DBNull.ToString Metoda

Definicja

Zwraca pusty ciąg.Returns an empty string.

Przeciążenia

ToString()

Zwraca pusty ciąg (Empty).Returns an empty string (Empty).

ToString(IFormatProvider)

Zwraca pusty ciąg przy użyciu określonego IFormatProvider.Returns an empty string using the specified IFormatProvider.

ToString()

Zwraca pusty ciąg (Empty).Returns an empty string (Empty).

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Pusty ciąg (Empty).An empty string (Empty).

Zobacz też

ToString(IFormatProvider)

Zwraca pusty ciąg przy użyciu określonego IFormatProvider.Returns an empty string using the specified IFormatProvider.

public:
 virtual System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProvider, która ma być używana do formatowania wartości zwracanej.The IFormatProvider to be used to format the return value.

lub-or- null uzyskać informacji o formacie z bieżących ustawień regionalnych systemu operacyjnego.null to obtain the format information from the current locale setting of the operating system.

Zwraca

Pusty ciąg (Empty).An empty string (Empty).

Implementuje

Zobacz też

Dotyczy