Besturingselement voor selectievakje in PowerAppsCheck box control in PowerApps

Een besturingselement dat de gebruiker kan in- of uitschakelen om de waarde ervan in te stellen op true of false.A control that the user can select or clear to set its value to true or false.

BeschrijvingDescription

De gebruiker kan een Booleaanse waarde opgeven met behulp van dit vertrouwde besturingselement, dat al tientallen jaren wordt gebruikt in grafische gebruikersinterfaces.The user can specify a Boolean value by using this familiar control, which has been used in GUIs for decades.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text: de tekst die wordt weergegeven in een besturingselement of die de gebruiker in een besturingselement typt.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Value: de waarde van een besturingselement voor invoer.Value – The value of an input control.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CheckboxBackgroundFill: de achtergrondkleur van het vakje rond het vinkje in een selectievakje.CheckboxBackgroundFill – The background color of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckboxBorderColor: de kleur van de rand rondom het vinkje in een selectievakje.CheckboxBorderColor – The color of the border that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckboxSize: de breedte en hoogte van het vakje rond het vinkje in een selectievakje.CheckboxSize – The width and height of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckmarkFill: de kleur van het vinkje in een selectievakje.CheckmarkFill – The color of the checkmark in a checkbox control.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnCheck: hoe een app reageert wanneer de waarde van een selectievakje of wisselknop in true verandert.OnCheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to true.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnUncheck: de manier waarop de app reageert wanneer de waarde van een selectievakje of wisselknop in false verandert.OnUncheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to false.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign: de locatie van de tekst in een besturingselement in verhouding tot het verticale midden van dat besturingselement.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

If( Voorwaarde, Resultaat )If( Condition, Result )

VoorbeeldExample

 1. Voeg een besturingselement Selectievakje toe, geef het de naam chkReserveren en stel de eigenschap Tekst ervan in op Nu reserveren.Add a Check box control, name it chkReserve, and set its Text property to show Reserve now.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Voeg een besturingselement Datumkiezer toe en stel de eigenschap Visible ervan in op deze formule:Add a Date picker control, and set its Visible property to this formula:
  If(chkReserveren.Value = true, true)If(chkReserve.Value = true, true)

  Wilt u meer informatie over de functie If of andere functies?Want more information about the If function or other functions?

 3. Druk op F5, klik of tik op chkReserveren om de eigenschap Value in te stellen op true en klik of tik vervolgens nogmaals op chkReserveren om de eigenschap Value in te stellen op false.Press F5, click or tap chkReserve to set its Value property to true, and then click or tap chkReserve again to set its Value property to false.

  Het besturingselement Datumkiezer wordt weergegeven wanneer de eigenschap Value van chkReserveren de waarde true heeft, maar niet wanneer de waarde false is.The Date Picker control appears when the Value property of chkReserve is true but not when it's false.

 4. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.To return to the default workspace, press Esc.