DataRecordInfo Klasa

Definicja

Zapewnia dostęp do informacji o typie i kolumnie strukturalnej dla DbDataRecord.Provides access to information about the structural type and column information for a DbDataRecord.

public ref class DataRecordInfo
public class DataRecordInfo
type DataRecordInfo = class
Public Class DataRecordInfo
Dziedziczenie
DataRecordInfo
Pochodne

Konstruktory

DataRecordInfo(TypeUsage, IEnumerable<EdmMember>)

Inicjuje nowy DbDataRecord obiekt dla określonego typu z wyliczalną kolekcją pól danych.Initializes a new DbDataRecord object for a specific type with an enumerable collection of data fields.

Właściwości

FieldMetadata

Pobiera FieldMetadata dla tego DataRecordInfo obiektu.Gets FieldMetadata for this DataRecordInfo object.

RecordType

Pobiera informacje o typie dla tego obiektu jako TypeUsage obiekt.Gets type info for this object as a TypeUsage object.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy