Besturingselement voor HTML-tekst in PowerAppsHTML text control in PowerApps

Een vak waarin tekst wordt weergegeven en HTML-codes worden geconverteerd naar opmaak.A box that shows text and converts HTML tags to formatting.

BeschrijvingDescription

Een besturingselement HTML-tekst bevat niet alleen gewone tekst en getallen, maar converteert ook HTML-codes, zoals vaste spaties.An HTML text control not only shows plain text and numbers but also converts HTML tags, such as non-breaking spaces.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.Color – The color of text in a control.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

HTMLText: tekst die wordt weergegeven in een besturingselement voor HTML-tekst en die HTML-codes kan bevatten.HTMLText – Text that appears in an HTML text control and that may contain HTML tags.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.Fill – The background color of a control.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.Size – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Find( Zoektekst, Zoekreeks )Find( FindString, WithinString )

VoorbeeldExample

  1. Voeg een Label-besturingselement met de naam Bron toe en stel de eigenschap Text in op deze tekenreeks:Add a Label control, name it Source, and set its Text property to this string:

<p> We hebben een &nbsp; &quot; letterlijke en figuurlijke &quot; inhaalslag gemaakt.<p> We have done an unusually &nbsp; &quot; deep &quot; globalization and localization. <p><p>

Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

  1. Voeg een besturingselement HTML-tekst toe en stel de eigenschap HTMLText in op deze waarde:Add an HTML text control, and set its HTMLText property to this value:
    Bron.Text Source.Text

    Het besturingselement HTML-tekst bevat dezelfde tekst als het besturingselement Label, maar de codes zijn geconverteerd naar de juiste tekens.The HTML text control shows the same text as the Label control but converts the tags to the appropriate characters.