RetryConditionHeaderValue RetryConditionHeaderValue RetryConditionHeaderValue RetryConditionHeaderValue Class

Definicja

Reprezentuje wartość nagłówka retry-After, która może być wartością typu Data/godzina lub TimeSpan.Represents a Retry-After header value which can either be a date/time or a timespan value.

public ref class RetryConditionHeaderValue : ICloneable
public class RetryConditionHeaderValue : ICloneable
type RetryConditionHeaderValue = class
    interface ICloneable
Public Class RetryConditionHeaderValue
Implements ICloneable
Dziedziczenie
RetryConditionHeaderValueRetryConditionHeaderValueRetryConditionHeaderValueRetryConditionHeaderValue
Implementuje

Uwagi

Klasa zapewnia obsługę nagłówka retry-After zgodnie z definicją w dokumencie RFC 2616 przez grupę IETF. RetryConditionHeaderValueThe RetryConditionHeaderValue class provides support for the Retry-After header as defined in RFC 2616 by the IETF.

Konstruktory

RetryConditionHeaderValue(DateTimeOffset) RetryConditionHeaderValue(DateTimeOffset) RetryConditionHeaderValue(DateTimeOffset) RetryConditionHeaderValue(DateTimeOffset)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy RetryConditionHeaderValue klasy.Initializes a new instance of the RetryConditionHeaderValue class.

RetryConditionHeaderValue(TimeSpan) RetryConditionHeaderValue(TimeSpan) RetryConditionHeaderValue(TimeSpan) RetryConditionHeaderValue(TimeSpan)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy RetryConditionHeaderValue klasy.Initializes a new instance of the RetryConditionHeaderValue class.

Właściwości

Date Date Date Date

Pobiera przesunięcie daty i godziny z RetryConditionHeaderValue obiektu.Gets the date and time offset from the RetryConditionHeaderValue object.

Delta Delta Delta Delta

Pobiera różnicę w sekundach z RetryConditionHeaderValue obiektu.Gets the delta in seconds from the RetryConditionHeaderValue object.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Określa, czy określony Object element jest równy bieżącemu RetryConditionHeaderValue obiektowi.Determines whether the specified Object is equal to the current RetryConditionHeaderValue object.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Służy jako funkcja skrótu dla RetryConditionHeaderValue obiektu.Serves as a hash function for an RetryConditionHeaderValue object.

GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
Parse(String) Parse(String) Parse(String) Parse(String)

Konwertuje ciąg na RetryConditionHeaderValue wystąpienie.Converts a string to an RetryConditionHeaderValue instance.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący RetryConditionHeaderValue obiekt.Returns a string that represents the current RetryConditionHeaderValue object.

TryParse(String, RetryConditionHeaderValue) TryParse(String, RetryConditionHeaderValue) TryParse(String, RetryConditionHeaderValue) TryParse(String, RetryConditionHeaderValue)

Określa, czy ciąg jest prawidłowymi RetryConditionHeaderValue informacjami.Determines whether a string is valid RetryConditionHeaderValue information.

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone() ICloneable.Clone() ICloneable.Clone() ICloneable.Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego RetryConditionHeaderValue wystąpienia.Creates a new object that is a copy of the current RetryConditionHeaderValue instance.

Dotyczy