HostingEnvironment Klasa

Definicja

Oferuje funkcje zarządzania aplikacjami i usługi aplikacji do zarządzanej aplikacji w ramach domeny aplikacji.Provides application-management functions and application services to a managed application within its application domain. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class HostingEnvironment sealed : MarshalByRefObject
public sealed class HostingEnvironment : MarshalByRefObject
type HostingEnvironment = class
  inherit MarshalByRefObject
Public NotInheritable Class HostingEnvironment
Inherits MarshalByRefObject
Dziedziczenie
HostingEnvironment

Przykłady

Poniższy przykład kodu jest stroną sieci Web, która wyświetla informacje o aplikacji dostępne z HostingEnvironment obiektu.The following code example is a webpage that displays the application information available from the HostingEnvironment object.

<%@ Page Language="C#" %>

<%@ Import Namespace="System.Web.Hosting" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
  appID.Text = HostingEnvironment.ApplicationID;
  appPPath.Text = HostingEnvironment.ApplicationPhysicalPath;
  appVPath.Text = HostingEnvironment.ApplicationVirtualPath;
  siteName.Text = HostingEnvironment.SiteName;
 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
 <title>Hosting Environment Sample</title>
</head>
<body>
 <form id="form1" runat="server">
  <div>
   <table>
    <tr>
     <td colspan="2">
      <b>HostingEnvironment Properties</b></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>
      Application ID:
     </td>
     <td>
      <asp:Label ID="appID" runat="server" />
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>
      Application Physical Path:
     </td>
     <td>
      <asp:Label ID="appPPath" runat="server" />
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>
      Application Virtual Path:
     </td>
     <td>
      <asp:Label ID="appVPath" runat="server" />
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>
      Site Name:
     </td>
     <td>
      <asp:Label ID="siteName" runat="server" />
     </td>
    </tr>
   </table>
  </div>
 </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Hosting" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  appID.Text = HostingEnvironment.ApplicationID
  appPPath.Text = HostingEnvironment.ApplicationPhysicalPath
  appVPath.Text = HostingEnvironment.ApplicationVirtualPath
  siteName.Text = HostingEnvironment.SiteName
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
 <title>Hosting Environment Sample</title>
</head>
<body>
 <form id="form1" runat="server">
  <div>
   <table>
    <tr>
     <td colspan="2">
      <b>HostingEnvironment Properties</b></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>
      Application ID:
     </td>
     <td>
      <asp:Label ID="appID" runat="server" />
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>
      Application Physical Path:
     </td>
     <td>
      <asp:Label ID="appPPath" runat="server" />
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>
      Application Virtual Path:
     </td>
     <td>
      <asp:Label ID="appVPath" runat="server" />
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>
      Site Name:
     </td>
     <td>
      <asp:Label ID="siteName" runat="server" />
     </td>
    </tr>
   </table>
  </div>
 </form>
</body>
</html>

Uwagi

Każda domena aplikacji zarządzanej zawiera statyczne wystąpienie HostingEnvironment klasy, które zapewnia dostęp do funkcji zarządzania aplikacjami i usług aplikacji.Each managed application domain contains a static instance of the HostingEnvironment class, which provides access to application-management functions and application services.

Konstruktory

HostingEnvironment()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HostingEnvironment.Initializes a new instance of the HostingEnvironment class.

Właściwości

ApplicationHost

Ta właściwość obsługuje infrastrukturę ASP.NET i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.This property supports the ASP.NET infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

ApplicationID

Pobiera unikatowy identyfikator aplikacji.Gets the unique identifier of the application.

ApplicationMonitors

Pobiera grupę obiektów do przemieszczenia, które są używane przez podsystemy ASP.NET, aby zachować kondycję aplikacji.Gets a group of replaceable monitor objects used by ASP.NET subsystems to maintain application health.

ApplicationPhysicalPath

Pobiera ścieżkę fizyczną na dysku do katalogu aplikacji.Gets the physical path on disk to the application's directory.

ApplicationVirtualPath

Pobiera główną ścieżkę wirtualną aplikacji.Gets the root virtual path of the application.

Cache

Pobiera Cache wystąpienie dla bieżącej aplikacji.Gets the Cache instance for the current application.

InClientBuildManager

Pobiera wartość wskazującą, czy środowisko hostingu ma dostęp do systemu kompilacji ASP.NET.Gets a value that indicates whether the hosting environment has access to the ASP.NET build system.

InitializationException

Pobiera każdy wyjątek zgłoszony podczas inicjowania HostingEnvironment obiektu.Gets any exception thrown during initialization of the HostingEnvironment object.

IsDevelopmentEnvironment

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżąca aplikacja znajduje się w środowisku deweloperskim.Gets a value that indicates whether the current application is in a development environment.

IsHosted

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżąca domena aplikacji jest hostowana przez ApplicationManager obiekt.Gets a value indicating whether the current application domain is being hosted by an ApplicationManager object.

MaxConcurrentRequestsPerCPU

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę równoczesnych żądań na procesor CPU.Gets or sets the maximum concurrent requests per CPU.

MaxConcurrentThreadsPerCPU

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę współbieżnych wątków na procesor CPU.Gets or sets the maximum concurrent threads per CPU.

ShutdownReason

Zwraca wyliczaną wartość wskazującą, Dlaczego aplikacja została zakończona.Returns an enumerated value that indicates why the application terminated.

SiteName

Pobiera nazwę lokacji.Gets the name of the site.

VirtualPathProvider

Pobiera dostawcę ścieżki wirtualnej dla tej aplikacji.Gets the virtual path provider for this application.

Metody

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
DecrementBusyCount()

Zmniejsza liczbę zajętych obiektów w środowisku hostowanym przez jeden.Reduces the count of busy objects in the hosted environment by one.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()
Nieaktualne.

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Impersonate()

Personifikuje użytkownika reprezentowanego przez tożsamość aplikacji.Impersonates the user represented by the application identity.

Impersonate(IntPtr)

Personifikuje użytkownika reprezentowanego przez określony token użytkownika.Impersonates the user represented by the specified user token.

Impersonate(IntPtr, String)

Personifikuje użytkownika określonego przez ustawienia konfiguracji dla określonej ścieżki wirtualnej lub określonego tokenu użytkownika.Impersonates the user specified by the configuration settings for the specified virtual path, or the specified user token.

IncrementBusyCount()

Zwiększa liczbę zajętych obiektów w środowisku hostowanym przez jeden.Increases the count of busy objects in the hosted environment by one.

InitializeLifetimeService()

Nadaje HostingEnvironment obiektowi nieskończony okres istnienia, uniemożliwiając utworzenie dzierżawy.Gives the HostingEnvironment object an infinite lifetime by preventing a lease from being created.

InitiateShutdown()

Rozpoczyna zamykanie aplikacji sieci Web skojarzonej z tym hostem i usuwa zarejestrowane obiekty z systemu.Starts shutting down the web application associated with this host and removes registered objects from the system.

MapPath(String)

Mapuje ścieżkę wirtualną na ścieżkę fizyczną na serwerze.Maps a virtual path to a physical path on the server.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MessageReceived()

Ta metoda obsługuje infrastrukturę ASP.NET i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.This method supports the ASP.NET infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

QueueBackgroundWorkItem(Action<CancellationToken>)

Planuje zadanie, które można uruchomić w tle niezależnie od żadnego żądania.Schedules a task which can run in the background, independent of any request.

QueueBackgroundWorkItem(Func<CancellationToken,Task>)

Planuje zadanie, które można uruchomić w tle niezależnie od żadnego żądania.Schedules a task which can run in the background, independent of any request.

RegisterObject(IRegisteredObject)

Umieszcza obiekt na liście zarejestrowanych obiektów dla aplikacji.Places an object in the list of registered objects for the application.

RegisterVirtualPathProvider(VirtualPathProvider)

Rejestruje nowe VirtualPathProvider wystąpienie w systemie kompilacji ASP.NET.Registers a new VirtualPathProvider instance with the ASP.NET compilation system.

SetCultures()

Ustawia bieżący wątek na kulturę określoną w pliku konfiguracyjnym aplikacji.Sets the current thread to the culture specified in the application configuration file.

SetCultures(String)

Ustawia bieżący wątek na kulturę określonej ścieżki wirtualnej.Sets the current thread to the culture of the specified virtual path.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
UnregisterObject(IRegisteredObject)

Usuwa obiekt z listy zarejestrowanych obiektów dla aplikacji.Removes an object from the list of registered objects for the application.

Zdarzenia

StopListening

[Obsługiwane tylko w programie .NET Framework 4.5.1][Supported in the .NET Framework 4.5.1 only]

Występuje, gdy proces roboczy lub Pula aplikacji skojarzona z tym hostem nie nasłuchuje nowych żądań i ostatecznie zostanie zamknięta.Occurs when the worker process or application pool associated with this host has stopped listening for new requests and will eventually shut down.

Dotyczy