NumberFormatInfo.PercentGroupSizes Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia liczbę cyfr w każdej grupie z lewej strony dziesiętnej wartości procentowej.Gets or sets the number of digits in each group to the left of the decimal in percent values.

public:
 property cli::array <int> ^ PercentGroupSizes { cli::array <int> ^ get(); void set(cli::array <int> ^ value); };
public int[] PercentGroupSizes { get; set; }
member this.PercentGroupSizes : int[] with get, set
Public Property PercentGroupSizes As Integer()

Wartość właściwości

Int32[]

Liczba cyfr w każdej grupie po lewej stronie dziesiętnej wartości procentowej.The number of digits in each group to the left of the decimal in percent values. Wartość domyślna dla InvariantInfo to Jednowymiarowa tablica zawierająca tylko jeden element, który jest ustawiony na 3.The default for InvariantInfo is a one-dimensional array with only one element, which is set to 3.

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na null.The property is being set to null.

Właściwość jest ustawiana i tablica zawiera wpis, który jest mniejszy niż 0 lub większy niż 9.The property is being set and the array contains an entry that is less than 0 or greater than 9.

— lub —-or-

Właściwość jest ustawiana i tablica zawiera wpis, inny niż ostatni wpis, ustawiony na wartość 0.The property is being set and the array contains an entry, other than the last entry, that is set to 0.

Właściwość jest ustawiana i obiekt NumberFormatInfo jest tylko do odczytu.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje efekt zmiany właściwości PercentGroupSizes.The following example demonstrates the effect of changing the PercentGroupSizes property.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
  CultureInfo^ MyCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  NumberFormatInfo^ nfi = MyCI->NumberFormat;
  
  // Displays a value with the default separator (S".").
  Double myInt = 123456789012345.6789;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );
  
  // Displays the same value with different groupings.
  array<Int32>^mySizes1 = {2,3,4};
  array<Int32>^mySizes2 = {2,3,0};
  nfi->PercentGroupSizes = mySizes1;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );
  nfi->PercentGroupSizes = mySizes2;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );
}

/*
This code produces the following output.

12, 345, 678, 901, 234, 600.00 %
1234, 5678, 9012, 346, 00.00 %
123456789012, 346, 00.00 %
*/
using System;
using System.Globalization;

class NumberFormatInfoSample {

  public static void Main() {

   // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   NumberFormatInfo nfi = new CultureInfo( "en-US", false ).NumberFormat;

   // Displays a value with the default separator (".").
   Double myInt = 123456789012345.6789;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );

   // Displays the same value with different groupings.
   int[] mySizes1 = {2,3,4};
   int[] mySizes2 = {2,3,0};
   nfi.PercentGroupSizes = mySizes1;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );
   nfi.PercentGroupSizes = mySizes2;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );
  }
}


/*
This code produces the following output.

12,345,678,901,234,600.00 %
1234,5678,9012,346,00.00 %
123456789012,346,00.00 %
*/

Imports System.Globalization

Class NumberFormatInfoSample

  Public Shared Sub Main()

   ' Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   Dim nfi As NumberFormatInfo = New CultureInfo("en-US", False).NumberFormat

   ' Displays a value with the default separator (".").
   Dim myInt As [Double] = 123456789012345.6789
   Console.WriteLine(myInt.ToString("P", nfi))

   ' Displays the same value with different groupings.
   Dim mySizes1 As Integer() = {2, 3, 4}
   Dim mySizes2 As Integer() = {2, 3, 0}
   nfi.PercentGroupSizes = mySizes1
   Console.WriteLine(myInt.ToString("P", nfi))
   nfi.PercentGroupSizes = mySizes2
   Console.WriteLine(myInt.ToString("P", nfi))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.

'

'12,345,678,901,234,600.00 %

'1234,5678,9012,346,00.00 %

'123456789012,346,00.00 %


Uwagi

Właściwość PercentGroupSizes jest używana z ciągiem formatu standardowego "P" w celu zdefiniowania liczby cyfr, które pojawiają się w grupach całkowitych.The PercentGroupSizes property is used with the "P" standard format string to define the number of digits that appear in integral groups. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardowe ciągi formatująceliczby.For more information, see Standard Numeric Format Strings. Każdy element w tablicy jednowymiarowej musi być liczbą całkowitą z przedziału od 1 do 9.Every element in the one-dimensional array must be an integer from 1 through 9. Ostatni element może mieć wartość 0.The last element can be 0.

Pierwszy element tablicy definiuje liczbę elementów w najmniej znaczącej grupie cyfr bezpośrednio po lewej stronie PercentDecimalSeparator.The first element of the array defines the number of elements in the least significant group of digits immediately to the left of the PercentDecimalSeparator. Każdy kolejny element odnosi się do następnej znaczącej grupy cyfr z lewej strony poprzedniej grupy.Each subsequent element refers to the next significant group of digits to the left of the previous group. Jeśli ostatni element tablicy nie jest równy 0, pozostałe cyfry są pogrupowane na podstawie ostatniego elementu tablicy.If the last element of the array is not 0, the remaining digits are grouped based on the last element of the array. Jeśli ostatni element ma wartość 0, pozostałe cyfry nie są zgrupowane.If the last element is 0, the remaining digits are not grouped.

Na przykład, jeśli tablica zawiera {3, 4, 5}, cyfry są pogrupowane podobne do "55, 55555, 55555, 55555, 4444, 333.00%".For example, if the array contains { 3, 4, 5 }, the digits are grouped similar to "55,55555,55555,55555,4444,333.00%". Jeśli tablica zawiera wartości {3, 4, 0}, cyfry są grupowane podobnie jak "55555555555555555, 4444, 333.00%".If the array contains { 3, 4, 0 }, the digits are grouped similar to "55555555555555555,4444,333.00%".

Dotyczy

Zobacz też