BaseParser Klasa

Definicja

Zapewnia podstawowy zestaw funkcji dla klas związanych z analizowaniem żądań stron ASP.NET i kontrolek serwera.Provides a base set of functionality for classes involved in parsing ASP.NET page requests and server controls.

public ref class BaseParser
public class BaseParser
type BaseParser = class
Public Class BaseParser
Dziedziczenie
BaseParser
Pochodne

Uwagi

Analizowanie obejmuje wszystkie kontrolki serwera ASP.NET, w tym strony i kontrolki użytkownika.Parsing involves all ASP.NET server controls, including pages and user controls.

Konstruktory

BaseParser()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BaseParser.Initializes a new instance of the BaseParser class.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też