Τι είναι οι εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευές;What are the Power BI mobile apps?

Το Power BI προσφέρει ένα σύνολο εφαρμογών για κινητές συσκευές iOS, Android και Windows 10.Power BI offers a set of mobile apps for iOS, Android, and Windows 10 mobile devices. Στις εφαρμογές για κινητές συσκευές, συνδέεστε και αλληλεπιδράτε με δεδομένα στο cloud και την εσωτερική εγκατάσταση.In the mobile apps, you connect to and interact with your cloud and on-premises data.

Το Power BI σε κινητές συσκευές

Δημιουργείτε αναφορές στο Power BI Desktop.You create reports in Power BI Desktop. Δημιουργείτε πίνακες εργαλείων και προβάλετε πίνακες εργαλείων και αναφορές στην υπηρεσία αναφορών του Power BI (https://powerbi.com).You create dashboards, and view dashboards and reports in the Power BI report service (https://powerbi.com). Προβάλετε αναφορές του Power BI εσωτερικής εγκατάστασης στον Power BI Report Server.You view on-premises Power BI reports on Power BI Report Server. Όλες αυτές οι αναφορές και οι πίνακες εργαλείων είναι διαθέσιμα στις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευές, είτε βρίσκονται σε εσωτερική εγκατάσταση είτε στο cloud.All these reports and dashboards are available in the Power BI mobile apps, whether they're on premises or in the cloud. Δοκιμάστε να προβάλετε και να αλληλεπιδράσετε με αυτά στην κινητή συσκευή σας, είτε πρόκειται για συσκευή iOS (iPad, iPhone, iPod Touch ή Apple Watch), τηλέφωνο ή tablet Android ή συσκευή Windows 10.Try viewing and interacting with them on your mobile device, be it iOS (iPad, iPhone, iPod Touch, or Apple Watch), Android phone or tablet, or Windows 10 device.

Λάβετε την εφαρμογή από το application storeGet the app from the application store

Μετάβαση στο Power BI στο App Store Μετάβαση στο Power BI στο Google Play Μετάβαση στο Power BI στο Windows StoreGo to Power BI on App Store Go to Power BI on Google Play Go to Power BI on Windows Store

Κινητές συσκευές για διαφορετικές συσκευέςMobile apps for different devices

ΣυσκευήDevice Κύρια σημείαHighlights
iPhoneiPhone Τα iPhone πάνε παντού και οι εφαρμογής Power BI για κινητές συσκευές για iPhone τα ακολουθούν παντού.iPhones go everywhere, and the Power BI mobile app for the iPhone goes, too. Εκτός από την προβολή αναφορών του Power BI σε μια ειδική προβολή διάταξης κινητής συσκευής, μπορείτε να προσθέσετε το Power BI στο Apple Watch σας και να υποβάλετε ερωτήσεις με τον εικονικό αναλυτή ερωτήσεων και απαντήσεων.Besides viewing your Power BI reports in a special mobile layout view, you can add Power BI to your Apple Watch, and ask questions with the Q&A virtual analyst.
Ξεκινήστε γρήγορα με την εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές για iOS.Get started with the Power BI mobile app for iOS.
iPadiPad Στο iPad, η εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές εμφανίζει πίνακες εργαλείων και αναφορές με τον τρόπο που έχουν μορφοποιηθεί για την υπηρεσία Power BI.On the iPad, the Power BI mobile app displays dashboards and reports the way they were formatted for the Power BI service. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλετε δείκτες KPI και αναφορές του Power BI Report Server και των Υπηρεσιών αναφοράς απευθείας στο iPad σας.Plus you can view your Power BI Report Server and Reporting Services KPIs and reports right on your iPad. Μπορείτε να ορίσετε ειδοποιήσεις δεδομένων στην εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές, ώστε να σας ειδοποιούν όταν δεδομένα σε έναν πίνακα εργαλείων αλλάζουν πέραν των ορίων που έχετε ορίσει.You can set data alerts in the Power BI mobile app to notify you when data in a dashboard changes beyond limits you set.
Ξεκινήστε γρήγορα με την εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές για iOS.Get started with the Power BI mobile app for iOS.
Τηλέφωνο AndroidAndroid phone Η εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές για τηλέφωνα Android φέρνει το Power BI στην τσέπη σας, με ενημερωμένη πρόσβαση εν κινήσει με δυνατότητα αφής στις πληροφορίες της επιχείρησής σας.The Power BI mobile app for the Android phone brings Power BI to your pocket, with up-to-date, touch-enabled mobile access to your business information. Μπορείτε να φιλτράρετε μια αναφορά σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση σας.You can filter a report by your geographic location. Μπορείτε να σαρώσετε κωδικούς QR με το τηλέφωνο Android σας και να μεταβείτε απευθείας σε έναν πίνακα εργαλείων ή αναφορά του Power BI.You can scan QR codes with your Android phone and go straight to a Power BI dashboard or report.
Ξεκινήστε γρήγορα με την εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές για Android.Get started with the Power BI mobile app for Android.
Tablet AndroidAndroid tablet Αυτή η εφαρμογή για κινητές συσκευές λειτουργεί σε πολλά διαφορετικά tablet Android, φέρνοντάς σας ενημερωμένη πρόσβαση εν κινήσει με δυνατότητα αφής στις πληροφορίες της επιχείρησής σας.This mobile app runs on a number of different Android tablets, bringing you up-to-date, touch-enabled mobile access to your business information. Στο tablet Android, η εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές εμφανίζει πίνακες εργαλείων και αναφορές με τον τρόπο που έχουν μορφοποιηθεί για την υπηρεσία Power BI.On the Android tablet, the Power BI mobile app displays dashboards and reports the way they were formatted for the Power BI service. Μπορείτε να επισημάνετε τους αγαπημένους πίνακες εργαλείων και τις αναφορές σας, ώστε να μπορείτε να μεταβαίνετε σε αυτά γρήγορα, καθώς και τους αγαπημένους σας δείκτες KPI και αναφορές του Power BI Report Server και των Υπηρεσιών αναφοράς.You can mark your favorite dashboards and reports, so you can get to them quickly, along with your favorite Power BI Report Server and Reporting Services KPIs and reports.
Ξεκινήστε γρήγορα με την εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές για Android.Get started with the Power BI mobile app for Android.
Συσκευές WindowsWindows devices Η εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές Windows 10 λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή Windows 10, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφώνων Windows 10.The Power BI mobile app for Windows 10 runs on any Windows 10 device, including Windows 10 phones. Μαζί με πολλές από τις δυνατότητες των άλλων εφαρμογών για κινητές συσκευές, η εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές Windows 10 παρέχει ειδικές λειτουργίες.Along with many of the features of the other mobile apps, the Power BI mobile app for Windows 10 offers special functionality. Για παράδειγμα, μπορείτε να καρφιτσώσετε έναν πίνακα εργαλείων του Power BI στην οθόνη έναρξης των Windows 10 από την εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές.For example, you can pin a Power BI dashboard to the Windows 10 Start screen from the Power BI mobile app. Επίσης, μπορείτε να εκτελέσετε το Power BI σε λειτουργία παρουσίασης στο Surface Hub και στην εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές Windows 10.Plus you can run Power BI in presentation mode on Surface Hub and in the Power BI mobile app for Windows 10.
Ξεκινήστε γρήγορα με την εφαρμογή Power BI για κινητές συσκευές Windows 10.Get started with the Power BI mobile app for Windows 10 devices.

Σημείωση

Η υποστήριξη εφαρμογής Power BI για κινητές συσκευές για τηλέφωνα που χρησιμοποιούν Windows 10 Mobile θα διακοπεί στις 16 Μαρτίου 2021.Power BI mobile app support for phones using Windows 10 Mobile will be discontinued on March 16, 2021. Μάθετε περισσότεραLearn more

Εταιρική υποστήριξη για τις εφαρμογές Power BI για κινητές συσκευέςEnterprise support for the Power BI mobile apps

Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν το Microsoft Intune για τη διαχείριση συσκευών και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών Power BI για κινητές συσκευές για Android και iOS.Organizations can use Microsoft Intune to manage devices and applications, including Power BI mobile apps for Android and iOS.

Το Microsoft Intune παρέχει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να ελέγχουν στοιχεία όπως η απαίτηση για PIN πρόσβασης, ο τρόπος χειρισμού των δεδομένων από την εφαρμογή ή ακόμα και η κρυπτογράφηση των δεδομένων της εφαρμογής, όταν η εφαρμογή δεν χρησιμοποιείται.Microsoft Intune lets organizations control items like requiring an access pin, controlling how data is handled by the application, and even encrypting application data when the app isn't in use.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων των εφαρμογών Power BI για κινητές συσκευές Android και iOS με το Microsoft Intune.Read more about configuring Power BI mobile apps for Android and iOS with Microsoft Intune.

Επόμενα βήματαNext steps

Προβολή πίνακα εργαλείων στις εφαρμογές για κινητές συσκευέςView a dashboard in the mobile apps