HebrewCalendar.ToDateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32) Metoda

Definicja

Zwraca wartość DateTime ustawioną na określoną datę i godzinę w określonej ERA.Returns a DateTime that is set to the specified date and time in the specified era.

public:
 override DateTime ToDateTime(int year, int month, int day, int hour, int minute, int second, int millisecond, int era);
public override DateTime ToDateTime (int year, int month, int day, int hour, int minute, int second, int millisecond, int era);
override this.ToDateTime : int * int * int * int * int * int * int * int -> DateTime
Public Overrides Function ToDateTime (year As Integer, month As Integer, day As Integer, hour As Integer, minute As Integer, second As Integer, millisecond As Integer, era As Integer) As DateTime

Parametry

year
Int32

Liczba całkowita reprezentująca rok.An integer that represents the year.

month
Int32

Liczba całkowita z przedziału od 1 do 13 reprezentująca miesiąc.An integer from 1 to 13 that represents the month.

day
Int32

Liczba całkowita z zakresu od 1 do 30 reprezentująca dzień.An integer from 1 to 30 that represents the day.

hour
Int32

Liczba całkowita z przedziału od 0 do 23 reprezentująca godzinę.An integer from 0 to 23 that represents the hour.

minute
Int32

Liczba całkowita z zakresu od 0 do 59, która reprezentuje minutę.An integer from 0 to 59 that represents the minute.

second
Int32

Liczba całkowita z zakresu od 0 do 59 reprezentująca sekundę.An integer from 0 to 59 that represents the second.

millisecond
Int32

Liczba całkowita z zakresu od 0 do 999, która reprezentuje milisekundę.An integer from 0 to 999 that represents the millisecond.

era
Int32

Liczba całkowita reprezentująca ERA.An integer that represents the era. Określ albo HebrewEra HebrewCalendar.Eras[Calendar.CurrentEra] .Specify either HebrewEra or HebrewCalendar.Eras[Calendar.CurrentEra].

Zwraca

DateTime

DateTimeZostanie ustawiona na określoną datę i godzinę w bieżącym ERA.The DateTime that is set to the specified date and time in the current era.

Wyjątki

year, month day lub era znajduje się poza zakresem obsługiwanym przez bieżący HebrewCalendar obiekt.year, month, day or era is outside the range supported by the current HebrewCalendar object.

-lub--or- hour jest mniejsza niż 0 lub większa niż 23.hour is less than 0 or greater than 23.

-lub--or- minute jest mniejsza niż 0 lub większa niż 59.minute is less than 0 or greater than 59.

-lub--or- second jest mniejsza niż 0 lub większa niż 59.second is less than 0 or greater than 59.

-lub--or- millisecond jest mniejsza niż 0 lub większa niż 999.millisecond is less than 0 or greater than 999.

Uwagi

ToDateTimeMetoda jest przydatna, ponieważ umożliwia konwertowanie dowolnej daty w bieżącym kalendarzu na datę kalendarza gregoriańskiego.The ToDateTime method is useful because it can convert any date in the current calendar to a Gregorian calendar date. Można następnie użyć daty gregoriańskiej, na przykład w celu porównania dat w różnych kalendarzach lub utworzenia równoważnej daty w określonym kalendarzu.The Gregorian date can subsequently be used, for example, to compare dates in different calendars or create an equivalent date in a particular calendar.

Ta implementacja HebrewCalendar klasy rozpoznaje tylko lata w języku hebrajskim 5343 do 5999 (1583 do 2239 w kalendarzu gregoriańskim).This implementation of the HebrewCalendar class recognizes only the Hebrew years 5343 to 5999 (1583 to 2239 in the Gregorian calendar).

Dotyczy

Zobacz też