FileIOPermissionAccess Wyliczenie

Definicja

Określa typ żądanego dostępu do pliku.Specifies the type of file access requested.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class FileIOPermissionAccess
[System.Flags]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum FileIOPermissionAccess
type FileIOPermissionAccess = 
Public Enum FileIOPermissionAccess
Dziedziczenie
FileIOPermissionAccess
Atrybuty

Pola

AllAccess 15

Append, Read, Writei PathDiscovery dostępu do pliku lub katalogu.Append, Read, Write, and PathDiscovery access to a file or directory. AllAccess reprezentuje wiele wartości FileIOPermissionAccess i powoduje ArgumentException, gdy jest używany jako parametr access dla metody GetPathList(FileIOPermissionAccess), która oczekuje pojedynczej wartości.AllAccess represents multiple FileIOPermissionAccess values and causes an ArgumentException when used as the access parameter for the GetPathList(FileIOPermissionAccess) method, which expects a single value.

Append 4

Dostęp do dołączania materiału do pliku lub katalogu.Access to append material to a file or directory. Funkcja dostępu FileIOPermissionAccess.Append obejmuje możliwość tworzenia nowego pliku lub katalogu.FileIOPermissionAccess.Append access includes the ability to create a new file or directory. Aby można było tworzyć pliki, kod musi być również udzielony zarównoAppend, jak i Write lub Read dostęp.To create files, code must also be granted bothAppend and either Write or Read access.

NoAccess 0

Brak dostępu do pliku lub katalogu.No access to a file or directory. NoAccess reprezentuje nieprawidłowe wartości FileIOPermissionAccess i powoduje ArgumentException, gdy jest używany jako parametr dla GetPathList(FileIOPermissionAccess), który oczekuje pojedynczej wartości.NoAccess represents no valid FileIOPermissionAccess values and causes an ArgumentException when used as the parameter for GetPathList(FileIOPermissionAccess), which expects a single value.

PathDiscovery 8

Dostęp do informacji w samej ścieżce.Access to the information in the path itself. Pozwala to chronić poufne informacje w ścieżce, takie jak nazwy użytkowników, a także informacje o strukturze katalogów ujawnione w ścieżce.This helps protect sensitive information in the path, such as user names, as well as information about the directory structure revealed in the path. Ta wartość nie zezwala na dostęp do plików ani folderów reprezentowanych przez ścieżkę.This value does not grant access to files or folders represented by the path.

Ze względu na wydajność PathDiscovery powinny być tylko katalogi, a nie pliki.For performance reasons, PathDiscovery should only be granted to directories, not to files. Na przykład, PathDiscovery uprawnienia powinny być przyznawane takim ścieżkom, jak C:\Test i C:\Test\\, a nie C:\test\example.txt.For example, PathDiscovery permission should be granted to paths such as C:\test and C:\test\\, not C:\test\example.txt.

Read 1

Dostęp do odczytu z pliku lub katalogu.Access to read from a file or directory.

Write 2

Dostęp do zapisu lub usuwania pliku lub katalogu.Access to write to or delete a file or directory. Write dostęp obejmuje usuwanie i zastępowanie plików lub katalogów.Write access includes deleting and overwriting files or directories.

Uwagi

To wyliczenie jest używane z klasą FileIOPermission.This enumeration is used with the FileIOPermission class.

Uwaga

Umożliwienie Write dostępu do zestawu jest podobne do przyznawania IT pełnego zaufania.Giving Write access to an assembly is similar to granting it Full Trust. Jeśli aplikacja nie powinna zapisywać w systemie plików, nie powinien mieć dostępu do zapisu.If an application should not write to the file system, it should not have Write access.

Mimo że NoAccess i AllAccess są członkami FileIOPermissionAccess, nie są one prawidłowe do użycia jako parametr dla GetPathList, ponieważ nie opisują odpowiednio żadnych typów dostępu do plików ani wszystkich typów dostępu do plików.Although NoAccess and AllAccess are members of FileIOPermissionAccess, they are not valid for use as the parameter for GetPathList because they describe no file access types or all file access types, respectively. FileIOPermission.GetPathList oczekuje typu dostępu do pojedynczego pliku.FileIOPermission.GetPathList expects a single file access type.

Dotyczy

Zobacz też