Verbinding maken met een Office 365-gebruikersverbinding vanuit PowerAppsConnect to Office 365 Users connection from PowerApps

Office 365-gebruikers

Met Office 365-gebruikers kunt u met uw Office 365-account toegang krijgen tot de gebruikersprofielen in uw organisatie.Office 365 Users lets you access user profiles in your organization using your Office 365 account. U kunt verschillende acties uitvoeren, zoals uw profiel, het profiel van een gebruiker, de manager van een gebruiker of de direct ondergeschikten van een gebruiker ophalen.You can perform various actions such as get your profile, a user's profile, a user's manager or direct reports.

U kunt deze gegevens in een label in uw app weergeven.You can display this information in a label on your app. U kunt één functie weergeven, meerdere functies weergeven en zelfs verschillende functies combineren.You can display one function, multiple functions, or even combine different functions. Zo kunt u een expressie maken waarin de gebruikersnaam en het telefoonnummer worden gecombineerd en deze gegevens vervolgens in uw app weergeven.For example, you can create an expression that combines the User Name and Phone Number, and then display this information in your app.

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u Office 365-gebruikers als verbinding kunt toevoegen, Office 365-gebruikers als gegevensbron aan uw app kunt toevoegen en tabelgegevens in een galeriebesturingselement kunt gebruiken.This topic shows you how to add Office 365 Users as a connection, add Office 365 Users as a data source to your app, and use table data in a gallery control.

VereistenPrerequisites

Een verbinding toevoegenAdd a connection

 1. Voeg een gegevensverbinding toe en selecteer Office 365-gebruikers:Add a data connection and select Office 365 Users:

  Verbinding maken met Office 365

 2. Selecteer Connect en als u wordt gevraagd om aan te melden, voert u uw werkaccount in.Select Connect, and if prompted to sign in, enter your work account.

De verbinding met Office 365-gebruikers is gemaakt en aan uw app toegevoegd.The Office 365 Users connection has been created and added to your app. U kunt de verbinding nu gebruiken.Now, it's ready to be used.

De verbinding in uw app gebruikenUse the connection in your app

Gegevens over de huidige gebruiker weergevenShow information about the current user

 1. Selecteer Label in het menu Insert.On the Insert menu, select Label
 2. Stel de bijbehorende eigenschap Text op de functiebalk in op een van de volgende formules:In the function bar, set its Text property to any of the following formulas:

  Office365Users.MyProfile().Department
  Office365Users.MyProfile().DisplayName
  Office365Users.MyProfile().GivenName
  Office365Users.MyProfile().Id
  Office365Users.MyProfile().JobTitle
  Office365Users.MyProfile().Mail
  Office365Users.MyProfile().MailNickname
  Office365Users.MyProfile().Surname
  Office365Users.MyProfile().TelephoneNumber
  Office365Users.MyProfile().UserPrincipalName
  Office365Users.MyProfile().AccountEnabled

In het label worden de gegevens weergegeven die u over de huidige gebruiker hebt ingevoerd.The label shows the information that you entered about the current user.

Gegevens over een andere gebruiker weergevenShow information about another user

 1. Selecteer Text in het menu Insert en selecteer vervolgens Text input.On the Insert menu, select Text, and then select Text input. Wijzig de naam in InfoAbout:Rename it InfoAbout:

  Naam van besturingselement wijzigen

 2. Typ of plak in InfoAbout een e-mailadres of gebruiker in uw organisatie.In InfoAbout, type or paste an email address of a user in your organization. Typ bijvoorbeeld UwNaam@UwBedrijf.com.For example, type in yourName@yourCompany.com.
 3. Voeg een besturingselement van het type Label (via het menu Invoegen) toe en stel de bijbehorende eigenschap Text in op een van de volgende formules:Add a Label (Insert menu), and set its Text property to any of the following formulas:

  • Gegevens over een andere gebruiker weergeven:To show information about another user:

   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).AccountEnabled

  • Gegevens over de manager van een andere gebruiker weergeven:To show information about another user's manager:

   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).AccountEnabled

In het label worden de gegevens weergegeven die u hebt ingevoerd over de opgegeven gebruiker of over de manager van die gebruiker.The label shows the information that you entered about the user you specified or that user's manager.

Notitie

Als u een app op basis van een entiteit in Common Data Service ontwikkelt, kunt u een gebruiker opgeven op basis van de id in plaats van het e-mailadres.If you're developing an app based on an entity in the Common Data Service, you can specify a user based on ID instead of email address.

U kunt bijvoorbeeld automatisch een app maken, een scherm toevoegen met een besturingselement van het type Label en de eigenschap Text van het besturingselement instellen op deze formule:For example, you can create an app automatically, add a screen that contains a Label control, and set the control's Text property to this formula:
Office365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayNameOffice365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayName

Als u een contactpersoon maakt en deze contactpersoon in het zoekscherm van de app selecteert, wordt uw weergavenaam in het besturingselement Label weergegeven.If you create a contact and select that contact in the browse screen of the app, the Label control will show your display name.

De direct ondergeschikten van een andere gebruiker weergevenShow the direct reports of another user

 1. Voeg een besturingselement van het type Text input toe (via het menu Insert > Text) en wijzig de naam in InfoAbout.Add a Text input control (Insert menu > Text), and rename it InfoAbout.
 2. Voer het e-mailadres van een gebruiker in uw organisatie in InfoAbout in.In InfoAbout, enter the email address of a user in your organization. Voer bijvoorbeeld Naam VanUwManager@UwBedrijf.com in.For example, enter yourManagersName@yourCompany.com
 3. Voer een galerie van het type With text (via het menu Insert > Gallery) toe en stel de bijbehorende eigenschap Items in op de volgende formule:Add a With text gallery (Insert menu > Gallery), and set its Items property to the following formula:

  Office365Users.DirectReports(InfoAbout.Text)

  In de galerie worden de gegevens weergegeven over de direct ondergeschikten van de gebruiker die u hebt ingevoerd.The gallery shows information about the direct reports of the user you entered.

  Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 4. Selecteer JobTitle in de tweede lijst.In the second list, select JobTitle. Selecteer DisplayName in de derde lijst.In the third list, select DisplayName. De galerie wordt bijgewerkt met deze waarden.The gallery is updated to show these values.

Notitie

Het eerste vak is eigenlijk een afbeeldingsbesturingselement.The first box is actually an image control. Als u geen afbeelding hebt, kunt u het afbeeldingsbesturingselement verwijderen en in plaats daarvan een label toevoegen.If you don't have an image, you can delete the image control, and add a label in its place. Een besturingselement toevoegen en configureren is een goede informatiebron.Add and configure controls is a good resource.

Gebruikers zoekenSearch for users

 1. Voeg een besturingselement van het type Text input toe (via het menu Insert > Text) en wijzig de naam in SearchTerm.Add a Text input control (Insert menu > Text), and rename it SearchTerm. Voer de naam in die u wilt zoeken.Enter a name to search. Voer bijvoorbeeld uw voornaam in.For example, enter your first name.
 2. Voer een galerie van het type With text (via het menu Insert > Gallery) toe en stel de bijbehorende eigenschap Items in op de volgende formule:Add a With text gallery (Insert menu > Gallery), and set its Items property to the following formula:

  Office365Users.SearchUser({searchTerm: SearchTerm.Text})

  In de galerie worden de gebruikers weergegeven van wie de naam de zoektekst bevat die u hebt ingevoerd.The gallery shows users whose name contains the search text you entered.

  Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. Selecteer Mail in de tweede lijst.In the second list, select Mail. Selecteer DisplayName in de derde lijst.In the third list, select DisplayName.

  Het tweede en derde label in de galerie worden bijgewerkt.The second and third labels in the gallery are updated.

De beschikbare functies weergevenView the available functions

Deze verbinding bevat de volgende functies:This connection includes the following functions:

FunctienaamFunction Name BeschrijvingDescription
MyProfileMyProfile Het profiel voor de huidige gebruiker ophalenRetrieves the profile for the current user
UserProfileUserProfile Een specifiek gebruikersprofiel ophalenRetrieves a specific user profile
ManagerManager Het gebruikersprofiel voor de manager van de opgegeven gebruiker ophalenRetrieves user profile for the manager of the specified user
DirectReportsDirectReports De direct ondergeschikten voor de opgegeven gebruiker retournerenReturns the direct reports for the specified user
SearchUserSearchUser De zoekresultaten van gebruikersprofielen ophalenRetrieves search results of user profiles

MyProfileMyProfile

Mijn profiel ophalen: het profiel voor de huidige gebruiker ophalen.Get my profile: Retrieves the profile for the current user.

InvoereigenschappenInput properties

Geen.None.

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name TypeType BeschrijvingDescription
DepartmentDepartment Tekenreeksstring De afdeling van de gebruiker.Department of the user.
DisplayNameDisplayName Tekenreeksstring De weergavenaam van de gebruiker.Display name of user.
GivenNameGivenName Tekenreeksstring De voornaam van de gebruiker.Given name of user.
IdId Tekenreeksstring Gebruikers-idUser id
JobTitleJobTitle Tekenreeksstring De functie van de gebruiker.Job Title of the user.
MailMail Tekenreeksstring De e-mail-id van de gebruiker.Email id of user.
MailNicknameMailNickname Tekenreeksstring De bijnaam van de gebruiker.Nickname of user.
SurnameSurname Tekenreeksstring De achternaam van de gebruiker.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber Tekenreeksstring Het telefoonnummer van de gebruiker.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName Tekenreeksstring De principal-naam van de gebruiker.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled Booleaanse waardeboolean De markering Account ingeschakeld.Account enabled flag.

UserProfileUserProfile

Gebruikersprofiel ophalen: een specifiek gebruikersprofiel ophalen.Get user profile: Retrieves a specific user profile.

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
IdId Tekenreeksstring Jayes De principal-naam of e-mail-id van de gebruikerUser principal name or email id

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name TypeType BeschrijvingDescription
DepartmentDepartment Tekenreeksstring De afdeling van de gebruiker.Department of the user.
DisplayNameDisplayName Tekenreeksstring De weergavenaam van de gebruiker.Display name of user.
GivenNameGivenName Tekenreeksstring De voornaam van de gebruiker.Given name of user.
IdId Tekenreeksstring Gebruikers-idUser id
JobTitleJobTitle Tekenreeksstring De functie van de gebruiker.Job Title of the user.
MailMail Tekenreeksstring De e-mail-id van de gebruiker.Email id of user.
MailNicknameMailNickname Tekenreeksstring De bijnaam van de gebruiker.Nickname of user.
SurnameSurname Tekenreeksstring De achternaam van de gebruiker.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber Tekenreeksstring Het telefoonnummer van de gebruiker.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName Tekenreeksstring De principal-naam van de gebruiker.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled Booleaanse waardeboolean De markering Account ingeschakeld.Account enabled flag.

ManagerManager

Manager ophalen: het gebruikersprofiel voor de manager van de opgegeven gebruiker ophalenGet manager: Retrieves user profile for the manager of the specified user

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
IdId Tekenreeksstring Jayes De principal-naam of e-mail-id van de gebruikerUser principal name or email id

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name TypeType BeschrijvingDescription
DepartmentDepartment Tekenreeksstring De afdeling van de gebruiker.Department of the user.
DisplayNameDisplayName Tekenreeksstring De weergavenaam van de gebruiker.Display name of user.
GivenNameGivenName Tekenreeksstring De voornaam van de gebruiker.Given name of user.
IdId Tekenreeksstring Gebruikers-idUser id
JobTitleJobTitle Tekenreeksstring De functie van de gebruiker.Job Title of the user.
MailMail Tekenreeksstring De e-mail-id van de gebruiker.Email id of user.
MailNicknameMailNickname Tekenreeksstring De bijnaam van de gebruiker.Nickname of user.
SurnameSurname Tekenreeksstring De achternaam van de gebruiker.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber Tekenreeksstring Het telefoonnummer van de gebruiker.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName Tekenreeksstring De principal-naam van de gebruiker.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled Booleaanse waardeboolean De markering Account ingeschakeld.Account enabled flag.

DirectReportsDirectReports

Directe ondergeschikten ophalen: direct ondergeschikten ophalenGet direct reports: Get direct reports

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
IdId Tekenreeksstring Jayes De principal-naam of e-mail-id van de gebruikerUser principal name or email id

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name TypeType BeschrijvingDescription
DepartmentDepartment Tekenreeksstring De afdeling van de gebruiker.Department of the user.
DisplayNameDisplayName Tekenreeksstring De weergavenaam van de gebruiker.Display name of user.
GivenNameGivenName Tekenreeksstring De voornaam van de gebruiker.Given name of user.
IdId Tekenreeksstring Gebruikers-idUser id
JobTitleJobTitle Tekenreeksstring De functie van de gebruiker.Job Title of the user.
MailMail Tekenreeksstring De e-mail-id van de gebruiker.Email id of user.
MailNicknameMailNickname Tekenreeksstring De bijnaam van de gebruiker.Nickname of user.
SurnameSurname Tekenreeksstring De achternaam van de gebruiker.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber Tekenreeksstring Het telefoonnummer van de gebruiker.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName Tekenreeksstring De principal-naam van de gebruiker.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled Booleaanse waardeboolean De markering Account ingeschakeld.Account enabled flag.

SearchUserSearchUser

Gebruikers zoeken: de zoekresultaten van gebruikersprofielen ophalenSearch for users: Retrieves search results of user profiles

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
searchTermsearchTerm Tekenreeksstring Neeno ZoekreeksSearch string. Van toepassing op: weergavenaam, voornaam, achternaam, e-mail, bijnaam e-mail en principal-naam van gebruikerApplies to: display name, given name, surname, mail, mail nickname, and user principal name

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name TypeType BeschrijvingDescription
DepartmentDepartment Tekenreeksstring De afdeling van de gebruiker.Department of the user.
DisplayNameDisplayName Tekenreeksstring De weergavenaam van de gebruiker.Display name of user.
GivenNameGivenName Tekenreeksstring De voornaam van de gebruiker.Given name of user.
IdId Tekenreeksstring Gebruikers-idUser id
JobTitleJobTitle Tekenreeksstring De functie van de gebruiker.Job Title of the user.
MailMail Tekenreeksstring De e-mail-id van de gebruiker.Email id of user.
MailNicknameMailNickname Tekenreeksstring De bijnaam van de gebruiker.Nickname of user.
SurnameSurname Tekenreeksstring De achternaam van de gebruiker.Surname of user.
TelephoneNumberTelephoneNumber Tekenreeksstring Het telefoonnummer van de gebruiker.Telephone number of user.
UserPrincipalNameUserPrincipalName Tekenreeksstring De principal-naam van de gebruiker.User Principal Name.
AccountEnabledAccountEnabled Booleaanse waardeboolean De markering Account ingeschakeld.Account enabled flag.