Az Operations Managerrel kapcsolatos alapfogalmakOperations Manager key concepts

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

Operations Manager a Microsoft System Center egyik összetevője, egy olyan szoftver, amely megkönnyíti a szolgáltatások, az eszközök és a műveletek figyelését több számítógép esetében egyetlen konzolról.Operations Manager, a component of Microsoft System Center, is software that helps you monitor services, devices, and operations for many computers from a single console. Ez a témakör az Operations Manager alapvető fogalmait ismerteti a vállalatán belül az Operations Manager-infrastruktúrát kezelő rendszergazdák, valamint az informatikai szolgáltatásokat felügyelő és támogató kezelők számára.This topic explains basic concepts about Operations Manager for the administrator who manages the Operations Manager infrastructure and the operator who monitors and supports the IT services for your business.

Az Operations Manager funkciójaWhat Operations Manager does

A kis és nagy vállalatok egyaránt függenek a számítógépes környezetük nyújtotta szolgáltatásoktól és alkalmazásoktól.Businesses, small and large, are typically dependent on the services and applications provided by their computing environment. Ezeknek a kritikus szolgáltatások és alkalmazások teljesítményének és rendelkezésre állásának a biztosításáért az informatikai (IT) részlegek a felelősek.IT departments are responsible for ensuring the performance and availability of those critical services and applications. Ez azt jelenti, hogy az IT részlegeknek tudniuk kell róla, hogy probléma lépett fel, ismerniük kell a probléma helyét, valamint meg kell találniuk a probléma okát – ideális esetben mindezt még azelőtt, hogy a problémával az alkalmazások felhasználói is találkoznánk.That means that IT departments need to know when there is a problem, identify where the problem is, and figure out what is causing the problem, ideally before the users of the applications encounter the problems. Ez a feladat annál nagyobb kihívás, minél több számítógép és eszköz van a vállalatnál.The more computers and devices in the business, the more challenging this task becomes.

A környezetben az Operations Manager használata megkönnyíti a számítógépek, eszközök, szolgáltatások és alkalmazások figyelését.Using Operations Manager in the environment makes it easier to monitor multiple computers, devices, services, and applications. Az alábbi ábrán látható operatív konzol lehetővé teszi a környezeten belüli összes figyelt objektum állapotának, teljesítményének és rendelkezésre állásának az ellenőrzését, valamint segít azonosítani és megoldani a problémákat.The Operations console, shown in the following image, enables you to check the health, performance, and availability for all monitored objects in the environment and helps you identify and resolve problems.

Operatív konzol

Megjegyzés

Ha többet szeretne megtudni a Operations Manager-konzolokról, tekintse meg a Operations Manager konzolok összehasonlítása az üzemeltetési útmutatóban.To learn more about the Operations Manager consoles, see Comparing the Operations Manager Consoles in the Operations Guide.

Az Operations Manager tájékoztatja arról, hogy mely figyelt objektumok állapota nem kifogástalan, riasztásokat küld a problémák azonosításakor, információkat nyújt, melyek segíthetnek a probléma lehetséges okának az azonosításában, és lehetséges megoldásokat is felkínál.Operations Manager will tell you which monitored objects are not healthy, send alerts when problems are identified, and provide information to help you identify the cause of a problem and possible solutions. Rendszergazdaként a figyelendő számítógépek és eszközök kiválasztásával, valamint a speciális szolgáltatások és alkalmazások figyelésére szolgáló felügyeleti csomagok importálásával Ön állítja be, hogy mi legyen figyelve.As the administrator, you configure what will be monitored by selecting computers and devices to be monitored and importing management packs that provide monitoring for specific features and applications. Annak eldöntéséhez, hogy mely objektumokat és mire ügyelve kell figyelni, ismernie kell az Operations Manager-infrastruktúrát alkotó szolgáltatásokat, illetve az Operations Manager működési módját.To decide which objects to monitor and what to monitor for, you need to understand the features that comprise the Operations Manager infrastructure and how Operations Manager works.

Az Operations Manager-infrastruktúraThe Operations Manager infrastructure

Az Operations Manager telepítésével létrejön egy felügyeleti csoport.Installing Operations Manager creates a management group. A felügyeleti csoport az alapvető működési egység.The management group is the basic unit of functionality. Egy felügyeleti csoport minimálisan egy felügyeleti kiszolgálóból, az operatív adatbázisból és a jelentéskészítési adatraktár-adatbázisból áll.At a minimum, a management group consists of a management server, the operational database, and the reporting data warehouse database.

 • A felügyeleti kiszolgáló a felügyeleti csoport kezelésének és az adatbázissal folytatott kommunikációnak a központi eleme.The management server is the focal point for administering the management group and communicating with the database. Amikor megnyitja az operatív konzolt és csatlakozik egy felügyeleti csoporthoz, akkor a felügyeleti csoporthoz tartozó felügyeleti kiszolgálóhoz csatlakozik.When you open the Operations console and connect to a management group, you connect to a management server for that management group. A számítógépes környezet méretétől függően egy felügyeleti csoport állhat egyetlen vagy több felügyeleti kiszolgálóból is.Depending on the size of your computing environment, a management group can contain a single management server or multiple management servers.

 • Az operatív adatbázis egy SQL Server-adatbázis, amely tartalmazza a felügyeleti csoport összes konfigurációs adatát, valamint a felügyeleti csoportból gyűjtött és hozzá feldolgozott összes figyelési adatot.The operational database is a SQL Server database that contains all configuration data for the management group and stores all monitoring data that is collected and processed for the management group. Az operatív adatbázis az adatokat rövid távon, alapértelmezésben 7 napig tartja meg.The operational database retains short-term data, by default 7 days.

 • Az adatraktár-adatbázis egy SQL Server-adatbázis, amely a figyelési és riasztási adatokat az előzmények elérése érdekében tárolja.The data warehouse database is a SQL Server database that stores monitoring and alerting data for historical purposes. Az Operations Manager-adatbázisba írt adatok az adatraktár-adatbázisba is beíródnak, így a jelentések mindig aktuális adatokat tartalmaznak.Data that is written to the Operations Manager database is also written to the data warehouse database, so reports always contain current data. Az adatraktár-adatbázis az adatokat hosszú ideig megtartja.The data warehouse database retains long-term data.

Az Operations Manager jelentéskészítési szolgáltatásának telepítése után a felügyeleti csoport egy Jelentéskészítési kiszolgálót is tartalmaz, amely jelentéseket készít és jelenít meg az adatraktár-adatbázisban található adatok alapján.When Operations Manager reporting functionality is installed, the management group also contains a Reporting server which builds and presents reports from data in the data warehouse database.

A felügyeleti csoport ezen alapvető összetevői lehetnek egyetlen kiszolgálón, vagy – az alábbi ábrán látható módon – szét lehetnek osztva több kiszolgáló között.These core components of a management group can exist on a single server, or they can be distributed across multiple servers, as shown in the following image.

Alapszintű felügyeleti csoport

További információ a felügyeleti csoport szolgáltatásainak telepítéséről: Operations Manager telepítési útmutató.For information about installing management group features, see Operations Manager Deployment Guide.

Kezelési kiszolgálókManagement servers

A felügyeleti kiszolgáló szerepe a felügyeleti csoport konfigurációinak kezelése, az ügynökök kezelése és a velük folytatott kommunikáció, illetve a felügyeleti csoportban található adatbázisokkal való kommunikáció.The role of the management server is to administer the management group configuration, administer and communicate with agents, and communicate with the databases in the management group.

A kapacitás kiegészítése és a folyamatos rendelkezésre állás érdekében a felügyeleti csoport több kiszolgálót is tartalmazhat.The management group can contain multiple management servers to provide additional capacity and continuous availability. Ha egy felügyeleti csoporthoz két vagy több felügyeleti kiszolgáló van hozzáadva, akkor a felügyeleti kiszolgálók egy erőforráskészlet részét képezik, és a munka a készlet tagjai között megoszlik.When two or more management servers are added to a management group, the management servers become part of a resource pool and work is spread across the members of the pool. Ha az erőforráskészlet egy tagja kiesik, a készlet más tagjai átveszik az érintett tag munkaterhelését.When a member of the resource pool fails, other members in the resource pool will pick up that member’s workload. Egy úgy felügyeleti kiszolgáló hozzáadásakor az új kiszolgáló automatikusan átvesz néhányat az erőforráskészlet korábbi tagjainak a munkájából.When a new management server is added, the new management server automatically picks up some of the work from existing members in the resource pool. Az erőforráskészlet minden tagja a távoli objektumok egy meghatározott készletét figyeli, ugyanazok erőforráskészlet két tagja nem figyeli egy időben ugyanazt az objektumot.All members in the resource pool will manage a distinct set of remote objects; at any given time, two members in the same pool will not manage the same object at the same time.

A felügyeleti kiszolgálók egy speciális típusa az átjárókiszolgáló.A specialized type of management server is the gateway server. Az átjárókiszolgáló lehetővé teszi a nem megbízható tartományokban lévő számítógépek figyelését.A gateway server enables the monitoring of computers in untrusted domains. További információ: A felügyeleti csoport megtervezése.For more information, see Planning a management group design.

ÜgynökökAgents

Az Operations Manager ügynökei a számítógépre telepített szolgáltatások.An Operations Manager agent is a service that is installed on a computer. Az ügynök gyűjti az adatokat, előre definiált értékekkel összehasonlítja a begyűjtött adatmintákat, riasztásokat generál, és válaszműveleteket hajt végre.The agent collects data, compares sampled data to predefined values, creates alerts, and runs responses. Az ügynökök konfigurációit egy felügyeleti kiszolgáló fogadja és terjeszti a figyelt számítógépeken futó ügynökökre.A management server receives and distributes configurations to agents on monitored computers.

Minden ügynök egy, a felügyeleti csoportban lévő kiszolgálónak jelent.Every agent reports to a management server in the management group. Ezt a felügyeleti kiszolgálót az ügynök elsődleges felügyeleti kiszolgálójának nevezzük.This management server is referred to as the agent's primary management server.

Az ügynökök a figyelt számítógép adatforrásait figyelik, és a felügyeleti kiszolgálójuk által küldött konfigurációnak megfelelően adatokat gyűjtenek.Agents watch data sources on the monitored computer and collect information according to the configuration that is sent to it from its management server. Az ügynök emellett kiértékeli a figyelt számítógép, és az ezen található figyelt objektumok állapotát, és jelentést küld a felügyeleti kiszolgálónak.The agent also calculates the health state of the monitored computer and objects on the monitored computer and reports back to the management server. Ha egy figyelt objektum állapota változik, vagy egyéb feltételek teljesülnek, az ügynök riasztást generálhat.When the health state of a monitored object changes or other criteria are met, an alert can be generated from the agent. Ez tájékoztatja a kezelőt arról, hogy valamilyen esemény a figyelmét igényli.This lets operators know that something requires attention. Az ügynök azáltal, hogy állapotinformációt biztosít a figyelt objektumról a felügyeleti kiszolgálónak, naprakész képet nyújt az eszköz, és a rajta futó összes alkalmazás állapotáról.By providing health data about the monitored object to the management server, the agent provides an up-to-date picture of the health of the device and all the applications that it hosts.

Az ügynökök konfigurálhatók úgy, hogy proxyügynökként viselkedjenek.An agent can be configured to act as a proxy agent. A proxyügynök egy olyan ügynök, amely a felügyeleti kiszolgálónak a gazdagépétől eltérő számítógép vagy hálózati eszköz nevében is továbbíthat adatokat.A proxy agent is an agent that can forward data to a management server on behalf of a computer or network device other than its host computer. Egy SQL-fürt fizikai csomópontjára telepített ügynök számára például engedélyezve lehet, hogy a fürt erőforrásait proxyként figyelje.For example, an agent that is installed on the physical node of an SQL cluster can be enabled to act as proxy to monitor the cluster resource. A proxyügynökök olyan számítógépek és eszközök figyelését is lehetővé teszik, melyekre nem lehet ügynököt telepíteni.Proxy agents enable monitoring of computers and devices on which an agent cannot be installed. Bővebb információkért lásd: Ügynök nélküli figyelés.For more information, see Agentless Monitoring.

SzolgáltatásokServices

A felügyelt számítógépeken az Operations Manager-ügynök a Microsoft Monitoring Agent szolgáltatásként jelenik meg.On a monitored computer, the Operations Manager agent is listed as the Microsoft Monitoring Agent service. A Microsoft Monitoring Agent szolgáltatás többek között teljesítményadatokat gyűjt és feladatokat hajt végre.The Microsoft Monitoring Agent service collects performance data, executes tasks, and so on. Még ha a szolgáltatás nem is tud kommunikálni a felügyeleti kiszolgálóval és jelentéseket küldeni, akkor is tovább fut, és a figyelt számítógép lemezén várakoztatja a gyűjtött adatokat és eseményeket.Even when the service is unable to communicate with the management server it reports to, the service continues to run and queues the collected data and events on the disk of the monitored computer. Ha a kapcsolat helyreáll, a Microsoft Monitoring Agent szolgáltatás elküldi az összegyűjtött adatokat és eseményeket a felügyeleti kiszolgálónak.When the connection is restored, the Microsoft Monitoring Agent service sends collected data and events to the management server.

Megjegyzés

A Microsoft Monitoring Agentet Állapotfigyelő szolgáltatásnak is nevezik.The Microsoft Monitoring Agent service is sometimes referred to as the Health Service.

A Microsoft Monitoring Agent felügyeleti kiszolgálókon is fut.The Microsoft Monitoring Agent service also runs on management servers. A felügyeleti kiszolgálókon a szolgáltatás felügyeleti munkafolyamatokat futtat és hitelesítő adatokat kezel.On a management server, the service runs monitoring workflows and manages credentials. A munkafolyamatok futtatásához a szolgáltatás megadott hitelesítő adatok használatával kezdeményez MonitoringHost.exe folyamatokat.To run workflows, the service initiates MonitoringHost.exe processes using specified credentials. Ezek a folyamatok figyelik és gyűjtik az eseménynapló és a teljesítményszámláló adatait, illetve a Windows Management Instrumentation (WMI) adatait, valamint műveleteket, például parancsprogramokat futtatnak.These processes monitor and collect event log data, performance counter data, Windows Management Instrumentation (WMI) data, and run actions such as scripts.

A felügyeleti kiszolgálók a System Center adatelérési szolgáltatást és a System Center felügyeletkonfigurálási szolgáltatást is futtatják.Management servers also run the System Center Data Access service and the System Center Management Configuration service.

A System Center adatelérési szolgáltatás az operatív konzol számára hozzáférést biztosít az operatív adatbázishoz, és adatokat ír az adatbázisba.The System Center Data Access service provides access for the Operations console to the operational database and writes data to the database.

A System Center felügyeleti konfigurálási szolgáltatás a felügyeleti csoport kapcsolatait és topológiáját figyeli.The System Center Management Configuration service manages the relationships and topology of the management group. Emellett elvégzi a felügyeleti csomagok terjesztését is a figyelt objektumokra.It also distributes management packs to monitored objects.

Felügyeleti csomagokManagement packs

A System Center felügyeleti szolgáltatás által futtatott munkafolyamatokat felügyeleti csomagok határozzák meg.The workflows that the System Center Management service runs are defined by management packs. A felügyeleti csomagok definiálják az ügynök által gyűjtött és a felügyeleti kiszolgálónak visszaküldött adatokat egy adott alkalmazás vagy topológia esetén.Management packs define the information that the agent collects and returns to the management server for a specific application or technology. A BizTalk Server felügyeleti csomag például olyan szabályokat és figyelőket tartalmaz, melyek begyűjtik és kiértékelik a BizTalk Server alkalmazás kifogástalan állapotának és hatékonyságának biztosításához fontos eseményeket és műveleteket.For example, the BizTalk Server Management Pack contains rules and monitors that collect and evaluate events and operations that are important to ensuring the health and efficiency of the BizTalk Server application.

Miután az Operations Manager ügynököt telepít egy számítógépre, elküldi a kezdeti konfigurációt az ügynöknek.After Operations Manager installs an agent on a computer, it sends an initial configuration to the agent. A kezdeti konfiguráció tartalmazza a felügyeleti csomagokból származó objektumfelderítéseket.The initial configuration includes object discoveries from management packs. A felügyeleti csomag definiálja azon objektumok típusait (pl. alkalmazások és szolgáltatások), melyeket az Operations Manager által felderített számítógépeken figyelni kell.The management pack defines the types of objects, such as applications and features, that will be monitored on computers that have been discovered by Operations Manager. Az ügynökök adatokat küldenek annak a felügyeleti kiszolgálónak, amely a számítógépen felderített objektumpéldányokat azonosítja.Agents send data to the management server that identifies the instances of objects discovered on the computer. A felügyeleti kiszolgáló ezután elküldi az ügynöknek a felügyeleti csomagok azon elemeit, amelyek az adott számítógép felderített objektumaira alkalmazandók, például a szabályokat vagy figyelőket.The management server then sends the agents the elements of management packs that apply to the discovered objects for each computer, such as rules and monitors.

A szabály a számítógépről gyűjtendő események és teljesítményadatok körét definiálja, valamint azt, hogy mi a teendő velük a begyűjtésük után.A rule defines the events and performance data to collect from computers and what to do with the information after it is collected. A szabályokat legegyszerűbb ha-akkor típusú állításoknak tekinteni.A simple way to think about rules is as an If/Then statement. Így például egy alkalmazás felügyeleti csomagja az alábbiakhoz hasonló szabályokat tartalmazhat:For example, a management pack for an application might contain rules such as the following:

 • Ha az eseménynaplóban megjelenik egy üzenet arról, hogy az alkalmazás bezáródott, akkor hozzon létre egy riasztást.If a message indicating that the application is shutting down appears in the event log, create an alert.

 • Ha egy forrásfájl feltöltése sikertelen, akkor gyűjtse be az ezt a hibát jelző eseményt.If upload of a source file fails, collect the event that indicates this failure.

Mint a példákból is látható, a szabályok riasztásokat hoznak létre, és eseményeket vagy teljesítményadatokat gyűjtenek be, amelyeket aztán az ügynök elküld a felügyeleti kiszolgálónak.As these examples show, rules can create alerts and collect events or performance data, which the agent sends to the management server. A szabályok parancsfájlokat is futtathatnak, ami például lehetővé teszi, hogy egy szabály megpróbálja újraindítani a hibás alkalmazást.Rules can also run scripts, such as allowing a rule to attempt to restart a failed application.

A felderített objektumok rendelkeznek egy állapottal, mely az operatív konzolon zöld (sikeres vagy kifogástalan), sárga (figyelmeztetés) vagy piros (kritikus vagy nem kifogástalan) színnel jelenik meg.Discovered objects have a health state, which is reflected in the Operations console as green (successful or healthy), yellow (warning), or red (critical or unhealthy). A figyelők a figyelt objektum bizonyos aspektusai szerinti állapotokat határozzák meg.Monitors define the health states for particular aspects of the monitored object. Így például egy lemezkapacitást figyelő monitor esetén a zöld jelentheti a lemez 85% alatti teltségét, míg a sárga a 85% feletti és a piros a 90% feletti értéket.For example, a monitor for disk drive capacity might define green as less than 85 percent full, yellow as over 85 percent full, and red as over 90 percent full. A figyelők konfigurálhatók úgy, hogy állapotváltozás fellépte esetén riasztást generáljanak.A monitor can be configured to generate an alert when a state change occurs.

Az objektumok felderítésének és figyelésének a meneteHow objects are discovered and monitored

Az alábbi ábra az objektumok felderítését és figyelését mutatja be leegyszerűsítve.The following image is a simplified illustration of how objects are discovered and monitored.

A felderítés és figyelés áttekintése

 1. A rendszergazda konfigurálja az Operations Manager programot a figyelendő számítógépek keresésére.The administrator configures Operations Manager to search for computers to manage. A számítógépek felfedésével kapcsolatos további információkért lásd: az ügynök üzembe helyezésének megtervezése.For more information about discovering computers, see Agent deployment planning.

 2. Az alkalmazás azonosítja azokat a számítógépeket, amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek, és még nincsenek felügyelve.Computers that meet the specified criteria and are not already managed are identified.

 3. A rendszer Operations Manager-ügynököt telepít a felderített számítógépre.An Operations Manager agent is installed on the discovered computer.

 4. Az ügynök konfigurációs adatokat kér, majd a felügyeleti kiszolgáló elküldi az ügynöknek a telepített felügyeleti csomagokból származó konfigurációs adatokat, beleértve a felderítendő osztályokat is.The agent requests configuration data, and then the management server sends the agent configuration data from installed management packs that includes classes to be discovered. Ha például a Windows Server operációs rendszer felügyeleti csomagjai vannak telepítve, akkor a felügyeleti kiszolgáló elküldi az ügynöknek az operációs rendszer osztályait.For example, if the Windows Server operating system management packs are installed, the management server will send the agent the operating system classes.

 5. Az ügynök összehasonlítja a konfigurációs adatokat a számítógéppel, azonosít bármely felderített objektumot, majd visszaküldi az információkat a felügyeleti kiszolgálónak.The agent compares the configuration data to the computer, identifies any objects that it discovers, and returns the information to the management server. Így például az ügynök visszaküldi a felügyeleti kiszolgálónak, hogy a Windows Server 2016 operációs rendszer egy példánya található a számítógépen.For example, the agent will return to the management server that an instance of Windows Server 2016 operating system is on the computer.

 6. A felügyeleti kiszolgáló a telepített felügyeleti csomagokból elküld az ügynöknek minden olyan figyelési logikát, mely a felderített objektumokra alkalmazandó.The management server sends the agent all monitoring logic from installed management packs that applies to the discovered objects. Az ügynök megkapja például a Windows Server 2016 rendszerre érvényes összes figyelési logikát.For example, the agent will receive all monitoring logic that applies to Windows Server 2016.

 7. Az ügynök alkalmazza a figyelési logikát (például szabályokat és figyelőket), munkafolyamatokat futtat, és visszaküldi az adatokat a felügyeleti kiszolgálóra.The agent applies the monitoring logic, such as rules and monitors, runs workflows, and returns data to the management server.

 8. Amint a figyelt objektumokban változás áll be (például egy alkalmazást telepítenek vagy eltávolítanak), az ügynök a frissített információt elküldi a felügyeleti kiszolgálóra, amely ezután elküldi a frissített figyelési logikát.As changes occur to discovered objects, such as applications being added or uninstalled, the agent sends the updated information to the management server, which then sends updated monitoring logic.

Megjegyzés

Az Operations Manager használatával a hálózati eszközök, illetve a UNIX és Linux operációs rendszert futtató számítógépek felderítése és figyelése mellett ügynök nélküli figyelést is végezhet.Operations Manager can also discover and monitor network devices, computers running UNIX and Linux operating systems, and provide agentless monitoring. További tudnivalókért tekintse meg a Figyelési forgatókönyvek az Operations Manager programban részt az Üzemeltetési útmutatóban.For more information, see Operations Manager Monitoring Scenarios in the Operations Guide.

Az ügynökök és a felügyeleti kiszolgálók közötti kommunikációCommunication between agents and management servers

Az Operations Manager-ügynök riasztási és felderítési adatokat küld az elsődleges felügyeleti kiszolgálóra, amely az adatokat az operatív adatbázisba írja.The Operations Manager agent sends alert and discovery data to the primary management server, which writes the data to the operational database. Az ügynök emellett a hozzá tartozó esemény-, teljesítmény- és állapotadatokat is továbbítja az elsődleges felügyeleti kiszolgálóra, amely az adatokat egyidejűleg az operatív és az adatraktár-adatbázisba írja.The agent also sends events, performance, and state data to the primary management server for that agent, which writes the data to the operational and data warehouse databases simultaneously.

Az ügynök az adatokat az egyes szabályok és figyelők ütemezési paramétereinek megfelelően küldi.The agent sends data according to the schedule parameters for each rule and monitor. A gyűjtési szabályok optimalizálása érdekében az adatok csak akkor továbbítódnak, ha egy adott számlálóból vett minta meghatározott mértékben, például 10%-kal eltér az előző mintától.For optimized collection rules, data is only transmitted if a sample of a counter differs from the previous sample by a specified tolerance, such as 10%. Ez elősegíti a hálózati forgalom, valamint az operatív adatbázisban tárolt adatok mennyiségének csökkentését.This helps reduce network traffic and the volume of data stored in the operational database.

Emellett az ügynökök a szívverésként ismert adatcsomagot is továbbítják rendszeres időközönként (alapértelmezés szerint 60 másodpercenként) a felügyeleti kiszolgálónak.Additionally, all agents send a packet of data, called a heartbeat, to the management server on a regular schedule, by default every 60 seconds. A szívverés célja az ügynök rendelkezésre állásának, illetve az ügynök és a felügyeleti kiszolgáló közötti kommunikációnak az érvényesítése.The purpose of the heartbeat is to validate the availability of the agent and communication between the agent and the management server. A szívveréssel kapcsolatban további tájékoztatásért lásd: A szívverések működése az Operations Manager programban.For more information on heartbeats, see How Heartbeats Work in Operations Manager.

Az Operations Manager minden ügynökhöz futtat egy állapotfigyelő szolgáltatást, amely a távoli állapotfigyelő szolgáltatás állapotát figyeli a felügyeleti kiszolgáló szemszögéből.For each agent, Operations Manager runs a health service watcher, which monitors the state of the remote Health Service from the perspective of the management server.

Az Operations Manager egyéb háttéranyagaiOther resources for Operations Manager