SqlBinary.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera pojedynczy bajt z Value Właściwości znajdującej się w położeniu wskazywanym przez parametr Integer, index .Gets the single byte from the Value property located at the position indicated by the integer parameter, index. Jeśli index wskazuje pozycję poza końcem tablicy bajtów, SqlNullValueException zostanie zgłoszony.If index indicates a position beyond the end of the byte array, a SqlNullValueException will be raised. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

public:
 property System::Byte default[int] { System::Byte get(int index); };
public byte this[int index] { get; }
member this.Item(int) : byte
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As Byte

Parametry

index
Int32

Pozycja bajtu do pobrania.The position of the byte to be retrieved.

Wartość właściwości

Byte

Bajt znajdujący się w pozycji wskazywanej przez parametr Integer.The byte located at the position indicated by the integer parameter.

Wyjątki

Właściwość jest odczytywana, gdy Value Właściwość zawiera NullThe property is read when the Value property contains Null

-lub--or- indexParametr wskazuje pozycję poza długością tablicy bajtów wskazanej przez Length Właściwość.The index parameter indicates a position beyond the length of the byte array as indicated by the Length property.

Uwagi

Aby uniknąć ponoszenia elementu SqlNullValueException , zawsze Badaj IsNull Właściwość i Length Właściwość przed odczytaniem tej właściwości.To avoid raising a SqlNullValueException, always examine the IsNull property and the Length property before reading this property.

Dotyczy