Kontrolelementer til visning og redigering af en formular i PowerAppsEdit form and Display form controls in PowerApps

Få vist, rediger og opret en post i en datakilde.Display, edit, and create a record in a data source.

BeskrivelseDescription

Hvis du tilføjer et kontrolelement til visning af en formular, kan brugeren få vist alle felter i en post eller kun de felter, du angiver.If you add a Display form control, the user can display all fields of a record or only the fields that you specify. Hvis du tilføjer et kontrolelement til redigering af en formular, kan brugeren redigere disse felter, oprette en post og gemme ændringerne i en datakilde.If you add an Edit form control, the user can edit those fields, create a record, and save those changes to a data source.

Eksempel på formular og kontrolelementerne til visning af formularer

Hvis du tilføjer et gallerikontrolelement, kan du konfigurere det til at vise en tabel i en datakilde og derefter konfigurerer en formular, der viser den post, som brugeren vælger i galleriet.If you add a Gallery control, you can configure it to show a table in a data source and then configure a form to show whichever record the user selects in the gallery. Du kan også tilføje et eller flere knapkontrolelementer, som brugeren kan vælge for at gemme ændringer, annullere ændringer og oprette en post.You can also add one or more Button controls that the user can select to save edits, cancel edits, and create a record. Når du bruger kontrolelementer sammen, kan du oprette en komplet løsning.By using controls together, you can create a complete solution.

Valg af postRecord selection

For begge typer formularer skal du angive egenskaben DataSource til en tabel med poster og angive formularens egenskab Item til at vise en bestemt post i tabellen.For either type of form, you set its DataSource property to a table of records, and you set the form's Item property to show a specific record in that table. Du kan for eksempel angive egenskaben Items for en formular til egenskaben SelectedItem for et gallerikontrolelement.For example, you can set the Item property of a form to the SelectedItem property of a Gallery control. Når brugeren vælger en post i galleriet, vises den samme post i formularen, bortset fra at der kan vises flere felter i formularen.When the user selects a record in the gallery, the same record appears in the form, except that the form can show more fields. Hvis brugeren vender tilbage til galleriet og vælger en anden post, ændres egenskaben SelectedItem for galleriet.If the user returns to the gallery and selects a different record, the SelectedItem property of the gallery changes. Denne ændring opdaterer egenskaben Items for formularen, som derefter viser den nyligt valgte post.This change updates the Item property of the form, which then shows the newly selected record.

Hvert formularkontrolelement indeholder et eller flere kortkontrolelementer.Each form control contains one or more Card controls. Ved at angive egenskaben DataField for et kort kan du angive, hvilket felt det pågældende kort viser og andre oplysninger.By setting the DataField property of a card, you specify which field that card shows and other details.

Opret en postCreate a record

Når et kontrolelement til redigering af en formular er i tilstanden Edit (Rediger), kan brugeren opdatere den post, der er angivet i formularens egenskab Items.When an Edit form control is in Edit mode, the user can update the record that's specified in the form's Item property. Egenskaben Mode returnerer på den måde Edit (Rediger).If inspected, the Mode property returns Edit.

Når et kontrolelement til redigering af en formular er i tilstanden New (Ny), ignoreres egenskaben Items dog.When an Edit form control is in New mode, however, the Item property is ignored. Der vises ikke en eksisterende post i formularen. I stedet for stemmer værdierne i hvert felt overens med standardværdierne for den datakilde, du konfigurerede formularen med.The form doesn't show an existing record; instead, the values in each field match the default values of the data source with which you configured the form. Funktionen NewForm medfører, at en formular skifter til denne tilstand.The NewForm function causes a form to switch to this mode.

Du kan f.eks. angive egenskaben Text for en knap for at få vist New (Ny) og egenskaben OnSelect til en formel, der omfatter funktionen NewForm.For example, you can set the Text property of a button to show New and its OnSelect property to a formula that includes the NewForm function. Hvis brugeren vælger den pågældende knap, skifter formularen til tilstanden New (Ny), så brugeren kan oprette en post, der starter med kendte værdier.If the user selects that button, the form switches to New mode so that the user can create a record starting with known values.

En formular skifter tilbage til tilstanden Edit (Rediger), hvis funktionen ResetForm eller funktionen SubmitForm kører korrekt.A form switches back to Edit mode if either the ResetForm function runs or the SubmitForm function runs successfully.

 • Du kan angive egenskaben Text for en knap for at få vist Cancel (Annuller) og dens egenskab OnSelect til en formel, der omfatter funktionen ResetForm.You can set the Text property of a button to show Cancel and its OnSelect property to a formula that includes the ResetForm function. Hvis brugeren vælger den pågældende knap, slettes igangværende ændringer, og værdierne i formularen stemmer endnu engang overens med standardværdierne for datakilden.If the user selects that button, any changes in progress are discarded, and the values in the form, once again, match the default values of the data source.
 • Du kan angive egenskaben Text for en knap for at få vist Save changes (Gem ændringer) og dens egenskab OnSelect til en formel, der omfatter funktionen SubmitForm.You can set the Text property of a button to show Save changes and its OnSelect property to a formula that includes the SubmitForm function. Hvis brugeren vælger den pågældende knap, og datakilden opdateres, nulstilles værdierne i formularen til standardværdierne for datakilden.If the user selects that button and the data source is updated, the values in the form are reset to the default values of the data source.

Gem ændringerSave changes

Hvis du opretter en knap til lagring af ændringer, som er beskrevet i det forrige afsnit, kan brugeren oprette eller opdatere en post og derefter vælge knappen for at gemme disse ændringer i datakilden.If you create a Save changes button as the previous section describes, the user can create or update a record and then select that button to save those changes to the data source. Du kan i stedet for konfigurere et billedkontrolelement eller nogle andre kontrolelementer til at udføre den samme opgave, så længe du konfigurerer det pågældende kontrolelement med funktionen SubmitForm.You could, instead, configure an Image control or some other control to perform the same task, as long as you configure that control with the SubmitForm function. I alle tilfælde giver egenskaberne Error, ErrorKind, OnSuccess og OnFailure en tilbagemelding om resultatet.In any case, the Error, ErrorKind, OnSuccess, and OnFailure properties provide feedback on the outcome.

Når funktionen SubmitForm kører, validerer den først de data, som brugeren vil sende.When the SubmitForm function runs, it first validates the data that user wants to submit. Hvis et obligatorisk felt ikke indeholder en værdi, eller en anden værdi ikke svarer til en betingelse, angives egenskaberne ErrorKind, og formlen OnFailure kører.If a required field doesn't contain a value or another value doesn't conform to some other constraint, the ErrorKind properties are set, and the OnFailure formula runs. Du kan konfigurere knappen Save changes (Gem ændringer) eller et andet kontrolelement, så brugeren kun kan vælge kontrolelementet, hvis dataene er gyldige (dvs. hvis egenskaben Valid for formularen er true).You can configure the Save changes button or other control so that the user can select it only if the data is valid (that is, if the Valid property of the form is true). Bemærk, at brugeren ikke alene skal løse problemet, men også vælge knappen Save changes (Gem ændringer) igen (eller kassere ændringerne ved at vælge en knap til annullering, som beskrevet tidligere) for at nulstille egenskaberne Error og ErrorKind.Note that the user must not only correct the problem but also select the Save changes button again (or discard the changes by selecting a Cancel button, as described earlier) to reset the Error and ErrorKind properties.

Hvis dataene består valideringen, sender SubmitForm dem til datakilden, hvilket kan tage lidt tid, afhængigt af netværksventetid.If the data passes validation, SubmitForm sends it to the data source, which can take some time depending on network latency.

 • Hvis afsendelsen lykkes, ryddes egenskaben Error, egenskaben ErrorKind angives til ErrorKind.None, og formlen OnSuccess kører.If the submission succeeds, the Error property is cleared, the ErrorKind property is set to ErrorKind.None, and the OnSuccess formula runs. Hvis brugeren oprettede en post (dvs. hvis formularen tidligere var i tilstanden New (Ny)), skifter formularen til tilstanden Edit (Rediger), så brugeren kan redigere den nyoprettede post eller en anden.If the user created a record (that is, if the form was previously in New mode), the form is switched to Edit mode so that the user can edit the newly created record or a different one.
 • Hvis afsendelsen mislykkes, indeholder egenskaben Error en brugervenlig fejlmeddelelse fra datakilden, der forklarer problemet.If the submission fails, the Error property contains a user-friendly error message from the data source, explaining the problem. Egenskaben ErrorKind angives korrekt, afhængigt af problemet, og formlen OnFailure kører.The ErrorKind property is set appropriately, depending on the issue, and the OnFailure formula runs.

Visse datakilder kan registrere, når to personer forsøger at opdatere den samme post på samme tid. I dette tilfælde angives ErrorKind til ErrorKind.Conflict, og løsningen er at opdatere datakilden med den anden brugers ændringer og anvende den ændring, som denne bruger har fortaget, igen.Some data sources can detect when two people try to update the same record at the same time In this case, ErrorKind is set to ErrorKind.Conflict, and the remedy is to refresh the data source with the other user's changes and reapply the change made by this user.

Tip

Hvis du tilbyder en annulleringsknap i formularen, så brugeren kan annullere igangværende ændringer, skal du føje funktionen ResetForm til knappens egenskab OnSelect, selvom denne egenskab også indeholder funktionen Navigate til at ændre skærmbilleder.If you offer a Cancel button on your form so that the user can abandon changes in progress, add the ResetForm function to the button's OnSelect property even that property also contains a Navigate function to change screens. I modsat fald bevarer formularen brugerens ændringer.Otherwise, the form will retain the user's changes.

LayoutLayout

Kort placeres som standard i en enkelt kolonne for telefonapps og i tre kolonner for tabletapps.By default, cards are placed in a single column for phone apps and three columns for tablet apps. Du kan angive, hvor mange kolonner en formular har, og om kort skal fastgøres til dem, når du konfigurerer formularen.You can specify how many columns a form has and whether cards should snap to them as you configure the form. Disse indstillinger vises ikke som egenskaber, fordi de kun bruges til at angive egenskaberne X, Y og Width for kortene.These settings aren't exposed as properties because they're used only to set the X, Y, and Width properties of the cards.

Du kan finde flere oplysninger under Forstå dataformularlayout.For more information, see Understand data form layout.

Vigtige egenskaberKey properties

DataSource – den datakilde, der indeholder den post, som brugeren vil få vist, redigere eller oprette.DataSource – The data source that contains the record that the user will show, edit, or create.

 • Hvis du ikke angiver denne egenskab, kan brugeren ikke få vist, redigere eller oprette en post, og der fremgår ingen ekstra metadata eller validering.If you don't set this property, the user can't show, edit, or create a record, and no additional metadata or validation is provided.

DefaultMode – formularkontrolelementets oprindelige tilstand.DefaultMode - The initial mode of the form control. Se beskrivelsen af Mode nedenfor for de acceptable værdier og deres betydning.See the description of Mode below for the acceptable values and their meanings.

DisplayMode – den tilstand, der skal bruges til datakort og kontrolelementer i formularkontrolelementet.DisplayMode - The mode to use for data cards and controls within the form control.

Er baseret på egenskaben Mode og kan ikke angives separat:Derived from the Mode property based and cannot be set independently:

TilstandMode DisplayModeDisplayMode BeskrivelseDescription
FormMode.EditFormMode.Edit DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Datakort og kontrolelementer kan redigeres, klar til at acceptere ændringer af en post.Data cards and controls are editable, ready to accept changes to a record.
FormMode.NewFormMode.New DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Datakort og kontrolelementer kan redigeres, klar til at acceptere en ny post.Data cards and controls are editable, ready to accept a new record.
FormMode.ViewFormMode.View DisplayMode.ViewDisplayMode.View Datakort og kontrolelementer kan ikke redigeres og er ikke optimeret til visning.Data cards and controls are not editable and optimized for viewing.

Error – en brugervenlig fejlmeddelelse, der vises for denne formular, når funktionen SubmitForm mislykkes.Error – A user friendly error message to display for this form when the SubmitForm function fails.

 • Denne egenskab gælder kun for kontrolelementet til redigering af en formular.This property applies only to the Edit form control.
 • Denne egenskab ændres kun, når funktionerne SubmitForm, EditForm eller ResetForm kører.This property changes only when the SubmitForm, EditForm, or ResetForm function runs.
 • Hvis der ikke opstår nogen fejl, er denne egenskab tom, og ErrorKind angives til ErrorKind.None.If no error occurs, this property is blank, and ErrorKind is set to ErrorKind.None.
 • Når det er muligt, returneres fejlmeddelelsen på brugerens sprog.When possible, the error message returned will be in the user's language. Nogle fejlmeddelelser kommer direkte fra datakilden og er muligvis ikke på brugerens sprog.Some error messages come from the data source directly and may not be in the user's language.

ErrorKind – den slags fejl, der opstår, hvis der opstår en fejl, når SubmitForm kører.ErrorKind – If an error occurs when SubmitForm runs, the kind of error that occurred.

 • Gælder kun for kontrolelementet til redigering af en formular.Applies only to an Edit form control.
 • Denne egenskab har samme optælling som funktionen Error.This property has the same enumeration as the Errors function. Kontrolelementet til redigering af en formular kan returnere følgende værdier:An Edit form control can return these values:
ErrorKindErrorKind BeskrivelseDescription
ErrorKind.ConflictErrorKind.Conflict En anden bruger ændrede den samme post, hvilket resulterede i en ændringskonflikt.Another user changed the same record, resulting in a change conflict. Udfør funktionen Refresh for at genindlæse posten, og prøv at foretage ændringen igen.Execute the Refresh function to reload the record, and try the change again.
ErrorKind.NoneErrorKind.None Fejlen er en ukendt type.The error is of an unknown kind.
ErrorKind.SyncErrorKind.Sync Datakilden rapporterede en fejl.The data source reported an error. Kontroller egenskaben Error for at få yderligere oplysninger.Check the Error property for more information.
ErrorKind.ValidationErrorKind.Validation Der blev fundet et problem med den generelle validering.A general validation issue was detected.

Item – den post i DataSource, som brugeren vil få vist eller redigere.Item – The record in the DataSource that the user will show or edit.

LastSubmit – den sidst sendte post, herunder også servergenererede felter.LastSubmit – The last successfully submitted record, including any server generated fields.

 • Denne egenskab gælder kun for kontrolelementet til redigering af en formular.This property applies only to the Edit form control.
 • Hvis datakilden automatisk genererer eller beregner felterne, f.eks. feltet ID med et entydigt nummer, får egenskaben LastSubmit denne nye værdi, når SubmitForm har kørt.If the data source automatically generates or calculates any fields, such as an ID field with a unique number, the LastSubmit property will have this new value after SubmitForm successfully runs.
 • Værdien for denne egenskab er tilgængelig i formlen OnSuccess.The value of this property is available in the OnSuccess formula.

Mode – kontrolelementet er i tilstanden Edit (Rediger) eller New (Ny).Mode – The control is in Edit or New mode.

TilstandMode BeskrivelseDescription
FormMode.EditFormMode.Edit Brugeren kan redigere en post ved hjælp af formularen.The user can edit a record by using the form. Værdierne i formularens kort er udfyldt på forhånd med den eksisterende post, som brugeren kan ændre.The values in the form's cards are pre-populated with the existing record, for the user to change. Hvis funktionen SubmitForm kører korrekt, ændres en eksisterende post.If the SubmitForm function runs successfully, an existing record is modified.
FormMode.NewFormMode.New Brugeren kan oprette en post ved hjælp af formularen.The user can create a record by using the form. Værdierne i formularens kontrolelementer er udfyldt på forhånd med standardindstillingerne for en post i datakilden.The values in the form's controls are pre-popoulated with the defaults for a record of the data source. Hvis funktionen SubmitForm kører korrekt, oprettes en post.If the SubmitForm function runs successfully, an record is created.
FormMode.ViewFormMode.View Brugeren kan få vist en post ved hjælp af formularen.The user can view a record by using the form. Værdierne i formularens kontrolelementer er udfyldt på forhånd med standardindstillingerne for en post i datakilden.The values in the form's controls are pre-popoulated with the defaults for a record of the data source.

Formularen skifter fra tilstanden New (Ny) til tilstanden Edit (Rediger), når en af disse ændringer finder sted:The form switches from New mode to Edit mode when any of these changes occurs:

 • Formularen sendes, og der oprettes en post.The form is successfully submitted, and a record is created. Hvis galleriet er indstillet til automatisk at flytte markeringen til denne nye post, er formularen i tilstanden Edit (Rediger) for den oprettede post, så brugeren kan foretage yderligere ændringer.If the gallery is set to automatically move selection to this new record, the form will be in Edit mode for the created record so that the user can make additional changes.
 • Funktionen EditForm kører.The EditForm function runs.
 • Funktionen ResetForm kører.The ResetForm function runs. Brugeren kan f.eks. vælge en annulleringsknap, der er blevet konfigureret med denne funktion.For example, the user might select a Cancel button that's been configured with this function.

OnFailure – hvordan en app reagerer, når en datahandling er mislykkedes.OnFailure – How an app responds when a data operation has been unsuccessful.

 • Denne egenskab gælder kun for kontrolelementet til redigering af en formular.This property applies only to the Edit form control.

OnReset – hvordan en app reagerer, når kontrolelementet til redigering af en formular nulstilles.OnReset – How an app responds when an Edit form control is reset.

 • Denne egenskab gælder kun for kontrolelementet til redigering af en formular.This property applies only to the Edit form control.

OnSuccess – hvordan en app reagerer, når en datahandling lykkes.OnSuccess – How an app responds when a data operation has been successful.

 • Denne egenskab gælder kun for kontrolelementet til redigering af en formular.This property applies only to the Edit form control.

Unsaved – true, hvis kontrolelementet til redigering af en formular indeholder brugerændringer, der ikke er blevet gemt.Unsaved – True if the Edit form control contains user changes that have not been saved.

 • Denne egenskab gælder kun for kontrolelementet til redigering af en formular.This property applies only to the Edit form control.
 • Brug denne egenskab til at advare brugeren, før de mister ændringer, der ikke er blevet gemt.Use this property to warn the user before they lose any unsaved changes. Du kan forhindre, at brugeren vælger en anden post i et gallerikontrolelement, før ændringerne af den aktuelle post er blevet gemt, ved at angive galleriets egenskab Disabled til Form.Unsaved og på samme måde deaktivere opdateringshandlinger.To prevent the user from selecting a different record in a Gallery control before saving changes to the current record, set the gallery's Disabled property to Form.Unsaved and, likewise, disable refresh operations.

Updates – værdier til at skrive tilbage til datakilden for en post, der er indlæst i et formularkontrolelement.Updates – The values to write back to the data source for a record loaded in a form control.

 • Denne egenskab gælder kun for kontrolelementet til redigering af en formular.This property applies only to the Edit form control.
 • Du kan bruge denne egenskab til at udtrække feltværdierne fra kortene i kontrolelementet.Use this property to extract the field values from the cards within the control. Du kan derefter bruge disse værdier til manuelt at opdatere datakilden med et Patch-funktionskald eller en anden metode, der vises af en forbindelse.You can then use these values to manually update the data source with a Patch function call or another method exposed by a connection. Du behøver ikke at bruge denne egenskab, hvis du bruger funktionen SubmitForm.You do not need to use this property if you are using the SubmitForm function.
 • Denne egenskab returnerer en post med værdier.This property returns a record of values. Hvis formularkontrolelementet f.eks. indeholder kortkontrolelementer for felterne Name (Navn) og Quantity (Antal), og værdierne for egenskaberne Update for disse kort returnerer henholdsvis Widget og 10, returnerer egenskaben Updates for formularkontrolelementet {Navn: "Widget", antal: 10}.For example, if the form control contains card controls for Name and Quantity fields, and the values of the Update properties for those cards return "Widget" and 10 respectively, then the Updates property for the form control would return { Name: "Widget", Quantity: 10 }.

Valid – om et kortkontrolelement eller et kontrolelement til redigering af en formular indeholder gyldige indtastninger, der er klar til at blive sendt til datakilden.Valid – Whether a Card or Edit form control contains valid entries, ready to be submitted to the data source.

 • Denne egenskab gælder kun for kontrolelementet til redigering af en formular.This property applies only to the Edit form control.
 • Et formularkontrolelements egenskab Valid sammenfatter egenskaberne Valid for alle kortkontrolelementerne i formularen.A Form control's Valid property aggregates the Valid properties of all the Card controls in the form. En formulars egenskab af typen Valid er kun true, hvis dataene i alle kort i den pågældende formular er gyldige. I modsat fald er formularens egenskab Valid false.A form's Valid property is true only if the data in all cards in that form is valid; otherwise, the form's Valid property is false.
 • Du sikrer, at en knap kun gemmer ændringer, når dataene i en formular er gyldige, men endnu ikke er blevet sendt, ved at angive Enabled (Aktiveret) for knappen til denne formel:To enable a button to save changes only when the data in a form is valid but hasn't yet been submitted, set the button's Enabled to this formula:

  SubmitButton.Enabled = IsBlank( Form.Error ) || Form.ValidSubmitButton.Enabled = IsBlank( Form.Error ) || Form.Valid

Yderligere egenskaberAdditional properties

BorderColor – farven på et kontrolelements kant.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – om et kontrolelements kant er ubrudt, stiplet, punkteret, eller der slet ingen er.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tykkelsen af et kontrolelements kant.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Fill – baggrundsfarven i et kontrolelement.Fill – The background color of a control.

Height – afstanden mellem et kontrolelements øverste og nederste kant.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Visible – om et kontrolelement vises eller skjules.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – afstanden mellem et kontrolelements venstre og højre kant.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – afstanden mellem den venstre kant af et kontrolelement og den venstre kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – afstanden mellem den øverste kant af et kontrolelement og den øverste kant af dets overordnede objektbeholder (skærmbilledet, hvis der ikke er nogen overordnet objektbeholder).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Flere oplysningerMore information

Du kan få en omfattende oversigt over, hvordan formularer fungerer, i forstå dataformularer.For a comprehensive overview of how forms work, see Understand data forms.