WarningHeaderValue Klasa

Definicja

Reprezentuje wartość ostrzeżenia używaną w nagłówku ostrzeżenia.Represents a warning value used by the Warning header.

public ref class WarningHeaderValue
public ref class WarningHeaderValue : ICloneable
public class WarningHeaderValue
public class WarningHeaderValue : ICloneable
type WarningHeaderValue = class
type WarningHeaderValue = class
    interface ICloneable
Public Class WarningHeaderValue
Public Class WarningHeaderValue
Implements ICloneable
Dziedziczenie
WarningHeaderValue
Implementuje

Konstruktory

WarningHeaderValue(Int32, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy WarningHeaderValue.Initializes a new instance of the WarningHeaderValue class.

WarningHeaderValue(Int32, String, String, DateTimeOffset)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy WarningHeaderValue.Initializes a new instance of the WarningHeaderValue class.

Właściwości

Agent

Pobiera hosta, który dołączył ostrzeżenie.Gets the host that attached the warning.

Code

Pobiera konkretny kod ostrzegawczy.Gets the specific warning code.

Date

Pobiera sygnaturę daty/godziny ostrzeżenia.Gets the date/time stamp of the warning.

Text

Pobiera ciąg ujęty w cudzysłów zawierający tekst ostrzegawczy.Gets a quoted-string containing the warning text.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony element Object jest równy bieżącemu WarningHeaderValue obiektowi.Determines whether the specified Object is equal to the current WarningHeaderValue object.

GetHashCode()

Służy jako funkcja skrótu dla WarningHeaderValue obiektu.Serves as a hash function for an WarningHeaderValue object.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Parse(String)

Konwertuje ciąg na WarningHeaderValue wystąpienie.Converts a string to an WarningHeaderValue instance.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący WarningHeaderValue obiekt.Returns a string that represents the current WarningHeaderValue object.

TryParse(String, WarningHeaderValue)

Określa, czy ciąg jest prawidłowymi WarningHeaderValue informacjami.Determines whether a string is valid WarningHeaderValue information.

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego WarningHeaderValue wystąpienia.Creates a new object that is a copy of the current WarningHeaderValue instance.

Dotyczy