NumberFormatInfo.PercentNegativePattern Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wzorzec formatu dla ujemnych wartości procentowych.Gets or sets the format pattern for negative percent values.

public:
 property int PercentNegativePattern { int get(); void set(int value); };
public int PercentNegativePattern { get; set; }
member this.PercentNegativePattern : int with get, set
Public Property PercentNegativePattern As Integer

Wartość właściwości

Int32

Wzorzec formatu dla ujemnych wartości procentowych.The format pattern for negative percent values. Wartość domyślna dla InvariantInfo jest równa 0, która reprezentuje wartość "-n%", gdzie "%" jest PercentSymbol i n jest liczbą.The default for InvariantInfo is 0, which represents "-n %", where "%" is the PercentSymbol and n is a number.

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na wartość, która jest mniejsza od 0 lub większa niż 11.The property is being set to a value that is less than 0 or greater than 11.

Właściwość jest ustawiana i obiekt NumberFormatInfo jest tylko do odczytu.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Uwagi

Właściwość PercentNegativePattern jest używana z ciągiem formatu standardowego "P" w celu zdefiniowania wzorca ujemnych wartości procentowych.The PercentNegativePattern property is used with the "P" standard format string to define the pattern of negative percentage values. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardowe ciągi formatująceliczby.For more information, see Standard Numeric Format Strings. Ta właściwość posiada jedną z wartości w tabeli poniżej.This property has one of the values in the following table. Symbol "%" jest PercentSymbol, symbol "-" jest NegativeSign, a n jest liczbą.The symbol "%" is the PercentSymbol, the symbol "-" is the NegativeSign, and n is a number. Wartości 3-11 zostały wprowadzone w .NET Framework 2,0 i nie mogą być używane we wcześniejszych wersjach.Values 3-11 were introduced in the .NET Framework 2.0 and cannot be used in earlier versions.

WartośćValue Wzór skojarzonyAssociated pattern
00 Azotan-n %
11 Azotan-n%
22 -%n-%n
33 %-n%-n
44 %n-%n-
55 n-%n-%
66 n%-n%-
77 -% n-% n
88 n%-n %-
99 Azotan% n-
1010 %-n% -n
1111 n-%n- %

Dotyczy

Zobacz też