstår problemer med validering, angives en relevant fejlmeddelelse af egenskaben Error.If a validation problem occurs, the card's Error property provides an appropriate error message.

Vi har følgende vigtige formler til at trække oplysninger ud af disse kontrolelementer og skubbe dem tilbage til datakilden:To pull information out of these controls and push it back into the data source, we have the following key formulas:

Navn på kontrolelementControl name FormelFormula BeskrivelseDescription
DataCard.DataFieldDataCard.DataField "ApproverEmail""ApproverEmail" Navnet på det felt, som brugeren kan få vist og redigere på dette kort.The name of the field that the user can display and edit in this card.
DataCard.UpdateDataCard.Update InputText.TextInputText.Text Værdien for validering og tilbageskubning til datakilden, når SubmitForm køres.The value to validate and push back into the data source when SubmitForm runs.