Office’i valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide ülevaadeOverview of optional connected experiences in Office

Märkus

Loendi neist Office’i toodetest, millele see privaatsusteave kehtib, leiate artiklist Office’i toodete jaoks saadaolevad privaatsusmeetmed.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Kui teil on töö- või koolikonto, on võimalik, et teie asutuse administraator on teile andnud võimaluse kasutada Microsoft 365 suurettevõtterakedustes (varem Office 365 ProPlus) sisalduvate Office’i rakenduste (nt Word või Excel) kasutamise käigus lisaks ka mõnda pilvepõhist teenust (ehk valikulist võrguteenusepõhist lisafunktsiooni).If you have a work or school account, your organization's admin may have provided you with the ability to use one or more cloud-backed services (also referred to as "optional connected experiences") while using the Office apps, like Word or Excel, that are included with Microsoft 365 Apps for enterprise (previously named Office 365 ProPlus). Need pilvepõhised teenused on valikulised.These cloud-backed services are optional. Saate ise otsustada, kas soovite neid kasutada või mitte.Whether you use them is up to you. Neid teenuseid pakutakse teile Microsofti teenuseleppe ja privaatsusavalduse tingimuste alusel.They are provided to you under the terms of the Microsoft Services Agreement and privacy statement. Mõnel juhul võivad kehtida ka muud tingimused.In some cases, other terms may also apply. Selles artiklis on ära toodud pilvepõhised teenused, selgitatud täpsemalt nende kasutustingimusi ja kirjeldatud, kuidas neid igal ajal välja või sisse lülitada.This article lists the cloud-backed services, further explains their terms of use, and describes how you can turn them off or on at any time.

Milliste kasutustingimustega tuleb nende teenuste kasutamiseks nõustuda?If you use these services, what terms of use do you need to agree to?

Valikulistele pilvepõhistele teenustele ei kehti teie asutuse Microsoftiga sõlmitud litsents.It is important to know that these optional cloud-backed services are not covered by your organization's license with Microsoft. Need teenused litsentsitakse kasutamiseks otse teile.Instead, they are licensed directly to you. Nende valikuliste pilvepõhiste teenuste kasutamisel nõustute ühtlasi ka Microsofti teenuseleppe ja privaatsusavaldusega.By using these optional cloud-backed services, you also agree to the terms of the Microsoft Services Agreement and privacy statement. Olenevalt sellest, millist teenust kasutate, võivad kehtida ka lisatingimused.Depending on which service you use, additional terms may also apply. Enamasti pole nende teenuste kasutamine tasuline.In most cases, there is no fee to use these services. Kui tegemist on tasulise teenusega (nt mõne lisandmooduli puhul, mis on Office’i poest allalaadimiseks saadaval), antakse sellest enne kasutamist selgelt teada.If a fee does apply (as may be the case with some add-ins available to you for download through Office Store), you will be clearly informed prior to use.

Bingi platvormil töötavad funktsioonidExperiences that rely on Bing

Osa pilvepõhiseid teenuseid töötab Microsoft Bingi platvormil.Some cloud-backed services are powered by Microsoft Bing. Microsoft Bing on eraldi ettevõte Microsoft 365 suurettevõtterakenduste jaoks ja Microsoft haldab seda Microsoft 365 suurettevõtterakendustest eraldi.Microsoft Bing is a separate business to Microsoft 365 Apps for enterprise and is managed independently of Microsoft 365 Apps for enterprise by Microsoft. Microsoft 365 suurettevõtterakendustes sisalduvate Office’i rakendustes töötavad Bingi platvormil järgmised funktsioonid: Ruumilised kaardid, Kartodiagrammid, Veebipiltide lisamine, Veebipõhiste ruumiliste mudelite lisamine, PowerPointi kiiralustus, Uurimispaan, Nutikas otsing ja sarnasuskontroll (Editori funktsioon).The experiences it powers in Office apps included with Microsoft 365 Apps for enterprise are: 3D Maps, Map Charts, Insert Online Pictures, Insert Online 3D Models, PowerPoint QuickStarter, Researcher, Smart Lookup, and similarity checker (a feature of Editor).

Järgmised Outlooki iOS-i ja Androidi rakenduse funktsioonid kasutavad Bingi platvormi.Bing powers the following experiences in Outlook for iOS and Android:

  • Asukohasoovitused: kui lisate kalendriüksusele avaliku koha, millel on olemas täpne aadress, lisatakse täielik aadress asukohaväljale.Location suggestions: When you add a public place with a street address to a calendar item, the full street address is included in the Location field.
  • Huvipakkuvad kalendrid: soovi korral saate tellida oma lemmikspordivõistkondade või telesaadete ajakavaga kalendrid.Interesting Calendars: You can subscribe to calendars about your favorite sports teams or TV shows.
  • Reisiaeg kaardil Järgmiseks: teie eesseisev sündmus summeeritakse meilide sisendkausta ülaosas kaardil, mille nimi on Järgmiseks.Travel time in Up Next: Your next upcoming event will be summarized at the top of your email inbox in a card called Up Next. Outlooki Androidi versioonis on hinnangulise reisiaja esitamiseks vaja teenust „Bingi kaardid“.In Outlook for Android, this experience requires Bing Maps to provide estimated travel time.

Bingi teenuseid kasutavad funktsioonid litsentsitakse teile Microsofti teenuseleppe alusel ja neid hõlmab privaatsusavaldus.These experiences that rely on Bing are licensed to you under the terms of the Microsoft Services Agreement and covered by the privacy statement. Microsoft 365 suurettevõtterakenduste organisatsioonis nende teenuste kasutamise ajal esitatud otsingupäringud saadetakse Microsoft Bingile.Any search queries you provide to the Microsoft 365 Apps for enterprise organization while using these services are sent to Microsoft Bing. Bingi organisatsioon ei seosta neid päringuid teie isikuga.They are not linked to you by the Bing organization.

LinkedIni platvormil töötavad funktsioonidExperiences that rely on LinkedIn

Elulookirjelduse abiline pakub Wordis funktsiooni, mis töötab LinkedIni platvormil.Resume Assistant provides an experience in Word that is powered by LinkedIn. See pakub ideid teie elulookirjelduse koostamiseks.It delivers ideas for your resume. LinkedIn on eraldiseisev ettevõte, mis kuulub Microsoftile.LinkedIn is a different company that is owned by Microsoft. Kui kasutate elulookirjelduse abilist, kehtivad lisaks Microsofti teenuseleppele ja privaatsusavaldusele ka LinkedIni kasutusleping ja privaatsuspoliitika.If you use Resume Assistant, the LinkedIn user agreement and privacy policy apply in addition to the Microsoft Services Agreement and privacy statement. Microsoft 365 suurettevõtterakenduste organisatsioonis nende teenuste kasutamise ajal esitatud otsingupäringud saadetakse LinkedInile.Any search queries you provide to the Microsoft 365 Apps for enterprise organization while using these services are sent to LinkedIn. LinkedIni organisatsioon ei seosta neid päringuid teie isikuga.They are not linked to you by the LinkedIn organization. Selle pilvepõhise teenuse kasutamiseks pole teil vaja LinkedIni kontot.You do not need to have a LinkedIn account to use this cloud-backed service.

Märkus. Teie privaatsussätted ei juhi funktsioone, mis nõuavad teilt oma LinkedIni konto seostamist Microsofti töö- või koolikontoga.Note: Your privacy settings do not control experiences that require you to connect your LinkedIn account to your Microsoft work or school account. Seda tüüpi funktsioonide (nt LinkedIni teave Outlooki profiilikaardil) juhtimiseks lugege lisateavet artiklist LinkedIni kasutamine Microsofti rakendustes ja teenustes.To control these types of experiences (such as the LinkedIn information on a profile card in Outlook), see LinkedIn in Microsoft apps and services.

Funktsioonid, mis toetuvad muudele Microsoftile kuuluvatele võrguteenustele ja/või kolmandatest osapooltest teenusepakkujatele kuuluvatele teenusteleExperiences that rely on other Microsoft-owned online services and/or services owned by third-parties

Abi > Pöördu tugitöötaja pooleHelp > Contact Support

Outlooki iOS-i ja Androidi rakendustes saate probleemidest teada anda ja meie tugitöötajatega ühendust võtta, kui valite Sätted > Spikker ja tagasiside > Pöördu tugitöötaja poole (Settings > Help & Feedback > Contact Support).On Outlook for iOS and Android, you can report issues and connect with our support team through Settings > Help & Feedback > Contact Support. Funktsiooni puhul on nõutav Microsoftile kuuluv teenus nimega PowerLift ja sellele kehtivad Microsofti teenuselepe ning Microsofti privaatsusavaldus.This experience requires a Microsoft owned service called PowerLift, and the terms of the Microsoft Services Agreement and Microsoft privacy statement apply.

Spikker > Soovita funktsiooniHelp > Suggest a Feature

„Soovita funktsiooni“ on funktsioon, mis võimaldab teil Outlooki või Exceli kasutamisega seoses ettepanekuid teha ja oma ideid jagada.Suggest a Feature is an experience that allows you to submit your ideas regarding your use of Outlook or Excel. Teie soovitused saadetakse otse kolmandast osapoolest teenusepakkujale nimega UserVoice.Your suggestions are provided directly to a third-party service called UserVoice. Kui esitate oma idee või ettepaneku käsuga „Funktsiooni soovitamine“, kehtivad UserVoice’i teenusetingimused ja privaatsuspoliitika.If you submit ideas using Suggest a Feature, the terms of service and privacy policy of UserVoice will apply.

Veebivideo lisamineInsert online video

Funktsiooniga Veebivideo lisamine saate oma dokumenti lisada videofaile.Insert Online Video allows you to insert video files into your document. Veebivideo lisamise funktsioonile kehtivad Microsofti teenuselepe ja privaatsusavaldus.The insert online video experience is subject to the Microsoft Services Agreement and privacy statement. Kui kasutate kolmandate osapoolte pakutavat sisu, võivad kehtida täiendavad kasutustingimused.Additional terms of use may apply if you access content from third-party sources. Kui loote näiteks ühenduse YouTube’iga, rakenduvad selle kasutustingimused ja privaatsusavaldus.For example, when you connect to YouTube, its terms of use and privacy statement will apply. Microsoft võib edaspidi lisada ka muid videomaterjali pakkujaid.Microsoft may add other providers of video material in the future.

Microsofti tõrketeavitusprogramm (MERP – Microsoft Error Reporting Program)Microsoft Error Reporting Program (MERP)

Kui Maci seadmetes töötavad Office’i klientrakendused lähevad krahhi, loob MERP Watson.microsoft.com-i teenusega ühenduse, et saata diagnostikaandmeid.MERP connects to the Watson.microsoft.com service to send diagnostic data when Office client applications that run on Mac devices crash. Kuna see on Microsofti toode, kehtivad Microsofti teenuselepe ja Microsofti privaatsusavaldus.It is owned by Microsoft and the terms of the Microsoft Services Agreement and Microsoft privacy statement apply. MERP-i ei saa kasutada Office’i klientrakenduste korral, mis töötavad Windowsis.MERP does not apply to Office client applications that run on Windows.

Office’i poodOffice Store

Office’i poe kasutamise korral kehtivad poesaidi enda kasutamisele Microsofti teenuselepe ja privaatsusavaldus.When you use the Office Store, your use of the store site itself is licensed by the Microsoft Services Agreement and privacy statement. Office’i poe kaudu allalaaditavatele lisandmoodulitele kehtivad aga lisandmooduli pakkuja kasutustingimused.However, any add-ins that you download through the Office Store are covered by the add-in provider's terms of use. Lisandmooduleid võivad pakkuda mitmesugused asutused või ettevõtted ning mõni neist võib kasutamise eest küsida tasu.These providers can be various different organizations or businesses, and some may charge a usage fee. Kui soovite teada, millised tingimused kehtivad, ja otsustada, kas organisatsiooni pakutavad tingimused on teile vastuvõetavad, peate läbi lugema iga huvipakkuva lisandmooduli õigused, privaatsusavalduse ja litsentsitingimused.You will need to check the permissions, privacy statement, and license terms of each add-in to know which terms apply and decide if you want to agree to the terms of use that organization offers.

Märkus

UurimistööResearch

Uurimistöö funktsioon loob sõnastiku, tesauruse, tõlkimise ja sõnaotsinguga seotud tulemite hankimiseks ühenduse pilvepõhiste teenustega.Research connects to cloud-backed services to obtain dictionary, thesaurus, translation, and word lookup results. Selle funktsiooni kasutamise korral loob see vaikimisi ühenduse Microsoftile kuuluvate teenustega ning kehtivad Microsofti teenuselepe ja privaatsusavaldus.When you use this experience, it connects to Microsoft-owned services by default and the Microsoft Services Agreement and privacy statement apply. Uurimistöö funktsioon lubab teil lisada ka muid teenusepakkujaid.Research allows you to add other service providers. Kui otsustate kasutada mõnda muud teenusepakkujat, võivad kehtida lisatingimused.If you decide to use another service provider, additional terms may apply.

Märkus

Uurimistöö funktsioon erineb funktsioonist Uurimispaan.Research is different than Researcher. Office’i uuemates versioonides on lisaks uurimistöö funktsioonile saadaval ka omaette funktsioon nimega Uurimispaan.In newer versions of Office, another experience called Researcher is available in addition to Research. Uurimispaan on uuem teenus, mis töötab Bingi platvormil ja mida on lähemalt käsitletud jaotises Bingi platvormil töötavad funktsioonid.Researcher is a newer service, powered by Bing, and is discussed in the Experiences that rely on Bing section.

Outlooki iOS-i versiooni reisiaeg kaardil JärgmiseksTravel time in Up Next in Outlook for iOS

Outlooki iOS-i versiooni reisiaja puhul summeeritakse teie eesseisev sündmus meilide sisendkausta ülaosas kaardil, mille nimi on Järgmiseks.On Outlook for iOS, your next upcoming event will be summarized at the top of your email inbox in a card called Up Next. Hinnangulise reisiaja esitamiseks on vaja Apple’i teenust „Apple Maps“.This experience requires an Apple owned service called Apple Maps to provide estimated travel time. Rakenduvad teenuse „Apple Maps“ kasutustingimused ja Apple’i privaatsuspoliitika.The Apple Maps terms of use and Apple privacy policy apply.

Ilmateateriba OutlookisWeather Bar in Outlook

Outlooki ilmateateriba kuvab teie valitavate geograafiliste asukohtade kohta ilmateavet ja -prognoose.The Weather Bar in Outlook displays weather forecasts for geographic locations you choose. Kasutamisel loob Outlooki ilmateateriba vaikimisi ühenduse MSN-i ilmateate teenusega.During use, the Weather Bar in Outlook connects to MSN Weather by default. MSN kuulub Microsoftile ning kehtivad Microsofti teenuselepe ja Microsofti privaatsusavaldus.MSN is owned by Microsoft and the terms of the Microsoft Services Agreement and Microsoft privacy statement apply. Kui kasutate ilmateateriba jaoks MSN-i ilmateadet, ei tuvasta Microsoft teie asukohta ning teie poolt kuvamiseks valitud linnu ei seostata teie isikuga.When you use the Weather Bar with MSN Weather, Microsoft does not detect your location and the cities that you choose to display are not linkable to you. Soovi korral saate seda vaikesätet muuta, et luua ühendus mõne muu ilmateabeteenuse pakkujaga.You may change this default setting to connect to other weather service providers. Kui otsustate kasutada mõne muu teenusepakkuja pakutavat ilmateadet, peate kehtivate tingimuste teadasaamiseks lugema läbi vastava teenusepakkuja privaatsusavalduse ja litsentsitingimused.If you decide to use another weather service provider, you will need to check the privacy statement and license terms of that provider to know which terms apply.

Kuidas kindlaks teha, kas teie administraator on teile andnud võimaluse kasutada valikulisi võrguteenusepõhiseid lisafunktsioone?How to determine if your admin has given you the ability to use optional connected experiences

Kui soovite kindlaks teha, kas teie administraator on teile andnud võimaluse kasutada Windowsi seadmes Microsoft 365 suurettevõtterakendustes sisalduvates Office’i rakendustes valikulisi võrguteenusepõhiseid lisafunktsioone, avage Fail > Konto > Konto privaatsus ja valige Halda sätteid.To determine whether your admin has given you the ability to use any optional connected experiences in your Office apps included with Microsoft 365 Apps for enterprise on a Windows device, go to File > Account > Account Privacy and select Manage Settings. Kui administraator pole kontrolli nende funktsioonide kasutamise üle teie kätte andnud, näete teadet „Teie asutuse administraator haldab teie privaatsussätteid ja on otsustanud valikulised ühendatud funktsioonid keelata.“If your admin has not given you control, you will see a message that states, "Your organization's admin manages your privacy settings and has decided to disable optional connected experiences."

Kui kasutate tarkvarakomplekti Office for Mac, avage Office’i mistahes rakendus ja valige rakenduse menüü (nt Word või Excel) > Eelistused > Privaatsus.If you're using Office for Mac, open any Office application and select the app menu (such as Word, or Excel) > Preferences > Privacy. Avatakse konto privaatsuse sätete dialoogiboks, kus saate näha oma privaatsussuvandeid.This action will open the Account Privacy settings dialog box where you can see your privacy options.

Lisateavet leiate teemast Konto privaatsussätted.For more information, see Account Privacy Settings.

Teie privaatsussättedYour privacy settings

Kui teie administraator on teile andnud võimaluse kasutada Windowsi seadmes Microsoft 365 suurettevõtterakendustes sisalduvates Office’i rakendustes valikulisi võrguteenusepõhiseid lisafunktsioone, saate oma sätete haldamiseks igal ajal valida Fail > Konto > Konto privaatsus ja seejärel Halda sätteid.If your admin has given you the ability to use optional connected experiences in your Office apps included with Microsoft 365 Apps for enterprise on a Windows device, you can go to File > Account > Account Privacy and select Manage Settings to manage your settings at any time. Kui see säte on lubatud, saate käesolevas artiklis kirjeldatud teenuseid kasutada siis, kui soovite.When enabled, you will have the option to use the services described in this article when you want to use them. Kui see säte on keelatud, pole need teenused juurdepääsetavad.When disabled, they will not be accessible.

Kui kasutate tarkvarakomplekti Office for Mac, avage Office’i mistahes rakendus ja valige rakenduse menüü (nt Word või Excel) > Eelistused > Privaatsus.If you're using Office for Mac, open any Office application and select the app menu (such as Word, or Excel) > Preferences > Privacy. Avatakse konto privaatsuse sätete dialoogiboks, kus saate näha oma privaatsussuvandeid.This action will open the Account Privacy settings dialog box where you can see your privacy options.

Lisateavet leiate teemast Konto privaatsussätted.For more information, see Account Privacy Settings.

Nõutavad teenuseandmedRequired service data

Kui kasutate selles artiklis kirjeldatud valikulisi pilvepõhiseid teenuseid, võib Microsoft koguda kasutatava funktsiooni töö kohta nõutavaid teenuseandmeid (nt kasutus-, tõrke- ja jõudlusandmeid).When you use any of the optional cloud-backed services described in this article, Microsoft may collect required service data (such as usage data, error and performance data) about the performance of the experience when you used it. Need nõutavad teenuseandmed võivad sisaldada „isikuandmeid“ Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 4 tähenduses.This required service data may contain "personal data" as defined by Article 4 of the European GDPR. Kõik nõutavadad teenuseandmed, mida Microsoft 365 suurettevõtterakenduste ja teenuste kasutamise käigus kogub, pseudonüümitakse standardi ISO/IEC 19944:2017 (lõige 8.3.3) kohaselt. All required service data Microsoft collects during the use of any Microsoft 365 Apps for enterprise applications and services is pseudonymized as defined in ISO/IEC 19944:2017, (section 8.3.3) standard.

Valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide administraatori juhtelemendidAdmin controls for optional connected experiences

Kui olete administraator, leiate allpool toodud artiklitest teavet selle kohta, kuidas anda kasutajatele võimalus valikulisi võrguteenusepõhiseid lisafunktsioone kasutada või kuidas seda võimalust piirata.If you're an admin, see the following articles to learn how to give or restrict your users' ability to use optional connected experiences:

Enamikku valikulisi võrguteenusepõhiseid funktsioone saab lisaks hallata võrguteenusepõhiste funktsioonide privaatsusfunktsioonidega.Most optional connected experiences also can be managed by the privacy controls for connected experiences. Näiteks saab funktsiooni Veebipiltide lisamine hallata lisaks poliitikasättega Office’is võrgusisu alla laadivate võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise lubamine.For example, Insert Online Pictures can also be managed by the Allow the use of connected experiences in Office that download online content policy setting.

Lisateavet leiate Microsoft 365 suurettevõtterakenduste privaatsusmeetmete ülevaatest.For more information, see Overview of privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise.