SqlBinary.Length Właściwość

Definicja

Pobiera długość w bajtach Value właściwości.Gets the length in bytes of the Value property. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

public:
 property int Length { int get(); };
public int Length { get; }
member this.Length : int
Public ReadOnly Property Length As Integer

Wartość właściwości

Int32

Długość danych binarnych we Value właściwości.The length of the binary data in the Value property.

Wyjątki

LengthWłaściwość jest odczytywana, gdy Value Właściwość zawiera Null .The Length property is read when the Value property contains Null.

Uwagi

Aby uniknąć ponoszenia elementu SqlNullValueException , zawsze Badaj IsNull Właściwość przed odczytaniem Length właściwości.To avoid raising a SqlNullValueException, always examine the IsNull property before reading the Length property.

Dotyczy